T.C
AKÇAABAT KA YMAKAMLIGI
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
30/03/2015
Sayı
:32800326/315.02/3378342
Konu :Kardeş Okul
........................................................ MÜDÜRLÜGÜNE
İlgi
İl
Milli Eğitim Müdürlüğü'nün 26/03/20 LS tarihli ve 3294571 sayılı yazısı.
Ortaöğretim Genel Müdürlüğü'nün İskoçya Edinburg" daki okulların halk oyunlarında
dereceye giren okullar ile kardeş okul ilişkisi kurulacağına dair yazı ve ekleri müdürlüğümüz
web sayfası (http://akcaabat.meb.gov.tr) adresinde duyurular bölümünde yayımlanmıştır.
Bu kapsamda İlçemizde halk oyunları turnuvalarında dereceye ve İskoçya Edinburg'
daki okullarla kardeş okulolmak isteyen Ortaöğretim Genel Müdürlüğüne bağlı okulların
iletişim bilgileri ve başarı
belgelerinin bir örneğini 31103/2015 tarihine kadar
müdürlüğümüze gönderilmesi hususunda bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.
Ahmet ÜÇÜNCÜ
Milli Eğitim Müdürü
EKİ:
Yazı
(2 sayfa)
Hali
DAGITIM:
İlgili Lise Müdürlükleri
GOv r111l!lektronik
Imzalı Aslı Ile A~n.1':­
'1tL1~/290
Akçaabat Kaymakamlığı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
Tel: (O 462) 2281084- 116 Faks: (0462) 2282490
e-posta :[email protected]
Ayrıntılı Bilgi : H. OEMİRCİ(şube Müd.)
Ortaöğretim Şubesi:O . AL TUNTAŞ
internet adresi:akcaabat.meb.gov.tr
Bu evrak güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. http://evraksorgu.meb.gov.tr adresindendb2c-bge7-30e8-8ab7-af55 kodu ile teyit edilebilir.
T.C.
TRABZON V ALİLİGİ
İl Milli Eğitim Müdürlüğü
'::J~L'DI
7
26/03/2015
GÜNLÜDÜR
Sayı : 65544067/315.0213294571
Konu: Kardeş Okul
DAGITIM YERLERİNE
İlgi
Ortaöğretim Genel Müdürlüğünün 24/03/2015 tarihli ve 840375611315.0213180673
sayılı yazısı.
Ortaöğretim Genel Müdürlüğünün İskoçya Edinburgl! daki okulların halk oyunlarında
dereceye giren okullar ile kardeş okul ilişkisi kurulacağına dair yazısı ekte gönderilmiştir.
Bu kapsamda ilçenizde halk oyunları turnuvalarında dereceye ve İskoçya Edinburg' daki
okullarla kardeş okulolmak isteyen Ortaöğretim Genel Müdürlüğüne bağlı okulların iletişim
bilgileri ve başarı belgelerinin bir örneğini 01104/2015 tarihine kadar Müdürlüğümüze
gönderilmesi hususunda;
Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.
Hızır AKTAŞ
Vali a.
Milli Eğitim Müdürü
Ek:
Yazı
( 2 sayfa)
Dağıtım:
Kaymakamlıklara
(ilçe Milli Eğitim Müdürlüğü)
Hükümet Konağı Valilik Binası
Elektronik Ağ: www.trabzonmem.gov.tr
e-posta: [email protected]
Ayrıntılı bilgi için: Şb.Md . G . MEMİşKAPTANOGLU
Şef:
R.
BEKTAŞ
Tel: (0462) 2302094-1131-1109
Faks: (O 462) 2302096
Bu evrak güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. http://evraksorgu.meb.gov.tr adresindene7a8-821 d-36f6-a791-4c48 kodu ile teyit edilebilir.
T.C.
MİLLı EGİTİM BAKANLIGI
Ortaöğretim Genel Müdürlüğü
24/03/2015
Sayı:
840375611315.02/3180673
Konu: Kardeş Okul
......... VALİLİGİNE
(İl Milli Eğitim Müdürlüğü)
İlgi
Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğünün 20/03/2015 tarihli ve 43145072
/315.02/3101467 sayılı yazısı.
Halkoyunları
İskoçya/Edinburg'taki
katılabilecekleri
turnuvalarında
başarılı
okullarla kardeş okul
ilgi yazı ile
alarak
ilişkisi
dereceye
giren
okulların
kurup yapılacak etkinliklere
bildirilmiştir.
İlinizde halk oyunlarında dereceye giren ve İskoçya/Edinburg'taki okullarla kardeş
okulolmak isteyen Genel Müdürlüğümüze bağlı okulların isim, iletişim bilgilerinin başarı
belgeleri örneği ile birlikte 06/04/2015 tarihine kadar gönderilmesi hususunda
Bilgilerinize ve gereğini rica ederim
Yaşar
KOÇAK
Bakan a.
Daire Başkanı
EK: İlgi yazı.
Dağıtım:
B Planı
Atatürk Blv. 06648 Kızılay/ANKARA
Elektronik Ağ: www.meb.gov.tr
e-posta: [email protected]
İsmail HAFIZ VHKİ .
Tel: (O 312) 413 iS 08
Faks: (O 312) 4180739
Bu evrak güvenli elektronik imza ile im zal anmı ştır. http://evraksorgu.meb.gov.tr adresindend2c6-2089-397a-b495-a729 kodu ile teyit edilebilir.
T.C.
MİLLı EGİTİM BAKANLIGI
Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü
Sayı:
20103/2015
431450721315.02/3101467
Konu: Kardeş Okul İlişkisi Tesisi
DOSYA
Edinburg Başkonsolosumuz ile yapılan görüşmede
ülkemizden halkoyunları
turnuvalarmda başarılı olarak dereceye giren halkoyunları ekibine sahip okulların
İskoçya/Edinburg'taki okullarla kardeş okul ilişkisi kurabileceği ve bu ekiplerin İskoçya'da
gösterilere ve özellikle öğrencilere yönelik etkinliklere katılımının sağlanmasının ülkelerin
kültürelolarak birbirlerini tanımalarına fırsat sağlayacağı konusu gündeme gelmiş ve bu
amaçla belirtilen özelliklere sahip okulların kardeş okul ilişkisi kurmasının önemi üzerinde
durulmuştur.
Yukarıda belirtilen özelliklere sahip Edinburg ile kardeş okul ilişkisi tesis edebilecek
Genel Müdürlüklerine bağlı okul isimlerine ihtiyaç duyulmaktadır.
Bilgilerini ve belirlenecek okul isimlerinin ve iletişim bilgilerinin kardeş okul ilişkisi
kurulabilmesi için Dışişleri Bakanlığına iletilmek üzere Genel Müdürlüğümüze bildirilmesini
saygılarımla arz ederim.
Y. Ziya YEDİYILDIZ
Genel Müdür
Dağıtım:
Genel Müdürlüğüne
-Ortaöğretim Genel Müdürlüğüne
-Özel öğretim Kurumları Genel Müdürlüğüne
-Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğüne
-Din Öğretimi Genel Müdürlüğüne
-Temel
Eğitim
Atatürk Blv. 06648 Kızılay/ANKARA
Elektronik Ağ: www.meb.gov.tr
e-posta: [email protected]
Aynntılı
bilgi için: H. YAŞAR
Tel: (0312) 4188288-1101
Eğt.
Uzm.
Faks: (O 312) 4188289
Bu evrak güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. http://evraksorgu.meb.gov.tr adresinden575e-a429-39a4-8390-8480 kodu ile teyit edilebilir.
Download

Resmi Yazı - Akçaabat İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü