TSB MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ
[EKONOMİ, TARIM, SAĞLIK, SANAT, SPOR ALANINDAKİ YENİLİKLER]
1. 1923 Türkiye İktisat Kongresi için hangisi söylenemez?
A) Ülkenin iktisadi kalkınmasının sağlanması için
toplanmıştır.
B) Kongre’de ülkemizin ekonomi, sosyal ve siyasi
problemleri tartışıldı.
C) Türk milli ekonomisinin temel ilkeleri belirlendi.
D) Misakı iktisadi kararları kabul edildi.
E) Kongre Cumhuriyetin ilanından sonra toplandı.
2. 1923 İzmir İktisat Kongresi kararları içerisinde hangisi
yoktur?
A) Hammaddesi yurt dışında yetişen sanayi dallarının
kurulması
B) Küçük imalattan süratle fabrikaya geçilmesi
C) Özel sektörce yapılamayan işlerin devletçe
gerçekleştirilmesi
D) Özel teşebbüse kredi sağlayacak bir devlet bankası
kurulması
E) İşçilerin durumunun düzeltilmesi
3. Hangi kanunun açıklaması “Türk kara sularında yolcu ve
yük taşıma hakkının sadece Türk denizcilerine verildiği”
dir?
A) Kapitülasyonlar Kanunu
B) Deniz ticaret filosu
C) Deniz Bank
D) Kabotaj Kanunu
E) İzmir İktisat Kongresi
4. Devlet özel sektörü yatırım yapmaya özendirmek için bu
kanunu çıkardı. 1929 Dünya Ekonomik krizi nedeniyle
istenilen sonuç alınmadı. Yine de özel teşebbüse yatırım
yapmada kolaylıklar sağlandı.
Yukarıda verilen paragrafta hangi kanundan
bahsedilmektedir?
A) Teşviki Sanayi Kanunu 1927
B) Türkiye İktisat Kongresi (1923)
C) Reji idaresi 1925
D) I. Beş Yıllık Kalkınma Planı 1934
E) Kabotaj Kanunu
5. Aşağıda verilenler Atatürk döneminde hangi alanda yapılan
yeniliklerdendir?
A)
B)
C)
D)
E)
1923’te kapitülasyonlar kaldırıldı.
1924’te Türk ekonomisini ve sanayisini geliştirmek
amacıyla Türkiye İş Bankası kuruldu.
Uşak Şeker Fabrikası kuruldu.
1928’de Haydarpaşa Limanı İşletmesi millileştirildi.
Demir yolları yapımına ağırlık verildi.
Sosyal
Siyasi
Ekonomi
Hukuk
Bayındırlık
6. Hangisi Atatürk döneminde ekonomi ve sanayi alanında
açılan kurum ve kanunlardan biri değildir?
A) 1925’te Ticaret ve Sanayi Odaları kuruldu.
B) 1926’da Sanayi ve Maden Bankası kuruldu.
C) 1930’da Merkez Bankası kuruldu.
D) 1930’da Türk parasının Kıymetini Koruma Kanunu
çıkarıldı.
E) Devletçilik ilkesi yerine serbest ekonomiye geçildi.
11. TC İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Dersi
7. Aşağıdakilerden hangisi I. Beş Yıllık Kalkınma Planı 1934
doğrultusunda açılan işletmelerden biri değildir?
A) Paşabahçe Cam
B) Beykoz Deri
C) Sümermarket
D) İzmit Kâğıt Sanayi
E) Karabük Demir Çelik İşletmeleri
8. Aşağıdakilerden hangisi II. Beş Yıllık Kalkınma Planı
(1937) ile ilgili değildir?
A) Türkiye’de madenciliği geliştirmek amacıyla MTA
(Maden Tetkik Arama) Enstitüsü kuruldu.
B) Türkiye’de maden işletmeciliği için Etibank kuruldu.
C) Devlet, temel tüketim malları sağlamak gayesi ile üç
beyaz ve üç siyah projesine ağırlık verdi. Un, şeker,
pamuklu üç beyazı, kömür, demir ve akaryakıt ise üç
siyahı oluşturuyordu.
D) 1929 Dünya ekonomik krizi nedeniyle
uygulanamamıştır.
E) TEK kuruldu.
9. 1925’te Atatürk tarafından Türk gençlerine havacılığı
sevdirmek için hangi kurum kurulmuştur?
A) Türk Hava Yolları
B) TOFAŞ
C) Türk Hava Kurumu
D) Toprak Mahsulleri Ofisi
E) TEK
10. Hangisi Atatürk döneminde savaş pilotu yetiştiren bir
okuldur?
A) Türkkuşu
B) Türk Hava Kurumu
C) Türk Hava Yolları
D) Tayyare Mektebi
E) Darülkurra
11. Atatürk’ün manevi kızı ve dünyanın ilk kadın savaş pilotu
kimdir?
A) Rukiye
B) Zehra
C) Nebile
D) Afet İnan
E) Sabiha Gökçen
12. Tarım alanında yapılan yenilikler içerisinde hangisi yoktur?
A) Atatürk; “Köylü milletin efendisidir “ diyerek köylünün
durumunun iyileştirilmesini savunmuştur.
B) Aşar vergisi konularak köylü şehirlere göçe teşvik edildi.
C) Tohum ıslah istasyonları açıldı.
D) Traktör teşvik edilerek ucuz âlet ve makine dağıtıldı.
E) Tarım Kredi Kooperatifleri kuruldu.
13. Hangisi tarım alanındaki yeniliklerden biri değildir?
A) Tarımın yetişmiş elaman ihtiyacı için Yüksek Ziraat
Enstitüleri açıldı.
B) Tarım faaliyetlerini geliştirmek ve çiftçilere kredi
kolaylığı sağlamak amacıyla Ziraat Bankası kuruldu
1925.
C) Topraksız köylüye toprak vermek amacıyla toprak
reformu yapıldı 1929.
D) Çiftçinin tarım aleti, makine ve kimyasal gübre ihtiyacını
gidermek için Türkiye Zirai Donatım Kurumu
faaliyetlerine başladı.
E) Et ve Balık Kurumu kuruldu.
Konu öğrenme testi
Fatih ÖZER / Tarih Öğretmeni
1
TSB MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ
[EKONOMİ, TARIM, SAĞLIK, SANAT, SPOR ALANINDAKİ YENİLİKLER]
14. Hangisi tarım alanındaki yeniliklerden biri değildir?
A) Buğday fiyatını korumak amacıyla Toprak Mahsulleri
Ofisi kuruldu 1938.
B) Atatürk Orman Çiftliği kuruldu.
C) Devlet Üretme Çiftlikleri kuruldu.
D) Tarım ilaçlarının kullanılması yasaklandı.
E) Köylü şeker pancarı ve çaya yönlendirildi.
20. Aşağıdaki okullardan hangisi Atatürk’ün güzel sanatlara
verdiği önemin göstergesidir?
A) Güzel Sanatlar Akademisi
B) Güzel Sanatlar Lisesi
C) Sanayii Nefise Mektebi
D) Darülfunun
E) Mesleki ve Teknik Liseler
15. Hangisi Atatürk döneminde ülke nüfusunu artırmak
amacıyla alınan tedbirlerden biri olamaz?
A) 1929’da fazla çocuk sahibi olan aileler yol vergisinden
muaf tutuldu.
B) 1930’da ülkenin birçok yerine doğumevi kuruldu.
C) 1931’de altı ya da daha fazla çocuklu ailelere vergi
muafiyeti getirildi.
D) 1932’de nüfus artışını istenen seviyeye çıkartmak, anne
ve bebek ölüm oranlarını düşürmek için alınması gerekli
önlemleri araştırmak üzere nüfus komisyonu kuruldu.
E) Aile planlaması uygulaması
21. Atatürk dönemi müzisyen ve ressamları arasında hangi
isim olamaz?
A) Cemal Reşit Rey - Müzisyen
B) Ulvi Cemal Erkin - Müzisyen
C) Ahmet Adnan Saygun - Müzisyen
D) İbrahim Çallı - Ressam
E) Levni - Ressam
16. Aşağıdakilerden hangisi ülke nüfusunu artırmaya dönük
politikalardan biri değildir?
A) 1934’te Türkiye’ye yönelik göçleri teşvik amacıyla
göçmenlere gümrük muafiyeti getirildi.
B) Tarımsal hastalıklarla mücadele başlatıldı.
C) 1936’da çok çocuklu ailelere, hazineye ait topraklardan
tarla bağışlandı.
D) 1936’da doğum kontrolünü sağlayan ilaç ve araçların
kullanılması yasaklandı.
E) Fakirlere ücretsiz ilaç dağıtıldı.
17. Hangisi Cumhuriyet döneminde sağlık alanında yapılan
çalışmalardan biri değildir?
A) 1920’de Sağlık Bakanlığı kuruldu.
B) 1924’te Ankara, İstanbul, Sivas, Trabzon, Erzurum ve
Diyarbakır’da Numune Hastaneleri açıldı.
C) 1930’da Umum Hıfzıssıhha Kanunu ile verem, sıtma,
kolera, veba, tifo, çiçek, menenjit, kızamık ve trahom
gibi bulaşıcı hastalıklara karşı mücadele başlatıldı.
D) Aşı üretimi, aşılama kampanyaları, bataklıkların
kurutulması gibi koruyucu hekimlik uygulamalarına
büyük önem verildi.
E) Kabotaj Kanunu çıkarıldı.
18. Hangisi cumhuriyet dönemi sağlık alanındaki
çalışmalardan biri değildir?
A) Sağlık Meslek Liseleri açıldı.
B) Tıp fakülteleri yaygınlaştırıldı.
C) Hastane, sağlık ocakları sayısı artırıldı.
D) Nüfus sayım komisyonları kuruldu.
E) Sağlık personeli ihtiyacı için okullar açıldı.
19. Aşağıdakilerden hangisi Türk kadınına sağlanan haklar ile
ilgili gelişmelerden biri değildir?
A) 1926 Medeni Kanunla istediği mesleği seçebilme hakkı
B) 1928 Sportif faaliyetlere katılma hakkı
C) 1930’da belediye seçimlerine katılma hakkı
D) 1933’te muhtarlık seçimlerine katılma hakkı
E) 1934’te de milletvekili seçme ve seçilme hakkı
11. TC İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Dersi
22. Atatürk zamanında Ankara'da müzik öğretmeni
yetiştirilmesi amacıyla açılan okul hangisidir?
A) Sanayi Nefise Mektebi
B) Darülfünun
C) Musiki Muallim Mektebi
D) Mühendishanei Bahri Hümayun
E) Hendesehane
23. Atatürk, Türk gençlerini modern beden eğitimi, spor ve
jimnastik konularında yetiştirmek amacıyla hangi
sporcunun çalışmalarını desteklemiştir?
A) Selim Sırrı Tarcan
B) Fatih Terim
C) Naim Süleymanoğlu
D) Mirsad Türkcan
E) Semih Saygıner
24. Atatürk’ün geleceğe yönelik hedefleri arasında hangisi
yoktur?
A) Atatürk, 29 Ekim 1983’te Ankara’da okuduğu 100. Yıl
Nutku’nda geleceğe yönelik hedeflerini belirtmiştir.
B) Geleceğin emanet edileceği bir gençliği yetiştirmek
devletin görevleri arasındadır.
C) Kendisine sunulan tüm fırsatları en iyi şekilde
değerlendirmek ve var gücüyle çalışmak gençlerin
görevidir.
D) Türk genci, her şeyden önce milletin bütünlüğüne,
bağımsızlığına, benliğine yönelen tehdit ve tehlikeleri
göğüslemeyi öğrenmiş olmalıdır.
E) Türk genci, Türk milletinin şan, şeref ve büyüklükleriyle
dolu tarihinden güç almalıdır.
25. Nutukla ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
A) Atatürk tarafından yazılmıştır.
B) 1919-1927 yılları arasındaki olaylar belgelere dayalı
olarak anlatılmıştır.
C) Milli mücadele ve TC Devleti’nin kuruluşu anlatılmıştır.
D) “19 Mayıs 1919’da Samsun’a çıktım” cümlesiyle başlar.
Atatürk’ün Türk Gençliğine Hitabesi ile son bulur.
E) Belgeleri sayesinde, Atatürk’ün sanatçı kimliğini ortaya
Konu öğrenme testi
koyar.
Fatih ÖZER / Tarih Öğretmeni
2
Download

ekonomi, tarım, sağlık, sanat, spor alanındaki yenilikler