B
E
L
İ
R
S
İ
ZA
L
A
C
A
K
D
A
V
A
S
I
V
EU
Y
G
U
L
A
MA
S
I
S
E
MP
OZ
Y
UM
1
1Ns
a
n2
0
1
5C
u
ma
r
t
e
s
0
0
1
0
0
9
.
0
9
.
S
e
mp
o
z
y
u
mA
ç
ı
l
ı
şK
o
n
u
ş
ma
s
ı
A
v
.
A
y
d
ı
nÖZ
C
A
Nİ
z
mr
B
a
r
o
s
uB
a
ş
k
a
n
ı
Ot
u
r
u
mBa
ş
k
a
n
ı
S
e
ytÇ
A
V
D
A
R
Y
a
r
g
ı
t
a
yH
u
k
u
kG
e
n
e
l
K
u
r
u
l
uB
a
ş
k
a
n
ı
1
5
4
5
0
9
:
0
9
:
G
e
n
e
l
Ha
t
l
a
r
ı
y
l
aBe
l
r
szA
l
a
c
a
kDa
v
a
s
ı
Y
a
r
d
.
Do
ç
.
Dr
.
C
e
ml
S
İ
Mİ
L
K
ü
l
t
ü
r
Ü
nv
e
r
st
e
sH
u
k
u
kF
a
k
ü
l
t
e
s
5
0
2
0
0
9
:
1
0
:
Mu
k
a
y
e
s
e
lHu
k
u
k
t
aBe
l
r
szA
l
a
c
a
kDa
v
a
s
ı
P
r
o
f
.
Dr
.
Ha
k
a
nP
E
K
C
A
NI
T
E
Z
G
a
l
a
t
a
s
a
r
a
yÜ
nv
e
r
st
e
sH
u
k
u
kF
a
k
ü
l
t
e
s
2
5
5
5
1
0
.
1
0
:
3
5
5
5
1
1
.
1
1
:
T
ü
k
e
tcHu
k
u
k
u
'
n
d
aBe
l
r
szA
l
a
c
a
k
Da
v
a
s
ı
Uy
g
u
l
a
ma
s
ı
Me
h
me
tA
kf
T
UT
UML
U
A
n
k
a
r
a6
.
T
ü
k
e
t
cMa
h
k
e
me
sH
â
km
Al
eHu
k
u
k
u
'
n
d
a
nK
a
y
n
a
k
l
ı
A
l
a
c
a
k
l
a
r
d
aBe
l
r
sz
A
l
a
c
a
kDa
v
a
s
ı
Uy
g
u
l
a
ma
s
ı
Mu
s
t
a
f
aA
T
E
Ş
Y
a
r
g
ı
t
a
y2
.
H
u
k
u
kD
ar
e
sÜ
y
e
s
A
r
a
0
0
4
5
1
2
:
1
2
:
S
o
r
uv
eC
e
v
a
pBö
l
ü
mü
5
0
0
0
1
2
:
1
3
:
S
e
mp
o
z
y
u
mS
o
n
u
çBl
dr
g
e
sv
e
HMKDe
ğ
e
r
l
e
n
dr
me
s
0
0
3
0
1
1
.
1
1
:
Y
.
H
G
K
.
T
e
t
kkH
â
kmF
a
t
hC
A
Nd
ak
a
t
ı
l
ı
mc
ı
l
a
r
a
r
a
s
ı
n
d
ay
e
r
a
l
a
c
a
k
t
ı
r
İ
Z
Mİ
RBA
R
OS
U
A
v
.
Ne
v
z
a
tE
r
d
e
mr
K
o
n
f
e
r
a
n
sS
a
l
o
n
uBa
r
o
h
a
n/
A
l
s
a
n
c
a
k
Download

program için lütfen tıklayınız