E itim Fuarlar
AZERBAYCAN / Bakü
11-12 NİSAN 2015
KATILIM FORMU
Ka lımcı Kurum Bilgisi
Kurum Adı
:
Kurum Temsilcisi :
Görevi
:
GSM
(
)
(
)
(
Faks : +
)
Ka lımcı Bilgileri
1. Ka lımcı
2. Ka lımcı
Adı ‐ Soyadı :
Adı ‐ Soyadı :
Görevi
:
Görevi
:
GSM
:
GSM
:
Katılım Beyanı
KÜNİB Eği m Fuarı ka lım sözleşmesindeki koşulları kabul eder ve 11‐12 Nisan 2015 tarihleri arasında düzenlenecek olan
KÜNİB Eği m Fuarı’na ka lacağımızı beyan ederiz. (İlgi sözleşme koşulları www.kunibegi mfuari.com adresinde yer almaktadır.)
Onaylayan Makam
:
:
İletişim
Ka asya Üniversiteler Birliği
Eği m, Organizasyon ve Dış İlişkiler Birimi
Prof. Dr. Gürkan Doğan
Telefon : +90 478 211 75 74
+90 478 211 75 04
Faks
: +90 478 211 75 06
Email
: egi [email protected]
*Lü en bu form ile birlikte www.kunibegi mfuari.com adresinde yer alan ka lım sözleşmesini de onaylayarak yukarıdaki faks
numarasına gönderiniz.
Download

katılım formu - Künib Eğitim Fuarı