01.10.2014
TIRANA
REMATRA
REMATRA
KATILIM SÖZLEŞMESİ
Regional Marketing and Trade Center
APPLICATION FORM
Regional Marketing and Trade Center
Kayıt ve Katılım Sözleşmesi
Registration and Acceptance of the Conditions for Participation
Showroom veya Ofis alanı için başvurduğumuzu bildiririz. Ekte bulunan, Rematra
Center/Tirana’da 01.12.2014 tarihlerinde başlıyacak olan REMATRA EURBALKAN
Bölgesel Pazarlama ve Ticaret Merkezi’nin Ka lım Sözleşmesini (Ekli
A1+A2+A3+A4+A5+A6 formunu) okuduk ve kabul ediyoruz.
We hereby apply for Showroom or Oficce.
We acknowledge and accept all of the Condi ons for Par cipa on (as a ached in
A1+A2+A3+A4+A5+A6) for REMATRA EURBALKAN Regional Marke ng and Trade
Center that will be held on 01.12.2014 in Rematra Center / Tirana / Albania.
Katılımcı Exhibitor
Şirketin ticari ünvanı
Commercial title of the company
Şirketin Fuar Duyurularında Kullanılacak İsmi
Name to be announced
Posta Adresi
Postal Address
Posta Kutusu
P.O. Box
FAX
İnternet Adresi http://
Internet Address
Şirket ePosta
Company e-mail
Genel Müdür
CEO-General Manager
Şirket Merkezi
Location of Head Office
Bağlantı kurulacak kişi
Contact person
Görevi
Position
E-posta
E-mail
Dahili
Ext.
GSM
Yer/Tarih
Kaşe/Yetkili imza
Place/Date
Stamp/Authorized Signature
A1
01.10.2014
TIRANA
KATILIM SÖZLEŞMESİ
REMATRA
APPLICATION FORM
Regional Marketing and Trade Center
1. TARAFLAR
1. PARTIES
Bir tara a Rematra Center Sh.p.k. (“ORGANİZATÖR” olarak anılacak r) bu sözleşmenin A1 ve A2 eklerinde tam ismi/ünvanı ve adresi yazılı Ka lımcı
Şirket (“MÜŞTERİ” olarak anılacak r) arasında 30 Kasım 2014 tarihlerinde başlıyacak olan REMATRA EURBALKAN Bölgesel Pazarlama ve Ticaret
Merkezi’nin Tüm Sektörleri kapsayan Tanı m ve Showroom Alanı’na (“SHOWROOM” olarak anılacak r) ka lımı konusunda iş bu sözleşmede
(“SÖZLEŞME” olarak anılacak r) yazılı hüküm ve koşullarda anlaşmışlardır. Ka lım Sözleşmesini imzalayan MÜŞTERİ aşağıda yazılı tüm ka lım
koşullarını aynen kabul etmiş r.Bu sözleşmeyi imzalayan, şirket adına sözleşme imzalamaya ve şirke temsil ve ilzama yetkisi bulunduğunu taahhüt eder.
Rematra Center Sh.P.K. (shall be hereina er referred to as the “ORGANIZER”), on one side, and the Par cipa ng Company, whose full name/business
name and address are provided in annexes A1 and A2 to this Agreement, (shall be hereina er referred to as the “CUSTOMER”) have agreed on
par cipa on to the REMATRA EURBALKAN Regional Marke ng and Trade Center that will be held on 1st december 2014 (shall be hereina er referred
to as the “SHOWROOM”) under the terms and condi ons given in this Agreement (shall be hereina er referred to as the “AGREEMENT”). Having
signed the Agreement of Par cipa on, the CUSTOMER has fully agreed with all the terms of par cipa on as provided herein.The signatory of this
Agreement hereby undertakes the authoriza on of signing agreements on behalf of the company and to represent and bind the company.
2. SHOWROOM ALANINA YERLEŞME
2.1 Giriş: Standlarını kendileri yapacak MÜŞTERİ’ler SHOWROOM alanına 15 Kasım 2014 Cumartesi günü saat 15:00’a kadar, standları ORGANİZATÖR
tara ndan yapılacak MÜŞTERİ’ler ise 17 Kasım 2014 günü saat 15:00’a kadar tüm stand çalışmalarını bi rmiş ve Showroom alanlarına girmiş
olmalıdırlar.
2.2 Stand Kurulumu: Stand kurulum işleri en geç 21 Kasım 2014 Cuma saat 15:00’e kadar bi rilmesi mecburidir. Bu süre sonunda işlerini bi rmeyen
şirketlere ORGANİZATÖR’ün müdahale etme ve çalışmayı durdurma yetkisi vardır. 21 Kasım 2014 Saat 15:00 i bari ile salonlara araç girişine izin
verilmeyecek r. Koridorlara halı kapladıktan sonra salonlarda palet (çekçek), forkli , el arabası gibi koridor halısına zarar verecek taşıyıcılar kullanılamaz.
2.3 Stand Malzemeleri: SHOWROOM alanına kurulum için (1 Kasım 2014 Pazartesi saat 10:00’dan, 21 Kasım 2014 Cuma saat 15:00’a kadar) ge rilecek
konstrüksiyon malzemeleri yarı mamul halinde (atölyede kesilmiş, boyanmış, gerekli boyutlar verilmiş) ve montaja başlanabilir koşulda olmalıdır.
SHOWROOM alanı atölye amaçlı kullanılmaz, kompresör boya, alçıpan kullanımı kesinlikle yasak r.
2.4 Stand Projeleri: MÜŞTERİ’nin stand ve stand dekorasyon projelerini, proje boyutlarının sergi düzenine uygunluğunu ve sta k projelerini
SHOWROOM bütünsel görünümü ve standartları açısından 1 Kasım 2014 tarihine kadar ORGANİZATÖR’e onaylatması zorunludur. Stand projeleri
ölçülendirilmiş, ölçekli, 3 boyutlu olarak onaya sunulmalıdır. ORGANİZATÖR projeleri onaylayıp onaylamama hakkına sahip r. Proje onayına sahip
olmayan MÜŞTERİ’lerin SHOWROOM alanına stand kurmak için mal ve malzeme girişi yapmalarına izin verilmeyecek r. Onaysız projelere
ORGANİZATÖR’ün müdahale etme, durdurma ve yıkma hakkı vardır. Komşu standlarla konstrüksiyonlara ilişkin uyuşmazlığını engellemek için komşu
ka lımcılar ile temasa geçilmelidir. Belir len konstrüksiyon/yapı standartlarında kalmak koşuluyla da olsa komşu standların yükseklik farkından dolayı
doğacak uyuşmazlıklardan ORGANİZATÖR sorumlu değildir. Standı, komşu standa göre daha yüksek olan ka lımcı, komşu standa bakan yüksel sini
beyaz renkli, temiz ve düzgün bir kaplamayla kapatmak zorundadır. Stand alanı içindeki bina kolonlarında ve zemindeki tesisata ORGANİZATÖR den izin
almadan müdahale edilemez.
2.5 Stand Kurulum Giderleri: Stand yapımı ve stand içi dekorasyon MÜŞTERİ tara ndan tüm harcamaları kendisine ait olmak üzere yapılır.
2.6 Stand Alanı ve Sınırı: Standlar koridor alanına kesinlikle taşamaz, standların herhangi bir noktasının izdüşümü koridor alanına taşamaz. Aykırılık
halinde ORGANİZATÖR’ün eski hale veya uygun hale ge rme, taşmayı ortadan kaldırma hakkı vardır. Bu işlemler sırasında ortaya çıkan masraflar kural
ihlaline neden olan MÜŞTERİ’ye faturalanacak r. MÜŞTERİ söz konusu masrafları ödemeyi peşinen kabul eder.
2.7 Kuruluma Dair Bilgilendirme: MÜŞTERİ, stand kurulumu için çalışacakları ses düzeni şirketlerini, mimarlık şirketlerini ve söz konusu şirketlerin
yetkili kişilerinin isim ve telefonlarını en geç proje onayı aşamasında ORGANİZATÖR’e bildirmek zorundadır. Showroom alanına zarar vermek, zemini
veya duvarları delmek, stand panolarına çivi çakmak, delmek gibi hasar verici işlemler yapmak, salon sutünlarına kaynak yapmak ve salon duvarlarını
kirletmek yasak r. MÜŞTERİ, stand alanı içerisinde ve Showroom alanında meydana ge rebileceği hasraları ayrıca bir tespit, ihtar ve ihbara gerek
kalmaksızın ORGANİZATÖR’ün kendisine bildirdiği rakam üzerinden ödemekle yükümlüdür.
2.8 Standa Dair Teknik Koşullar: MÜŞTERİ’nin aşağıda belir len teknik koşullara uyması zorunludur. Aksi takdirde ORGANİZATÖR müdahale hakkını
kullanacak r.
a) Stand yükseklikleri Showroom yerine göre az farklılıklar göstermektedir. Genelde tüm salonlar (Salon/1-2-3-4-5) 3,5 metre yüksekliğinde ve planlarda
yer aldığı gibi ORGANİZATÖR’ün iznine tabidir.
b) Yükseklik ile ilgili problemlerin yaşanmaması için stand projelerinin ORGANİZATÖR’e onayla lması gerekmektedir. Onaysız projelere
ORGANİZATÖR’ün her aşamada her türlü müdahale hakkı vardır.
c) Ziyaretçilerin tüm standları rahatça gezebilmeleri için, özel dekor kuracak firmalar standlarında koridor sınırındaki her cepheyi maksimum %30
oranında kapa labilir. Bu durumda standın koridorlara bakan her cephesinin %70 oranında açık olması zorunludur. Koridora bakan her bir cephenin
%30’dan fazla kapa lması durumunda, koridoru cepheleyen stand duvarlarının en az %70 şeffaf olması (cam, tül, plas k vb. gibi malzemeler)
gerekmektedir. Standın koridor tara ndaki duvarları, koridor çizgisinde mesafe bırakılmaksızın yükselmesi durumunda (max. 4,5 mt.) yukarıda belir len
%70 şeffaflık kuralı geçerlidir.
3. SHOWROOM KATILIM KOŞULLARI
3.1 Yerleşim Planı: ORGANİZATÖR, SHOWROOM alanları için çizilmiş bulunan genel yerleşim projelerini değiş rme hakkına sahip r. ORGANİZATÖR,
SHOWROOM alanında genel yerleşimde gerek gördüğü her türlü değişikliği yapabilir. Yerleşim projelerinin değiş rilmesinde ORGANİZATÖR,
MÜŞTERİ’ye değişikliği ve belirlenen yeni yeri bildirmek durumundadır. Bu türden değişiklikler MÜŞTERİ için fesih sebebi ve/veya SHOWROOM ka lım
ücre nde indirim veya zarar ziyan vb. nam al ndas tazminat talep etme ve/veya Showroom ka lım bedelini ödememe hakkı vermez. MÜŞTERİ’nin yer
değişikliği veya SHOWROOM’dan çıkma kararı ORGANİZATÖR ve MÜŞTERİ arasında hukuki sonuç doğurur. Bu sebeple ORGANİZATÖR’ün diğer
MÜŞTERİ’lere ya da ka lımcılara karşı herhangi/aynı taahhü e bulunduğu ya da bir sorumluluk üstlendiği anlamına gelmez. ORGANİZATÖR, belirli bir
stand alanının konumlandırılması için özel talepleri yerine ge rmekle mükellef değildir. ORGANİZATÖR, beklenmedik koşullar dolayısıyla gerekli olması
şar yla, farklı bir konumlandırma yaparak stand yerini ve/veya stand boyutunu değiş rme ya da Showroom Alanı’na ve salonlara giriş yerlerinde
değişiklik yapma ve/veya kapatma, açma, menfaate olan ve özel durumların bir sonucu olarak alınması gereken önlemlere ilişkin veya Showroom yeri
malikinin/işletmecisinin taleplerine uygun olarak her türlü değişiklikleri yapma hakkını saklı tutar. MÜŞTERİ, ORGANİZATÖR tara ndan yapılabilecek
bu düzenlemelere i raz hakkı olmadığını kabul ve taahhüt etmiş r.
3.2 Showroom’un Sona Ermesi-Çıkış: Standları boşaltma işlemi 13 Kasım 2015 Cuma günü saat 15:00’den, 21 Kasım 2015 Cumartesi günü saat 15:00’a
kadar yapılır. Verilen zaman içinde SHOWROOM alanını boşaltmamış MÜŞTERİ malzemeleri önceden herhangi bir uyarıya gerek kalmaksızın bizzat
ORGANİZATÖR veya görevlendireceği kişiler tara ndan alan dışına çıkarılır. ORGANİZATÖR’ün alan dışına çıkar lan malzemeyi koruma ve kollama
yükümlülüğü yoktur. Bu esnada oluşacak masraf, hasar ve kaybın sorumluluğu MÜŞTERİ’ye ai r. MÜŞTERİ, standı öngörülen tarih ve saate kadar
boşaltmama ya da standın tahliyesi ile malzemelerin alan dışına çıkar lmasıyla ilgili ORGANİZATÖR tara ndan yapılan her türlü masra an bizzat
sorumludur.
3.3 Standın Kullanımı: MÜŞTERİ, sergileyecekleri mal ve hizmetleri sadece kendisine ayrılan alan içinde sergileyebilir. MÜŞTERİ kendisine verilen alanı
herhangi bir hasara uğratmadan kullanacak r. Duvar, duvar panoları ve alüminyum malzemelere çivi çakmak, delik açmak, hasar verici işlemler yapmak,
çi taraflı bant dışında yapış rıcı malzeme kullanmak, boyamak, zeminde herhangi bir zarar meydana ge rmek yasak r. MÜŞTERİ, stand alanı içerisinde
ve SHOWROOM alanında meydana ge rebileceği hasraları ayrıca bir tespit, ihtar ve ihbara gerek kalmaksızın ORGANİZATÖR’ün kendisine bildirdiği
rakam üzerinden ödemekle yükümlüdür. ORGANİZATÖR’ün, hasar tazmin edilmeden MÜŞTERİ’nin SHOWROOM alanından çıkışını engelleme hakkı
vardır. MÜŞTERİ’ nin şirket ürünleri sayfasında belir len/ürün ya da hizmet pör öyünde yer almayan ürünleri sergilenmesi durumunda,
ORGANİZATÖR’ün söz konusu ürünleri SHOWROOM alanı dışına çıkarma hakkı vardır.
3.4 Ürün Sa şı ve Broşür Dağı mı: SHOWROOM süresince, sektörel yayınların abonelik sa şları haricinde, SHOWROOM’da ürün teslim edilerek sa ş
yapılması yasak r. Bu şekilde sa ş yapılması halinde ORGANİZATÖR standı kapatma yetkisine sahip r. Stand kapa ldığında MÜŞTERİ hiçbir ücret, gider
ve zarar ziyan talep edemeyeceği gibi standın kapatma işlemleri sırasında oluşacak her türlü masraf MÜŞTERİ’ye ai r. Broşür dağı mı için stand alanınız
haricinde başka bir alan kullanımı yasak r. SHOWROOM alanı dâhilinde patenle dolaşmak kesinlikle yasak r. ORGANİZATÖR’den izin almak kaydıyla
SHOWROOM dışında paten kullanılabilir.
3.5 Görsel- İşitsel Unsurların Kullanımı: SHOWROOM alanında ve standda yapılacak audio - visual (görsel - işitsel) gösteri nedeni ile gelecek
ziyaretçilerin SHOWROOM koridorlarında ve komşu standlarda izdihama yol açmaması gerekmektedir. Aksi durumlarda ORGANİZATÖR görevlileri
gösteriye müdahale edecekler, gerekirse gösteriyi durduracaklardır. Görsel- işitsel bir gösteri yapılacak ise bu gösterinin detayları ORGANİZATÖR’e yazılı
olarak bildirilmelidir. Stand dâhilinde hoparlör kullanılacak ise bu hoparlörlerden çıkan sesin standın içine dağılacak şekilde yerleş rilmesi
gerekmektedir. Hoparlörler standın içine bakacak r. Bu olmadığı takdirde ORGANİZATÖR görevlilerinin hoparlörleri stand içine çevirme ya da etkinliği
durdurma ve iptal etme hakkı vardır. Görsel bir gösteri yapılacak ise bu gösterinin yansıması stand alanının dışına taşamaz. Aksi halde ORGANİZATÖR
görevlilerinin gösteriye müdahale hakkı vardır. Stand sınırından 1m. Uzaklıkta ses düzeyinin 85 dB’yi aşması durumunda, ORGANİZATÖR görevlileri
MÜŞTERİ’yi önce uyaracak ve sesi 85 dB’nin al na çekecek r. Uyarılar sonuç vermez ise ORGANİZATÖR görevlilerinin etkinliğe müdahale, MÜŞTERİ’ye
sağlanan stand elektriğini süreli ya da tümden kapatma hakkı vardır. Sözkonusu ekipmanların Showroom alanı dışına çıkarılmaması durumunda stand
elektriği kesilir ve bir daha verilmez. Stand Alanı ve/veya Showroom alanı genel elektriğinin kesilmesi nedeniyle yaşanacak hasarlardan ORGANİZATÖR
sorumlu değildir.
3.6 Yayın Hakkı: Açık ve kapalı Showroom alanı içinden her türlü sesli ve görsel yayın hakkı (radyo, TV...vs.) münhasıran ORGANİZATÖR’e ai r. Yayın için
izin alınması şar r. İzinsiz yayın halinde yayın araçları SHOWROOM alanına sokulmaz.
3.7 Fikri ve Sinai Haklar: Standlarda sergilenen tüm fikri ve sınai hak konusu ürünlerin (ve yazılımların) lisanslı ve telif hakkı sahibi veya kullanma hakkı
olduğu kabul edilir. MÜŞTERİ’nin üçüncü bir şahsın Fikri veya Sinai Mülkiyet Hakkını ihlal etmesi halinde bunun tüm sonuçlarından kendisi sorumludur.
Bu Sözleşme veya Showroom’a ka lım, ORGANİZATÖR ve diğer üçüncü şahısların Fikri Mülkiyet Hakları üzerinde bir hak bahşetmez.
3.8 Sigorta: ORGANİZATÖR’ün Showroom süresince karşılaşılabilecek risklere karşı bir sigorta güvencesi yoktur. MÜŞTERİ’lere kendi Showroom
faaliyetleriyle ilgili her türlü riske karşı bir “all risk” sigortası yap rması önerilir. Bu sigortayı yap rmamanın sonuçlarından MÜŞTERİ kendisi sorumlu
olur. . Kaybolan, çalınan, herhangi bir şekilde zayi olan veya hasarlanan stand malzemesi ya da sergilenen ya da kullanılan mallar veya üçüncü şahıs fiilleri
dahil, ORGANİZATÖR Showroom’da ortaya çıkacak risklerle ilgili hiçbir sorumluluk kabul etmemektedir. MÜŞTERİ rücuen dahi olsa
ORGANİZATÖR’den bir talepte bulunamaz.
3.9 Rematra Giriş Kar : ORGANİZATÖR, MÜŞTERİ’ye ücretsiz 1 adet Rematra Giriş Kar verecek r. Müşterilerimize özel verilen Showroom Rematra
Giriş kartlarının sa şı kesinlikle yasak r. Rematra Giriş Kar ’nı gösteren MÜŞTERİ’ye, otel rezarvasyonu, araç kiralama, refakat ve tercumanlık hizmetleri
yardımı yapılacak r.
3.10. Stand Görevlileri: MÜŞTERİ eğer talep eder ise ORGANİZATÖR’ün tanı m ve pazarlama personeli haricinde, MÜŞTERİ’ye ait yerli veya yabancı
personel çalış rabilir. MÜŞTERİ, ORGANİZATÖR’den firması için yerli personel bulmasını isteyebilir. MÜŞTERİ’ye tahsis edilen stand için firmaya özel
personel sayısı kadar görevli kar verilecek r. ORGANİZATÖR Ka lımcıların yaka kartlarını 21.11.2014 tarihinden i baren Showroom alanında bulunan
organizasyon ofisinden temin etmeleri gerekmektedir. Söz konusu kartlar haricinde Showroom “Ka lımcı” sıfa yla giriş imkânı yoktur. Stand görevlisi
kar sadece Showroom yetkilisine ve imza karşılığı teslim edilir. Yaka kar kontrolünde ORGANİZATÖR’ün kimlik sorma hakkı vardır. Yaka kar ile kimlik
bilgilerinin tutmaması durumunda ORGANİZATÖR söz konusu yaka kar nı iptal etme ve yaka kar na el koyma hakkına sahip r.
MÜŞTERİ dışarıdan alacağı hizmetler için (stand tasarım, uygulama, temizlik, güvenlik, vb. hizmetleri dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla),
hizme verecek firmanın ilgili kurum ve kuruluşlardan izin alarak gerekli belgeleri tamamlayacağını kabul ve taahhüt eder. İzinlerin alınmamış
olmasından ya da belgelerin eksik olmasından ORGANİZATÖR’ÜN sorumluluğu bulunmamaktadır.
3.11. Showroom Süresi: Ka lım sözleşmesi ve/veya SHOWROOM açılış tarihinden i baren 1 yıl ve katları olarak. SHOWROOM saatleri: 09:00 18:00’dır. Pazar günü kapanış saa 13:00’dır. MÜŞTERİ personeli Showroom alanına en erken SHOWROOM başlangıcından yarım saat önce girebilir,
Showroom alanından en geç yarım saat içinde çıkılması gerekmektedir.
3.12. Mal Giriş-Çıkışı: Showroom açık olduğu saatler içerisinde ORGANİZATÖR’den izin alınmaksızın hiçbir şekilde mal girişi ve çıkışı yapılamaz. Ka lımcı
Showroom süresi sona ermeden standını boşaltamaz.
Yer/Tarih
Kaşe/Yetkili imza
Place/Date
Stamp/Authorized Signature
2. SHOWROOM AREA SETTLEMENT:
2.1. Entry: The CUSTOMERS, who will construct their own booths, may enter the SHOWROOM area un l 15:00 o'clock, 15 November (on Saturday),
and the CUSTOMERS, whose booths will be constructed by the ORGANIZER, may enter the SHOWROOM area un l 15:00 o'clock 17 November 2014
(On Monday).
2.2. Booth Setup: Booth setup works should be completed by 15:00 o'clock on November 21, 2014 (on Friday) at the latest. The ORGANIZER is
authorized to intervene in and suspend the works of the companies that fail to complete their works by then. Vehicle entry shall not be allowed to the
halls as of 15:00 on November 21, 2014 (on Friday). Once corridor carpet is laid, use of carriers such as pallet (cart), forkli and wheelbarrow, which may
damage the corridor carpet, is not allowed.
2.3. Booth Materials: The construc on materials to be dispatched to the SHOWROOM area for setup (star ng from 10:00 on October 13, 2014 un l
15:00 on November 21, 2014 (on Friday)) should be semi-finished (cut, painted and given the necessary dimensions in the workshop) and should allow
setup to be started instantly. The SHOWROOM area may not be used for workshop purposes, and the use of compressor paint and plasterboard is
absolutely prohibited.
2.4. Booth Projects: The CUSTOMER has to have the booth and booth decora on projects approved by the ORGANIZER by not later than October 13,
2014 in terms of compliance of project dimensions with the order of the SHOWROOM and integral appearance and standards of the sta c projects.
Booth projects should be submi ed to approval in a scaled manner and in 3D. The ORGANIZER is free to approve or not to approve the projects. The
CUSTOMERS, who do not have project approvals, shall not be allowed to dispatch goods and materials to the fair area to set up a booth. The
ORGANIZER is en tled to intervene in, suspend and demolish unapproved projects. The neighboring par cipants should be contacted with in order to
avoid any dispute with them rela ng to construc ons. The ORGANIZER is not responsible for any disputes to arise out of the difference in height of the
neighboring booths, even if any such booth remains within the specified construc on/building standards. The par cipant, whose booth is higher as
compared to the neighboring booth, is to cover the al tude facing the neighboring booth with a clean and smooth cover in color white. The points of
columns of the building and on installa on points on the floor within the booth area, which should be le open, should be le open in an accessible
manner.
2.5. Booth Setup Costs: Booth setup and decora on shall be made by the CUSTOMER at his own expense.
2.6. Booth Area and Boundaries: The booths are absolutely not allowed to protrude into the corridor zone. In case of a devia on, the ORGANIZER is
en tled to restore to the former condi on or to tailor in order to eliminate protruding. Any expenses to arise during such ac ons shall be invoiced to the
CUSTOMER causing the viola on of the rule. The CUSTOMER agrees in advance to pay any such charges.
2.7. Informa on Regarding Setup: The CUSTOMER shall inform the ORGANIZER about the sound system companies and architecture companies, with
whom they will work for booth setup, as well as the names and telephones of the authorized officials of such companies by not later than the stage of
project approval. It is forbidden to damage the Showroom area, to drill the ground or walls, to nail booth panels and to perform damaging ac ons such
as drilling, to weld the columns of the hall and to pollute the walls of the hall. The CUSTOMER is obliged to pay any damages that the CUSTOMER may
cause within the booth zone and the fair area by the amount as communicated by the ORGANIZER to the CUSTOMER with no need for any further
survey, no ce and warning.
2.8. Technical Condi ons Regarding the Booth: The CUSTOMER has to observe the technical condi ons provided herein. Otherwise, the ORGANIZER
shall exercise his right to intervene.
a. Booth heights vary depending on the Showroom hall. Hall /(1-2-3-4-5) 3.5 meter high. Subject to the authoriza on of the ORGANIZER as given in the
a ached plans.
b. The booth projects should be submi ed to the ORGANIZER in order to avoid any problems rela ng to height. The ORGANIZER is en tled to intervene
in unapproved projects at any stage and in any manner whatsoever.
c. In order for the visitors to visit all booths comfortably, the firms to create special se ng may occupy maximum 30% of each facade of their booths with
a boundary to the corridor. In this case, it is mandatory that each facade of the booth facing the corridors should be clear by 70%. If any facade facing the
corridor is occupied by more than 30%, then the booth walls facing the corridor should be transparent by minimum 70% (materials such as glass, net,
plas c, etc.). If the walls of the booth facing the corridor
3. CONDITIONS FOR SHOWROOM PARTICIPATION
3.1. Se lement Area: The ORGANIZER is en tled to change the general layout projects issued for the SHOWROOM areas. The ORGANIZER may make
any changes to the general layout in the SHOWROOM area as considered necessary by the ORGANIZER. In changing the layout projects, the
ORGANIZER shall inform the CUSTOMER about the change and the new loca on determined. Such changes do not cons tute grounds for termina on
for the CUSTOMER and/or do not en tle the CUSTOMER to claim discount in SHOWROOM par cipa on fees or any indemnifica on due to damages
and losses, etc. and/or not to pay the fair par cipa on fee. The decision of the CUSTOMER to change loca on or not to par cipate in the SHOWROOM
at all results in legal consequences between the ORGANIZER and the CUSTOMER. Therefore, it is not implied that the ORGANIZER makes any/the
same commitment to other customers or par cipants or assumes any responsibility. The ORGANIZER is not obliged to meet special demands for the
posi oning of a specific booth area. The ORGANIZER reserves the right to change the booth's loca on and/or dimension or to make changes to and/or
close, open the Showroom Area or the halls and to make any changes rela ng to the measures as beneficial that should be taken as a result of special
circumstances or in accordance with the demands of the owner/operator of the Showroom area, provided that the same is necessary due to
unexpected condi ons. The CUSTOMER hereby agrees and undertakes not to be en tled to object to such arrangements as may be provided by the
ORGANIZER
3.2. End of the Showroom and Exit: The booths shall be evacuated from 15:00 on Friday, November 13, 2015 to 15:00 on Saturday, November 21, 2014.
The materials of the CUSTOMER, who fails to evacuate the SHOWROOM area within the given me period, shall be removed from the area by the
ORGANIZER in person or by those to be designated by the ORGANIZER with no need for any prior warning. The ORGANIZER is not liable to protect and
safeguard the materials removed from the area. The responsibility to arise due to any expenses, damages and losses to arise during such me shall
belong to the CUSTOMER. The CUSTOMER is actually responsible for any expenses to be incurred by the ORGANIZER due to the failure to vacate the
booth by the specified date and me or due to evacua on of the booth and removal of the materials from the area.
3.3. Use of the booth: The CUSTOMER may exhibit goods and services that he will exhibit only within the area designated to the CUSTOMER. The
CUSTOMER shall make use of the area reserved to the CUSTOMER without causing any damage. It is forbidden to nail and drill walls, wall panels and
aluminum materials, to perform damaging ac ons, to use any adhesives other than double sided tape, to apply paint and to cause any damages to the
floor. The CUSTOMER is liable to pay any damages that the CUSTOMER may cause within the booth zone and the fair area by the amount as
communicated by the ORGANIZER to the CUSTOMER with no need for any further survey, no ce and warning. The ORGANIZER is en tled to prevent
exit of the CUSTOMER from the SHOWROOM area unless the damages are indemnified. If the CUSTOMER exhibits products not given in the
company's products page or in the company's service por olio, then the ORGANIZER is en tled to remove such products outside the SHOWROOM
area.
3.4. Product Sales and Handing Out Brochures: Throughout the SHOWROOM me, it is forbidden to deliver and sell products at the SHOWROOM
other than selling sector publica ons to the subscribers. In case of such sale, the ORGANIZER is en tled to close down the booth. When the booth is
closed down, the CUSTOMER may not demand any fees, expenses and damages and losses and any charges to occur during closing of the booth shall be
payable by the CUSTOMER. It is forbidden to use any area other than your booth area for handing out brochures. It is absolutely forbidden to walk
around the SHOWROOM area on roller skates. Roller skates may be used outside the SHOWROOM, provided that permission will be obtained from the
ORGANIZER.
3.5. Use of Audio-Visual Elements: The visitors to come for any audio-visual shows to take place at the SHOWROOM area and at the booth should not
cause overcrowding at the SHOWROOM corridors and neighboring booths. Otherwise, the officials of the ORGANIZER shall intervene in the show and
suspend the show if necessary. If an audio-visual show is to take place, the details of such show should be communicated to the ORGANIZER in wri ng. If
loudspeakers are to be used within the booth, such loudspeakers should be placed so that the sound will be dispersed within the booth. The
loudspeakers shall face inside the booth. Otherwise, the ORGANIZER is en tled to posi on the loudspeakers in a manner to face inside the booth or
suspend or cancel the event. If a visual show is to take place, then such show may not be reflected outside the booth area. Otherwise, the officials of the
ORGANIZER are en tled to intervene in the show. If the volume exceeds 85 dB 1 m to the booth territory, then the officials of the ORGANIZER shall first
warn the CUSTOMER to keep the volume below 85 dB. If the warnings fail, then the officials of the ORGANIZER are en tled to intervene in the event
and to turn off the booth power provided to the CUSTOMER for a certain period or permanently. IIf such equipment is not removed outside the
showroom area, then the booth power shall be cut and shall not be provided again. The ORGANIZER is not responsible for any damages to be
experienced due to power failure in the Booth Area and/or a general power failure in the Showroom Area
3.6. Broadcas ng Rights: The rights rela ng to any audio and visual broadcasts (radio, TV, etc.) from open and enclosed showroom area are solely
belong to the ORGANIZER. It is mandatory to receive authoriza on for broadcas ng. In case of any unauthorized broadcas ng, then the broadcast
vehicles shall not be allowed to the SHOWROOM area.
3.7. Intellectual and Industrial Rights: It is assumed that the CUSTOMER is licensed for and owner of the copyrights of, or is authorized to use, any
products subject to intellectual and industrial rights exhibited in the booths (and so ware). If the CUSTOMER infringes any Intellectual and Industrial
Rights of any third party, then the CUSTOMER is responsible for any consequences thereof. This Agreement or par cipa on in the Showroom does not
grant the ORGANIZER or any other third persons any rights over Intellectual Property Rights.
3.8. Insurance: The ORGANIZER has no insurance coverage against any risks that may occur throughout the showroom. The customers are
recommended to take out their own “all risk” insurance policies for their own showroom ac vi es. The CUSTOMER shall be responsible for any
consequences of the failure to take out such policy insurance. The ORGANIZER does not assume any responsibility rela ng to any risks that may arise
during the showroom, including loss, the or destruc on of, or damage to, any booth materials or any goods exhibited or used in any manner
whatsoever, or any ac ons of third par es. The CUSTOMER may not have any claim against the ORGANIZER even if through recourse.
3.9. Rematra Entry Card: The ORGANIZER shall provide the CUSTOMER with a free Rematra Entry Card. It is strictly prohibited to sell the Rematra Entry
Cards provided exclusively to our customers. The holders of Rematra Entry Card will gain special services such as help on hotel booking, car rentals and
transla on.
3.10. Booth Officials: CUSTOMER may wish from the ORGANIZER to find local staff for the company. Allocated to the customer to stand firm un l the
official card will be given a special number of personnel. CUSTOMERS can request the organizers of the promo on and marke ng personnel, except the
customer's local or foreign staff to run. The par cipants are to receive the name tags from the ORGANIZER from the organiza on office located at the
showroom area on 21.11.2014. It is impossible to enter the fair as a “Par cipant” except by using such tags. The booth official card is delivered to the fair
official only and in return for a signature. The ORGANIZER is en tled to ask for iden fica on when checking name tags. If informa on provided in the
name tag and iden fica on document does not match, then the ORGANIZER is en tled to cancel and to confiscate such name tag. For the outsourced
services (including but not limited to booth design, applica on, cleaning, security and other services), the CUSTOMER hereby agrees and undertakes
that the firm that will provide the service will receive authoriza on from the relevant organiza ons and ins tu ons and will complement the necessary
documenta on. The ORGANIZER has no responsibility for not obtaining the authoriza ons or not comple ng the documents.
A4
01.10.2014
TIRANA
KATILIM SÖZLEŞMESİ
REMATRA
APPLICATION FORM
Regional Marketing and Trade Center
İstenen Stand Alanı
Metrekare Fiyatı Price per sqm
Booth Area required
Salon Hall
Stand Booth
Stand Alanı Booth Area
1 Yıllık 1 Year
2 Yıllık 2 Years
3 Yıllık 3 Years
50 EURO/m2
45 EURO/m2
40 EURO/m2
2
m
Derinlik
m.
Length
Paket 1
Genişlik
Option 1
Paket 2
Option 2
Paket 3
Option 3
m.
Width
Ödenecek Toplam Bedel
0 EURO/m2
Total Participation Fee
Katılım Bedeli
Application Fee
Ödeme Koşulları
5 EURO/m2
10 EURO/m2
225 EURO + VAT
Payment Terms
Ödeme koşullarının detayları için lü en Form A5'te yer alan 5. maddeye bakınız.
For details of payment terms, please check Form A5, ar cle 5. The given prices do not include VAT (currently 20%) which will be added to the invoices. The VAT rate is subject to change without further
no ce. The currencies men oned in the forms of Rematra Center are always in Euro. The above men oned total par cipa on fee will be deposited in cash to (Tirana/Albania)
Ödemeler için, HFT hesabı
Bank Account of HFT for Payment
İsmi Name Banka Kombetare Tregtare
Şube Branch Dega Abdyl Frasheri (425)
SWIFT
NCBAALTX
Cinsi / Hesap NO / IBAN
Type / Account NO / IBAN
EURO
USD
LEK
425259849
425259849
425259849
AL85 2051 1258 2598 49CL PRCF EURD
AL32 2051 1258 2598 49CL PRCF USD
Al80 2051 1258 2598 49CL PRCL ALLI
Katılımcı Fatura Adresi
Exhibitor Invoicing Address
Adres
Address
Şirket Adı
Company Name
Şirketin Ticari Ünvanı
Posta Kodu - Şehir - Ülke
Commercial Title of the Company
P.O. Box - City - Country
Fuar Duyurularında Kullanılacak ismi
Vergi Dairesi - Vergi No
Name to be announced
Tax Registration Office - Number
Notlar
Notes
Ödeme Planı
9.4. Ekler: Ekler Sözleşmenin ayrılmaz parçası olup, bu Sözleşme A1, A2, A3, A4, A5 ve A6 ekleriyle bir bütündür.
9.4. Annexes: Annexes are an integral part of the Agreement and this Agreement is complete with its Annexes A1, A2, A3, A4, A5 and A6.
9.8. Vergiler: Bu Sözleşme ve eklerinin nedeniyle doğmuş ve doğacak damga vergisi, harç, fon vs. mali yükümlülüklerden MÜŞTERİ sorumlu
olacak r. Damga vergisi MÜŞTERİ tara ndan ödenecek r.
9.8. Taxes: Financial liabili es such as stamp du es, taxes, fees etc. arising and to arise from this Agreement and its Annexes shall be under the
responsibility of the CUSTOMER. The CUSTOMER shall pay the stamp duty. .
Payment Plan
Katılımcı Şirket Yetkili Onayı
Showroom Düzenleyici Kuruluş Yetkili Onayı
Authorized representative of the Exhibitor
Authorized representative of the Organizer
Adı ve Soyadı
Görevi
Adı ve Soyadı
Görevi
Name and Surname
Position
Name and Surname
Position
Yer & Tarih
Kaşe & Yetkili İmza
Yer & Tarih
Kaşe & Yetkili İmza
Place & Date
Stamp & Authorized Signature
Place & Date
Stamp & Authorized Signature
A2
01.10.2014
TIRANA
KATILIM SÖZLEŞMESİ
REMATRA
APPLICATION FORM
Regional Marketing and Trade Center
3.13. Elektrik Kullanımı: MÜŞTERİ, Showroom süresince kullanılacağı elektrik gücünün kaç kW olduğunu, “Online Bilgi Sistemi” ile ORGANİZATÖR’e
bildirmekle yükümlüdür. Ziyaretçi çıkış saatlerinden yarım saat sonra stand elektriği kesilir. Bu saa en sonra çalışma yapmak isteyenler
ORGANİZATÖR’den izin almalıdır. Elektrik kesin lerinden dolayı oluşan hasarlardan ORGANİZATÖR sorumlu değildir. Showroom kapanış saa nden
yarım saat sonra, güvenlik nedeniyle, genel elektrik kesin si yapılır. Kullanacak 1 kW elektrik enerjisinin MÜŞTERİ’ye maliye 30 Euro + VAT ‘ r’dır. Bu
fiyata, elektrik kablolarının standa tahsisi ve harcanan enerji bedeli dâhildir.
3.14. Kokteyl ve Benzeri Etkinlik Düzenleme: SHOWROOM süresince Showroom alanında kokteyl, ikram hizmetleri gibi hizmetler Showroom alanının
resmi catering şirke tara ndan karşılanır. Aksi halde ORGANİZATÖR bu hizmetleri verdirip verdirmeme hakkına sahip r.
3.15. Yanıcı-Patlayıcı Malzeme Kullanımı: LPG, kaynak tüpü, reklam balonları ve benzeri yanıcı ve patlayıcı maddelerin Showroom alanına ge rilmesi ve
kullanılması kesinlikle yasak r. Aksi takdirde ORGANİZATÖR ve/veya Showroom alanı sorumluları devreye girecek ve söz konusu unsurları
SHOWROOM alanı dışına çıkaracak r. Showroom alanında hareketli motorlu balon ve/veya zeplin kullanımı yasak r.
3.16. Temizlik: ORGANİZATÖR, SHOWROOM alanı genel ve koridor temizliğinden sorumludur. Stand içi temizlik MÜŞTERİ’ye ai r. Ancak ekstra
malzemeler listesinde belir lmesi ve Online Bilgi Sistemi’nde talep edilmesi halinde stand içi temizliği (sadece yerlerin, halı ise elektrikli süpürge ile
silinebilir bir kaplama ise silinmesi) belir len ücret karşılığı ORGANİZATÖR tara ndan verilir. Müşteri, Showroom bi ğinde stand alanını Showroom
girişinde teslim aldığı hali ile hiçbir inşaat ar ğı bırakılmamış şekilde teslim etmelidir. Aksi takdirde alanın temizlenmesi sırasında oluşacak masrafları
ayrıca bir tespit, ihtar ve ihbara gerek kalmaksızın organizatörün kendisine bildirdiği rakam üzerinden ödemekle yükümlü olacak r.
3.17. Dene m: MÜŞTERİ, ORGANİZATÖR veya temsilcilerinin her zaman SHOWROOM ka lıma ilişkin kayıtları, standı, sergilenen mal ve hizmetler ile
MÜŞTERİ’nin SHOWROOM yönelik diğer faaliyetlerini denetleme, iş bu Sözleşmeye uygunluğunu kontrol etme hakkı olduğunu kabul eder. MÜŞTERİ
bu kapsamdaki erişim ve dene mler için ORGANİZATÖR’e veya yetkilendirdiği kişiye gereken kolaylığı sağlayacak r.
3.18. Sağlık ve Emniyet: MÜŞTERİ, bu Sözleşme kapsamında Showroom mahallerinde çalışırken veya SHOWROOM süresince çalışanlarına ve
ziyaretçilere sağlıklı ve emniyetli bir iş ortamı sağlamakla sorumlu olacak r. MÜŞTERİ, kendi personelinin, taşeronlarının, ORGANİZATÖR personelinin
ve üçüncü şahısların sağlık ve emniyetlerini, SHOWROOM süresince yürütülen çalışmalardan kaynaklanan tehlikelere karşı koruyacak r. MÜŞTERİ,
asgari sağlık ve emniyet koşullarına uyacak, tüm kazaları, yaralanmaları ve tehlikeleri derhal ORGANİZATÖR’e rapor edecek r. MÜŞTERİ, bu Sözleşme
koşullarına, mevzuata ve SHOWROOM alanı kurallarına uymama nedenleriyle gerek kendi personeline karşı gerekse ORGANİZATÖR personeli ya da 3.
Şahısların mal ve canına karşı meydana gelebilecek zararlardan kendisinin sorumlu olduğunu kabul ve taahhüt eder.
3.19. Mevzuata Uygunluk: MÜŞTERİ, kendi sergileyeceği ürünlerin, kullanacağı malzemenin, çevre ve insan sağlığıyla ilgili mevzuata, idari
düzenlemelere aykırı olmayacağını kabul ve taahhüt etmiş r. Ka lımcı, bu Sözleşme kapsamında Showroom’dan yararlanırken her türlü mevzuata ve
idari düzenlemelere uygun davranmayı da taahhüt etmiş r.
4. ORGANİZATÖR TAAHHÜTLERİNİN GEÇERLİLİĞİ
ORGANİZATÖR tara ndan verilecek hizmetlerin belir len son başvuru tarihinden sonra talep edilmesi, “Online Bilgi Sistemi”ndeki ilgili formların
eksiksiz olarak doldurulup gönderilmemesi veya onay alınamaması durumunda ORGANİZATÖR’ün bu talepleri gerçekleş rme konusunda garan si ve
herhangi bir sorumluluğu yoktur. ORGANİZATÖR tara ndan gönderilecek “Online Bilgi Sistemi”nde bulunan ilgili formların MÜŞTERİ tara ndan
eksiksiz olarak doldurulup, onayladıktan sonra verilen süreler içerisinde ORGANİZATÖR’e gönderilmelidir. Eksik, geç veya gönderilmemiş formlardan
doğacak sorunlardan ORGANİZATÖR sorumlu değildir. Verilen süre dâhilinde yapılmayan hizmet taleplerinin yerine ge rilmesi durumunda, söz konusu
hizmet bedeli olarak, duyurulan normal bedelin üzerine cezai şart olarak %50 fiyat farkı uygulanır. Showroom alanında verilen hizmetlerle ilgili olarak
Showroom tarihleri içerisinde yazılı i raz yapılmazsa hizmet alınmış kabul edilir. MÜŞTERİ, sözkonusu hizmet faturasını ödemekle yükümlüdür.
Showroom kataloğuna bilgi girişi için ilan edilen son gönderi tarihine kadar bilgi göndermeyen ka lımcılar için, katalog sayfasına Showroom ka lım
sözleşmesinde bulunan ile şim bilgileri yerleş rilecek r. ORGANİZATÖR tara ndan verilecek hizmetler ile ilgili ödemelerin Showroom öncesinde
gerçekleş rilmesi gerekmektedir. Aksi durumda talep edilen hizmetler verilmeyecek r.
5. MALİ HÜKÜMLER
5.1 Showroom Ka lım Ücre : MÜŞTERİ, Sözleşme ve SHOWROOM ka lım karşılığında bu Sözleşmenin ekinde yer alan “A2 Ödeme Koşulları”
bölümünde yazılı toplam tutarı Showroom Ka lım Bedeli olarak ORGANİZATÖR’e ödeyecek r. Showroom ka lım/kira ücre için 1mt2 birim alan olarak
alınmış r. Stand alanının birim kira fiya 50 Euro/ay/m2 + VAT’ dir.
Showroom birim fiya çıplak alanda kiralanmış olan standsız alanı ifade eder. Showroom ka lım ücre /kirası için 3 farklı model söz konusudur.
Seçenekler ve MÜŞTERİ’nin seçmiş olduğu stand alanı A2 Ödeme Koşulları ekinde ayrıca gösterilmiş r.
• Paket 1; 50 Euro / ay / m2 + VAT, Boş alan kiralama. 1 yıl kontrat yapılması durumunda geçerlidir.
• Paket 2; 45 Euro / ay / m2 + VAT, Boş alan kiralama. 2 yıl kontrat yapılması durumunda geçerlidir.
• Paket 3; 40 Euro / ay / m2 + VAT , Boş alan kiralama. 3 yıl kontrat yapılması durumunda geçerlidir.
5.2 Showroom Ka lım Ücre ne Dâhil Hizmetler:
a) Standların mt2’lerinin ve yerlerinin belirlenmesi (Boş Alan)
b) SHOWROOM tanı lması ve duyurulması
c) SHOWROOM genel güvenliğinin sağlanması
d) Afişlerin, SHOWROOM kataloğunun hazırlanması ve tanı m broşürlerinin basımı ve dağı mı
e) Genel temizlik hizmetlerinin sağlanması (stand içi temizliği müşteriye ai r)
f) MÜŞTERİ’nin Showroom alanında sergilediği ürünlerin, ORGANİZATÖR personeli tara ndan tanı m ve pazarlanması
g) Arnavutluk – Kosova – Makedonya ve Karadağ ülkelerinde tanı m ve pazarlaması
h) Tanı m ve pazarlama dolayısı ile oluşan müşteri kitlenizin, MÜŞTERİ yetkilisi ile kontağa geçirilmesi
5.3 Diğer Hizmetlerin Bedeli: Söz konusu olabilecek diğer hizmetlerin bedelleri hizmet ile ilgili formlarda veya ORGANİZATÖR yetkilisinde
bulunmaktadır. MÜŞTERİ, Showroom Ka lım Ücre dışında sa n aldığı veya yararlandığı Diğer Hizmetlere Dair ücretleri iş bu Sözleşmede veya diğer
hizmetlere dair formlarda veya faturasında belir len koşullarda ödemeyi beyan ve kabul etmiş r.
5.4 Fatura: Showroom Ka lım Bedeli, A2 Ödeme Koşulları bölümünde yazılı taksit planına uygun olarak belir len tarih ve tutarlarda fatura edilecek ve
yine bu sözleşmeye ek A2 Ödeme Koşullarında yazılı vadelerde/taksitlerde ORGANİZATÖR’e ödenecek r. Fiyatlara KDV eklenecek r. Yurt dışı Firmalara
KDV’siz fatura kesilecek r.
5.5 Ödeme: Showroom Ka lım Bedeli ile Diğer Hizmetlerin Bedeli, MÜŞTERİ tara ndan yine A2 Ödeme Koşulları Bölümünde yazılı miktar ve vadelerde
ORGANİZATÖR’e ödenecek r. MÜŞTERİ burada yazılı koşullara uymayı beyan ve kabul eder. ORGANİZATÖR’ün fatura tarihi ile ödeme tarihleri
arasında oluşacak kur farklarını MÜŞTERİ’den talep hakkı saklıdır. Ödemeler, A2 Ödeme Koşullarında yazılı banka hesap numaralarına yapılacak r. Bu
Sözleşme ve eklerinde belirlenen ödemeler A2 Ödeme Koşullarında yazılı vadelerde yapılmadığı takdirde ORGANİZATÖR’ün gecikilen süre üzerinden
aylık %3 gecikme bedeli talep etme hakkı doğar. Temerrüt halinde ORGANİZATÖR aynen ifayı talep edebileceği gibi tercih hakkı kendisine bağlı olarak bu
sözleşmeden doğan her türlü alacak ve talep haklarını saklı tutarak tek taraflı olarak Sözleşmeyi haklı nedenle feshedebilir veya Sözleşmeyi askıya alabilir.
Ödemelerinin tamamını yapmamış ya da Showroom’a ka lmamış ka lımcıların stand alanlarının tasarrufu tamamen ORGANİZATÖR’e ai r.
5.6 İade Olmaması: MÜŞTERİ’nin mücbir sebep halleri dışında, SHOWROOM kısmen ya da tamamen ka lması ya da Sözleşmeden doğan hakları
kısmen veya tamamen kullanmaması Sözleşmede yazılı SHOWROOM Ka lım Bedelinin iadesini veya bedelde indirim yapılmasını gerek rmez.
5.7 Muacceliyet: Showroom Ka lım Bedelinin taksitler halinde ödenecek olması halinde MÜŞTERİ’nin herhangi bir taksi vadesinde ya da tamamen
ödememesi halinde kalan tüm Showroom Ka lım Bedeli, başkaca bir uyarı yapılmaksızın ya da sure tanınmaksızın kendiliğinden muaccel olur.
ORGANİZATÖR’ün muaccel olan bu bedeli tercih hakkı kendisinde olarak Sözleşmeyi haklı nedenle feshetmeden veya Sözleşmeyi haklı nedenle
feshederek feshe bağlı cezai şart olarak talep etme hakkına sahip r. MÜŞTERİ’nin Showroom ka lım bedellerini ödemede temerrüde düşmesi halinde
ORGANİZATÖR, ayrıca bir uyarıda bulunmaksızın MÜŞTERİ’ ye tahsis edilen stand alanını tek taraflı olarak değiş rme ve MÜŞTERİ’ye dilediği
koşullarda ve daha once tahsis edilen alanın teknik koşullarından bağımsız olarak yeni bir alan tahsis etme hakkına sahip r. MÜŞTERİ, temerrüdünün bir
sonucu olarak ORGANİZATÖR’ün alanı değiş rme ve yeni bir alan tahsis etme hakkı bulunduğunu, temerrüdüne konu Showroom ka lım bedeli
tutarında sorumluluğu devam etmek koşuluyla, verilecek yeni alanı kabul etmiş sayılacağını önceden beyan ve kabul etmiş r.
5.8 Gecikme Bedeli: MÜŞTERİ, bu Sözleşmede yazılı taahhütlerini kısmen veya tamamen ihlal etmesi veya borç ve taahhütlerini süresinde veya eksiksiz
olarak yerine ge rmemesi durumunda temerrüde düşmüş sayılacak r. Taraflar, temerrüt süresine bağlı olarak aylık %3 gecikme bedeli ödenmesini
karşılıklı olarak kararlaş rmışlardır.
5.9 Sonuç Olarak Ortaya Çıkan Zararlar: ORGANİZATÖR, MÜŞTERİ’ye Showroom ilgili olarak ziyaretçi sayısı veya ciro veya kazançla ilgili olarak
doğrudan veya dolaylı olarak herhangi bir taahhü e bulunmamış r. MÜŞTERİ bu Sözleşme kapsamında; kar kaybı gibi sonuç olarak ortaya çıkan
zararlardan, ne ce zararlarından veya dolaylı zararlardan dolayı ORGANİZATÖR’e karşı talepte bulunma hakkına sahip olmayacak r.
5.10 İlan, Reklam Vergisi: MÜŞTERİ’ ye ait Showroom Alanında ya da standda kullanılan her türlü ilan, reklam, tabela, afiş, yazı, resim, katalog, broşür
vb. nin her hangi bir şekilde kullanımı nedeniyle mevzuat uyarınca doğmuş ya da doğacak her türlü vergi, harç, fon ve diğer mali yükümlülüklerden
MÜŞTERİ sorumludur. MÜŞTERİ, bu Sözleşme koşullarına ve mali yükümlülüklere uymamama nedeniyle ORGANİZATÖR nezdinde doğabilecek tüm
mali, hukuki ve cezai sorumluluğun kendisine ait olduğunu kabul ve taahhüt eder.
6. NEDENSİZ FESİH HAKKI VE DEĞİŞİKLİKLER:
6.1 Müşteri’nin Tek Taraflı Nedensiz Fesih Hakkı:
a) MÜŞTERİ’nin bu sözleşmeyi tek taraflı fesih hakkı bulunmamaktadır. MÜŞTERİ’ye sadece aşağıda is snai halde tek taraflı olarak sözleşmeyi sona
erdirme hakkı tanınmış r. ORGANİZATÖR’ün kabulüne bağlı is snalar dışında, Showroom ka lmayı, cayma, vazgeçme vb. biçimlerde tek taraflı fesih
sure yle bu Sözleşmeyi sona erdiren ve/veya ka lmayan MÜŞTERİ ayrıca bir ihtara gerek kalmaksızın Sözleşmenin 5.maddesinde belir len Showroom
ka lım ücre nin tümünü cezai şart olarak ödemeyi peşinen kabul ve taahhüt etmiş r.
b) MÜŞTERİ, Sözleşmenin imzalanmasına müteakip 15 gün içinde SHOWROOM’a ka lmaktan vazgeçer ve aynı süre içinde bunu ORGANİZATÖR’e yazılı
olarak bildirirse Sözleşme feshedilmiş olacak ve MÜŞTERİ’nin Showroom ka lım bedeli ödeme yükümlülüğü olmayacak r. Ancak bu Sözleşme
Showroom’un düzenlendiği tarihten önceki 15 gün içinde imzalanmış ise, MÜŞTERİ bu maddede belir len hakkı kullanamaz. ORGANİZATÖR, bu
hakkını 10 gün öncesine kadar kullanmak koşuluyla, hiçbir sebep göstermeksizin yazılı bildirimde bulunarak Sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilir ve
MÜŞTERİ’yi Showroom’dan çıkarabilir. Bu durumda ORGANİZATÖR Showroom ka lım bedelini fesih/çıkarma bildiriminden i baren 1 ha a içinde
MÜŞTERİ’ye iade eder. Sözleşmenin bu şekilde feshi ve Showroom’dan çıkarma durumunda MÜŞTERİ, Showroom ka lım bedelinden başka, masraf,
gecikme faizi ya da zarar ziyan adıyla bir talepte bulunma hakkına sahip olmadığını önceden beyan ve kabul eder.
6.2 Değişiklikler ve Hakların Korunması:
a) MÜŞTERİ, ORGANİZATÖR’ün, SHOWROOM yeri, genel yerleşim projesi/planı, müşterinin Showroom alanındaki yerini, stand alanını, düzenleme
tarihleri, ismi ve benzeri konularda, resmi makamların istekleri, sektörün talebi, ekonomik durum, organizasyon şartları veya yalnızca kendi takdiri ile
değişiklik yapma hakkına sahip olduğunu önceden beyan ve kabul etmiş r. ORGANİZATÖR, SHOWROOM alanında genel yerleşimde ya da
MÜŞTERİ’nin Showroom alanındaki yerinde gerek gördüğü her türlü değişikliği yapabilir. Burada belir len değişiklikler MÜŞTERİ için fesih sebebi olarak
kabul edilemez ve Showroom bedelini ödememe ya da indirim gerekçesi olarak ileri sürülemez.
b) ORGANİZATÖR tara ndan Balkanlar genelinde yayımlanan gazeteye veya TV ile verilecek ilan ve/veya ORGANİZATÖR Web Sitesinde yapılacak
duyuru MÜŞTERİ’ye bildirim yerine geçer. MÜŞTERİ bu Sözleşmeyi, Showroom yer ve tarihinde değişiklik olabileceğini bilerek imzalamakta ve böyle bir
değişikliğe i raz hakkı olmadığını kabul etmektedir. MÜŞTERİ değişikliğin bildirilmesinin ardından 2 (iki) ha a içinde yazılı olarak i raz etmediği sürece
Sözleşme yeni tarih ve süre için geçerliliğini sürdürür.
c) ORGANİZATÖR, bu sözleşmenin imzalanmış ve sözleşme gereklerinin ifa edilmiş olmasına rağmen Showroom standartlarına ve ORGANİZATÖR
tara ndan tespit edilmiş MÜŞTERİ profiline uygunsuzluk veya MÜŞTERİ ile ilgili adli veya idari bir hukuki bir işlem yapılması vb. nedenlerle ka lımcıyı
red hakkına sahip r. ORGANİZATÖR’ün bu hakkını kullanması halinde, MÜŞTERİ’nin yap ğı tüm ödemeler iade edilir. Sözleşme imzalanmasına rağmen
bu madde gereğince Showroom’a kabul edilmeyen MÜŞTERİ zarar, ziyan vb. nam al nda ORGANİZATÖR’den tazminat talebinde bulunmaya hakkı
olmadığını kabul ve taahhüt eder.
Yer/Tarih
Kaşe/Yetkili imza
Place/Date
Stamp/Authorized Signature
3.11. Showroom Period: The SHOWROOM will be ac ve at least one year from the opening day. The SHOWROOM hours are between 09:00 am and
18:00 except Sunday 09:00 – 13:00. The CUSTOMER staff may enter the showroom area by half an hour in advance, and may check out not later than
half an hour to the official closure.
3.12. Entry and Exit of Goods: No entry and exit is allowed for goods without the authoriza on of the ORGANIZER during the hours when the fair is
open. The par cipant may not evacuate the booth before the fair is over .
3.13. Use of Power: The CUSTOMER is liable to inform the ORGANIZER as to the quan ty of power (in kW) to be consumed throughout the
SHOWROOM through the “Online Informa on System”. The booth power shall be disconnected half an hour later a er the me of exit for visitors. Any
person who intends to work a er such hour should receive authoriza on from the ORGANIZER. The ORGANIZER is not responsible for any damages to
arise due to power failures. A general power cut takes place half an hour a er the closing me of the SHOWROOM for security purposes. The cost of 1
kW power to be used is Euro 30 + VAT for the CUSTOMER. Such price includes alloca on of power cables for the booth and the consumed power.
3.14. Organiza on of Cocktails and Similar Events: Throughout the SHOWROOM period, services at the SHOWROOM area, such as cocktails and
catering services shall be provided by the official catering company of the showroom area. Otherwise, the ORGANIZER is en tled to allow or not allow
such services.
3.15. Use of Inflammable – Combus ble Materials: It is absolutely prohibited to bring and use LPG, welding tubes, adver sing balloons and similar
inflammables and combus bles on the SHOWROOM area. Otherwise, the ORGANIZER and/or officials of the SHOWROOM area shall intervene and
shall remove such elements outside the SHOWROOM area. It is forbidden to use portable engine-driven balloon and/or zeppelins.
3.16. Cleaning: The ORGANIZER is responsible for general and corridor cleanliness in the SHOWROOM area. The CUSTOMER is responsible for the
booth cleanliness. However, if specified in the list of extra materials and if demanded in the Online Informa on System, booth cleaning (only floors and if
covered by a carpet, vacuuming the carpet and wiping if the cover can be wiped) services can be provided by the ORGANIZER for a specified fee. The
CUSTOMER should deliver the booth area in the condi on taken over when entering the showroom and without leaving any construc onal wastes.
Otherwise, the CUSTOMER shall be obliged to pay any expenses to arise when cleaning the area by the amount as communicated by the ORGANIZER
with no need for any addi onal survey, no ce and warning.
3.17. Audit: The CUSTOMER hereby agrees that the ORGANIZER is always en tled to audit the ORGANIZER or the representa ves thereof with
respect to the records regarding par cipa ng in the SHOWROOM, the booth, the goods and services exhibited and the other ac vi es of the
CUSTOMER rela ng to the SHOWROOM as well as to audit the compliance thereof with this Agreement. The CUSTOMER shall provide necessary
facilita on for the ORGANIZER or the person designated by the ORGANIZER for the access and audits within this scope.
3.18. Health and Safety: The CUSTOMER shall be responsible for ensuring a healthy and safe work atmosphere for the visitors and the employees of the
CUSTOMER while working at the fair area within the scope of this Agreement or throughout the SHOWROOM period. The CUSTOMER shall safeguard
health and safety of his own personnel and subcontractors of the CUSTOMER as well as the personnel of the ORGANIZER and third par es against the
hazards arising out of the work performed throughout the SHOWROOM. The CUSTOMER shall observe any minimum requirements of health and
safety and shall immediately report any accidents, injuries and hazards to the ORGANIZER. The CUSTOMER hereby agrees and undertakes to be
responsible for any damages to arise out of the failure to observe the condi ons of this Contract, legisla on and the rules of the SHOWROOM area with
respect to the property or physical integrity of own personnel of the CUSTOMER and the ORGANIZER or any third persons.
3.19. Compliance with the Legisla on: The CUSTOMER agrees and undertakes that the products to be exhibited and the materials to be used by the
CUSTOMER shall not contradict with the legisla on on environmental and human health and administra ve regula ons. While benefi ng from the
Showroom within the scope of this Agreement, the par cipant hereby undertakes to observe any legisla on and administra ve regula ons.
4. VALIDITY OF THE COMMITMENTS OF THE ORGANIZER
If any service to be provided by the ORGANIZER is demanded a er the deadline for applica ons, if the relevant forms in the “Online Informa on
System” are not completed and sent in full or if no approval is received, then the ORGANIZER has no guarantee and responsibility to meet any such
demands. The relevant forms found in the “Online Informa on System” to be sent by the ORGANIZER should be completed and approved by the
CUSTOMER in full and should be sent to the ORGANIZER within due me. The ORGANIZER is not responsible for any forms that are incomplete, that
are sent late or not sent at all. If a demand for a service, which is not made within due me, is met, then a 50% price difference shall be applied as the
penal condi on in addi on to the normal price announced as the price of such service. With respect to the services provided at the showroom area, the
service is considered as received if no wri en objec on is filed within due me. The CUSTOMER is required to pay the invoice for such service. For the
par cipants who fail to send informa on by the announced deadline for informa on to be contained in the showroom catalog, contact informa on
given in the showroom par cipa on agreement shall be included on the catalog page. The payments rela ng to the services to be provided by the
ORGANIZER must be made before the showroom. Otherwise, the demanded services shall not be provided.
5. FINANCIAL PROVISIONS
5.1. Fair Par cipa on Fee: The CUSTOMER shall pay the total amount for par cipa on in the SHOWROOM given in the Agreement and in part “A2
Terms of Payment” as a ached to this Agreement, to the ORGANIZER as showroom Par cipa on Fee. The showroom par cipa on/rent fee is taken for
a unit area of 1 square meter. The unit rent price of the booth area is 50 Euro /monthly /square meter + VAT. The unit price for the fair represents the
leased unequipped area, without the booth. There are 3 different models for the fair par cipa on price/rent. The op ons and the booth area picked by
the CUSTOMER are also shown as a ached to the A2 Terms of Payment.
- Package 1; 50 Euro /monthly/ square meter + VAT: Ren ng an unoccupied area. One year contract.
- Package 2; 45 Euro /monthly/ square meter + VAT: Ren ng an unoccupied area. Two year contract.
- Package 3; 40 Euro /monthly/ square meter + VAT: Ren ng an unoccupied area. Three year contract.
5.2. Services included in Fair Par cipa on Fee:
a. Determining the m2 and loca ons for the booths (Unoccupied Area)
b. Introduc on and announcement of the SHOWROOM
c. Ensuring general security for the SHOWROOM
d. Preparing posters and SHOWROOM catalog and prin ng and handing out promo onal brochures
e. Providing general cleaning services (cleaning inside the booth is the responsibility of the CUSTOMER)
f. Products exhibited in the showroom customers gain promo on and marke ng by the staff ORGANIZER.
g. Albania - Kosovo - Macedonia and Montenegro will be in the promo on and marke ng .
h. Promo on and marke ng of your customer base thus formed, to be put into contact with a customer service representa ve.
5.3. Charges of Other Services: The charges for other services that might be in ques on are given in the relevant forms. The CUSTOMER hereby agrees
and declares to pay for the other services that the CUSTOMER purchases or benefits from under the condi ons as specified in this Agreement or forms
rela ng to other services or in the respec ve invoice besides the Showroom Par cipa on Fee.
5.4. Invoice: Showroom Par cipa on Fee shall be invoiced on the dates and in the amounts as specified in the payment schedule provided for in A2
Terms of Payment and shall be paid to the ORGANIZER by the mes/installments as provided for in A2 Terms of Payment as a ached to this agreement.
VAT shall be added on the prices. VAT will be invoiced to the foreign company.
5.5. Payment: Showroom Par cipa on Fee and the Charges for Other Services shall be paid by the CUSTOMER to the ORGANIZER by the amounts and
on the dates as provided for in A2 Terms of Payment. The CUSTOMER hereby agrees and declares to abide by the condi ons provided herein. The right
of the CUSTOMER to demand any exchange rate differences to arise between the date of the ORGANIZER'S invoice and the dates of payment shall be
reserved. The payments shall be made to the bank account numbers as provided for in A2 Terms of Payment. If the payments provided for in this
Agreement and annexes hereto are not made on due dates, then the ORGANIZER shall be en tled to demand a default interest of 3% per month for the
default period. In case of default, the ORGANIZER may duly exercise such right or may terminate the Agreement unilaterally on fair grounds by reserving
any rights and demands arising out of the Agreement subject to the sole discre on of the ORGANIZER only or may suspend the Agreement. The
ORGANIZER shall have sole discre on over the booth areas for the par cipants, who have not made all their payments or who have not par cipated in
the showroom.
5.6. No Return: Except for the force majeure cases of the CUSTOMER, par cipa on in the SHOWROOM, par ally or fully, or failure to exercise the rights
arising out of the Agreement, par ally or fully, does not necessitate return of, or discount in, the SHOWROOM Par cipa on Fee given in the Agreement.
5.7. Exclusivity: If the Showroom Par cipa on Fee will be paid in installments and in case the CUSTOMER fails to pay any installment in due me or in
full, then the en re remaining Showroom Par cipa on Fee shall become due and payable with no need for any further warning or any need to grant any
period. The ORGANIZER is en tled to exercise such amount due and payable without termina ng the Agreement on jus fied grounds or by termina ng
the Agreement on jus fied grounds and demanding such amount as the penal condi on. If the CUSTOMER fails to pay showroom par cipa on fees,
then the ORGANIZER is en tled to unilaterally change the booth area allocated to the CUSTOMER without serving any further warnings and to allocate
a new area for the CUSTOMER subject to any condi ons as deemed desirable and as independently from the technical condi ons of the area allocated
before. The CUSTOMER hereby agrees and declares that, as a result of such default, the ORGANIZER is en tled to change the area and to allocate a new
area, and that the CUSTOMER shall be considered as having agreed with the new area to be designated, provided that the CUSTOMER will con nue to
be liable for the showroom par cipa on fee subject to the default.
5.8. Default Interest: The CUSTOMER shall be considered in default if the CUSTOMER violates any commitments herein, par ally or fully, or fails to duly
fulfill any debts and liabili es in due me and in full. The par es mutually agree that a default interest of 3% per month shall be payable, depending on
the default period.
5.9. Consequen al Damages: The ORGANIZER has not provided any commitments to the CUSTOMER directly or indirectly regarding the number of
visitors to the Showroom or turnover or any income. The CUSTOMER shall not be en tled to make any claim against the ORGANIZER for any losses
arising out of any outcome such as profit loss, and any resul ng losses or indirect losses under the scope of this contract.
5.10. Announcement, Adver sement Tax: The CUSTOMER shall be responsible for any taxes, levies, funds and other financial liabili es arising or to
arise for any use of any announcements, adver sing, signs, posters, le ering, photos, catalogs, brochures, etc. of the CUSTOMER used at the
Showroom Area or in the booth under the applicable legisla on. The CUSTOMER hereby agrees and undertakes to be responsible for any financial, legal
and penal responsibility that may arise before the ORGANIZER due to the failure of the CUSTOMER to comply with the condi ons of this Agreement
and financial liabili es.
6. RIGHT OF TERMINATION WITHOUT JUSTIFIED GROUNDS AND AMENDMENTS:
6.1. The Right of the Customer to Unilaterally Terminate without Jus fied Grounds:
a. The CUSTOMER is not en tled to terminate this Agreement unilaterally. The CUSTOMER is only allowed to terminate the Agreement unilaterally
subject to the following excep onal cases. Except for the excep ons subject to the agreement of the ORGANIZER, the CUSTOMER agrees and
undertakes in advance to pay the en re fair par cipa on fee specified in ar cle 5 of the Agreement as a penal obliga on with no need for any further
no ces in case the CUSTOMER terminates this Agreement and/or fails to par cipate in the Showroom through unilateral termina on of this Agreement
by withdrawal, abandoning, etc.
b. If the CUSTOMER decides not to par cipate in the SHOWROOM within 15 days following the signing of the Agreement and informs the ORGANIZER
in wri ng within the same period, then the Agreement shall be terminated and the CUSTOMER shall no longer be liable to pay the showoom
par cipa on fee. However, if this Agreement is signed within the 15 days prior to the SHOWROOM organiza on date, then the CUSTOMER may not
exercise the right given in this ar cle. The ORGANIZER may terminate the Agreement unilaterally through service of a wri en no ce without having to
specify any reason, and may exclude the CUSTOMER from the Showroom, provided that the ORGANIZER is to exercise such right by not later than 10
days in advance of the Showroom. In this case, the ORGANIZER returns the Showroom par cipa on fee to the CUSTOMER within 1 week following the
date of termina on/exclusion. The CUSTOMER herewith agrees and declares in advance that, in case of termina on of the Agreement in this manner
and exclusion from Showroom, the CUSTOMER is not en tled to any claims, such as expenses, default interest or losses and damages besides the
showroom par cipa on fee.
A5
01.10.2014
TIRANA
BİLGİ FORMU
REMATRA
INFORMATION FORM
Regional Marketing and Trade Center
Önemli
Important
Hedeflediğiniz Sektörler
Lü en standınızda yer alacak ürün ve markalar ile alt ka lımcı
ve temsilciliğini yap ğınız şirketlere ait bilgileri ekleyiniz. Bu
bilgiler www.rematra.com adresinde ka lımcı bilgileri olarak
yer alacak r.
Targeted Sectors
Ambalaj
Bankacılık, Finans ve Sermaye Piyasası
Bilgi Teknolojileri - Yazılım, Donanım
Cam ve Cam Ürünleri Sanayi
Dayanıklı Tüketim Malları
Demir, Demir Dışı Metaller ve Demir
Döküm Sanayi
Denizcilik
Eğitim ve Öğretim
Enerji
Film, Müzik, Sanat, Kültür, Eğlence,
Radyo, Televizyon
Gıda ve İçecek
Hayvancılık
İklimlendirme
İlaç
İletişim Teknolojileri
İnşaat, İnşaat Yan Sanayi
Kamu (Devlet Kuruluşları, Belediyeler)
Please a ach informa on about the products and brands
that will be on display at your stand, together with
informa on about co-exhibitors and representa ves. This
informa on will be included as exhibitor informa on at our
website www.rematra.com
Ürünler
Products
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Alt Katılımcılar
Co-Exhibitors
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Markalar
Brands
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Temsilcilikler
Respresentatives
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Kimya Sanayi, Kağıt ve Kağıt Ürünleri
Kozmetik
Kuyumculuk
Madencilik
Makine ve Teçhizat İmalatı
Medikal
Medya ve İletişim Media
Mobilya Ürünleri
Müşavirlik (Teknik, Yönetim ve Denetim)
Müteahhitlik Hizmetleri
Organizasyon, Reklam ve Yayın
Orman Ürünleri
Otomotiv, Otomativ Yan San. Automotive
Otomotiv Ticaret
Güvenlik Hizmetleri
Perakendecilik
Petrol ve Petrol Ürünleri, LPG Oil
Sağlık
Savunma Sanayi
Serbest Bölgeler
Sivil Havacılık
Tarım
Teknoloji ve Teknoparklar
Tekstil, Konfeksiyon, Deri ve
Deri Ürünleri ile Hazır Giyim Sanayi
Turizm, Seyahat Acentaları ve Rehberler
Ulaştırma ve Lojistik
Diğer Sektörler
Yer/Tarih
Kaşe/Yetkili imza
Place/Date
Stamp/Authorized Signature
Packaging
Banking, Finance & Capital Market
Information Technologies-Software,
Hardware
Glass & Glass Products Industry
Consumer Durables
Forging Industry
Maritime
Education & Training
Energy
Film, Music, Art/Culture/Entertainment,
Radio, Television
Food and Beverage
Animal Husbandry
A/C/ Ventilation
Pharmaceuticals
Communication Technologies
Construction, Construction Supply
Industry Public (Governmental Facility,
Municipalities)
Chemistry, Paper & Paper Products
Cosmetics
Jewellery
Mining
Machinery Equipment Manufacturing
Medical
Communications
Furniture Products
Consultancy
Building Contractor Services
Organisation, Agency & Publishing
Forestry Products
Automotive Subcontracting
Automotive Trade
Security Services
Retailing
Oil Products, LPG
Health
Defence Industry
Free Zones
Civil Aviation
Agriculture
Technology & Technoparks
Textile, Confection, Leather
& Leather Products, Ready to Wear
Tourism, Travel Agencies & Guides
Transportation & Logistics
Other Sectors
A3
01.10.2014
TIRANA
KATILIM SÖZLEŞMESİ
REMATRA
APPLICATION FORM
Regional Marketing and Trade Center
d) Organizasyonun ka lımcı açısından cari başarısı, Showroom’da cari bağlan lar sağlanması ve Showroom’a gelecek ziyaretçi konularında
ORGANİZATÖR’ün hiçbir taahhüt ve sorumluluğu yoktur. Ancak Balkanlar genelinde yapılan tanı m ve pazarlama için MÜŞTERİ’nin sa şlarından % 3
pazarlama payı ORGANİZATÖR’e ödemeyi taahyüt eder.
e) MÜŞTERİ, Balkanlar bölgesindeki her sa şı için % 3 pazarlama payı ödemeyi kabul eder.
f) MÜŞTERİ, bulunan Bayii, Toptancı veya Distribütörlük ile SHOWROOM’dan ayrılmak ister ise nitelikli sa ş ve müşteri dolayısıyla ORGANİZATÖR’e
fazladan 1 yıllık ilave kira ödemesi yapmayı taahyüt eder.
g) MÜŞTERİ eğer ister ise, Arnavutluk’ta firma kurarak veya şube açarak 2010/6 Sayılı Yurt Dışı Birim, Marka ve Tanı m Faaliyetlerinin Desteklenmesi
kapsamında Devlet desteklerinden faydalanabilir.
h) Devlet desteklerinden faydalanmak, firma kurmak veya şube açmak isteyen MÜŞTERİ’ler, tüm ek masrafların kendilerine ait olduğunu Kabul eder.
7. MÜCBİR SEBEP
Taraflar, SHOWROOM’un düzenlenmesine ya da MÜŞTERİ’nin SHOWROOM’a ka lmasına engel teşkil eden deprem, yangın, savaş, terör olayı, sosyal
ve toplumsal olay, olağanüstü hal ve benzeri olağan ve olağanüstü sebepler, Showroom sahibi veya işle cisinden kaynaklanan sorunlar ile resmi makam
veya yetkili mercilerin işin yapılmasını doğrudan veya dolaylı engelleyici ve gecik rici kararlarını, işlemlerini mücbir sebep veya haklı sebep hali olarak
kabul etmişlerdir. Mücbir sebep hallerinden birinin oluşması halinde etkilenen taraf diğer tara mücbir sebebin oluştuğu tarihten i baren en geç 5 (beş)
gün içerisinde yazı ile haberdar edecek r. ORGANİZATÖR ve bu madde de yazılı koşullara bağlı olarak MÜŞTERİ, mücbir sebebin çıkmasına müteakip 30
gün geç kten sonra Sözleşme’yi feshetmek veya mücbir sebebin ortadan kalkmasına kadar beklemek hakkına sahip olacaklardır. ORGANİZATÖR’ün,
mücbir sebebin ortaya çıkmasına müteakip 30 gün içinde SHOWROOM yerini ve zamanını/tarihini değiş rme hakkı saklıdır. MÜŞTERİ yapılacak
değişiklere uyacağını önceden kabul etmiş r. MÜŞTERİ’nin mücbir sebebe bağlı fesih hakkını kullanması, ORGANİZATÖR’ün bu madde de yazılı sürede
SHOWROOM yerini ve zamanını değiş rme hakkını kullanmamış olması koşuluna bağlıdır.
ORGANİZATÖR tara ndan Balkanlar genelinde yayımlanan gazeteye verilecek ilan ve/veya ORGANİZATÖR Web Sitesinde yapılacak duyuru
MÜŞTERİ’ye bildirim yerine geçer. MÜŞTERİ bu Sözleşmeyi, Showroom yer ve tarihinde değişiklik olabileceğini bilerek imzalamakta ve böyle bir
değişikliğe i raz hakkı olmadığını kabul etmektedir.
8. SÜRE VE HAKLI NEDENLE FESİH
Sözleşme, Sözleşmenin taraflarınca imzalandığı tarihte ve en geç son imza tarihi i bariyle yürürlüğe girecek ve Tarafların her biri açısından; borçların
tümüyle ve noksansız olarak yerine ge rileceği tarihe kadar yürürlükte kalacak; borçların tümüyle ve noksansız olarak yerine ge rildiği tarihte sona
erecek r. Taraflar, aşağıdaki nedenlerin ortaya çıkması halinde ORGANİZATÖR’ün yazılı olarak ihtar edeceği tek taraflı beyanla Sözleşmeyi haklı nedenle
fesih hakkı bulunduğu kabul etmişlerdir. ORGANİZATÖR, Sözleşme’yi haklı nedenle feshetmesi halinde Sözleşmede yazılı bedellerin tamamına cezai
şart olarak hak kazanır. ORGANİZATÖR’ün Sözleşmenin haklı nedenle feshinden doğan zarar ve ziyanını ayrıca talep etme hakkına sahip r.
ORGANİZATÖR’ün haklı fesih nedeniyle mahkemeye başvurması ya da MÜŞTERİ’nin bu Sözleşme’den doğmuş ve doğacak ödeme yükümlülüklerini
zamanında, tam veya kısmen yerine ge rmemesi halinde ortaya çıkacak zararladan ve icra-yargılama giderleri ile avukatlık ücretlerinden MÜŞTERİ
sorumludur. ORGANİZATÖR’ün bu hakkını kullanmaması hakkını kullanmaktan vazgeç ği, Showroom bedelini veya cezai şar veya Sözleşmeden doğan
sair haklarını talep etme hakkından vazgeç ği veya MÜŞTERİ’nin davranışına onay verdiği anlamına gelmez.
a) MÜŞTERİ, Showroom Ka lım Bedeli veya Diğer Hizmet Bedelleri Ödeme Yükümlülüğünü ihlal ederse,
b) ORGANİZATÖR, MÜŞTERİ’nin kusuru nedeniyle herhangi bir zarara maruz kalır veya MÜŞTERİ, bu sözleşme konusu yükümlülükleri yerine ge rirken
herhangi bir nedenden dolayı üçüncü şahıslara zarar verirse,
c) MÜŞTERİ, hakkında iflas kararı alınır, iflasının ertelenmesi talebinde bulunur ya da iflasının ertelenmesine karar verilirse, acze düşer veya
konkordatoya başvurursa,
d) Belir len özel taahhütlerin ihlalleri dışında Sözleşmenin MÜŞTERİ tara ndan başka nedenlerle kısmen ya da tamamen ihlal edilmesi,
yükümlülüklerin, taahhütlerin yerine ge rilmemesi ve gönderilen yazılı uyarıya rağmen 7 gün içinde bu ihlal durumuna son verilmemesi halinde
9. ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER:
9.1 Devir: MÜŞTERİ, ORGANİZATÖR’ün önceden yazılı muvafaka nı almaksızın bu Sözleşme kapsamındaki yükümlülüklerini, hak ve alacaklarını
tamamen veya kısmen üçüncü şahıslara devir ve temlik edemez. Standı, kendisine tahsis edilen alanı bir başkasına devredemez, kiralayamaz,
kullandıramaz. Bu tür devir ve temlikler ORGANİZATÖR’e karşı hüküm doğurmaz. ORGANİZATÖR bu Sözleşmeyi ve Sözleşmeden doğan hak ve
yükümlülüklerini kısmen veya tamamen bütün hukuk ve vecibeleri ile birlikte kendi sermaye iş raki olan kuruluş, firma ve şirketler ile üçüncü şahıslara
devretmek hakkını haizdir.
9.2 Değişiklikler ve Sözleşmenin Bütünü: Bu Sözleşme ve varsa ekleri hükümlerinde her türlü değişiklik ancak yazılı ek sözleşmelerle yapılabilir. Bu
Sözleşme, ORGANİZATÖR ile MÜŞTERİ arasındaki sözleşmenin bütününü oluşturur ve yazılı veya sözlü olarak taraflar arasında bu konuya ilişkin daha
önce yapılmış tüm görüşmelerin, temsillerin ve anlaşmaların yerini alır.
9.3 Hakların Kullanılması: Sözleşmeden doğan herhangi bir hakkın süresi içinde kullanılmamış olması, o haktan feragat edildiği anlamına gelmez.
9.4 Diğer Ka lımcılar/Eş Ka lımcılar: Birden fazla firma tara ndan stand alanının paylaşılması, ve/veya alt ka lımcı olarak var olan bir ka lımcının
standında alan kullanılması ve/veya eş ka lımcı veya ilave ka lımcıların dahil edilmesi ORGANİZATÖR’ün iznine tabidir. Ka lımcının kendinden başka bir
firma ile stand alanını paylaşması, başvuru formlarında belir lmesi koşuluyla sadece ORGANİZATÖR’ün yazılı onayı ile yapılabilir. Bu durumda aşağıdaki
koşullar uygulanacak r:
a) Kendi personeli olan ve ka lımcı ya da organizatör tara ndan kiralanan bir stand alanı kullanan herhangi bir firma “eş ka lımcı” olarak kaydedilmelidir;
Bir ka lımcı tara ndan sadece broşürleri veya benzer yayınları değil, ürünleri/hizmetleri sunulan herhangi bir firma, ilgili etkinlik için uygun olması
durumunda “ilave ka lımcı” olarak kaydedilmelidir. Bu tür ka lımcılar Showroom kataloğunda listelenmez.
9.5 Ka lımcı Koşulları: Showroom’a eş ka lımcıların ve ilave ka lımcıların dahil olması ücrete tabidir. Eş ka lımcılar aynı zamanda bu Ka lımcı
Koşulları’nın şartlarına tabidir. Ana ka lımcı eş ka lımcılarını ve/veya ilave ka lımcıları bu konularda ve her türlü ilave hususta bilgilendirmekten
sorumludur. ORGANİZATÖR, ka lımcı ile özellikle ortam listelerinin işlenmesi ve yöne lmesi konusunda ir bat kurmak için üçüncü bir taraf
görevlendirme hakkını saklı tutmaktadır. Eğer çok sayıda firma ortak ana ka lımcı olarak birlikte bir stand kiralamak isterse, başvurularında ortak bir
temsilci yetkilendireceklerdir. Her türlü etkinlikte, ka lımcıların her birinin sergilerini görüntülemesi ve stand için personel is hdam etmesi gereklidir.
Ortak ana ka lımcılar ka lımcı ücre nden ve kullanılan her türlü hizmet ücre nden ortak ve ayrı ayrı sorumludur. Bir ka lımcı, Showroom standı için
üçüncü bir kişiyi/temsilciyi görevlendirebilir. Temsilci, Showroom ile ilgili herhangi bir konuda veya bütün konularda ka lımcı, eş ka lımcı ve ilave
ka lımcılar tara ndan ORGANİZATÖR’e yazılı olarak bildirilmek sure yle yetkilendirilebilir. Bundan sonra, stand onaylaması, hizmetler, teknik
mevzuatlar vs gibi Showroom ile bağlan lı bütün belgeler bu yetkili temsilciye gönderilecek r.
9.6 Ekler: Ekler Sözleşmenin ayrılmaz parçası olup, bu Sözleşme A1, A2, A3, A4, A5, A6 ve Eş/İlave Ka lımcı Talep Onay formu ve Teknik Şartname ile
beraber bir bütündür.
9.7 Uygulanacak Hukuk ve Sorunların Halli: Bu Sözleşmeden ve Sözleşmenin sona ermesinden doğan ih laflar da ürünlerin tanı ldığı ülke (Arnavutluk)
hukuku uygulanacak r. Taraflar Tirana (Merkez) Mahkemelerinin ve Merkez icra dairelerinin münhasır yetkisini kabul eder.
9.8 Tebligat: Bu sözleşme ile ilgili tüm uyarılar Tarafların Sözleşmede yazılı bulunan adreslerine yapılır. Bu adreslere yapılan tebliga n yetkisiz kişilerce
tebellüğ edildiği iddia edilemez ve tebellüğ edilmese dahi geçerli tebliga n hukuki sonuçlarını doğurur. Taraflar adres değişikliklerini birbirlerine yazılı
olarak bildireceğini, bildirmedikleri takdirde bu sözleşmede bildirilen adrese gönderilen tebligatların geçerli tebligatla aynı hukuki sonuçları
doğuracağını kabul ve taahhüt eder.
9.9 Kesin Delil Anlaşması: Anlaşmazlık halinde, ORGANİZATÖR’ün tutmuş olduğu resmi, özel her türlü kayıt, belge, doküman ve bilgisayar kayıtları
anlaşmazlığın çözümünde kesin delil teşkil eder.
9.10 Vergiler: Bu Sözleşme ve eklerinin nedeniyle doğmuş ve doğacak damga vergisi, harç, fon vs. mali yükümlülüklerden MÜŞTERİ sorumlu olacak r.
Damga vergisi MÜŞTERİ tara ndan ödenecek r.
9.11 Suret: Tek suret olarak düzenlenen bu Sözleşme karşılıklı olarak imzalanarak tea edilmiş r ve düzenlenen bu sözleşme ORGANİZATÖR tara ndan
muhafaza edilecek r.
9.12 Yurt Dışı Devlet Desteği: 2010/6 Sayılı Yurt Dışı Birim, Marka ve Tanı m Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ detayları için
h p: www.ekonomi.gov.tr web sitesini ziyaret edilebilir.
İletişim
Contact
Adres
Address
Telefon
Phone
GSM
E-posta
E-mail
Web
Rr. Gjergj Balshaj, Nr. 6, 1029, (Pranë Ura Kamëz)
Tirana / Albania
6.2.Changes and Protec on of the Rights:
a. The CUSTOMER hereby agrees and declares in advance that the ORGANIZER is en tled to make any changes at the loca on and general layout
project/plan of the Showroom, the posi on of the CUSTOMER inside the Showroom Area, booth area, dates and name of the Showroom and to similar
ma ers in parallel with the requests of the competent authori es, the demands of the sector, economic situa on, the condi ons of the organiza on or
subject to the sole discre on of the ORGANIZER only. The ORGANIZER may make any changes in the general layout at the SHOWROOM area or in the
posi on of the CUSTOMER at the showroom area. The changes specified herein may not be accepted as the grounds for termina on for the
CUSTOMER and may not be an excuse not to pay the showroom fees or for a discount on such fees.
b. The announcement to be made by the ORGANIZER in a newspaper published throughout Balkan in general and/or the announcement to be
published on the website of the ORGANIZER shall be considered as a no fica on to the CUSTOMER. The CUSTOMER signs this Agreement knowing
that there might be a change in the dates and place of the Showroom and hereby agrees that the CUSTOMER is not en tled to object to any such
changes.
Unless the CUSTOMER serves a wri en objec on within 2 (two) weeks following the announcement of the change, then the Agreement shall remain
valid for the new date and period.
c.The ORGANIZER is en tled to refuse the par cipant due to any noncompliance with the fair standards and the customer por olio as determined by
the ORGANIZER or due to any judicial or administra ve legal ac on is filed against the CUSTOMER although this Agreement is signed and the
requirements hereof are duly fulfilled. If the ORGANIZER exercises such right, any payments made by the CUSTOMER shall be returned. The
CUSTOMER hereby agrees and undertakes that if the CUSTOMER is not admi ed to the Showroom under this ar cle although this Agreement is
signed, then the CUSTOMER shall not be en tled to any claims for indemnifica on from the ORGANIZER for any losses and damages, etc.
The commercial success of the organiza on in terms of par cipants, providing links to commercial showroom and showroom visitors will no
commitment issues and has no responsibility of the organizer. However, for the promo on and marke ng throughout the Balkans , 3% of client's sales
marke ng share is paid to the organizer.
e. CUSTOMER agrees to pay 3% for each marke ng sale in the Balkans.
f. If the CUSTOMER together with the Dealer, Wholesaler or Distributor want to leave the showroom with qualified sales will have to pay an extra 1 year
run to the organizers.
g. If the CUSTOMER wants to establish a company or open branches in Albania Abroad Unit No. 2010/6, Branding and Promo onal Ac vi es in Support
of the State can benefit from it.
h. To benefit from government subsidies, or to establish a firm, customers who want to open a branch, agrees that all addi onal costs are of their own.
7. FORCE MAJEURE:
The Par es accept the cases of earthquake, fire, war, acts of terrorism, social happenings, extraordinary circumstances and similar ordinary and
extraordinary reasons, problems arising out of the owner or operator of the Showroom, which prevent the SHOWROOM from being organized or the
CUSTOMER from par cipa ng in the SHOWROOM, or any ac ons and decisions of the competent authori es or official authori es, which directly or
indirectly prevent and delay the business to take place, as the force majeure cases or cases of jus fied grounds. In the event of a force majeure case, then
the affected party shall inform the other party within not later than 5(five) days following the occurrence date of the force majeure case. The
ORGANIZER and the CUSTOMER, subject to the condi ons provided in this ar cle, shall be en tled to terminate the Agreement within not later than 30
days following the occurrence of the force majeure case or to wait un l the force majeure case ceases to exist. The ORGANIZER is en tled to change the
loca on and me/date of the SHOWROOM within 30 days following the occurrence of the force majeure case. The CUSTOMER hereby agrees in
advance to observe any changes to be made. The CUSTOMER's exercise of the right of termina on due to force majeure depends on the ORGANIZER
not having exercised the right to change the me and place of the SHOWROM within the period as provided for in this ar cle.
Any announcements to be made by the ORGANIZER in a newspaper published throughout Turkey and/or any announcements to be posted on the
website of the ORGANIZER shall be considered as a no fica on to the CUSTOMER. The CUSTOMER signs this Agreement knowing that there might be
a change in the me and place of the fair and agrees that the CUSTOMER is not en tled to object to any such change.
8. PERIOD AND TERMINATION ON JUSTIFIED GROUNDS
The Agreement shall enter into force when it is signed by the Par es to the Agreement or by the deadline for signing at the latest and shall remain in force
for each Party un l and unless each such Party duly and completely fulfills their liabili es hereunder and shall expire on the date when the liabili es are
fulfilled completely and en rely. The par es agree that the ORGANIZER is en tled to terminate the Agreement on jus fied grounds by a unilateral
no ce to be served by the ORGANIZER in any of the cases below. If the ORGANIZER terminates the Agreement on jus fied grounds, then the
ORGANIZER shall be en tled to all of the amounts specified in the Agreement as penal condi on. The right of the ORGANIZER to claim losses and
damages arising out of the jus fied termina on of the Agreement shall also be reserved. The CUSTOMER is responsible for any expenses of collec on
procedures or legal expenses and the a orney's fees if the ORGANIZER applies to the court for jus fied grounds or if the CUSTOMER fails to fulfill
payment liabili es arising and to arise out of this Agreement in a mely manner, par ally or fully. Waiver of the ORGANIZER from such right does not
imply that the ORGANIZER waives from the right to demand
a. If the CUSTOMER fails to pay the Showroom Par cipa on Fee or any other Services Fees,
b. If the ORGANIZER suffers any damage due to the default of the CUSTOMER or if the CUSTOMER damages any third party property for any reason
whatsoever when fulfilling the liabili es hereunder,
c. If a ruling for bankruptcy is made against the CUSTOMER, if the CUSTOMER asks for the postponement of the ruling for bankruptcy or if a ruling is
made for the postponement of the ruling for bankruptcy, if the CUSTOMER becomes insolvent or applies for a composi on with the creditors,
d. Other than the viola on of any commitments provided herein specifically, par al or full viola on of the Agreement by the CUSTOMER, failure to fulfill
the liabili es and commitments and failure to correct such viola on within 7 days despite the wri en no ce sent.
9. MISCELLANEOUS PROVISIONS:
9.1. Assignment: The CUSTOMER may not assign and transfer his liabili es, rights and receivables hereunder to any third party, par ally or fully,
without the prior wri en consent of the ORGANIZER. He may not transfer, lease the booth and any area reserved for the CUSTOMER to others and may
not allow others to use the same. Any such transfers and assigns shall not be valid before the ORGANIZER.
The ORGANIZER is en tled to transfer this contract and his rights and liabili es under this contract to its affiliate or any organiza on, company or third
party, fully or par ally, together with all his legal consequences and obliga ons.
9.2. Amendments and the En re Agreement: Any changes in the provisions of this Agreement and annexes thereof, if any, may only be made with
wri en supplementary contracts. This Agreement cons tutes the en re agreement between the Customer and the ORGANIZER and supersedes any
prior nego a ons, representa ons and understandings between the par es with respect to the subject ma er hereof, whether oral or in wri ng.
9.3. Waiver: Not exercising any of the rights arising out of the Agreement within due period shall not be deemed as waiver of these rights.
9.4. Other Par cipants/Co-par cipants: Mul ple firms sharing the same booth area and/or the use of an area in a par cipant's booth as a subpar cipant and/or inclusion of co-par cipants or addi onal par cipants shall be subject to the authoriza on of the ORGANIZER. The par cipant may
share the booth area with another firm, only subject to the wri en approval of the ORGANIZER and provided that it will be specified in the applica on
forms. The following condi ons shall apply in such case:
a. A firm with its own staff, using booth area rented by a par cipant or the organizer, should be noted as a “co-par cipant”;
b. Any firm, whose products/services are offered by a par cipant, not only brochures and similar publica ons are offered, should be noted as an
“addi onal par cipant” if such firm qualifies for the relevant event. Such par cipants are not listed in the fair catalog.
Condi ons for Par cipants: Inclusion of co-par cipants and addi onal par cipants into the Showroom shall be subject to charge. The co-par cipants
are also subject to these Condi ons for Par cipants. The main par cipant is responsible for informing its co-par cipants and/or addi onal par cipants
in these respects and about any addi onal ma ers. The ORGANIZER reserves the right to designate a third party in order to contact the par cipant
especially in order to process and manage the ambiance lists. If many firms intend to rent a booth with the same main par cipant, then they shall
authorize a joint representa ve in their applica ons. In any kind of event, each par cipant must display its own exhibi on and employ staff for the
booth. The joint main par cipants are jointly and severally responsible for the par cipa on fee and the fees for any services benefi ed from. A
par cipant may designate a third party/representa ve for the fair booth. The representa ve may be authorized in any and all ma ers rela ng to the fair
upon being no fied to the ORGANIZER in wri ng by the par cipant, co-par cipant and addi onal par cipants. Therea er, any documents rela ng
9.5. Annexes: The annexes are an integral part of this Agreement, and this Agreement is a whole with Annexes A1, A2, A3, A4, A5, A6 and Demand
Approval Form for Co-/Addi onal Par cipants and Technical Specifica ons.
9.6. Governing Law and Se lement of Disputes: Any dispute that may arise out of this Agreement and the termina on hereof shall be subject to the
(Albanian) Law. The par es agree and accept the exclusive jurisdic on of Tirana (Central) courts and Central execu on offices.
9.7. No ces: Any no ces rela ng to this Agreement shall be served to the addresses of the par es provided herein. Any no ces served to such addresses
may not be claimed to have been served to unauthorized persons and shall yield the outcomes of a no ce served in a legally valid way. The par es hereby
agree and undertake that they will inform each other about any changes to the address, and that, otherwise the no ces sent to the address as
communicated herein shall yield the same legal consequences with a valid no ce.
9.8. Final Evidence Agreement:
In case of any disputes, any official, private records, documents, papers and computer records maintained by the ORGANIZER shall cons tute final
evidence in the se lement of the dispute.
9.9. Taxes: The CUSTOMER shall be responsible for any financial liabili es such as stamp duty, fees, funds, etc. arising and to arise out of this Agreement
and annexes hereto. The stamp duty shall be paid by the CUSTOMER.
9.10. Counterparts: This Agreement issued in a single copy is mutually signed and agreed and this agreement issued shall be kept by the ORGANIZER
9.11. Foreign State Support : Abroad Unit No. 2010/6, Brand Communica on and Promo on Ac vi es for details on Suppor ng you can visit the web
site h p: www.ekonomi.gov.tr
+355-67-203-90-20
+355-67-203-90-20
[email protected]
www.rematra.al
Yer/Tarih
Kaşe/Yetkili imza
Place/Date
Stamp/Authorized Signature
A6
Download

Katılım Sözleşmesi