İŞKUR'DAN ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNE STAJ İMKÂNI:
"İŞBAŞI EĞİTİM PROGRAMI"
T ü r k i y e İ ş K u r u mu ( İ Ş KU R) , d ü z e n l e d i ğ i İ ş b a ş ı E ğ i t i m P r o g r a m l a r ı ( İ E P ) s a y e s i n d e ö ğ re n c i l e r i n
m e z u n i y e t s on r a s ı n d a k a r ş ı l a ş t ı ğ ı d e n e y i m e k s i k l i ğ i p r o b l e m i n i g i de r m e y e ka t k ı d a b u l u n u y o r
v e ö ğ r en c i l e r i n z o ru n l u s ta j l a r ı n ı d ah a k o l a y y a p ab i l m e l e r i n i s a ğ l ı y o r .
1) İşbaşı eğitim programının öğrencilere sağladığı faydalar nelerdir?
İ ş b a ş ı e ğ i t i m p r o g r a m ı i l e ö ğ r e n c i l e r e ğ it i m a l d ı k l a r ı v e ya b a ş k a b i r a la n d a m e s l e k i de n e y i m
v e b e c e r i k a z a n ı p a y n ı z a m a n d a g ü n d e 2 5 T L e l d e e t m e ş an s ı n a s a h i p o l a b i li y o r . Ü n i v e r s i t e
ö ğ r e n c i l e r i n i n z o ru n l u s t a j l a r ı da i şb a ş ı e ğ i ti m p r o g r a m ı k a p s a m ı n d a g e r ç e k l e şt i r i l e b i l d i ğ i i ç i n
i ş a r a m a s ü re c i n d e b u d en e y i m l e r i n e de C V ' l e ri n d e y er v e r e b i l i y o r l ar .
2) Hangi öğrenciler İEP'e katılabiliyor?
Ö n l i s a n s , l i s a n s , y ü k se k l i s a n s , d ok t o r a ve i k i n c i ö ğ r e t i m ö ğ r e n c i l e r i i l e a ç ı k ö ğ r e t i m i l k o k u l u ,
o r t a o k u l u ve l is e s i il e a ç ı k ö ğ r et i m fa k ü l t e s i ö ğ r e nc i l e r i p ro g r a m d a n f a y da l a n a b i l i y o r .
3) İEP'e katılmanın diğer şartları nelerdir?
"i
Kuruma kayıtlı işsiz olmak,
"»
1 5 y a ş ı n ı t a m a m l a m ı ş o l m ak ,
İ ş v e r e n i n b i r i n c i v e y a i k i n c i d e r e c e ka n h ış m ı v e ya e ş i o l ma m a k ,
"i
P r o g r a m ı n b a ş l a m a t a r ih i n d e n ö n ce k i 3 a y l ı kd ö n e m d e p r og r a m ı n ya p ı l a c a ğ ı İ ş y e r i n i n
ç a l ı ş a n ı o l ma m a k ,
"i
İ ş v e me s l e k d a n ış m a n l ı ğ ı hi z m e t l e r i n d e n f a yd a l a n a r a k , d a n ı şm a n ı n u y g u n g ör ü ş ü n ü
almak.
4) İEP süresi ne kadar olabiliyor?
İ ş b a ş ı e ğ i t i m pr o g r a m ı 1 6 0 g ün e k a d a r d ü z e n le n e b i l i y o r . G ün d e e n az 5 sa a t o l a ra k i ş ve r e n v e
öğrencinin kabul etmesi ve günde 8 saati aşmamak üzere günün herhangi bir zaman
diliminde uygulanabiliyor. Dolayısıyla ö ğrenciler ders saatlerinden arta kalan zamanlarda
programa katılabiliyorlar.
5) İEP süresince öğrencilere İŞKUR tarafından hangi ödemeler yapılıyor?
İ ŞKUR , p r o g r a m a k a t ı l a n ö ğ r e n c i l e r e h e r g ü n i ç i n 2 5 T L c e p h a r ç l ı ğ ı ö d ü y o r v e p r o g r a m
süresince iş kazası ve meslek hastalığı ile ge nel sağlık si gortası primlerini d e karşılıyor. Bu
s a y e d e ö ğ r e n c i l e r s t a j ya p a r k e n g e ç i c i s ü r e l i d e ol s a g e l i r e l d e e t m e i m k a n ı n a s a h i p o l a r a k
s a ğ l ı k h i zm e t l e r i n d e n de y a r a rl a n a b i l i y o r .
6) Öğrenciler programa katılacakları işyerini nasıl belirleyebiliyor?
Öğrenciler programa katılacakları işyerini kendi bulabilecekleri gibi İŞKUR'a da başvurup
programdan yararlanmak isteyen bir işverene bağlı işyerinde İEP'e katılım sağlayabiliyor.
İŞ KUR t a r a f ı n d a n h a z ı r l a n a n s ö z l e ş m e n i n i m z a l a n m a s ı v e t a r af l a r ı n p r o g r a m d a n y a r a r l a n m a
ş a r t l a r ı n ı n u y g u n o l u p o l m a d ı ğ ı h u s u s u n d a y a p ı l a c a k g e n e l d e ğ e r l e n d i r m e s o n u c u İŞ KU R
t a r a f ı n d a n v er i l e n o na y i l e p r og r a m b aş l a y a b i l i y o r .
7) Öğrenciler hangi işyerlerinde programa katılabiliyor?
En az 2 sigortalı çalışana sahip olan işyerlerinde düzenlenebilen program kapsamında
i ş v e r e n l e r i n 2 i l e 1 0 ar a s ı n d a ç a l ı ş a n ı v a r s a 1, 11 ve ü z e r i n d e ç a l ı ş a nı v a rs a ça l ı ş a n s a y ı s ı n ı n
l / 1 0 ; u k a d a r k a t ı l ı m c ı a l a b il m e h ak k ı b u lu n u y o r .
8) İŞKUR öğrencileri programa nasıl yönlendiriyor?
İŞKUR'a kayıt yaptıran her öğrenciye bir iş ve meslek danışmanı verilerek bu kapsamda
programla
ilgili
bilgiler veriliyor ve durumlarının
uygun
olması
halinde verilen onay
d o ğ r u l t u s u n d a ö ğ r e nc i l e r İ E P ' e y ö n l e n d i r i l e b i l i y o r .
9) Öğrencilerin programla ilgili bilmesi/dikkat etmesi gereken diğer hususlar nelerdir?
"i
İ E P ' t e p ro g r a m sü r e s i n i n 1 / 10 ' u n d a n f a z l a d e v a ms ı z l ı k y a p ıl a m ı y o r , a k s i t a kd i r d e 1 2
a y s ür e y l e p ro g r a m d a n f ay d a l a n ı l a m ı y o r .
-i
2 4 ay i ç e r i s i nd e e n f a zl a 1 6 0 g ü n s ür e y l e p r og r a m d a n f a y d a l a nı l a b i l i y o r .
-i
İ E P ' t e n y a ra r l a n d ı k t a n s on r a 6 a y g çe m e d e n y e n i b i r İ E P ' e v e y a İŞKUR t a r a f ı n d a n
d ü z e n l e n e n di ğ e r k u rs / p r o g r a m l a r a k a t ı l ı m s a ğ la n a m ı y o r .
10) İŞKUR'a kayıt olmak için nasıl başvuru yapılabilir?
8 1 i l de b u l u n a n Ç a l ı ş m a v e İ ş K u r u m u İl M ü d ü r l ü k l e r i n e v e b e l i r l i i l ç e l e r d e b u l u n a n H i z m e t
Merkezlerine,
belediyeler
bünyesindeki
hizmet
noktalarına
başvuru
yaparak
veya
w w w . i s k u r . g o v . t r a d r e s i n d e n k a y ı t y a p t ı r ı l a b i l i r . A y r ı c a , ü n i v e r s i t e l e r d e b ul u n a n İŞKUR İ r t i b a t
N o k t a l a r ı n d a g ö r e v l i i ş v e m e s l e k d a n ış m a n l a r ı a r a c ı l ı ğ ı y l a d a b a ş v u r u y a p ı l a b i l i y o r.
%
ŞUBE MÜDÜRÜ
BAHÇELİEVLER HİZMET MERKEZİ
BAŞAKŞEHİRHfeMETMERKBİ
J
ShMIHA YILMAZ
FİTNAT HİMMETOĞLU
SUBE MÜDÜRÜ
KOKSAL TANİŞ
DİREKT TELEFON
DİREKT TELEFON
0212 55! 45 11
ADRES
MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK CAD. 2. SK.
NO: 14 ŞİRİNEVLER-BAHÇELİEVLER
İSTANBUL
ADRES
SANTRAL
0212 5034550 0212 5514175 0212 5031238
0212 5031254 0212 5513499
SANTRAL
FAKS
0212 5034549
HİZMET VERDİĞİ
İLÇELER
AVCİLAR, KÜÇÜKÇEKMECE. GÜNGÖREN.
BA1IÇELİEVLER
İKİTELLİ ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ ATATÜRK
BULVARI SİCİMOĞLU İS MERKEZİ N0:102
BAŞAKŞEHİR - İSTANBUL
0212 671 46 58-671 92 09-407 07 98/99
FAKS
0212 549 93 56
HİZMET VERDİĞİ
BAŞAKŞEHİR, BAĞCILAR
İLÇELER
BEYOĞLU HİZMET MERKEZİ
BAYRAMPA$A:HtZMET MERKEZ)
ŞUBE MÜDÜRÜ
ŞUBE MÜDÜRÜ
DİREKT TELEFON
ŞUBE MÜDÜRÜ
ORHAN KOÇAK
KEMAL YİLDİZ
DİREKT TELEFON
0212 501 27 37
ADRES
-
ABDİ İPEK CAD. NO: 129 K:3 BAYRAMPAŞA
• İSTANBUL
0212 4800519-20
0212 4800609
0212 4800509
0212 2437612-13-14
0212 6124438
HIZMET VERDİĞİ
ILÇELER
EYÜP. SULTANGA7.1, GAZİOSMANPAŞA,
ESENLER. BAYRAMPAŞA
FAKS
HİZMET VERDİĞİ
İLÇELER
BÜYÜKÇEKMECE HİZMET MERKEZİ
ADRES
SANTKAL
FAKS
HIZMET VERDIĞI
ILÇELER
HÜSEYİN FAZLİ
DİREKT TELEFON
0212 883 80 46
ŞUBE MÜDÜRÜ
DİREKT TELEFON
FA TİH MAH. KALYON SK. NO:5 KAT:2-3
BÜYÜKÇEKMECE İSTANBUL
ADRES
SANTRAL
FAKS
HIZMET VERDIĞI
ILÇELER
0216418 34 38
EĞİTİM MAH. ADIM SK. NO:34 KADIKÖY İSTANBUL
0216 4183455-57 0216 3300424
0212 8838043
FAKS
02164183435
ÇATALCA, SİLİVRİ. ESENYURT,
BEYI.İKDÜZÜ. ARNAVUTKÖY.
BÜYÜKÇEKMECE
HİZMET VERDİĞİ
0216 3301272
İLÇELER
ÜSKÜDAR. BEYKOZ. ADALAR. ATAŞEHİR. KADIKÖY
ŞİŞLİ HİZMET MERKEZİ
ŞUBE MÜDÜRÜ
BEKİR ARSLAN
ŞUBE MÜDÜRÜ
YASİN TURUNÇ
DİREKT TELEFON.
0216390 42 09
YUSUF ARICI
Levent TAŞ
0212 240 48 37
ADRES
ABİDE-I HÜRRİYET CAD. PALAZOĞLU SK. N0:10
ŞİŞLİ İSTANBUL
02163542291-92 0216 3900759-60
SANTRAL
0212 2346805-06 - 0212 2960763
0216 3908476
FAKS
0212 2910924
KARTAL. MALTEPE. TUZLA, PENDİK
HİZMET VERDİĞİ
İLÇELER
BEŞİKTAŞ. SARIYER. KAĞİTHANE. ŞİŞLİ
TUZU HİZMET MERKEZ)
DIREKT TELEFON
TÜRKAN POLAT
SANTRAL
YENİ MAH. MİTHATPAŞA CAD. NO:24
PE N Dİ K- 1ST AN B U1.
ŞUBE MÜDÜRÜ
1
AZİZ DOĞAN
0212 8838042-44-45-47 - 0212 8837907-0
ADRES
SANTRAL
FAKS
HIZMET VERDIĞI
ILÇELER
FATİH. BEYOĞLU. ZEYTİNBURNU, BAKIRKÖY
ADRES
PENDİK HİZMETMERKEZİ
ŞUBE MÜDÜRÜ
0212 2437693
KADİKÖY HİZMET MERKEZİ
ŞUBE MÜDÜRÜ
ŞUBE MÜDÜRÜ
DİREKT TELEFON
0212 243 76 18 -0212 2437642
GÜMÜŞSÜYÜ MAH. SELİME HATUN CAMİİ SK.ABİSA
İŞ MERKEZİ C BLOK NO:3 FFNDIKL1BEYOOLU/İSTANBUL
SANTRAL
FAKS
ŞUBE MÜDÜRÜ
ZEYNEP KIRATLI
ŞUBE MÜDÜRÜ
ADRES
SANTRAL
0212 549 93 55
ÜMRANİYE HİZMET MERKEZİ
İT-
FAHRİ ACAR
NACİYE AYDIN
0216 511 25 42
YAYLA MAH. FEVZİ ÇAKMAK CAD. NO:43
TUZLA/İSTANBUL
0216 5 1 12543-46 395 49 08-80 -395 68 22 395 97 79
0212 2960536
ŞUBE MÜDÜRÜ
YAŞAR EFİLOĞLU
DİREKT TELEFON
ADRES
0216 523 90 24
ATATÜRK MAH. MUHTAR SK. NO:9 ÜMRANİYE
İSTANBUL
SANTRAL
0216 5239026-19-23
0216 395 92 96
FAKS
0216 5239025
TUZLA
HİZMET VERDİĞİ
İLÇELER
SULTANBEYLİ, ŞİLE. SANCAKTEPE. ÇEKMEKÖY.
ÜMRANİYE
Download

Ek-2 - Sosyal Bilimler Enstitüsü