5302 Sayılı İl Özel İdaresi Kanunu’na Göre Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü’nün Görev ve Yetkileri:
Görevin Kısa Tanımı:
Düzce Özel İdaresinin 5302 sayılı yasa ile verilmiş tarım alanındaki görevlerinin planlanması,
geliştirilmesi, desteklenmesi, denetlenmesi ve koordinasyonunun sağlanması.
Kanuni Dayanağı:
5302 Sayılı İl Özel İdaresi Kanunu, 4342 Sayılı Mera Kanunu, 4631 Sayılı Hayvan ıslah Kanunu, 1380
Sayılı Su Ürünleri Kanunu, 5179 Sayılı Gıdaların Üretimi, Tüketimi ve Denetlenmesi ile ilgili Kanun, Yönetmelik ve
diğer mevzuat
Görev Tanımı:
 Yağışların ve sel sularının zararlarını önleyici ve depolayıcı tarın arazileri için sulama suyu ve hayvanlar
için içme suyu teminine matuf gölet ve arazi ıslahı, yapmak,
 Toprak erozyonu önleyici ve azaltıcı, toprak ve su dengesinin kurulması ve korunmasını sağlayıcı tedbirler
almak.
 Sulama suyu ihtiyacı saniyede 500 Tl’ ye kadar olan tesislerinin kurulması ve ıslahını yapmak.
 Devlet arazilerinin ıslahı, imarı ve tarıma uygun hale getirilmesi ile ilgili hazırlanan projeleri uygulamak.
 Devlet sulama şebekelerinde ve diğer sulama planlarında sulama işlerinde hazırlanan projeleri yaptırmak.
 Tarla içi hizmetlerin geliştirilmesi ile ilgili olarak DSİ ve diğer kuruluşlarla yapılan protokollerin
uygulamasını sağlamak.
 Sulama tesislerinin yapılış amaçlarına uygun olarak işletilmeleri için; geçici kabulü takiben sulama
kooperatifi, sulama birliliği veya muhtarlıklara devirlerini yapmak.
 Devletin hüküm ve tasarrufu altında veya özel mülkiyetinde bulunan yabani fıstıklık, zeytinlik, sakızlık,
harnupluk, fundalık, makilik ve taşlı arazilerinin ıslahı ve ihyası ile bunların alt yapı tesislerini yapmak.
 Kalkınma plan ve programlarında yer alan ilke ve politikalara uygun şekilde, toprak ve su kaynaklarının
verimli kullanmasını, geliştirilmesini sağlamak çiftçilerin hizmetine sunmak bu hususta hazırlanan
projeleri uygulamak.
 Toprak etüdü, sınıflandırılması, envanteri, verimlilik etütleri ve su kaynakları, toprak harita raporları ile
toprak su kaynakları konusunda, iskân ve yerleşim, yol, su ve kanalizasyon konularında istatistikî
bilgilerin derlenmesi ve değerlendirilmesi ve dökumante edilmesi ile ilgili hizmetleri yapmak.
 İl Özel İdare görev alanına giren konularda kontrollü zirai krediler için teknik ardım projesi hazırlatmak.
 Tarım ve hayvancılık alanında zararlılarla mücadele projelerini hazırlamak, hazırlatmak ve yürütmek.
 Tarım ve Hayvancılık alanına giren tüm konularda teorik ve Pratik çalışmalar yapmak İstatistikî bilgiler
tutmak İlimiz hayvancılığı geliştirecek tedbirlerin alınmasını sağlamak ve bu tedbirleri uygulamak.
 Mevzuatın ve amirlerin verdiği benzer nitelikteki diğer görevlerin yerine getirilmesi.
Download

Tarımsal Hizmetler Müd. Görevleri