Comenius Regio Project
Eğitimde Bilgi İletişim Teknolojileri ve Proje Tabanlı Öğrenme;Doğu Makedonya
Trakya Bölge Milli Eğitim Müdürlüğü(Yunanistan) ile Trabzon Milli Eğitim
Müdürlüğü(Türkiye) arasında Politikalar,Uygulamalar ve Bilgi Değişimi”
ICTs in education and project-based learning: Policies, Practices and Knowledge
exchange between East Macedonia – Thrace Regional Directory for Education
(Greece) and Trabzon Provincial Directorate of National Education (Turkey)
İÇİNDEKİLER
ISBN: 978-605-149-616-0
Sunuş ………………………………………………..
1
Introductory ..……………………………………….
2
Proje Bilgileri ……………………………………….
3
Project Info …………………………………………
4
Basım Yılı 2014
Proje Koordinatörü / Project Coordinator:
East Macedonia – Thrace Regional Directory for Education (Greece)
Yerel Ortaklar / Local Partners
6th Dimotiko Sholeio Alexandroupolis (6th Primary School of Alexandroupolis
3rd General Lyceum of Alexandroupolis
3rd Gymnasium of Alexandroupolis
Technical Vocational School of Special Education -1ST Level- of Alexandroupolis
Regional Training Centre of Alexandroupolis
Bölüm I
Proje Ortağı /Project Partner:
Trabzon Milli Eğitim Müdürlüğü(Türkiye)
Eğitimde Proje Tabanlı Öğrenme ………………..
7-31
Project Based Learning in Education ..…………..
8-31
Bölüm II
Yerel Ortaklar /Local Partners
Trabzon Sosyal Bilimler Lisesi / Trabzon Social Sciences High School
Bener Cordan Ortaokulu / Bener Cordan Junior High School
Toplumsal Araştırma ve Geliştirmeyi Destekleme Derneği (TARGED) / Association for
Supporting of The Social Research and Development
Hazırlayanlar
Mürşide Demirkol (Eğitim Uzmanı & Profesyonel Koç)
Ender TUNCALI(Bilişim ve Eğitim Teknolojileri Eğitmeni)
Muhammet TÜRKMEN (Proje Koordinatörü)
Nilgün MISIR (Fen ve Teknoloji Öğretmeni)
Eğitimde Bilgi İletişim Teknolojilerinin
Kullanımı ve Dijital Portfoyo Uygulamaları ……….
32-77
Information and Communication
Technologies in Education .………………………
33-77
Bölüm III
Tasarım:
Ercan DURAK - Trabzon Milli Eğitim Müdürlüğü
Bu proje Avrupa Komisyonu tarafından finansal olarak desteklenmektedir.Bu kitap
sadece yazarın görüşünü yansıtmakta olup Komisyon bu bültenin içeriği ve
kullanımından dolayı sorumlu tutulamaz.
This project has been funded with support from the European Commission. This
newsletter reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held
responsible for any use which may be made of the information contained therein
I
II
Eğitimde Bilgi Teknolojileri Kullanımı ve Proje
Tabanlı Öğrenme Anket Çalışması …………… ..
78-102
REsearch on ICTs Using Education and PBL ……
78-102
Comenius Bölgesel Ortaklık Projesi
SUNUŞ
EĞİTİMDE BİLGİ İLETİŞİM
TEKNOLOJİLERİNİN KULLANIMI
ve
PROJE TABANLI ÖĞRENME
Her şeyin çok hızla değiştiği ve geliştiği günümüzde
eğitim de bu baş döndürücü hızdan nasibini almış
ve yeni anlayışlar, yeni yaklaşımlar ortaya çıkmaya,
uygulanmaya başlanmıştır. Artık bireylerin
düşünme ve araştırma becerilerine sahip olmaları
ve bunları kullanabilmelerine önem verilmektedir.
Eğitim süreci boyunca öğrencinin; öncelikle ihtiyacı
olan bilgiyi saptamasını, ardından bu bilgiyi
nereden bulup nasıl kullanacağını, hayatına nasıl
uygulanacağını öğren-mesinin önemi üzerinde
ICTs in Education and Project
Based Learning
durulmaktadır.
Proje tabanlı öğrenme yaklaşımı hem birçok yaklaşımı içinde bulundurur, hem de
disiplinler arası bir yapıya sahiptir. Bu yaklaşımın genel felsefesi, öğrenenlerin gerçek
hayat ile bağlantı kurmalarını sağlamakta ve böylece öğrenen, günlük hayatındaki
problemlere ya da durumlara yönelik etkinlikler gerçekleştirerek ürünler ortaya
çıkarabilmektedir. Proje tabanlı öğrenmede öğrenciler; yapacakları çalışmalar için
kendileri karar verirler, önceden belirlenmiş gerçek hayata dair problemler üzerinde;
bireysel olarak ve grup içinde sorumluluk alarak işbirliğine dayalı olarak kendi ilgi ve
yetenekleri çerçevesinde çalışabilirler, araştırmaya dayalı olarak bilgi toplar ve ulaşılan
bilgiyi organize eder, yaptıkları çalışmaları düzenli olarak sunar ve sergilerler.
Çağımız eğitim yaklaşımlarının vazgeçilmezlerinden birisi de bilgi
teknolojilerinin kullanımıdır. Artık birçok eğitim etkinliği BT sayesinde çok daha kolay ve
etkili bir şekilde gerçekleştirilebilmektedir. Milli eğitim Bakanlığımız da bu konuya büyük
önem vermiş, okullarımız BT teknolojileri ile donatılmıştır. Bunun en güzel örneği de
Fatih Projesidir.
Trabzon Milli Eğitim Müdürlüğü olarak bu çalışmaları takip etmek, ilimizde
bulunan okullarda uygulamak, öğretmenlerimiz ve öğrencilerimiz için farkındalık
yaratmak için değişik çalışmalar ve projeler yürütmekteyiz. Gerek Bakanlıkla, sivil
toplum örgütleri ile işbirliği içinde yürüttüğümüz çalışmalar; gerekse yurtdışında
bulunan ortak kurumlarımızla yaptığımız işbirliği ile ilimize güzel uygulamalar
kazandırmak, eğitimin kalitesini artırmak, çocuklarımızı, gençlerimizi geleceğe en iyi
şekilde hazırlamanın gayreti içindeyiz.
Söz konusu çalışmaların bir kısmını tanıtmak için hazırladığımız bu kitapçıkla
okullarımızda yapılacak başarılı çalışmalara bir nebzecik de olsa katkı yapmayı
amaçlıyoruz.
Mehmet YEREKAPAN
Şube Müdürü
Trabzon Milli Eğitim Müdürlüğü
Bu proje Avrupa Komisyonu tarafından finansal olarak desteklenmektedir.Bu bülten sadece
yazarın görüşünü yansıtmakta olup Komisyon bu bültenin içeriği ve kullanımından dolayı
sorumlu tutulamaz.
III
1
Eğitimde Bilgi İletişim Teknolojileri Ve Proje Tabanlı Öğrenme; Politikalar, Uygulamalar Ve Bilgi Değişimi
Comenius Bölgesel Ortaklık Projesi
Comenius Regio Project
INTRODUCTION
COMENİUS BÖLGESEL ORTAKLIK PROJESİ
In the present days that everything chances and
develops fastly, education has been effected and new
considerations and new approaches has started to
coming up and being performed. Now it is important that
the people are able to have thinking, searching talents
and using them. During the education process, it is
emphasized the importance of teaching to the students
how to determine the needed knowledge, then where to
find it and how to use it, how to perform it in real life.
Project-based learning approach includes many
different approaches and also has an interdisciplinary
configuration. The basic idea of this approach is,
providing to the learners getting in touch with real life, and
by this way the learner gets be able to find out products by conducting activities aimed at
the problems or situations of daily life. With the project-based learning, students make
their own decisions about the studies; they can study collusively on the specified
problems about real life by taking responsibilities individualistically and in group, in the
frame of their own talents and interests, they collect information on a research oriented
way and they organize the reached information, they presents their studies regularly.
One of the necessary things of our age’s education approach is usage of
information technologies. Now, many education actions can be performed easily and
effectively by dint of information technologies. The Ministry of National Education pays
attention to this topic and all the schools has been equipped with information
technologies. The best example of this is the Fatih Project.
Trabzon Directorate of National Education performs different studies and
projects for following all these studies, performing them on the schools in our province,
creating awareness for our teachers and students. We are in an endeavor for
redounding nice applications to our province, increasing the education quality,
preparing our students and young for the future on the best way, with the studies in
cooperation with the Ministry and NGOs, and also in cooperation with our foreign
partners.
We aim to contribute to our schools’ successful studies with that booklet that
has been prepared for presenting a part of aforesaid studies.
“Eğitimde Bilgi İletişim Teknolojileri ve Proje Tabanlı Öğrenm; Doğu Makedonya
Trakya Bölge Milli Eğitim Müdürlüğü(Yunanistan) ile Trabzon Milli Eğitim
Müdürlüğü(Türkiye) arasında Politikalar, Uygulamalar ve Bilgi Değişimi”
ÖZET
Eğitimde Yenilikçilik 21nci yüzyılda öğrenciler için bir dönüm noktası olmuştur.
Gelişmiş ülkelerdeki eğitim sistemleri eğitim öğretime ilişkin en iyi uygulamalarında
müfredat içerisine Bilgi İletişim Teknolojilerini(BIT) yerleştirmektedirler.
Bu girişimler, bilgi ve iletişim çağında öğrenme sürecini kolaylaştırmak ve öğrencilerin
gelecekteki yaşamları ve istihdam edilebilmeleri için gerekli beceri ve yeterliliklerle
donatılması gerektiğini söyler.
Türkiye ve Yunanistan'da Eğitim Bakanlıkları bu amaçla, devlet okullarında Bilgi İletişim
Teknolojilerinin(BIT) kullanımını ,öğrencilerin kullanacağı web uygulamaları, okul
ekipmanları ve öğretmen motivasyonunu artırmak için BIT ile ilgili hizmetiçi eğitimlere
özel önem vermektedir.
Bunun dışında öğretmenlerin gelişimlerini hedefleyen bölgesel eğitim merkezleri ve
ademi-merkeziyetçi eğitim yapıları programlarında öğretmenler ve öğrencilerin değer
kazanmaları için proje tabanlı öğrenme ve gerçek yaşamdan öğrenme uygulamaları
yapmaktadırlar.
Bu çerçevede, iki bölge BIT'nin ilköğretim ve ortaöğretim okullarında kullanımına
yönelik araştırmalar yapılması ve proje tabanlı öğrenme ve dijital portfolio çalışmaları
gibi modern eğitim ve öğrenme araçlarının uygulanmasına yönelik çalışmalar
yapacaktır.
Ayrıca öğretmen eğitimde yenilikçi eğitim yaklaşımlarına yönelik deneyimler
paylaşılacaktır. Buna ek olarak, okullardaki yenilikçi öğrenme alanındaki iyi örnekler
uygulamaları ve öğretmen deneyimleri paylaşılacaktır. Son olarak eğitim ve öğrenme
alanlarında yapılan tüm uygulamaların etkililiği değerlendirilecek ve gerektiğinde geri
bildirimlerle desteklenecektir.
Mehmet YEREKAPAN
Chief Director
Directorate of Trabzon National Education
ICTs in education and Project-based Learning: Polices, Practies and Knowledge Exchange
2
3
Eğitimde Bilgi İletişim Teknolojileri Ve Proje Tabanlı Öğrenme; Politikalar, Uygulamalar Ve Bilgi Değişimi
Comenius Bölgesel Ortaklık Projesi
Comenius Regio Project
COMENİUS REGİO PROJECT
AMAÇLARIMIZ
ICTs in education and project-based learning: Policies, Practices and
Knowledge exchange between East Macedonia – Thrace Regional Directory for
Education (Greece) and Trabzon Provincial Directorate of National Education (Turkey)
SUMMARY
Innovation in education is a milestone for student achievement in the 21st
century. Educational systems in all developed countries are applying best practices in
teaching and learning and are embedding ICTs in the curriculum. These initiatives are
said to facilitate the learning process in the era of information and communication and to
equip pupils with skills and competences which are necessary for their future lives and
employability.
In Greece and Turkey, the Ministry of Education aims to boost the use of ICTs in
state schools and, to this end, it has given special attention to in-service training in ICTs,
web applications for pupils’ use, school equipment and teacher motivation. Apart from
that, regional training centers aim at teacher development and other decentralized
educational structures are applying project-based and real-life learning in their
programmes, which gain the appreciation of the student and teacher population.
Under this framework, the two regions are going to investigate the use of ICTs in
their primary and secondary education schools and the implementation of modern
learning and teaching approaches, such as project-based learning and digital portfolio
studies. Additionally, we will exchange experience regarding regional teacher training in
innovative educational approaches. Furthermore, we are going to exchange good
practices and compare the application of innovative learning and teaching experiences
in our schools. Finally, we will try to evaluate the effectiveness of these practices in
teaching and learning, providing feedback where necessary.
> Proje tabalı öğrenme ve BİT alanında bilgi ve deneyim paylaşımı gerçekleştirmek
> Eğitimde BİT ve e-portfolyo kullanımı alanında Avrupa ve kültürlerarası boyut
kazandırmak
> Öğretmen eğitimi alanında ihtiyaçları araştırmak
> Öğretmenlerin hizmetiçi eğitiminde BİT ve proje tabalı öğrenmeyi kullanmak
> Öğrenme materyalleri ve iyi örneklerin değişimini sağlamak
TEMEL FAALİYETLERİMİZ
Günlük faaliyetler,seminerler ile şu amaçları destekleyen aktiviteler;
1. İlköğretim ve ortaöğretimde Proje Tabanlı Öğrenme(PTÖ) ve Bilgi İletişim
Teknolojileri’nin (BİT) kullanımı
2. Yenilikçi öğrenme yaklaşımlarını destekleyen hizmetiçi eğitimler
3. Belirlenen konular üzerinde öğrencilerin BİT kulanarak portfolio çalışmaları hazırlama
çalışmaları
4. Proje tabanlı öğrenme ve portfolio çalışmaları konusunda Öğretmen Eğitimi ve
atölye
çalışmaları
5. Proje tabanlı öğrenme ve BİT’nin buna entegrasyonu temel alan ders planları
oluşturulması. Bu planların müfredatlar arası ve kültürlerarası yaklaşımları çermesi
beklenmektedir.
6. Ortak bölgelerdeki öğretmenlerin ühtiyacına uygun öğretmen eğitimi materyalleri
geliştirme
7.Öğrenci e-portfolyoları geliştirme.
PROJEMİZ KİMLER İÇİN?
>İlköğretim ve Ortaöğretim Müdürleri > BİT ve PTÖ bölgelerarası uygulama ve
politikalar
> Öğretmen Eğiticileri > Güncel ihtiyaçları temel alan öğretim materyalleri
> Devlet Okullarındaki öğretmenler > eğitim ihtiyaçları,iyi örnekler,hizmetiçi eğitim
> Öğrenciler > eğitim öğretimin kalitesinin iyileştirilmesi
ICTs in education and Project-based Learning: Polices, Practies and Knowledge Exchange
4
5
Eğitimde Bilgi İletişim Teknolojileri Ve Proje Tabanlı Öğrenme; Politikalar, Uygulamalar Ve Bilgi Değişimi
Comenius Bölgesel Ortaklık Projesi
Comenius Regio Project
OUR AIMS
> Exchange of experience and data in the field of ICTs and project-based learning.
> Emphasize on the cross-cultural and European dimension of the use of ICTs and eportfolio in education.
> Investigation of the teachers training needs.
>In-service teacher training in the use of ICTs and project-based learning.
BÖLÜM I
EĞİTİMDE PROJE
TABANLI ÖĞRENME
> Exchange good practices & produce training material
PROJECT BASED
LEARNING IN EDUCATION
MAIN PROJECT ACTIVITIES
Day events, seminars and actions that promote
1. The integration of ICTs and project-based learning in primary and secondary
education
2. In-service training in innovative education approaches
3. Starting to prepare students portfolio studies that are prepare by using on ICT on
scheduled subjects
4. Teacher training workshops on project based learning activities and portfolio studies
for the teachers
5. Accumulation and development of lesson plans that are based on the methodology of
project-based learning and integrate the ICTs. These lesson plans may also include
aspects of cross-curricularity and cross-culturalism
6. Development of teacher-training material according to each region’s teacher needs
7. Development of students’ e-portfolios
WHO IS THE PROJECT FOR
> Primary and Secondary Education directors > policies and practices in ICTs and PBL at
cross-regional level.
> Teacher Trainers > training material based on actual needs
> State-school teachers of primary and secondary education > training needs, good
practices, in-service training.
> Pupils > improvement of the quality of teaching
ICTs in education and Project-based Learning: Polices, Practies and Knowledge Exchange
Bu proje Avrupa Komisyonu tarafından finansal olarak desteklenmektedir.Bu kitap sadece
yazarın görüşünü yansıtmakta olup Komisyon bu bültenin içeriği ve kullanımından dolayı
sorumlu tutulamaz.
6
7
Eğitimde Bilgi İletişim Teknolojileri Ve Proje Tabanlı Öğrenme; Politikalar, Uygulamalar Ve Bilgi Değişimi
Comenius Bölgesel Ortaklık Projesi
Comenius Regio Project
EĞİTİMDE PROJE TABANLI ÖĞRENME
Project Based Learning in Education
EĞİTİMDE PROJE TABANLI ÖĞRENME
Project Based Learning in Education
GİRİŞ
PROJE
Bilim ve teknolojideki hızlı değişimler, küreselleşmeyle birlikte artan nüfus hareketliliği
sosyal, kültürel, siyasal ve ekonomik değişimler tüm sistemleri olduğu gibi eğitim
sistemini de etkilemiştir. Bu değişen süreçlere uyum sağlayan bireyleri yetiştirmek
okulların ana amacı haline gelmiştir. Bireylerin uyum sağlayabilmeleri 4C olarak ifade
edilen 21.yy becerileri sahip olmasını gerektirmektedir. Bu beceriler sırasıyla;
1.Communication
2.Collaboration
3.Creativity
4.Critical Thinking
- İletişim
- İşbirliği
-Yaratıcılık
- Eleştirel Düşünme
Öğrenme-öğretme sürecinde çok farklı yaklaşımlar kullanılmaktadır. Özellikle yukarıda
belirtilen becerilerin kazandırılmasında ‘proje’ kavramı ve ‘proje tabanlı öğrenme’
yaklaşımı öne çıkmaktadır.
‘Belirli zaman, bütçe çerçevesinde, belirli bir amacı olan, sonuçlara ulaşmayı
hedefleyen, insani ve fiziksel kaynakların bir araya getirildiği planlanmış faaliyetlerin
bütünüdür.’olarak
INTRODUCTION
The fast changes in science and technology; increased population by globalizing;
social, cultural, politic and economic changes have affected all systems and also
affected education system. Training the people who are attuned to changed period has
become the main purpose of schools. Having the 21st century skills called 4C is
necessary for being attuned. These skills are;
1.Communication
2.Collaboration
3.Creativity
4.Critical Thinking
Many different approaches are used on learning-teaching process. ‘Project’ notion and
‘project-based learning’ approach become prominent, especially when gaining the skills
abovementioned.
Projelerde, proje çalışanlarının kapsamlı bilgi ve becerilerini sergilemeleri beklenir.
Birçok disiplini ilgilendirir.
Proje çalışmalarında birden çok bilim alanından yararlanılır.
‘Project is total of the planned activities that aim to reach results, have specified time,
specified budget, specified target, paired up people and physical sources.’
It is expected that the project personnel are able to present their knowledge and skills. It
concerns many disciplines.
Many scientific area are practiced on project studies.
ICTs in education and Project-based Learning: Polices, Practies and Knowledge Exchange
8
9
Eğitimde Bilgi İletişim Teknolojileri Ve Proje Tabanlı Öğrenme; Politikalar, Uygulamalar Ve Bilgi Değişimi
Comenius Bölgesel Ortaklık Projesi
Comenius Regio Project
EĞİTİMDE PROJE TABANLI ÖĞRENME
EĞİTİMDE
Project Based
PROJE
Learning
TABANLI
in Education
ÖĞRENME
Project Based Learning in Education
EĞİTİMDE PROJE TABANLI ÖĞRENME
PROJE TABANLI ÖĞRENME
Proje tabanlı öğrenme, farklı dersler arasında bağ kurarak öğrenme için fırsatlar sunar
Proje tabanlı öğrenme, tasarı geliştirmeye, hayal etmeye, planlamaya kurgulamaya
dayalı bir öğrenme anlayışıdır. Öğrenenlerin belirli hedeflere yönelik bireysel ya da grup
olarak kendi öğrenme süreçlerini planladıkları, araştırma, iş birliği içinde çalışma,
sorumluluk alma, bilgi toplama, toplanan bilgileri örgütleme becerilerini geliştirmeye
yönelik süreci vurgular (Demirel, 2004).Proje tabanlı öğrenme yaklaşımının ana
felsefesi, öğrencilerin gerçek yaşamla ile bağlantı kurmasını sağlayarak, sorun çözme
becerisini geliştirmek ve bir ürün ortaya çıkarmasını sağlamaktır.
Proje tabanlı öğrenmede;
> Öğrenciler yapacakları çalışmalara karar verirler.
> Bir sorun üzerinde çalışırlar.
> Bir çözüme ulaşmak için süreci tasarlarlar.
> Bilgiye ulaşma ve bilgiyi yönetme öğrencilerin sorumluluğundadır.
> Sürekli değerlendirme vardır.
Proje TABANLI öğrenme yaklaşımında üç temel kavram:
Öğrenme, Proje, Süreç Bu anlamıyla aslında gerçekleştirilmek istenen bir işin önceden
zihinsel olarak görülmesidir.
PROJET-BASED LEARNING
Project based learning gives opportunities for correlating between different subjects.
Project-based learning is a learning approach that propped up imagining, planning,
improving ideas and fictionalizing. It emphasizes the learner’s process of skill
improvement intended to some targets personal or with groups, researching, taking
responsibilities, working in cooperation, data gathering, organizing data. (Demirel,
2004) the main thought of the PBL is improving student’s problem solving ability by
correlating real life, and providing occurrence of products.
In the project-based learning;
> Students decide what to study on.
> They work on a problem.
> They fictionalize the process for finding the solution.
> Reaching information and managing the information are in students’ hand.
> There is always consideration.
Three main notions on Project-based learning:
Learning, Project, Process With this meaning, it is mentally foreseen a work that is
wanted to practice.
ICTs in education and Project-based Learning: Polices, Practies and Knowledge Exchange
10
Projelendirme bir vizyona sahip olmayı; başka bir deyişle, daha başlangıç aşamasında
süreci ve bitişi bütün boyutlarıyla görebilmeyi gerektirir. Bu anlamda, sürecin işlem
basamaklarını gerçekleştirecek beceriye sahip olmak önem kazanmaktadır. Böyle bir
yapıyı öğrenmenin tabanına aldığımızda karşımıza nasıl bir süreç çıkar?
Her şeyden önce, projenin öğrenene özgü olduğunu bir kez daha vurgulamak gerekir.
O halde, sağlıklı bir Proje Tabanlı Öğrenme uygulamasında, her bir öğrencinin, sürecin
sonunda ulaşacağı noktaya ilişkin bir öngörüsünün olması gerekir. Dolayısıyla, bu
yaklaşımın uygulanmasında öğretmenler sadece kendilerinin bildikleri ve kendilerinin
inandıkları hedefler yazmakla yetinemezler(Erdem, Akkoyunlu, 2001).
Project designing necessitates having a vision means being able to see the
process and the final with all the extents from the beginning. So, having abilities to
perform all the steps of process becomes important. When we based on this approach
for education, what kind of process do we see?
First of all we shoul emphasize that project is something special for learner. In that case,
every single student should have a prediction about the result end of the process.
Accordingly, when this approach is performing, teachers cannot be contented with
writing their own aims that they know and believe. (Erdem Akkoyunlu, 2001)
11
Eğitimde Bilgi İletişim Teknolojileri Ve Proje Tabanlı Öğrenme; Politikalar, Uygulamalar Ve Bilgi Değişimi
Comenius Bölgesel Ortaklık Projesi
Comenius Regio Project
EĞİTİMDE PROJE TABANLI ÖĞRENME
EĞİTİMDE
Project Based
PROJE
Learning
TABANLI
in Education
ÖĞRENME
Project Based Learning in Education
EĞİTİMDE PROJE TABANLI ÖĞRENME
PROJE TABANLI ÖĞRENME SÜRECİNİN ÖZELLİKLERİ
PROJE TABANLI ÖĞRENME VE ÖLÇME DEĞERLENDİRME
> Öğrendiklerini ortaya koyma fırsatı
> Araştırma yapma
> Ürün tasarlama ve ortaya koyma
> Öğrenenlerin etkin olması
> Öğrenme sürecine katılma ve katkıda bulunma
> Öğrenme stillerini kullanabilme
> Öğrenenlerin performansına yönelik geribildirim
> Karar verme süreci
> Bir sorun olması
> Süreç tasarlama
> Bilgiye ulaşma ve yönetme sorumluluğu
> Sürekli değerlendirme
Proje tabanlı öğrenme yaklaşımında değerlendirme sonuç odaklı değil süreç odaklı
olma özelliği taşımaktadır. Değerlendirme süreci projenin bütün aşamalarında etkindir.
Süreç odaklı değerlendirme araçlarından; ürün değerlendirme (portfolyo), öz
değerlendirme, ve dereceli puanlama anahtarı (rubric) sıklıkla kullanılır.
Ayrıca öğretmenin proje sürecindeki öğrencilerle görüşmelerinde mutlaka;
Projende şu ana kadar neler yaptın?
Bundan sonra neler yapmayı planlıyorsun?
Neleri fark ettin?
Peki daha başka nasıl yaparsın?
sorular sormaya özen göstermeli. Bu sorular öğrencilerin düşünsel süreçlerini harekete
geçirecektir.
Proje TABANLI öğrenme yaklaşımı, öğrenenlere yaratıcı bir öğrenme deneyimi sunmak
için büyük bir olanak sağlamaktadır
PROJECT BASED LEARNING AND ASSESMENT-EVALUATION
Evaluation in project based learning approach is not result-oriented, it is processoriented. Evaluation process is active on all steps of project.
Process-oriented evaluation tools are mostly used; product assessment (prtfolio), selfevaluation, and rubric.
Teachers also should ask the questions below, during the interviews with students on
learning process;
What have you done in your project until now?
What do you plan after now?
What have you realized?
How do you do that on a different way?
These questions will prompt students’ intellectual processes.
SPECIALITIES OF PROJECT-BASED LEARNING PROCESS
> Opportunity for presenting what the learnt
> Researching
> Designing product and presenting
> Effectiveness of the learners
> Attending to learning process and contributing
> Being able to use knowledge
> Feedbacks about learners’ performance
> Deciding process
> Having a problem
> Designing process
> Responsibility about reaching and managing knowledge
> Permanent consideration
Project-based learning approach enables a great opportunity to give learners a creative
learning process.
ICTs in education and Project-based Learning: Polices, Practies and Knowledge Exchange
12
13
Eğitimde Bilgi İletişim Teknolojileri Ve Proje Tabanlı Öğrenme; Politikalar, Uygulamalar Ve Bilgi Değişimi
Comenius Bölgesel Ortaklık Projesi
Comenius Regio Project
EĞİTİMDE PROJE TABANLI ÖĞRENME
Project Based Learning in Education
EĞİTİMDE PROJE TABANLI ÖĞRENME
Project Based Learning in Education
PHASE OF PROJECT BASED LEARNING PROCESS
PROJE TABANLI ÖĞRENME SÜRECİNİN AŞAMALARI
STEPS
AŞAMALAR
1.Konuyu ve alt
konuları belirleme,
grupları kendi içinde
organize etme.
2.Grupların proje
planlarını oluşturması
3.Projeyi uygulama
4.Sunuyu planlama
5.Sunu yapma
6.Değerlendirme
YAPILACAK
İŞLEMLER
Öğrenciler kaynakları
araştırabilir, bir çerçeve
proje için sorular
önerebilirler.
Araştırmanın genel
konusunu sunar,
konuların ve alt konuların
tartışılmasında gruplara
rehberlik eder.
Grup üyeleri hep birlikte Grupların projelerini
proje planını yaparlar.
formüle etmelerine
Nereye nasıl gidecekleri, yardım eder, gruplarla
neleri öğrenecekleri gibi toplantı yapar. Gerekli
sorular hakkında karar
materyal ve kaynakları
verirler. Kendi aralarında bulmalarına yardım eder.
iş bölümü yaparlar.
Grup üyeleri organize
Araştırma ve çalışma
olur,
becerilerinin
geliştirilmesine yardım
eder, gruplarla toplantı
yapar. Gerekli materyal
ve kaynakları bulmalarına
yardım eder.
Soruları organize eder,
proje gruplarının
oluşturulmasına katkıda
bulunur.
Veri ve bilgileri analiz
ederler.
Sununun temel
noktalarına karar
verilmesini, nasıl bir sunu
yapılacağının
planlanmasını, sunu için
materyal hazırlanmasını
sağlar.
Sunum yapanlar diğer
öğrencilere dönüt verir.
Sunumlarındaki temel
noktaları belirler ve
bulgularını nasıl
sunacaklarına karar
verirler.
Sunular belirlenen
ortamda yapılır.
ROLE OF
TEACHER
1.Specifing the topic Students can research Presents the topic of
and subtopic,
the resources, they can research, guides for
organizing the groups propose questions for a discussing the topic
frame project
and subtopic.
ÖĞRETMENİN ROLÜ ÖĞRENCİNİN ROLÜ
Sunu için ders planlarının
tartışılmasını ve sunuların
organize edilmesini
sağlar.
Sunular koordine edilir.
Proje özetleri ve
öğrenilenler
değerlendirilir.
ICTs in education and Project-based Learning: Polices, Practies and Knowledge Exchange
Ne çalışacaklarını planlar,
kaynakları seçer, rolleri
tanımlar,
planların
dağıtımını yapar.
Sorular için cevaplar
araştırır. Veri toplar.
Bilgi organize eder.
Kaynak kişilerle görüşür.
Bulguları birleştirir ve
özetler.
14
ROLE OF STUDENT
Organizes the
questions, contributes
for establishing project
groups.
2.Making plans by
group members
Group members make
the project plan. They
decide how to go,
where to go. They jobshare.
Helps to the groups for
formulating their
projects, makes
meetings with them.
Helps to find required
tools and sources.
Plans
the
studies,
chooses the sources,
defines
the
roles,
organizes the plans
3.Performing the
project
Group members get
organized
Helps for researching
and improving skills,
makes meetings with
groups. Helps to find
required tools and
sources.
Researches answers for
questions. Collects
data. Organizes data.
Interviews with the
source people. Unifies
data and summarizes
Provides discussion of
lesson plans for
presentation and
organizing them.
Provides deciding the
basic points of project,
kind of the
presentation, preparing
tools for presentation.
Presenters gives
feedback to other
students.
4.Planning
presentation
Grup üyeleri olarak
çalışmalarını ve
çalışmada öğrendiklerini
yansıtırlar.
TRANSACTIONS
the They analyze data and
knowledge
5.Presentation
They specify the basic
points of presentation
and decide how to
present the verities.
Presentations are
checked.
6.Evaluation
Presentations are
presented in specified
places
Project summaries and Group members share
learnt things are
their studies and what
checked
they have learnt.
15
Eğitimde Bilgi İletişim Teknolojileri Ve Proje Tabanlı Öğrenme; Politikalar, Uygulamalar Ve Bilgi Değişimi
Comenius Bölgesel Ortaklık Projesi
Comenius Regio Project
EĞİTİMDE PROJE TABANLI ÖĞRENME
EĞİTİMDE
PROJE
TABANLI
ÖĞRENME
Project Based
Learning
in Education
Project Based Learning in Education
EĞİTİMDE PROJE TABANLI ÖĞRENME
Project Based Learning in Education
PROJE TABANLI ÖĞRENME YAKLAŞIMINI ETKİLİ KULLANMA İLKELERİ
PROJE TÜRLERİ
> Öğrencileri düşünmeye, incelemeye ve araştırmaya yöneltmeli,
> Proje amacı kesinlikle gerçekleşmeli ve ortaya nesne/düşün niteliğinde bir ürün
çıkmalı,
> Projenin konusu öğrencinin seviyesinde olmalı,
> Proje konusu öğretmeninde onayı alınmalı,
> Proje hem sınıf hem sınıf dışında tamamlanabilecek şekilde esnek olmalı,
> Proje tek bir konuyla sınırlı olmamalı,
> Disiplinler arası çalışmayı gerektirmeli,
> Proje konuları, öğrencilerin ilgi ve yeteneklerini ortaya çıkarmaya ve onları
geliştirmeye yönelik olmalı,
> Projelerin tamamlanabilmeleri için gerekli araç gereçler hazırlanmalı ve öğrencilerin
kullanımına sunulmalı,
> Projenin hazırlanması için ayrılan süre yeterli olmalı,
> Öğrencilere etkinlikler yoluyla sorunlarını çözebilme olanağı vermeli,
> Öğrencinin yaratıcılık, sorumluluk ve başarı duygusunu tatmasına uygun olmalı,
Süresine göre;
> Kısa süreli projeler: Birkaç saat ya da bir iki hafta içerisinde yapılabilecek projelerdir.
> Uzun süreli projeler; Birkaç aylık ya da uzun dönemli projelerdir.
Amacına göre;
> Entelektüel/Problem çözme projesi
> Araştırma-İnceleme projesi
> Araç-gereç yapımı projesi
> Çalışma projesi
> Estetik nitelikli projeler
Bireysel projeler;
> Öğrencilerin bireysel olarak çalıştıkları projelerdir.
Takım Projeleri;
> Öğrencilerin takım halinde çalıştıkları projelerdir.
PROJECT TYPES
EFFECTIVE USAGE PRINCIPLES OF PROJECT BASED LEARNING APPROACH
> It should direct the students to think, examine and research
> Project aim has to be succeed and a object/thought product has to occur
> Project subject should be suitable for student’s level
> Project subject should get teacher’s approval
> Project should be suitable for being performed in class or out of class
> Project shouldn’t be limited with only one subject. It should be unlimited
> It should necessitate inter-principal working
> Project subjects should be for improving students’ interests and talents
> The equipments’ required for completing the project, should be prepared and ready to
use.
> The time for preparing project should be enough
> It should enable the students solving their problems by activities
> It should be suitable for make the students feel the creativeness, responsibility, and
success.
According to the duradion;
> Short term projects: Projects that are able to be performed in a few hours or several
weeks.
> Long term projects; Projects for several months
According to the aim;
> Intellectual / solving problem projects
> Research-examine projects
> Producing tool-equipment projects
> Working projects
>Esthetical projects
Individual Projects;
> The projects that students work individually.
Group Projects;
> The projects that students work in groups.
ICTs in education and Project-based Learning: Polices, Practies and Knowledge Exchange
16
17
Eğitimde Bilgi İletişim Teknolojileri Ve Proje Tabanlı Öğrenme; Politikalar, Uygulamalar Ve Bilgi Değişimi
Comenius Bölgesel Ortaklık Projesi
Comenius Regio Project
EĞİTİMDE PROJE TABANLI ÖĞRENME
Project Based
Learning
in Education
EĞİTİMDE
PROJE
TABANLI
ÖĞRENME
Project Based Learning in Education
EĞİTİMDE PROJE TABANLI ÖĞRENME
Project Based Learning in Education
ADVANTAGES OF PROJECT BASED LEARNING
ROJE TABANLI ÖĞRENMENİN YARARLARI
> Öğrencilerin yaşam boyu öğrenmelerini destekler.
> Seçilen araştırma alanının farklı yönleriyle ilgili meraklarını gidermelerini sağlar.
> Yaptıkları projelerle ilgili konularda ilk elden bilgi edinmelerini sağlar.
> Kendi başlarına bağımsız düşünme, çalışma ve başarı hissini tatmasına yardımcı olur.
> Eleştirel düşünme yeteneği kazanmalarına yardımcı olur.
> Problem çözme tekniklerini, bilimsel yöntemin aşamalarını öğrenip geliştirmelerini
sağlar.
> Kendilerine güvenlerinin gelişmesine katkıda bulunur.
> Yaratıcılıklarını arttırır.
> Bilimsel çalışma alışkanlığı kazandırır.
> Soru sorma, seçme, planlama, inceleme, araştırma yapma becerilerini geliştirir.
> Kendi öğrenmelerinde etkin bir rol oynadıklarından, öğrencilerin motivasyonlarını
arttırır ve yeni ilgi alanlarının doğmasına sebep olur.
> Öğrencilerin bazı konuların “nedenlerini” daha iyi görmelerine yardımcı olur.
> Öğrencilerin başarma hissini yaşamalarını sağlar.
>(http://www.acevokuloncesi.org/program/farkli-program-ve-yaklasimlar/proje-tabanliogrenme?start=5)
> Öğrencilerin kendi başlarına karar almalarını teşvik eder.
> Grupla birlikte çalışmalarını ve işbirliğine dayalı öğrenme etkinliklerine katılımını
arttırır.
> Zekanın farklı yönlerinin de kullanımına olanak sağlar.
> Öğrencilerin çeşitli beceriler kazanmalarını destekler (örneğin, yaşamsal beceriler,
bilişsel beceriler, özdenetim becerileri, vb)
> Öğrencilerin kendilerini, kendi öğrenmelerinden sorumlu hale getirir.
(http://www.acevokuloncesi.org/program/farkli-program-ve-yaklasimlar/proje-tabanliogrenme?start=5)
ICTs in education and Project-based Learning: Polices, Practies and Knowledge Exchange
18
> Support students’ life-long learning
> Provides satisfying their curiosity about researching area with different ways
> Provides getting information about the projects from first hand
> Helps to feel goodness of working alone and independent
> Helps to have critical thinking skill
> Provides to learn problem solving techniques and improve learning scientific method
steps
> Helps to improve their self-confidence
> Increase their creativity
> Gains scientific working habit
> Improves their asking, choosing, examining, planning, researching skills
> Plays an active role on self-learning and increases student’s motivation, and causes to
have new field of interest
> Helps students to see the ‘reasons’ of some topics better
>Provides to feel being successful (http://www.acevokuloncesi.org/program/farkliprogram-ve-yaklasimlar/proje-tabanli-ogrenme?start=5)
> Encourages the students to make their own decisions
> Increases attending learning activities in cooperation
> Enables using intelligence with different points
>Supports students for having new skills (vital skills, cognitive skills, self-control skills
etc)
>Makes the students responsible for their own learning
(http://www.acevokuloncesi.org/program/farkli-program-ve-yaklasimlar/proje-tabanliogrenme?start=5)
19
Eğitimde Bilgi İletişim Teknolojileri Ve Proje Tabanlı Öğrenme; Politikalar, Uygulamalar Ve Bilgi Değişimi
Comenius Bölgesel Ortaklık Projesi
Comenius Regio Project
EĞİTİMDE PROJE TABANLI ÖĞRENME
Project Based
Learning
in Education
EĞİTİMDE
PROJE
TABANLI
ÖĞRENME
Project Based Learning in Education
EĞİTİMDE PROJE TABANLI ÖĞRENME
Project Based Learning in Education
KAYNAKÇA
KUTLAMA
> Açıkgöz, Kamile Ün, Aktif Öğrenme, Eğitim Dünyası Yayınları, Altıncı Baskı, İzmir,
2004.
> Çiftçi, Sabahattin, Eğitim Fakültesi Dergisi, 16. – 17. – 18. sayılar, Selçuk Üniversitesi
Yayınları, Konya, 2004.
> Demirel, Özcan. Eğitimde Program Geliştirme, (7. Baskı), Pegema Yay. Ankara, 2004.
> Erdem, Mukaddes, Akkoyunlu, Buket. İlköğretim Sosyal Bilgiler Dersi Kapsamında
Beşinci Sınıf Öğrencileriyle Yürütülen Ekiple Proje Tabanlı Öğrenme üzerine Bir
Çalışma, İlköğretim-Online1 (1), 2002 sf. 2-11
> http://www.ilkogretim-online.org.tr
> Proje Based Learnimg. http://www.edutopia.org/project-based-learning
> Proje Based Learning http://en.wikipedia.org/wiki/Project-based_learning
Ne başardık? (What we succeeded? )
Ne öğrendik? (What we learned?)
Takım üyelerini onurlandırmak. (Honoring the team members)
REFERENCES
Projenin kapanışına doğru ilerlerken geribildirim alarak projenin öğrencilerin üzerindeki
etkilerini görmenizde ve geleceğe dönük kazanımları şekillendirmenizde yardımcı olur.
Kutlama etkinliğini sonunda takımlar mükemmel iş çıkaracak kadar gelişmiş ve
öğrencilerde takım arkadaşları hakkında daha çok fikre sahip olmuş olur.
Etkinlik: Her öğrenciye 1 adet A4 kağıdı dağıtılır. Öğrenciler kağıtlarının üstüne isimlerini
yazarlar. Sonra hemen yanındaki kişiye verirler. Aldıkları kağıdın sahibiyle ilgili proje
sürecinde gözlemledikleri olumlu bir cümle yazarlar (duygu-düşünce) ve yanlarındaki
kişiye verirler kağıdı. Böyle her öğrenci, diğer tüm öğrencilerle ilgili bir cümle yazmış
olur.
It helps to design future gains and observing project’s effectives on students. End of the
celebration activity, groups get enough developed to make great studies, and students
have more ideas about teammates.
> Açıkgöz, Kamile Ün, Aktif Öğrenme (Active Learning), Eğitim Dünyası Yayınları,
Altıncı Baskı, İzmir, 2004.
> Çiftçi, Sabahattin, Eğitim Fakültesi Dergisi (Education Faculty Magazine), 16. – 17. –
18. sayılar, Selçuk Üniversitesi Yayınları, Konya, 2004.
> Demirel, Özcan. Eğitimde Program Geliştirme (Improving Programme on Education –
7th press), (7. Baskı), Pegema Yay. Ankara, 2004.
> Erdem, Mukaddes, Akkoyunlu, Buket. İlköğretim Sosyal Bilgiler Dersi Kapsamında
Beşinci Sınıf Öğrencileriyle Yürütülen Ekiple Proje Tabanlı Öğrenme üzerine Bir
Çalışma (a Study of Project Based Learning performed with elementary school
students) , İlköğretim-Online1 (1), 2002 sf. 2-11
> http://www.ilkogretim-online.org.tr
> Proje Based Learnimg. http://www.edutopia.org/project-based-learning
> Proje Based Learning http://en.wikipedia.org/wiki/Project-based_learning
Activity: A piece of A4 paper is given to every single student. Students write their names
on papers. Then they give that paper to the other student next by them. They write a
positive sentence about their observations about the student on the paper given. Then
they give the paper to other student next. On that way, every student writes ideas about
others.
ICTs in education and Project-based Learning: Polices, Practies and Knowledge Exchange
20
21
Eğitimde Bilgi İletişim Teknolojileri Ve Proje Tabanlı Öğrenme; Politikalar, Uygulamalar Ve Bilgi Değişimi
Comenius Bölgesel Ortaklık Projesi
Comenius Regio Project
EĞİTİMDE PROJE TABANLI ÖĞRENME
Project Based
Learning
in Education
EĞİTİMDE
PROJE
TABANLI
ÖĞRENME
Project Based Learning in Education
EĞİTİMDE PROJE TABANLI ÖĞRENME
Project Based Learning in Education
BİLGİSAYAR DESTEKLİ PROJE TABANLI ÖĞRENME DERS PLANI
COMPUTER-AIDED PROJECT BASED LEARNING LESSON PLAN
SINIF :
DERS :
ÜNİTE :
SÜRE :
CLASS:
SUBJECT:
UNIT:
DURATION :
Derse Yönelik Kazanımlar
…………………………………………………………………………………………………
…………….
Bilgisayar Kullanma becerisine yönelik kazanımlar
…………………………………………………………………………………………………
…………….
KULLANILACAK ÖĞRETİM METOD VE TEKNİKLERİ:
…………………………………………………………………………………………………
…………….
KULLANILACAK MATERYALLER VE KAYNAKLAR :
…………………………………………………………………………………………………
…………….
Gains oriented to lesson
…………………………………………………………………………………………………
…………….
Gains oriented to computer usage skill
…………………………………………………………………………………………………
…………….
Learning methods and techniques:
…………………………………………………………………………………………………
…………….
Equipment and Sources:
…………………………………………………………………………………………………
…………….
TEACHING THE LESSON:
> Preparation before project
> Preparing the sub-headers of topic
> Specifying the aims
> Hypothesizing
> Making questions about the wanted information
> Performing research and data collecting steps
> Distribution of roles
> Preparing the work programme
> Collecting datas
> Process of project preparation
> Being reported and checking of data
> Specifying final report’s specialties and how to present it
> Evaluation of project’s product and report
DERSİN İŞLENİŞİ:
> Proje Öncesi Hazırlık
> Konunun Alt Baslıklarının Oluşturulması
> Hedeflerin Belirlenmesi
> Hipotez Kurulması
> Öğrenilmek İstenenlerin Soru Haline Dönüştürülmesi
> Araştırma ve Veri Toplama Aşamasının Gerçekleştirilmesi
> Görev Dağılımının Yapılması
> Çalışma Takviminin Oluşturulması
> Bilgilerin Toplanması
> Projenin Hazırlanma Süreci
> Bilgilerin Raporlaştırılması ve Kontrolü
> Sonuç Raporunun Özelliklerinin ve Sunuş Biçiminin Belirlenmesi
> Projenin Ürün ve Raporunun Değerlendirilmesi
ICTs in education and Project-based Learning: Polices, Practies and Knowledge Exchange
22
23
Eğitimde Bilgi İletişim Teknolojileri Ve Proje Tabanlı Öğrenme; Politikalar, Uygulamalar Ve Bilgi Değişimi
Comenius Bölgesel Ortaklık Projesi
Comenius Regio Project
EĞİTİMDE PROJE TABANLI ÖĞRENME
Project Based
Learning
in Education
EĞİTİMDE
PROJE
TABANLI
ÖĞRENME
Project Based Learning in Education
EĞİTİMDE PROJE TABANLI ÖĞRENME
Project Based Learning in Education
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME : Proje sürecinde oluşturulan rapor ve yapılan ürün
öğrenciler ve öğretmen tarafından belirlenen kriterlere göre değerlendirilir.
ASSESMENT AND EVALUATION: the report and product that occurred during the
project get evaluated in criteria specified by teacher
ÖĞRENCİLERE YÖNELİK KENDİNİ DEĞERLENDİRME FORMU
SELF-EVALUATION FORM FOR STUDENTS
AÇIKLAMA: Bu form kendinizi değerlendirmek amacıyla hazırlanmıştır. Verilen ifadeleri
kendinize göre doldurun.
EXPLANATION: This form is prepared for your self-evaluation. Please fill this form with
your own situation and ideas
Grup Adı: .......................................................
Öğrencinin Adı-Soyadı:.........................................
Group Name: .......................................................
Student’s Name-Surname:.........................................
1)Proje çalışmalarından edindiğim en önemli bilgi,
.......................................................................................................................................
......................
2)Proje çalışmasında edindiğim bu bilgiyi nasıl kullanabilirim?
.......................................................................................................................................
......................
3)Proje çalışması ile ilgili etkinlikleri severek yaptım. Çünkü;
.......................................................................................................................................
......................
4)Proje çalışması ile ilgili etkinliklerden sıkıldım. Çünkü;
.......................................................................................................................................
......................
5)Proje çalışmasında iyiydim. Çünkü,
.......................................................................................................................................
.....................
6)Proje çalışmasında iyi değildim. Çünkü,
.......................................................................................................................................
......................
7)Yaptığım etkinlik ve proje çalışmalarında kendimi bir bilim adamı gibi hissettim
Çünkü,
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.................................................................................
1) The most important knowledge I learnt from project studies
.......................................................................................................................................
......................
2) How can I use this knowledge that I learnt from project?
.......................................................................................................................................
......................
3) I did all activities about project with pleasure, because;
.......................................................................................................................................
......................
4 ) P r o j e c t a c t i v i t i e s m a d e m e b o r e d , b e c a u s e ;
.......................................................................................................................................
......................
5) I was good at project, because;
.......................................................................................................................................
......................
6) I was not good at project, because;
.......................................................................................................................................
......................
ICTs in education and Project-based Learning: Polices, Practies and Knowledge Exchange
24
7) I felt myself like a scientist during the project, because;
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
..........................................................................................................
25
Eğitimde Bilgi İletişim Teknolojileri Ve Proje Tabanlı Öğrenme; Politikalar, Uygulamalar Ve Bilgi Değişimi
Comenius Bölgesel Ortaklık Projesi
Comenius Regio Project
EĞİTİMDE PROJE TABANLI ÖĞRENME
Project Based Learning in Education
EĞİTİMDE PROJE TABANLI ÖĞRENME
Project Based Learning in Education
PEER EVALUATION FORM
Evaluator Student’s;
Group number: ………………
Name-Surname: ………………
Class: ……………
1. Friend’s name-surname:………… 2. Friend’s name-surname: …………
AKRAN DEĞERLENDİRME FORMU
Değerlendiren öğrencinin;
Grup numarası: ………………
Adı soyadı
: …………
Sınıfı
: ………………
1. arkadaşının adı soyadı: ……….... 2. arkadaşının adı soyadı: ………………
ALWAYS
2. Arkadaşım
Ben
2. Arkadaşım
1. Arkadaşım
1. Arkadaşım
Hiçbir
Zaman
Projenin Sonunda
Ben
2. Arkadaşım
1. Arkadaşım
Ben
Projenin Başında
2. Arkadaşım
Ben
Grubumuzdaki
Öğrenciler
1. Arkadaşım
Her Zaman
Students in our group
E
M
Etkinliğe katılımda
gönüllüdür.
NEVER
D
N
E
I
R
F.
1
D
N
E
I
R
F.
1
D
N
E
I
R
F.
1
E
M
D
N
E
I
R
F.
2
E
M
D
N
E
I
R
F.
2
E
M
D
N
E
I
R
F.
2
Does works in time
Collects data from
different sources and
presents
Respects other group
members’ ideas
Farklı kaynaklardan
bilgi toplayıp sunar.
Grup arkadaşlarının
görüşlerine
saygılıdır.
Arkadaşlarını
uyarırken olumlu bir
dil kullanır.
Teknolojik araçları
kullanmaya önem
verir
Bilgi iletişim
teknolojilerini
kullanır
Sunumun
hazırlanmasına ve
yapılmasına yardım
etmesi
Uses positive speech
when warning friends
Attaches importance
to use technologic
tools
Uses ICTs
Helps for preparing
and presenting
presentation
Talks clearly when
talking about results
and understands
dialogue
Sonuçları tartışırken
anlaşılır konuşur,
konuşulanları anlar.
ICTs in education and Project-based Learning: Polices, Practies and Knowledge Exchange
D
N
E
I
R
F.
2
End of the Project
Volunteers for
attending to activity
Görevini zamanında
yerine getirir.
Öğrencilerin kendi gruplarındaki arkadaşları ile ilgili bu değerlendirmeler, öğretmenin
birinci etkinlik esasına göre düzenlediği “Öğrenci Gözlem Formu”nu doldurmada
yardımcı olarak kullanılabilir.
D
N
E
I
R
F.
1
Beginning of the
Project
These evaluations that are about students’ group-mates, can be used accessorily for
“Student Observation Form” that prepared by teacher.
26
27
Eğitimde Bilgi İletişim Teknolojileri Ve Proje Tabanlı Öğrenme; Politikalar, Uygulamalar Ve Bilgi Değişimi
Comenius Bölgesel Ortaklık Projesi
Comenius Regio Project
EĞİTİMDE PROJE TABANLI ÖĞRENME
Project Based Learning in Education
EĞİTİMDE PROJE TABANLI ÖĞRENME
Project Based Learning in Education
PROJE DEĞERLENDİRME FORMU
Projenin Adı
: ……………
Adı ve soyadı : ……………
Sınıfı: ……………
Zayıf
BECERİLER
1
PROJECT EVALUATION FORM
Project Name : ……………
Name-surname : ……………
No: ……………
DERECELER
Kabul
Orta
Edilebilir
2
3
İyi
Çok İyi
4
5
Class: ……………
weak
SKILLS
1
I. PROJE HAZIRLAMA SÜRECİ
Projenin amacını kavradı.
Projeye uygun çalışma planı ve çalışma takvimi yapma
I. PROJECT PREPERATION PROCESS
Understood the project aim
Preparing suitable study calendar and study plan
Grup içinde görev dağılımı yapma
Kullanılacak bilgi iletişim teknolojilerini belirleme ve ön hazırlık
Making distribution of roles in group
Specifying ICTs that will be used and preparation
Farklı teknolojik kaynaklardan bilgi toplama
Proje sunumun planlanması ve işbirliğinin sağlanması
Collecting data from different sources
Proje sunumun planlanması ve işbirliğinin sağlanması
Projeyi plana göre gerçekleştirme
Ekip çalışmasını gerçekleştirme
Proje çalışmasının istekli olarak gerçekleştirilmesi
Performing the project in accordance with plan
Performing the team-work
Performing the project cheerfully
TOPLAM
II. PROJECT CONTENT
TOPLAM
II. PROJENİN İÇERİĞİ
Türkçe’yi doğru ve düzgün yazma
Bilgilerin doğruluğu
Toplanan bilgilerin analiz edilmesi
Elde edilen bilgilerden çıkarımda bulunma
Toplanan bilgileri düzenlenme
Sorgulayıcı düşünme becerisini gösterme
Yaratıcılık yeteneğini kullanma
TOPLAM
III. SUNU YAPMA
Türkçeyi doğru ve düzgün konuşma
Sorulara cevap verebilme
Konuyu dinleyicilerin ilgisini çekecek şekilde görsel ve etkili
sunum hazırlama
Sunuyu hedefe yönelik birden fazla teknolojik materyalle
destekleme
Sunuda akıcı bir dil ve beden dilini kullanma
Verilen sürede slayt sunuyu yapma
Sunum sırasındaki öz güvene sahip olma
Sunum sırasında teknolojiyi kullanma becerisini ortaya koyma
DEGREES
acceptable middle
2
3
: ……………
good
4
very
good
5
Writing Turkish correctly and fluently
Trueness of knowledge
Analyzing the collected data
Deducing from collected data
Organizing the collected data
Presenting interrogator thinking skill
Using the creativeness skill
TOTAL
III. PRESENTATION
Speaking Turkish correctly and fluently
Being able to answer questions
Preparing attractive and effective presentation
Supporting the presentation with more than one materials
Using fluently speech and body language
Presenting the presentation in time
Having self-confidence during the presentation
Showing the skill of using technology during presentation
TOPLAM
GENEL TOPLAM
TOTAL
GENERAL TOTAL
Öğretmenin yorumu:
…………………………………………………………………………………………………
ICTs in education and Project-based Learning: Polices, Practies and Knowledge Exchange
Number
These evaluations that are about students’ group-mates, can be used accessorily for
“Student Observation Form” that prepared by teacher.
28
29
Eğitimde Bilgi İletişim Teknolojileri Ve Proje Tabanlı Öğrenme; Politikalar, Uygulamalar Ve Bilgi Değişimi
Comenius Bölgesel Ortaklık Projesi
Comenius Regio Project
EĞİTİMDE PROJE TABANLI ÖĞRENME
Project Based Learning in Education
EĞİTİMDE PROJE TABANLI ÖĞRENME
Project Based Learning in Education
Portfolyo Değerlendirme İçin Dereceli Puanlama Anahtarı
Puan
Boyutlar
İçerik
4
3
(Örnek Olacak
(Yeterli)
Nitelikte)
Portfolyo, tüm
Portfolyo, gerekli
gerekli materyalleri materyallerin büyük
içeriyor.
çoğunluğunu içeriyor.
Örnekler
Seçilen örneklerin öğrencinin
gelişimini ve
özelliği
bilgisini yansıtıyor.
Düzenleme
Dilbilgisi
Kişisel yansıma
Portfolyonın
sunumu
Portfolyo, tam ve
düzenli olarak
oluşturulmuş.
Okuyucu, gerekli
her şeyi
bulabiliyor.
Dilbilgisi ile ilgili
hiçbir hata yok
(kelime bilgisi,
noktalama
işaretlerinin
kullanımı, gramer,
vb.).
Tüm yansımalar
betimleyici ve
öğrencinin iç
dünyasını yansıtıcı
kişisel etkileşimleri
içeriyor.
Öğrenci açık ve
anlaşılır biçimde
konuştu, diğer
öğrencilerle uygun
göz teması kurdu
ve sorulan soruları
kendinden emin
biçimde cevapladı.
Portfolyo,
öğrencinin
Portfolyonın bir
becerilerini,
bütün olarak
yeterliklerini ve
etkililiği
bilgisini çok iyi bir
biçimde gösteriyor.
2
(Kabul Edilebilir)
GRADATION RATING KEY FOR PORTFOLIO EVALUATION
1
(Yeterli Değil)
Point
Extents
Portfolyo, gerekli
materyallerin birazını
içeriyor.
Portfolyo, gerekli
materyallerin çok azını
içeriyor.
Örnekler öğrencinin
gelişimini yansıtıyor
fakat bilgilerin bir
kısmını yansıtmıyor.
Örnekler öğrencinin
hem bilgisini hem de
gelişimini biraz
yansıtıyor.
Örnekler gelişigüzel
seçilmiş, gerekli bilgileri
ve gelişimi yansıtmıyor.
Portfolyo, iyi
düzenlenmiş, okuyucu
aradığı şeyleri bulmakta
çok az sıkıntı yaşıyor.
Portfolyo, kısmen
düzenli sayılabilir.
Okuyucu aradığını
bulmakta biraz
zorlanıyor.
Portfolyo, düzene ilişkin
bir görüntü var ama
okuyucu aradığını
bulmakta çok zorlanıyor.
Dilbilgisi konusunda
çok az hata var.
Dilbilgisi ile ilgili göze Dilbilgisi ile ilgili çok
çarpan önemli hatalar
sayıda hata var.
var.
Yansımaların büyük
bölümü betimleyici ve
öğrencinin iç dünyasını
yansıtıcı kişisel
etkileşimleri içeriyor.
Yansımaların bazıları
betimleyici ve
öğrencinin iç dünyasını
yansıtıcı kişisel
etkileşimleri içeriyor.
Yansımaların çok azı
betimleyici ve öğrencinin
iç dünyasını yansıtıcı
kişisel etkileşimleri
içeriyor.
Öğrenci büyük ölçüde
açık ve anlaşılır
biçimde konuştu, diğer
öğrencilerle uygun göz
teması kurdu ve sorulan
soruları cevapladı.
Öğrenci kısmen açık ve
anlaşılır biçimde
konuştu, diğer
öğrencilerle göz teması
kurdu ve sorulan
soruları cevaplayabildi.
Öğrenci
açık ve anlaşılır biçimde
konuşamadı, diğer
öğrencilerle nadiren göz
teması kurdu ve sorulan
soruları cevaplarken
zorluk çekti.
Portfolyo, öğrencinin
becerilerini,
yeterliklerini ve
bilgisini göstermeye
yardımcı oluyor.
Portfolyo, öğrencinin
becerilerini,
yeterliklerini ve
bilgisini kısmen
gösteriyor.
Portfolyo, öğrencinin
becerilerini, yeterliklerini
ve bilgisini göstermiyor.
ICTs in education and Project-based Learning: Polices, Practies and Knowledge Exchange
Content
30
Specialties of
examples
4
(Exemplary)
3
(Enough)
2
(Acceptable)
1
(Not Engough)
Portfolio contains
all required
materials
Examples reflect
students’
improvement and
knowledge
Portfolio contains
many of required
materials
Examples reflect
students’
improvement, but do
not reflect a part of
knowledge
Portfolio is created
completely, reader has
a little problem to find
wanted things
Portfolio contains a
little of required
materials
Examples reflect
students’ improvement
and knowledge too
little
Portfolio contains too
little of required
materials
Examples do not reflect
students’ improvement
and knowledge
Portfolio is partially
formal, reader has
problems to find
wanted things
Portfolio is almost tidy,
but reader has a big
problem to find wanted
things
There are very few
mistakes about
grammar.
There are important
mistakes about
grammar
There are many
important mistakes
about grammar
Most of reflections are
descriptive and
contain personal
interactions that
reflect student’s inner
world
Some of reflections
are descriptive and
contain personal
interactions that reflect
student’s inner world
Very few of reflections
are descriptive and
contain personal
interactions that reflect
student’s inner world
Student spoke almost
clearly and
understandable, made
eye contact with other
students and
answered all questions
Student spoke clearly
and understandable
(not totally), made eye
contact with other
students and answered
questions
Student couldn’t speak
clearly and
understandable, made
eye contact with other
students rarely and
answered difficultly
Portfolio helps to
show students’ skills,
sufficiency, and
knowledge
Portfolio shows the
students’ skills,
sufficiency, and
knowledge partly
Portfolio doesn’t show
the students’ skills,
sufficiency, and
knowledge
Portfolio is
created
completely and
Coordination
tidy. Reader can
find all required
things
There is no
problem with
Grammar
grammar
(vocabulary,
punctuation etc)
All the reflections
are descriptive
and contain
Personal
personal
Reflection
interactions that
reflect student’s
inner world
Student spoke
very clearly and
understandable,
made eye contact
Presentation of
with other
portfolio
students and
answered all
questions selfassuredly
Portfolio shows
Effectiveness of quite well the
the project as a students’ skills,
whole
sufficiency, and
knowledge
31
Eğitimde Bilgi İletişim Teknolojileri Ve Proje Tabanlı Öğrenme; Politikalar, Uygulamalar Ve Bilgi Değişimi
Comenius Bölgesel Ortaklık Projesi
Comenius Regio Project
EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ VE
DİJİTAL PORTFOLYO UYGULAMALARI
BÖLÜM II
EĞİTİMDE BİLGİ İLETİŞİM
TEKNOLOJİLERİNİN KULANIMI
VE DİJİTAL PORTFOLYO
UYGULAMALARI
Bu proje Avrupa Komisyonu tarafından finansal olarak desteklenmektedir.Bu kitap sadece
yazarın görüşünü yansıtmakta olup Komisyon bu bültenin içeriği ve kullanımından dolayı
sorumlu tutulamaz.
ICTs in education and Project-based Learning: Polices, Practies and Knowledge Exchange
32
33
Eğitimde Bilgi İletişim Teknolojileri Ve Proje Tabanlı Öğrenme; Politikalar, Uygulamalar Ve Bilgi Değişimi
Comenius Bölgesel Ortaklık Projesi
Comenius Regio Project
EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ VE
DİJİTAL PORTFOLYO UYGULAMALARI
EDUCATIONAL TECHNOLOGIES AND
DIGITAL PORTFOLIO IMPLEMENTATION
EĞİTİM TEKNOLOJİSİ
Eğitim teknolojisi "eğitim bilimleri" ailesinde yer almakla birlikte bilgisayar bilimleri, dizge
kuramı, bilişsel bilimler, psikoloji, toplumbilim ve diğer bazı bilim dallarından beslenen,
kendine has özellikleri olan, çokludisiplin bir bilim dalıdır. Daha çok bir toplum bilim
paradigması içerisinde yer bulsa da doğa bilimleri ile de ilişki içerisindedir. Hem araştırma
yöntemleri hem de oluşturulan bilginin uygulanması bağlamında doğa bilimleri ile kesişir.
(National Academy of Engineering's Instructional Technology Committee on Education)
Modern dünyada yaşanan teknolojik gelişmelere ayak uyduran eğitim teknolojisi,
araştırma ve uygulama yöntemlerinin bu gelişmelerle paralel bir şekilde yapılmasını
sağlar. Teknolojiden beslenerek bilginin daha kaliteli bir şekilde işlenmesini de sağlayan
eğitim teknolojisi, gelecek nesillerin daha donanımlı hale gelmesine yardımcı olur.
Kalem, kitap ve kağıtla yüzyıllar önce başlayan eğitim teknolojisi, teknolojinin dur durak
bilmeden gelişimini büyük bir hızla sürdürdüğü günümüzde bilginin bilgisayar ortamına
taşınması ile teknolojiden sonuna kadar faydalanır hale gelmiştir. Elektronik
donanımların kullanılması ile eğitimin çok daha verimli hale gelmesini sağlayan eğitim
teknolojisi, ayrıca bu elektronik donanımların kullanılmasını sağlayan bilgisayar
yazılımlarıyla da yakından ilgilidir.
Günümüzde eğitim teknolojisi iki temel boyutta gelişme göstermektedir.
>
Bu boyutlardan biri daha çok ürünün ön plana alındığı ortam teknolojileri
(eğitimde yeni teknolojiler) ile ilgilidir.
>
Eğitim teknolojisinin süreç olarak ele alındığı ikinci boyut ise öğretim tasarımı
alanı ile ilgilidir.
Eğitimde etkililiği ve verimliliği sağlayacak öğrenme-öğretme süreçlerinin
tasarlanmasında dikkate alınması gereken değişkenler;
>
Öğrencilerin özellikleri ve beklentileri,
>
Süreçteki rolleri ve etkinlikleri,
>
Öğretmenin süreçteki rolü ve etkinlikleri,
>
Öğretim materyallerinin hazırlanması,
>
Gerekli teknolojik araçlar,
>
Uygun yöntem ve teknikler
ICTs in education and Project-based Learning: Polices, Practies and Knowledge Exchange
34
35
Eğitimde Bilgi İletişim Teknolojileri Ve Proje Tabanlı Öğrenme; Politikalar, Uygulamalar Ve Bilgi Değişimi
Comenius Bölgesel Ortaklık Projesi
Comenius Regio Project
EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ VE
DİJİTAL PORTFOLYO UYGULAMALARI
EDUCATIONAL TECHNOLOGIES AND
DIGITAL PORTFOLIO IMPLEMENTATION
Educational Technologies
21. YÜZYILDA SAHİP OLUNMASI GEREKEN
TEMEL BECERİLER
Educational technologies, a part of being member of “educational science” it feeds itself
from other science fields such as; computer science, system theories, cognition science,
psychology and sociology. Although it has its own multiple principles. Despite of
consideration of sociological science, it has rather good effective relationship with
physical science. The way of searching and conclusions show that it crosses with
physical sciences.
21. yüzyıldayız. Yani dijital çağdan...
Her şeyin web tabanlı, çevrimiçi, mobil olduğu zamanlardan geçiyoruz.
Sürdürülebilir başarı ve hedeflerimize ulaşmak için sahip olmamız, kullanmamız gereken
beceriler değişiyor. Bazılarına gerek kalmıyor.
(National Academy of Engineering's Instructional Technology Committee on
Education)
Eğer çocuklarımızı böyle bir çağa hazırlamak istiyorsak bazı beceriler kazandırmamız
gerekiyor;
Educational technologies are capable to keep up with moderns world technological
updates. It leads its own research and applying methods depends on that. Feeding itself
from technology helps it to provide better quality and build a better future.
First steps of technology has started with pen, paper and book. Nowadays information
goes throw computers and it allows us to be able to use technology full fill. Educational
technologies bring better quality of education by using technological tools and its rather
interested in with software of these programs
>
İletişim Becerisi: Doğru iletişim kurabilen, iletişim araçlarını ve teknolojiyi
kullanarak öğrenmeyi etkinleştirmeyi, güncelleştirmeyi sağlamak.
Today educational Technologies is developing in two different dimensions
>
One of these dimensions is putting objects first into the environment ( new
technologies in education)
>
Second dimension is about teaching methods
Important points for consideration to provide more effective and efficiency during
the learning-teaching process such as..
>
Abilities of students and their expectations
>
Their roles and activities during the process
>
Roles and activities of teachers during the process
>
Preparing the teaching materials
>
Necessary teaching tools
>
Correct methods and techniques
>
Yaratıcılık ve Entelektüel Merak: Yeni fikirler geliştirmek, uygulamak ve başkaları
ile paylaşmak; yeni ve farklı perspektiflere açık olmak istekli olmak.
>
Eleştirel Düşünme ve Sistemleri Düşünme: Bir şeyi anlamaya çalışırken mantıklı
akıl yürütme ve zor seçimleri yapma; sistemler arasındaki ilişkileri anlama.
>
Bilgi ve Medya Okur Yazarlığı: Farklı şekil ve ortamlardaki bilgiyi çözümleme,
erişme, kullanma, uyarlama, değerlendirme ve yaratma.
>
İşbirliği Becerisi: Takım çalışması ve liderlik gösterme; farklı rol ve sorumluluklara
uyum gösterme; başkaları ile verimli çalışma; kendini başkalarının yerine koyma;
farklılıklara saygı gösterme
>
Problemi Tanımlama, Formüle Etme ve Çözme Yeteneği: Kendi anlama ve
öğrenme ihtiyaçlarını takip etme; uygun kaynakları belirleme; öğrenmeyi bir alandan bir
başka alana aktarma.
>
Sosyal Sorumluluk: Başkalarının ilgi ve haklarını akılda tutarak sorumlu
davranma; kişisel, iş ve topluma açık alanlarda etik davranışlar sergileme.
>
Sorumluluk ve Uyarlanabilirlik: Kişisel, iş ve topluma açık alanlarda bireysel
sorumluluğun ve esnekliğin yerine getirilmesi; kişinin kendisi ve başkaları için yüksek
standartlar ve amaçlar belirleyip bunlara ulaşması; belirsizliğin hoş karşılanması.
ICTs in education and Project-based Learning: Polices, Practies and Knowledge Exchange
36
37
Eğitimde Bilgi İletişim Teknolojileri Ve Proje Tabanlı Öğrenme; Politikalar, Uygulamalar Ve Bilgi Değişimi
Comenius Bölgesel Ortaklık Projesi
Comenius Regio Project
EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ VE
DİJİTAL PORTFOLYO UYGULAMALARI
EDUCATIONAL TECHNOLOGIES AND
DIGITAL PORTFOLIO IMPLEMENTATION
ABILITIES WHICH MUST HAVE IN 21ST CENTURIES
We are in 21st centuries which means era of technology
Everything based on web online mobility is everywhere
To sustain the success necessary qualities are changing. Some are being left behind and
news are replacing them.
If we want our kids to be success full in this era we should make them gain new abilities.
>
Communication skill: using the right communication by using right tools for
communication
>
Creativeness and intellectual curiosity: developing new ideas and sharing them
with others, be open to new perspectives
>
Knowledge and media education: be able to solve different problems, to reach,
use, integrate
>
Cooperation skill: team work and leadership ; adapting to different roles and
responsibilities. Be able to work with others effectively, empathyand respect to others
>
Knowing the problem, creating a formule and solving skill: self control of
understanding and learning needs, finding right sources, and transferring learning from
one environment to another.
>
Social responsibility: being minded of rights of the others; being ethic in self
environment and public places.
>
Responsibilities and implementation: personal, business and public places are
the environment for acting ethically
ICTs in education and Project-based Learning: Polices, Practies and Knowledge Exchange
38
39
Eğitimde Bilgi İletişim Teknolojileri Ve Proje Tabanlı Öğrenme; Politikalar, Uygulamalar Ve Bilgi Değişimi
Comenius Bölgesel Ortaklık Projesi
Comenius Regio Project
EDUCATIONAL TECHNOLOGIES AND
DIGITAL PORTFOLIO IMPLEMENTATION
EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ VE
DİJİTAL PORTFOLYO UYGULAMALARI
FLIP LEARNING, FLIPPED CLASSROOM
TERS-YÜZ ÖĞRETİM, TERS-YÜZ SINIF
“Bugün okullarda uygulanan müfredatın büyük bir bölümü, kağıt-kalem çağı
için tasarlanmıştır. Bu durum iki nedenle değişmeli: Öğrencileri başarılı olmaları için
hazırladığımız dijital toplumsal yaşamın dönüşümü ve dijital teknolojilerin
öğrencilerimizin öğrenme biçimlerini değiştirmesi… Endüstriyel çağdan bilgi toplumu
çağına ve şimdi de yaratıcı toplum çağına geçiş yaşıyoruz.”
Mitchel Resnick, MIT
Eğitimde teknoloji kullanımının yaygınlaşmaya başlaması, sınıflarda ve hatta okullarda
bir dönüşüme gitme ihtiyacı ortaya çıkarmıştır. İşte bu dönüşüm, teknolojinin sağladığı
imkânları öğretimde etkili bir biçimde kullanma ve öğrencileri bir üretim sürecinin içine
dâhil edip, onlara çağa uygun öğrenme ortamları oluşturmak ve tasarlamakla
gerçekleşecektir.
Günümüz eğitim dünyasında en etkili öğretim modellerinden biri olarak yıldızı
parlayan Flipped Classroom, öğretimde zaman ve mekân sınırlamalarını kaldıran ve
teknolojinin çok aktif olarak kullanıldığı bir model olarak bizlere yepyeni bir eğitim anlayışı
sunmaktadır.
Bürokratik sınıf-okul merkezli bakışın yerine 21. Yüzyıl becerileri, Web 2.0 ve
bireyselleştirmeye dayalı ‘tersyüz’ kavramını eğitim dünyası düşünmeye ve uygulamaya
yönelik stratejiler geliştirmeye başladı. Khan Academy kurucusu Salman Khan’ın
(https://www.khanacademy.org/) da savunuculuğunu yaptığı ‘tersyüz modeli’, sınıfı
öğrenme platformları vasıtasıyla esnekleştirerek, geliştirilen ölçme-değerlendirme-takip
mekanizmaları yardımıyla öğrenciler arasındaki başarı farklılıklarını tespit edip sınıfta
öğretmenin öğrencilerle bu açığı kapatmak için birebir daha fazla zaman harcamasına
olanak tanıyor. Sınıf veya okul dört duvar arasına hapsedilmiyor. Öğretmen ile 7/24
temas, iletişim mümkün. Öğrenci de kendisini sadece sınıfta öğrenmek zorunda
hissetmiyor. Öğrenme süreci yaygınlaştırılıyor. Tersyüz modeli bunun yanında
öğrencilerin birbirleri arasında ve öğretmenleriyle tüm multimedya / Web 2.0 iletişim
araçlarını kullanarak haberleşmesine de imkan veriyor.
ICTs in education and Project-based Learning: Polices, Practies and Knowledge Exchange
40
“Today, a large part of the curriculum in schools, is designed for paper-pencil
era. These two factors should be changed: Students succeed prepping for digital
social life of the conversion and digital technologies our students learning styles
change ... the industrial era, from the information society era and now the creative
community, the age of transition we are living.”
Mitchel Resnick, MIT
Appointed to the widespread use of technology in education, class, and even in schools
has revealed the need to go to a conversion. That conversion, the opportunities provided
by technology effectively in teaching students to use and incorporate into a production
process, whether they are age appropriate learning environment to create and design will
take place.
In the world of education today as one of the most effective teaching models Flipped
Classroom shining star in education and technology that removes the limitations of time
and space used to be very active as a model that offers us a new understanding of
education.
Bureaucratic rather than grade-school -centric perspective of 21st century skills , and to
individualize based on Web 2.0 ' inverted ' thinking about the concept of education and the
world began to develop strategies for implementation . Khan Academy founder Salman
Khan ( https://www.khanacademy.org/ ) also defended his ' inverted model' , developed
assessment follow-up mechanism with the help of students between the achievement
differences detect and classroom teachers with students to close this gap verbatim to
spend more time allows. Classroom or school is not confined within four walls . Teachers
with 24/7 contact , communication is possible. Students have to learn in the classroom
itself just does not feel well . The learning process became widely available . Inverted
model as well as between students and teachers and each other all the multimedia / Web
2.0 also enables communication using communication tools .
41
Eğitimde Bilgi İletişim Teknolojileri Ve Proje Tabanlı Öğrenme; Politikalar, Uygulamalar Ve Bilgi Değişimi
Comenius Bölgesel Ortaklık Projesi
Comenius Regio Project
EDUCATIONAL TECHNOLOGIES AND
DIGITAL PORTFOLIO IMPLEMENTATION
EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ VE
DİJİTAL PORTFOLYO UYGULAMALARI
TERS-YÜZ ÖĞRETİM, TERS-YÜZ SINIF
“Flipped Classroom” metodunu kullanmanın arkasındaki temel fikir öğrenci-merkezli
ve grup çalışmalarına, araştırmaya, yaratıcılığa, problem çözmeye yönelik aktivitelerin
yer aldığı bir öğrenme ortamı yaratmak. Sınıflarımızı bir laboratuvara, bir stüdyoya
çevirmek. Öğretmeni bilgi yayan araç rolünden kurtarmak, öğrenciyi sadece bilgiyi
emen değil, işleyen ve oluşturan bireylere dönüştürmek. Kısaca “constructivist” bir
soluk getirmek.
Pek çok uygulayıcıya göre bu metodu kullanırken en çok karşılaşılan sıkıntı tahmin
edilenin aksine eğitim videolarını hazırlamak ve yayınlamak değil, artık ders anlatımı
yapılmayan ders saatlerinin nasıl planlanacağı ve ne ile doldurulacağı. Modelin en
önemli kısmı olan sınıf saatinde öğretmen ve öğrenci ne isterse yapar anlayışı yerine
önerilen öğrenmeyi destekleyen çeşitli aktiviteler, fikirleri paylaşma, dönüşümlü
düşünme ve yaratıcılığı sergileme ile zenginleştirmek ve bunu kazanımlar
çerçevesinde organize etmektir.
"Flipped Classroom " method against the basic idea of using student-centered and group
work , research , creativity , problem-solving oriented activities to create a learning
environment that takes place . Our class to a lab , to turn it into a studio . Emitting vehicles
to recover from the role of teacher knowledge , students not only absorbing knowledge ,
functioning and to transform individuals forming . In short, " constructivist " bring a breath .
According to many practitioners when using this method , unlike most of the problems
encountered estimated not to prepare and publish training videos , lectures done now
how to plan and what the course hours will be filled with . Model the most important part,
the class time students and teachers what they want makes sense instead of the
recommended learning support a variety of activities , share ideas , reflection and
creativity in merchandising to enrich and its achievements in the framework is to organize
.
In this system, are to be considered;
>
Öğrencinin internet sonsuzluğunda kaybolmaması için güçlü bir metodoloji ve
planlama
> Students will not get lost in the infinity of the internet is a powerful methodology and
planning
> "search from the internet at home these topics, come on!" He made a simple redirect if
this model is useless.
> What Without guidance and systematic preparation, look for a classical system.
>
“Evde şu konuyu internetten araştırın, gelin!” diye basit bir yönlendirme
yapılırsa bu model işe yaramaz.
The difficult part of this system can be listed as follows;
Bu sistemde dikkat edilmesi gerekenler şunlardır;
>
Net yönlendirmeler ve sistematik hazırlıklar olmazsa, klasik sistemi ararız.
Bu sistemin zor kısmı ise şöyle sıralanabilir;
>
değil
Öğrencilerin evde çalışacakları videoları veya öğretim kaynaklarını hazırlamak
>
Sınıfta yapılacak etkinliklerin etkin bir şekilde tasarlanması
> Students will work at home videos or not to prepare teaching resources
> activities to do in class to be designed to effectively
> very much used in traditional education system to organize and implement studentcentred activities, not always so easy
> Group unaccustomed to working with students to make classroom activities and
teacher is the most difficult part.
>
Geleneksel eğitim sisteminde çok fazla kullanılmayan öğrenci merkezli
etkinlikleri organize etmek ve uygulamak, her zaman çok kolay olmaz
>
Grup çalışmalarına alışmamış öğrencilerle sınıf içi etkinlik yapmak öğretmeni
en zorlayan kısımdır.
ICTs in education and Project-based Learning: Polices, Practies and Knowledge Exchange
42
43
Eğitimde Bilgi İletişim Teknolojileri Ve Proje Tabanlı Öğrenme; Politikalar, Uygulamalar Ve Bilgi Değişimi
Comenius Bölgesel Ortaklık Projesi
Comenius Regio Project
EDUCATIONAL TECHNOLOGIES AND
DIGITAL PORTFOLIO IMPLEMENTATION
EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ VE
DİJİTAL PORTFOLYO UYGULAMALARI
TERS-YÜZ ÖĞRETİM, TERS-YÜZ SINIF
Class begins to transform itself , a teacher should ask the following four
questions :
> sub-topic of the unit in which I teach ?
> Topics parts of the video as homework or transferred via web content ?
> Which I have time for student-centred classroom activities ?
> To support these activities, which are web resources (or even create ) ?
Sınıfı dönüştürmeye başlarken bir öğretmen kendisine şu dört soruyu sormalı:
>
Ünitenin hangi alt konusunu öğretiyorum?
>
Konunun parçaları video ödev olarak veya bir web içeriği yoluyla aktarılabilir
mi?
>
Hangi öğrenci merkezli sınıf içi aktiviteler için zamanım var?
>
Bu aktiviteleri desteklemek için hangi web kaynakları vardır (ya da
oluşturabilirim)?
Öğretmenlerin bir anda video üreticileri olmasını beklemek yersizdir. Özellikle son
günlerde yayına başlayan 2000 e yakın Türkçe ders içeriği bulunan Khan Academy
Türkçe ve dünyada çok fazla kullanıcıya sahip Teacher Tube, Khan Academy, EDU
YouTube ve Apple ITunes U gibi bir çok online koleksiyon mevcuttur. Öğrenciler online
video materyali hazırlamada ya da keşfetmede aktif rol alabilirler. TEDEd de ücretsiz
öğretim materyalleri sunan başka bir platformdur. Ülkemize ait Eğitim Bilişim Ağı
(EBA) öğretmenlerimizin katkılarıyla büyüyebilecek ve Fatih Projesinde önemli bir yere
sahip olabilecek oluşumdur.
Sınıfları dönüştürmek, öğretmenleri içerik aktarandan içerik tasarlayana ve öğrencileri
pasif bilgi tüketicilerinden öğrenmede bireysel güdümlü ve daha işbirlikçi aktif
öğrenenlere dönüştüren güçlü bir katalizördür.
Artıları;
>
>
>
>
>
>
>
>
Derse ön hazırlığı sağlar.
Sınıftaki daha sessiz ve problemli öğrenciler kazanılabilir.
Sınıftaki interaktiviteyi arttırır.
Sınıftaki 2 saatlik dersi uygulama ve etkinlikle geçirebiliriz.
Sınıftaki gürültülü ve kalabalık ortamdan uzak evde ders dinleme
Teknoloji okur-yazarlığını arttırır.
Teknolojiyle çocukların ilgilerini arttırır.
Farklı öğrenme becerilerine sahip öğrencilere imkan verir.
Teachers at a time is futile to expect that video producers . Especially in recent days
began publication in 2000 close to the Turkish course content with Khan Academy
Turkish and world Too many users with Teacher Tube, Khan Academy , EDI, YouTube
and Apple's iTunes a lot like the online collection is available. Students of online video
material can take an active role in the preparation or explore . Teded also offers free
teaching materials is another platform . Our country 's Education Information Network
(EBA) that can grow with the help of our teachers and that could have an important
place in the Fatih Project is the formation .
Class to convert , teachers and students to transfer content from content designers
learn from passive consumers of information in the individual -driven and more
cooperative is a powerful catalyst that converts active learners .
•
Pros ;
> Course provides preparation .
> quieter and problematic students in the class earned.
> increase interactivity in the classroom .
> 2 hour lesson in the class can put you in the application and effectiveness .
> noisy and crowded environment in the classroom listening to lectures away
from home
> Technology literacy increases .
> increases children's interest with technology .
> allows students with different learning skills .
•
Eksileri;
>
>
>
Lack of things:
> working hours over a period of time normally
> To be able to spend time at different sites in the Internet freedom
> nternet and computer-generated technical problems
Belli bir süre normalden fazla çalışma saatleri
Internet özgürlüğünde farklı sitelerde zaman geçirebilme
Internet ve bilgisayar kaynaklı teknik problemler
ICTs in education and Project-based Learning: Polices, Practies and Knowledge Exchange
44
45
Eğitimde Bilgi İletişim Teknolojileri Ve Proje Tabanlı Öğrenme; Politikalar, Uygulamalar Ve Bilgi Değişimi
Comenius Bölgesel Ortaklık Projesi
Comenius Regio Project
EDUCATIONAL TECHNOLOGIES AND
DIGITAL PORTFOLIO IMPLEMENTATION
EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ VE
DİJİTAL PORTFOLYO UYGULAMALARI
TEACHING CAREER TO OBTAIN A DİGİTAL ID
ÖĞRETMENLİK KARİYERİNDE DİJİTAL KİMLİK EDİNME
Eğitimde Teknoloji Uluslararası Derneği (ISTE)
ISTE, teknolojiyi eğitime dahil ederek öğrenme çevrelerinde verimliliği arttırmak adına
öğrenci, öğretmen ve yöneticilerde olması gereken temel bilgi teknolojilerine ait
standartları belirlemiş ve kurumlara teknoloji bilgi ve becerilerinin geliştirilmesi yönünde
önerilerde bulunmuştur.
Buna göre öğretmenler sürekli olarak mesleki uygulamalarını geliştirmeli, hayat boyu
öğrenmeyi model almalı, dijital araç ve kaynakların etkili kullanımını teşvik ederek ve
göstererek çalıştıkları kurumlarda liderlik etmelidirler.
International Society of Technology in Education (ISTE)
•
ISTA, technology training by including learning circles to increase productivity on
behalf of students, teachers and administrators should be in basic information technology
to determine the standards and institutions, technology knowledge and skills towards the
development of recommendations were found.
•
Accordingly, teachers must continuously improve their professional practice,
model lifelong learning should take effective use of digital tools and resources by
promoting and demonstrating leadership in their organizations should work.
21.Yüzyıl
21.Yüzyıl
Dijital Kimlik kazanmaya başlayan öğretmenin;
>
Teknoloji kullanımında güven eksikliği yok olur.
>
Dijital araçları etkin biçimde kullanır.
>
Başarılı uygulamaları araştırır, kendi derslerinde uygulamaya çalışır ve
içselleştirir.
>
Farklı öğretim metotlarına uygun dijital araçları araştırır ve derslerinde
kullanmaya çalışır.
>
Ders materyallerinin dijitale dönüşümü başlamıştır.
>
Teknolojinin öğrencinin öğrenmesini nasıl destekleyeceğini sorgular.
>
Teknolojinin eğitim sürecine entegre edilmesiyle ilgili çok soru sorar, araştırır,
paylaşır.
ICTs in education and Project-based Learning: Polices, Practies and Knowledge Exchange
46
Digital ID of beginning teachers to gain;
>
would be no lack of confidence in the use of technology.
>
use digital tools effectively.
>
Successful application of research, try to practice and internalize in their courses.
>
appropriate digital tools to explore different teaching methods and tries to use it in
their classes.
>
digital conversion of the course material has begun.
>
how technology will support student learning queries.
>
With the integration of technology into the educational process ask too many
questions about, search, share.
47
Eğitimde Bilgi İletişim Teknolojileri Ve Proje Tabanlı Öğrenme; Politikalar, Uygulamalar Ve Bilgi Değişimi
Comenius Bölgesel Ortaklık Projesi
Comenius Regio Project
EDUCATIONAL TECHNOLOGIES AND
DIGITAL PORTFOLIO IMPLEMENTATION
EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ VE
DİJİTAL PORTFOLYO UYGULAMALARI
EĞİTİMDE SOSYAL MEDYA VE MOBİL UYGULAMALAR
SOCIAL MEDIA AND MOBILE APPLICATIONS IN EDUCATION
Günümüzde bilginin üretildiği, dolaşıma sokulduğu ve paylaşıldığı yeni ortamlar
hayatımıza büyük bir hızla girmeye başladı. En yaygın olarak kullanılan sosyal medya
ortamı kısa sürede yeni eğitim ve öğretim mecraları arasında yer almaya başladı.
Today, that knowledge is produced, circulated and shared a great new environment
quickly began to enter our lives. The most widely used social media channels in a short
period of new education and training began to take place.
Sosyal medya araçları sadece öğrencilere yönelik olmayıp, öğretmen ve idarecilerin
gelişimi için de kullanılması yaygınlaşmış durumdadır. Bu modele sosyal öğrenme adı
verilmekte ve tüm dünyada araştırmalara konu olmaktadır.
Social media tools not only for students, teachers and administrators to use for the
development of the situation is widespread. This model is called social learning, and has
been the subject of research all over the world.
Örneğin twitter’da eğitimle ilgili (#) ile başlayan yüzlerce konu başlığı bulunuyor ve
binlerce eğitimci birbirleriyle anlık olarak bilgi ve tecrübelerini paylaşabiliyor,
cevaplanması gereken soruları tartışabiliyor ve birbirleriyle hızla haberleşebiliyorlar.
For example, on education on twitter (#)'s topics beginning with hundreds and thousands
of educators can share their knowledge and experience with each other in real time, you
can discuss the questions to be answered and can communicate with each other quickly.
#edchat Dünyadaki tüm
eğitimcilerin favori etiketi. Dünya
çapında yenilikleri, eğitimdeki
trendleri takip etmek, yeni fikirler
keşfetmek ve
paylaşmak için
kullanabileceğiniz
#edtech Bu etiket de yeni
fikirlerin ve eğitim araçlarının ve
eğitimde teknoloji kullanımı ile
ilgili ipuçlarının paylaşıldığı bir
etiket.
bir etiket.
#mschat Ortaokul
öğretmenlerinin kullandığı etiket
#kinderchat Okul öncesi
öğretmenlerinin kullandığı etiket
bir etiket.
#edchatie Eğitimci ve
öğretmenlerin buluşup
deneyimlerini paylaştığı bir
etiket.
#education Eğitimle ilgili herşey
#edu Eğitimle ilgili herşey
bir etiket.
ICTs in education and Project-based Learning: Polices, Practies and Knowledge Exchange
48
49
Eğitimde Bilgi İletişim Teknolojileri Ve Proje Tabanlı Öğrenme; Politikalar, Uygulamalar Ve Bilgi Değişimi
Comenius Bölgesel Ortaklık Projesi
Comenius Regio Project
EDUCATIONAL TECHNOLOGIES AND
DIGITAL PORTFOLIO IMPLEMENTATION
EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ VE
DİJİTAL PORTFOLYO UYGULAMALARI
WEB 2.0 LIST OF SOURCES
WEB 2.0 KAYNAK LİSTESİ
1 - Ses kaydedebilmek ve kaydı edit edebilmek.
Audacity, Audioboo, Audio Expert, Aviary
2 - Sosyal imleme (bir anlamda buluttaki mantar panoya duyuru asmak) yapabilmek.
Diigo, Edshelf, Scoop.it, Pinterest, Livebinder, Evernote, Jog The Web
3 - Online platformlar yaratmak için blog ve wiki kullanabilmek, yazabilmek.
Edublogs, Blogger, Wordpress, KidBlog, TypePad
4 - Dijital imaj, görsel kullanabilmek, edit edebilmek.
Aviary, Pixenate, Picresize, Dr Pic, Fun Photo Box, Pixlr, BeFunky
5 - Video içerik kullanabilmek, edit edebilmek.
Animoto, Stupeflix, Vimeo, Xtranormal, vReal, Pixorial, Viewbix, WeVideo, Magisto
6 - Anlatacaklarını infografikle anlatabilmek.
Easel.ly, Creately, Gliffy, Infogr.am, Visually
7 - Öğrencilerle, iş çevreleri ve diğer gerekli network ile bağlanmak için Sosyal Ağları etkin kullanabilmek.
Classroom2.0, Education World, Discovery Education, Twitter, LinkedIn, Pinterest, Read Write
Think, Paper.li
8 - Sunumları a-senkron olarak yapabilmek ve sunum sitelerinde yayınlayabilmek.
SlideShare, VUVOX, Knovio, Ahead, HelloSlide, Jux, Slidestaxx,Present.me, Slideboom,Prezi
9 - Becerileri, yapılan işleri arşivlemek ve kişisel gelişim için Dijital Portfolyo derleyebilmek.
Evernote, Googlesite, VoiceThread, Weebly, Mahara
10 - Rapor ve ödevlerin alıntı olup olmadığını anlayabilmek.
Plagtracker, Plagiarism Detection, Grammarly, Dupi Checker, Turnitin, Article Checker, The Plagiarism,
Checker, Copyspace, Paper Rater, Docs Detective, Plagium
11 - Videolardan alıntı yapabilmek ve aralara serpiştirmek.
Jing, Camstudio, Screencast-O-Matic, Webinaria, ScreenCastle, Screenr
12 - Ödev, planlama yapılabilecek siteleri, araçları bulmak, önerebilmek, öğretebilmek
Workflowy, Tasskr, Trello, Any.Do, Thought Boxes, 42 Tasks, Todoist, Wipeelist, Squareleaf
13 - Anket yazılımlarını kullanarak, anlık araştırmalar yapabilmek.
Kwiqpoll, Flisti, Urtak, Vorbeo, Polldaddy, Micropoll, Quizsnack, Obsurvey, Kwik Surveys,Polleverywhere,
Poll Junkie, Yarp
14 - Telif haklarına saygılı ve etik kuralların takipçisi bir kullanıcı olabilmek.
Copyright Advisory Network, Copyright and Fair Use Guidelines for Teachers, Copyright Confusion,
Creative Commons, CyberBee, Fair Use Evaluator, Taking The Mystery out of, Copyright, Copyright Kids
15 - Dijital sınav, quiz ve değerlendirme araçlarını, yöntemlerini kullanabilmek.
Yacapaca, Hot Potatoes, Web Quest, Quiz Me Online, Learn Click, Seterra, Google
Forms,Flubaroo, Testmoz
16 - Zaman yönetimi için dijital araçları kullanabilmek.
Short Calendar, Calendrica, Compact Calendar Creator, Jotlet, DayViewer, iDoneThis, Weekis,Coolendar
17 - Not almak ve ilginç içeriği paylaşmak için dijital not alma araçlarını kullanabilmek.
mySchoolNotebook, Nottez, Gumnotes, Minutes.io, Catch, Primary Wall, iSearch Notes, Evernote,Springpad
18 - Dipnot koymak ve açıklama yapılacak kısımları paylaşmak için online araçları kullanabilmek.
Diigo, Sharedcopy, Awesome Screenshot, Bounce, Markup.io, Screen Draw, Webpage Screenshot,Crocodoc
19 - İlginç, esinlendirici paylaşımlar için on-line post-it ler, yapışkan etiket programları kullanmak
Wall Wisher, Stixy, Popplet, Linoit, Pegby, Corkboard, Primary Wall, Discovery Box, Stickr Noterr, Spaaze
20 - On-line dosya paylaşım araçlarını kullanabilmek.
Just BeamIt, Minus, Sendspace, Dushare, Embedit, Sendoid, Let’s Crate, Dropbox
21 - Akıl haritaları oluşturabilmek.
SpiderScribe, Edistorm, Wridea, Bubbl.us, Wise Mapping, Lucid Chart, Text 2 Mind Map,
Mind42, Spicynodes, Popplet
22 - Dijital hikaye anlatmanın gücünü kaldıraç olarak kullanabilmek.
ZimmerTwins, Story Bird, Someries, PicLits, Capzles, Slidestory, Domo Animate, Animoto,Smilebox, Make
Belief Comix, Creaza, Voice Thread
ICTs in education and Project-based Learning: Polices, Practies and Knowledge Exchange
50
1 – being able to record voice and edit it .
Audacity, Audioboo, Audio Expert, Aviary
2 – being able to make social allusion.
Diigo, Edshelf, Scoop.it, Pinterest, Livebinder, Evernote, Jog The Web
3 – Being able to use and write blog and wiki for creating online platforms.
Edublogs, Blogger, Wordpress, KidBlog, TypePad
4 – being able to use and edit digital images.
Aviary, Pixenate, Picresize, Dr Pic, Fun Photo Box, Pixlr, BeFunky
5 – Being able to use and edit video contents.
Animoto, Stupeflix, Vimeo, Xtranormal, vReal, Pixorial, Viewbix, WeVideo, Magisto
6 – Being able to teach something via infographics.
Easel.ly, Creately, Gliffy, Infogr.am, Visually
7 – being able to use social network for making contact with students and business area.
Classroom2.0, Education World, Discovery Education, Twitter, LinkedIn, Pinterest, Read Write
Think, Paper.li
8 – being able to prepare presentations as a-synchronic and publish .
SlideShare, VUVOX, Knovio, Ahead, HelloSlide, Jux, Slidestaxx,Present.me, Slideboom,Prezi
9 – archiving skills and studies, prepare a digital portfolio for personal development
Evernote, Googlesite, VoiceThread, Weebly, Mahara
10 – being able to understand that the reports and home-works are quote or not.
Plagtracker, Plagiarism Detection, Grammarly, Dupi Checker, Turnitin, Article Checker, The Plagiarism,
Checker, Copyspace, Paper Rater, Docs Detective, Plagium
11 – being able to quote from videos .
Jing, Camstudio, Screencast-O-Matic, Webinaria, ScreenCastle, Screenr
12 – being able to find, teach and suggest web-sites and tools for studies
Workflowy, Tasskr, Trello, Any.Do, Thought Boxes, 42 Tasks, Todoist, Wipeelist, Squareleaf
13 – being able to research by using questionnaire softwares .
Kwiqpoll, Flisti, Urtak, Vorbeo, Polldaddy, Micropoll, Quizsnack, Obsurvey, Kwik Surveys,Polleverywhere,
Poll Junkie, Yarp
14 – being a good user who is respectful to all rules.
Copyright Advisory Network, Copyright and Fair Use Guidelines for Teachers, Copyright Confusion,
Creative Commons, CyberBee, Fair Use Evaluator, Taking The Mystery out of, Copyright, Copyright Kids
15 – being able to use exam and quiz evaluation tools.
Yacapaca, Hot Potatoes, Web Quest, Quiz Me Online, Learn Click, Seterra, Google
Forms,Flubaroo, Testmoz
16 – being able to use digital tools for time management.
Short Calendar, Calendrica, Compact Calendar Creator, Jotlet, DayViewer, iDoneThis, Weekis,Coolendar
17 – being able to use digital note-taking methods
mySchoolNotebook, Nottez, Gumnotes, Minutes.io, Catch, Primary Wall, iSearch
Notes, Evernote,Springpad
18 – being able to use digital tools for adding footnote
Diigo, Sharedcopy, Awesome Screenshot, Bounce, Markup.io, Screen Draw, Webpage
Screenshot,Crocodoc
19 – using online post-it programs for interesting sharing.
Wall Wisher, Stixy, Popplet, Linoit, Pegby, Corkboard, Primary Wall, Discovery Box, Stickr Noterr, Spaaze
20 – being able to use online file sharing systems.
Just BeamIt, Minus, Sendspace, Dushare, Embedit, Sendoid, Let’s Crate, Dropbox
21 – being able to create mental maps.
SpiderScribe, Edistorm, Wridea, Bubbl.us, Wise Mapping, Lucid Chart, Text 2 Mind Map,
Mind42, Spicynodes, Popplet
22 – being able to use the power of the digital story telling.
ZimmerTwins, Story Bird, Someries, PicLits, Capzles, Slidestory, Domo Animate, Animoto,Smilebox, Make
Belief Comix, Creaza, Voice Thread
51
Eğitimde Bilgi İletişim Teknolojileri Ve Proje Tabanlı Öğrenme; Politikalar, Uygulamalar Ve Bilgi Değişimi
Comenius Bölgesel Ortaklık Projesi
Comenius Regio Project
EDUCATIONAL TECHNOLOGIES AND
DIGITAL PORTFOLIO IMPLEMENTATION
EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ VE
DİJİTAL PORTFOLYO UYGULAMALARI
BİR ÖĞRENME SERÜVENİ: DİJİTAL PORTFOLYO
A LEARNING ADVENTURE: DIGITAL PORTFOLIO
“
Oh, A portfolio is what ever I want it to be”
(The Australian Council for Educational Research Ltd.
1996)
-Portfolyo ben ne istersem odur.(The Australian Council for Educational Research Ltd.
1996)
Portfolyo
Portfolio
Öğrencinin dönem boyunca yaptığı çalışmaları topladığı, kendinin de değerlendirme
sürecinde söz sahibi olduğu, dönem sonunda hangilerinin kendi dosyasında
bulunacağına kendisinin karar verdiği bir ölçme aracıdır.
Portfolio is an assessment instrument that the student collect all studies performed
during the term, have a voice in evaluation process, decide to which one will place in
student’s own file.
Portfolyonun Amacı:
Portfolio’s Aim:
>
Öğrencinin öz disiplin ve sorumluluk bilincini geliştirmek ve kendi kendini
değerlendirme becerisi kazandırmak,
>
Müfredata bağlı olarak gerçekleştirilen yazılı ve sözlü değerlendirmeler ve
standart testler dışına çıkarak, alternatif bir değerlendirme yöntemi geliştirmek,
>
Öğrencinin gelişimini kanıtlarla ve daha sağlıklı izleyebilmek,
>
Öğrencinin gelecekteki öğrenmelerine bilgi sunmak ve ışık tutmak,
>
Öğrencilerin yeteneklerini sergilemek ve ilgi alanlarını geliştirmek,
>
Öğrencilerin arkadaşlarının gelişimini izleyerek birbirlerine yardımcı olmalarını
sağlamak ve böylelikle gelecekte yapacakları ekip çalışmalarına başlangıç yapmak,
>
Öğrencilerin kendi çalışmalarını değerlendirmeye yardım etmek,
>
Öğretmene eğitsel kararlar vermede yardım etmek,
>
Aile ile iletişimi sağlamak,
>
Ürün ve süreci değerlendirmek için bilgi toplamayı sağlamak,
>
Programın amaçlarını değerlendirmek için eğitimcilere yardım etmek,
>
Yazma, okuma ve düşünme becerileri arasında bağlantı sağlamak,
>
Öğrencilerin çalışmalarının değerlendirilmesi katılımlarının sağlanması onların
çalışmasını teşvik etmek.
ICTs in education and Project-based Learning: Polices, Practies and Knowledge Exchange
52
>
Improving student’s self-discipline and responsibility, and gaining selfevaluation skill,
>
Developing a new alternative evaluation method by digressing written and
vocal tests depends on syllabus,
>
Observing the student’s improvement with proofs and more qualified,
>
Providing knowledge for student’s further learning
>
Presenting student’s skills and developing their interests.
>
Make the students help each other by observing their friends’ improvement ,
and making a start the team-works in future.
>
Helping to the students about self-evaluation
>
Helping to the teacher about educational decisions,
>
Making contact with family
>
Providing to collect information for evaluation the product and process,
>
Helping to the educators for evaluation of program’s aims,
>
Corelating between writing, reading and thinking skills,
>
Evaluation of students’ studies and encourage them to attend
53
Eğitimde Bilgi İletişim Teknolojileri Ve Proje Tabanlı Öğrenme; Politikalar, Uygulamalar Ve Bilgi Değişimi
Comenius Bölgesel Ortaklık Projesi
Comenius Regio Project
EDUCATIONAL TECHNOLOGIES AND
DIGITAL PORTFOLIO IMPLEMENTATION
EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ VE
DİJİTAL PORTFOLYO UYGULAMALARI
Portfolyo dosyaları kullanım amacı ve içeriğine göre;
Portfolio Files, according to usage aim and content;
>
İdeal Öğrenci Ürün Dosyası: Not verme amaçlı olarak kullanılmaz, amaç
öğrencinin gelişimini ve öğrenme sürecini yansıtmasıdır. Öğrencilerde not kaygısı
olmadığı için, olumlu bir yaklaşım sunar. Öğrencinin çok farklı düzeydeki çalışmalarını
içerir.
>
Ideal student product file: is not used for grading. Aim is that reflecting the
process of improvement and learning. Presents appositive approach because
students do not have worries about grades. Contents the student’s studies in many
different levels.
>
Sergileme Tipi Öğrenci Ürün Dosyası: Öğrencilerin yaptıkları en iyi
ürünlerden, yani öğrencinin kendini en iyi yansıttığına inandığı çalışmalardan oluşur.
Genellikle görsel ve performansa dayalı sanatlarda kullanılır. Öğrencinin en yüksek
performansını gösterecek ürünlerin sergilenmesi amaçlanır. Daha çok sonuç ya da
ürün değerlendirme amacıyla kullanılır.
>
Presentation Type Student Product File : It is formed by the studies that
reflect student best. It is generally used in visual and performance-based arts. It is
aimed to present the products that show the best performance of student. It is
generally used for evaluation of result or product.
>
Documentation type student product file: Contents the studies that are
performed by students in different times and different levels. It is mostly used for
evaluation of process. There are the records of students’ improvement studies. There
are teachers’ evaluations during the evaluation process.
>
Belgeleme Tipi Öğrenci Ürün Dosyası: Öğrencinin farklı zamanlarda ve
farklı düzeylerde hazırladığı çalışmaları içerir. Daha çok süreci değerlendirmek
amacıyla kullanılır. Öğrenci gelişiminin kayıtları ile öğrencinin kendini yansıttığı
çalışmalar bulunur. Değerlendirme aşamasında öğretmen değerlendirmeleri yer alır.
>
Değerlendirme Tipi Öğrenci Ürün Dosyası: Belirli bir amaç doğrultusunda
öğrenci gelişiminin izlenmesi söz konusudur. Öğrencilerin belirli ölçütlere göre
hazırladıkları en iyi çalışmalar yer alır. Öğrencinin rahatça ürün seçmesine izin verilir.
Öğrencinin ve öğretmenin sonraki öğrenme etkinliklerini hazırlamasına yardımcı olur.
Ayrıca, öğretmen veya okul tarafından değerlendirilme özelliğine sahiptir. Dolayısıyla,
kapsamlı değerlendirmeler için kullanılabilir. Daha çok sonuç ya da ürün
değerlendirmede kullanılır.
>
Sınıf Tipi Öğrenci Ürün Dosyası: Her öğrenciye ait çalışma özetlerinin,
öğretmen yorumlarının, etkinliklerin ve planların bulunduğu dosyadır. Öğretim
amaçlarına hizmet etmesine rağmen, öğrenci başarısını ve gelişimini göstermediği için
değerlendirmede bazı sınırlılıkları vardır. Süreci ve ürünü değerlendirmek amacıyla
kullanılabilir.
ICTs in education and Project-based Learning: Polices, Practies and Knowledge Exchange
54
>
Evaluation type student product file : The point is that observing the
student’s improvement in specified aim. There are the best studies that are prepared
in specified dimensions. Students are free to choose product. Helps to students and
teachers for the next learning activity. Also, it can be evaluated by teacher or school.
So it can be used for extensive evaluations. Mostly usage is result or product
evaluation.
>
Class type student product file: It is the file that contains every students’
study summaries, teacher comments, activities and plans. It has some limitedness
because of it does not shows student’s improvement. Can be used for evaluation of
process and product.
55
Eğitimde Bilgi İletişim Teknolojileri Ve Proje Tabanlı Öğrenme; Politikalar, Uygulamalar Ve Bilgi Değişimi
Comenius Bölgesel Ortaklık Projesi
Comenius Regio Project
EDUCATIONAL TECHNOLOGIES AND
DIGITAL PORTFOLIO IMPLEMENTATION
EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ VE
DİJİTAL PORTFOLYO UYGULAMALARI
Öğrenci ürün dosyasının neleri içerir;
What does the student product file contain;
>
Öğrencilerin yazılmış ödevleri(taslak yada bitmiş parçaları)
>
Araştırmalar, problemler ve stratejiler
>
Diyagramlar, fotoğraflar, resimler
>
Video - kaset ve ses kasetleri ya da CD’ler
>
Grup ödevleri ve projeler
>
Öğretmen anektodları
>
Öğrencilerin mektupları
>
Öğretmen kontrol listeleri
>
Öğrencilerin zorlukla tekrar yapmak istediği ödevler
>
Özel ödevlerin içinden seçtiği örnekler
>
Değerlendirme kâğıtları (öğrenci çalışmalarındaki gelişimlerin
değerlendirilmesinin nasıl yapılacağını gösteren kâğıtlar).
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
Students’ written home-works (draft or completed parts)
Researches, problems and strategies
Diagrams, photographs, and images
Video tapes, audio tapes or CDs
Group works and projects
Teachers’ anecdotes
Students’ letters
Teachers’ checking lists
Tasks that students want to do again
Examples that are chosen in special tasks
Evaluation papers (shows how to evaluate students’ improving)
The things will be held by teacher during preparation process of student file
Öğrenci Ürün Dosyası Hazırlama Sürecinde Öğretmenin Yapacakları
>
Öğrenci ürün dosyasının sınıfa tanıtılması. Varsa bir örneğinin öğrencilere
gösterilmesi.
>
Öğrencilere ürün dosyasının bir değerlendirme aracı olduğunun söylenmesi
>
Öğrenciye ürün dosyası hazırlamada rehber olacak bir yazı hazırlanması
>
Öğrenci ürün dosyalarında nelerin bulunabileceğinin söylenmesi (projeler,
araştırmalar, problemler, stratejiler dereceli puanlama anahtarları, yazılar vb.).
>
Yapılan çalışmalardan belli periyotlarla en iyi ürünün seçilmesi
>
Öğrencilerden, her öğrenme ürünü materyali seçmek için bir gerekçe
yazmaları ve çalışmalarını eleştirmelerinin istenmesi
>
Öğrencilere akranlarıyla birlikte ürünlerini paylaşma fırsatı verilmesi
>
Her aşamanın nasıl değerlendirileceğinin açıklanması, öğrencilere puanlama
konusunda bilgi verilmesi
>
Öğrenci ürün dosyasıyla ilgili öğrencilere geri bildirimde bulunulması. Örneğin,
öğrencilerin yeteneklerinin bir profilini çıkarıp, güçlü ve zayıf yönlerini belirten bir yazı
yazıp dosyaya eklenebilir.
ICTs in education and Project-based Learning: Polices, Practies and Knowledge Exchange
56
>
Presenting the student product file to the class. If it is possible, showing an
example
>
Telling to the students that the product file is an evaluation tool
>
Preparing a write that will help students during preparation file
>
Telling what will be in file (projects, researches, problems, strategies etc)
>
Choosing the best product in studies periodically
>
Requiring from students that writing reason for learning product material, and
criticize the studies.
>
Giving opportunity to students for sharing their products with friends.
>
Explaining how to evaluate every single steps, and giving information to
students about rating
>
Feed-backing to students about student product file. For example, an analyze
that gives information about weaknesses and strengths.
57
Eğitimde Bilgi İletişim Teknolojileri Ve Proje Tabanlı Öğrenme; Politikalar, Uygulamalar Ve Bilgi Değişimi
Comenius Bölgesel Ortaklık Projesi
Comenius Regio Project
EDUCATIONAL TECHNOLOGIES AND
DIGITAL PORTFOLIO IMPLEMENTATION
EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ VE
DİJİTAL PORTFOLYO UYGULAMALARI
Öğrenci Ürün Dosyası Çalışmalarında Öğretmenin Rolü
Teacher’s role in student product file studies
>
Öğrenci ürün dosyası çalışması sürecinde öğretmen, öğrencilere rehberlik
eder ve yardımcı olur.
>
Öğrenci ürün dosyasının kapsamının ne olacağı konusunda ışık tutar.
>
Öğrenci ürün dosyasına hangi çalışmaların dâhil edileceği öğrencinin
sorumluluğundadır, kararları öğretmenle öğrenci birlikte alabilirler.
>
Öğrenci ürün dosyasının değerlendirilmesi öğretmenin sorumluluğundadır.
Ancak değerlendirme ölçütleri baştan belirlenmeli ve bu ölçütler açık ve anlaşılır bir
biçimde öğrenci ve veliye sunulmalıdır.
>
Teacher helps and guides to students during the product file study process.
>
Gives information about student product file extent.
>
The things that will be in product file are under the student’s responsibility,
student and teacher may make decision together
>
Evaluation of student product files is under the teacher’s responsibility. But
evaluation norms should be prepared and presented to students and parents earlier.
Student’s role in student product file studies
Öğrenci Ürün Dosyası Çalışmalarında Öğrencinin Rolü
>
Öğrenci ürün dosyası, öğrenciye ait bir çalışma olduğundan en önemli aşama,
öğrencinin öğrenci ürün dosyasına hangi çalışmaları dâhil edeceğini saptamasıdır. Bu
konuda öğretmen yardımcı olacaksa da karar öğrenciye ait alacaktır.
>
Öğrenci ürün dosyası çalışması kapsamına girecek olan çalışmaların
belgelenmesi çok önemlidir. Öğrenci yaptığı çalışmayı resimlerle belgelemek gereğini
duyabilmelidir. Ölçütler listesinin öğrenci tarafından çok iyi kavranması öğrencinin
çalışmalarını sağlıklı değerlendirebilmesi açısından çok önemlidir.
>
The most important step is that specifying which studies will be added to file
by student, because student product file study belongs to student. Teacher can help,
but student will make a decision finally.
>
It is important documenting the studies will be in student product file. Student
should want to authenticate the studies via images. It is important that the list of
criterion is understood by student, because of evaluating studies truly.
Parent’s role in student product file studies
>
Parent should understand meaning of the product file for teacher, how to use
for program, importance for student and how to use for evaluation clearly.
Öğrenci Ürün Dosyası Çalışmalarında Velinin Rolü
>
Veli, ürün dosyasının öğretmen için anlamını, programın bir parçası olarak
nasıl kullanıldığını, öğrenciler için önemini ve değerlendirmenin bir parçası olarak nasıl
kullanıldığını çok iyi kavramalıdır.
ICTs in education and Project-based Learning: Polices, Practies and Knowledge Exchange
58
59
Eğitimde Bilgi İletişim Teknolojileri Ve Proje Tabanlı Öğrenme; Politikalar, Uygulamalar Ve Bilgi Değişimi
Comenius Bölgesel Ortaklık Projesi
Comenius Regio Project
EDUCATIONAL TECHNOLOGIES AND
DIGITAL PORTFOLIO IMPLEMENTATION
EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ VE
DİJİTAL PORTFOLYO UYGULAMALARI
Content of the student product file
Öğrenci Ürün Dosyasının İçeriği
>
Dosyanın “içindekiler” bölümü
>
Önsöz, özet (ya da özgeçmiş) (Burada öğrenci çalışmalarının başlangıçtan o
ana kadarki gelişimini anlatır. Öğrenci başlangıçta neredeydi? Bu aşamaya nasıl
geldi?)
>
Öğrenci tarafından dosyaya konulan tüm ürünler ya da çalışmalar.
>
Yapılan her çalışmanın değerlendirilmesi ile ilgili dereceli puanlama anahtarı,
kontrol listesi ya da öz değerlendirme formları gibi araçlar.
>
Her ürünün dosyaya konulmasının nedeni? Burada öğrenci kendisi ile ilgili
görüşlerini belirtir.
>
Her ürünle ilgili yansıtma ifadeleri yazılır. Bunu yazarken aşağıdaki sorulardan
istenilenler öğrencilere verilerek cevaplaması istenir.









>
>
Introduction, summary (or CV), (student tells improvement from the beginning
to that time. Where was the student and how did come this step?)
>
All products and studies that are added to file by student
•
Gradation rating key about all studies’ evaluations, control list or selfevaluation forms etc.
>
Reason of the adding products to the file? Student tells ideas about own.
>
Reflection statements about all products are written. It is required asking
these questions below to the students,









Bundan ne öğrendim? Bu çalışma benim için neyi ifade ediyor?
Hangi konuda çok iyi/başarılı olduğunu düşünüyorsun?
Çalışmada hangi bölümler, kısımlar geliştirilmelidir?
Tekrar denesen neleri değiştirir ya da eklerdin?
Neden bu çalışmayı seçtin?
Bu çalışmanda en çok neyi beğendin?
Burada senin için önemli olan ne?
Bu, yaptığın çalışmaları en iyi temsil eden örnek midir?
Çalışmayı yaparken beklemediğim nelerle karşılaştım?
E-Portfolyo
What I learnt? What does this study mean to me?
In which subject you are good/ successful, do you think?
Which parts should be developed in study?
If you tried again, what would you change or add?
Why have you choose that study?
What did you like more than others in that study?
What is the important thing for you here?
Is it the best example that shows your studies?
What did you see unexpected while you were performing the study?
E-Portfolio
Bir sürecin ürünü olan öğrenmenin tüm aşamalarının değerlendirilmesi gerektiği
gerçeği, klasik sonuç değerlendirme yöntemlerinin yerine alternatif değerlendirme
yöntemleri kullanmayı gerekli kılmaktadır. Son dönemlerde en yaygın alternatif
değerlendirme şekillerinden biri rubrik derecelendirme kriterleri kullanarak portfolyo
değerlendirmedir. Portfolyo oluşturma sürecinin elektronik bir arayüz kullanılarak
hazırlanması ile e-portfolyolar oluşturulur. Portfolyo, sadece değerlendirme değil, aynı
zamanda öğrenme yöntemidir. Yapılandırmacı modelin temellerini oluşturan,
öğrenenlerin bilgilerini aktif bir şekilde kullanabilmeleri, çalışmalarının ya da
ürünlerinin değerlerini ve amaçlarını nasıl yansıtacaklarını düşünmeleri, kendi
öğrenmelerini değerlendirmeleri, arkadaş ya da öğretmenlerinden geri dönüt almaları
ve yeni öğrenme amaçları oluşturmak fırsatına sahip olmaları gerekliliği eportfolyoların da amaçlarına hizmet etmektedir.
ICTs in education and Project-based Learning: Polices, Practies and Knowledge Exchange
Index of file
60
The fact about learning that is a product of a process should be evaluated
step by step , makes the alternative evaluation methods necessary instead of classic
result evaluation methods. At these days the most common alternative evaluation
method is evaluation by using rubik grading criteria. E-portfolios are created by
preparing the portfolio process via using an electronic interface. Portfolio is an
evaluation method, and also a learning method. Necessity of having opportunity for
feed-backs from teachers, new learning tools, how to reflect aims and studies , selfevaluation etc, serves to e-portfolio’s aim.
61
Eğitimde Bilgi İletişim Teknolojileri Ve Proje Tabanlı Öğrenme; Politikalar, Uygulamalar Ve Bilgi Değişimi
Comenius Bölgesel Ortaklık Projesi
Comenius Regio Project
EDUCATIONAL TECHNOLOGIES AND
DIGITAL PORTFOLIO IMPLEMENTATION
EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ VE
DİJİTAL PORTFOLYO UYGULAMALARI
Teknoloji alanındaki gelişmeler ve Internet, ölçme-değerlendirme konusunda yeni
seçenekler yaratmış, ürün dosyalarının elektronik ortamlarda oluşturulmasına ve
sunulmasına olanak sağlamıştır. Bütün bu gelişmeler e-portfolyo uygulamasını ortaya
çıkarmıştır. Öğrenciler tarafından oluşturulan özgün ürünlerin, elektronik ortamda dijital
olarak bir araya getirilerek, kaydedilip saklanması “Elektronik Ürün Dosyası” (EPortfolyo) olarak adlandırılmaktadır. Diğer bir ifade ile e-portfolyo, bireysel ürünlerin
web tabanlı koleksiyonudur.
E-portfolyonun oluşturulması ile başlayıp, sunulması ile biten süreçte öğrenciler,
toplama, seçme, yansıtma, yönlendirme ve sunma gibi çok farklı aşamaları
gerçekleştirmektedir. Toplama ve seçme sürecinde öğrenciler ön bilgileri ile yeni
öğrendikleri bilgiyi ilişkilendirme fırsatı bulurlar. Yansıtma sürecinde öğrenci içeriği
somutlaştırma ve yeterliliklerinin farkına varma fırsatı bulur. Yönlendirme, öğrencinin
kriterleri ve başarı göstergelerini karşılaştırma olanağı bulduğu aşamadır. Sunma ise,
farklı çoklu ortam seçeneklerinin bir arada kullanılabildiği, teknik konularda öğrencinin
kendini geliştirebildiği öğrenci merkezli bir etkinliktir.
Development in technology an internet, create new sections about assessment and
evaluation, enable to prepare and present product files in electronic area. All the
developments created the e-portfolio. Recording and saving special products that are
created by students, named “Electronic Product File” (e-portfolio). We can also say, eportfolio is a web-based collection of personal products.
Students perform many different steps like collecting, reflecting, presenting etc, during
the process that starts with creating e-portfolio and ends with presenting. Students find
an opportunity for correlating pre-information and new knowledge in the process of
collecting and selection. Students find an opportunity for embodying and realizing the
sufficiency in the process of reflection. Direction is a step that student can compare
criteria and success indication. Presentation is a student-based activity that student
can show own and can use many different media tools in one.
E-portfolio is used in education for reflecting the learning and developing process, selfevaluation, fast feed-backing, and archiving in digital media. Students can use their eportfolios for sharing the process and presenting their products or success.
E-portfolyo eğitimde; öğrenme ve gelişim sürecini yansıtma, öz değerlendirme, hızlı
geri bildirim verme ve dijital ortamda arşivleme amacıyla kullanılır. Öğrenciler ise eportfolyolarını, süreci paylaşmanın yanı sıra ürün ya da başarılarını
sergilemek amacıyla da kullanabilirler.
There are many free (or not free) Web 2.0 applications for preparing e-portfolio.
Preparing e-portfolio on blog pages is preferred because of these reasons below;
Elektronik portfolyo hazırlamak için çok fazla ücretli/ücretsiz Web 2.0 uygulaması
bulunmaktadır. Blog sayfalarıyla portfolyo hazırlamak aşağıdaki belirtilen nedenlerden
dolayı tercih edilir;
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
Ücretsiz olması
İleri düzey de teknik bilgi gerektirmemesi
Çoklu ortamı desteklemesi
Güncellemenin kolay olması
Arşivleme imkanı sağlaması
Advantages of creating e-portfolio for students;
>
>
>
>
>
E-portfolyo oluşturmanın öğrencilere yönelik faydaları;
>
>
>
>
>
Being free
No need for having advanced level technical knowledge
Supporting multimedia
Updating is easy
Suitable for archiving
Observing process self-improvement
Recording personal learning studies
Being able to self-evaluation
Being able to share studies on online media easily
Providing critical thinking
Kendi gelişim sürecini gözlemlemesi
Kişisel öğrenme kayıtlarını tutması
Öz-değerlendirme yapabilmesi
Çevrimiçi ortamda çalışmalarını kolayca paylaşabilmesi
Eleştirel düşünmeyi sağlaması
ICTs in education and Project-based Learning: Polices, Practies and Knowledge Exchange
62
63
Eğitimde Bilgi İletişim Teknolojileri Ve Proje Tabanlı Öğrenme; Politikalar, Uygulamalar Ve Bilgi Değişimi
Comenius Bölgesel Ortaklık Projesi
Comenius Regio Project
EDUCATIONAL TECHNOLOGIES AND
DIGITAL PORTFOLIO IMPLEMENTATION
EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ VE
DİJİTAL PORTFOLYO UYGULAMALARI
E-portfolyo değerlendirme süreci;
Process of E-portfolio evaluation;
Anlamlı ve doğru değerlendirmeyi yapabilmek için öğretmenler e-portfolyo
çalışmalarının nasıl değerlendirileceği konusunda öğrencileri bilgilendirmelidirler.
Değerlendirme kriterleri belirlenmişse öğrenci kriterleri yerine getirmek ve çalışmasını
göstermek için çaba sarf eder. Kriterler ne kadar açık ve anlaşılır bir şekilde
belirlenirse, öğrenciler çalışmalarını o kadar iyi değerlendirirler. Değerlendirme
kriterlerinin belirlenmesinde hem öğrenenler arasında hem de öğrenen-öğretmen
arasında yapılacak görüşmeler önemli bir yer tutar. Bu öğrencinin kendi gelişiminden
ve öğrenmesinden sorumlu, gelişiminin farkında olmasını, böylece öğrenenlerin kendi
öğrenmelerini değerlendirmelerine imkan sağlar.
Teachers should give information about e-portfolio evaluation to students, for being
able to evaluate expressively and truly. Student strives to show study and perform
criteria, if evaluation criteria is specified. If criteria are pecified clearly and open,
students will evaluate their studies more easy and successfully. Interviewing between
learner-learner and learner-teacher keeps an important place in specifying the
criteria. This provides evaluation ability to students and makes them able to be
responsible about self-improvement and learning.
Bunların dışında e-portfolyo kullanmanın farklı yararları da vardır:
>
E-portfolio creating process encourages all people in school for presenting
their gains and expectations.
>
All the students are supported for reflecting their learning levels during all eportfolio learning process
>
Teachers find opportunity for feed-backing and guiding the students about
their studies
>
E-portfolios provides to show personal improvement of students by organizing
learning materials
>
Students can use any of multimedia tools and can improve their skills about
ICTs
>
Student studies get shareable, able to feed-back by teachers, friends and
other relevant people
>
Students can give their studies even if they are far away from school; and also
teachers can check the studies in everywhere .
E-portfolio has also different advantages :
>
E-portfolyo oluşturma süreci okuldaki tüm bireylerin öğrenim kazanımlarını ve
beklentilerini açıkça ortaya koymaya teşvik eder.
>
Tüm e-portfolyo oluşturma süreci boyunca öğrenciler, öğrenme düzeylerini
yansıtmaları için desteklenirler.
>
Öğretmenler, öğrencilerin çalışmalarına ilişkin dönüt verme ve onları
yönlendirme fırsatı bulurlar.
>
E-portfolyolar, öğrenme materyallerinin organize edilerek öğrencilerin bireysel
gelişimini sergilemesini sağlarlar.
>
Öğrenciler, çoklu ortam bileşenlerinden istediklerini kullanabilir ve böylece
“Bilgi ve iletişim Teknolojileri” konusundaki becerilerini geliştirme olanağı bulurlar.
>
Öğrenci çalışmaları, öğretmenleri, arkadaşları ve diğer ilgili kişiler tarafından
rahatça paylaşılabilir ve dönüt alınabilir bir biçim alır.
>
Öğrenciler, çalışmalarını okuldan uzakta bile olsalar teslim etme sansına
sahiptir, aynı şekilde öğretmenlerde istedikleri yerden çalışmaları kontrol edebilirler.
E-portfolyo oluşturmanın sınırlılıkları;
E-portfolyonun gelişimiyle portfolyoda bulunan bazı sınırlılıklar aşılabilir aynı zamanda
portfolyoların elektronik ortamda olması bazı sınırlılıkları doğurabilir. Örneğin; her
öğrencinin e-portfolyonun bulunduğu sisteme (web, bilgisayar vb.) her an erişme
imkanı olmayabilir. Bilgi ve İletişim Teknlojileri konusundaki becerileri yeterli düzeyde
olmayan öğrenciler diğerlerine göre kendi öğrenme sürecinin hikayesini anlatmada,
düzenlemede dezavantajlı durumda olabilirler.
ICTs in education and Project-based Learning: Polices, Practies and Knowledge Exchange
64
Limitedness of creating e-portfolio;
Limitedness about portfolio can be solved by e-portfolio creation, and also e-portfolios
are in digital media and it may bring an other limitedness. For example, some of
students may are not be able to reach to the e-portfolio system (web, computer etc).
The students who do not have enough level to reach ICTs can be disadvantaged
about telling and organizing the story of learning.
65
Eğitimde Bilgi İletişim Teknolojileri Ve Proje Tabanlı Öğrenme; Politikalar, Uygulamalar Ve Bilgi Değişimi
Comenius Bölgesel Ortaklık Projesi
Comenius Regio Project
EDUCATIONAL TECHNOLOGIES AND
DIGITAL PORTFOLIO IMPLEMENTATION
EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ VE
DİJİTAL PORTFOLYO UYGULAMALARI
Criterion
Principles
BİREYSEL GELİŞİM DOSYALARI İÇİN ÖZDEĞERLENDİRME
Ölçüt/
Kriter
5
İkeler/ Prensipler
Oranlar
5
Çalısmaların
seçimi
Tüm çalısmalar açık ve doğrudan portfolyonun amaçlarıyla
ilgilidir. Her seçilmis çalısma açıklama içeriyor. Ekstra
çalışmalara yer verilmiş.
Ana sayfa /
giriş sayfası
Her çalışma için ana sayfada başlık, “bu portfolyo içerir”
ya da “bu sayfa içinde şunları bulabileceksiniz” gibi
başlıklar altında sunulacak olan projelerle ilgili bir liste
(içindekiler yada içerik tablosu), yazar hakkında bilgi,
tarih, okuyucuya mektup, içeriğin açıklanması ve
öneminin tanımlanması: Neden? Ne ise yarar? gibi,
Yansıtma
ifadeleri
(kanıtlar/
düşünceler)
Tüm yansıtma ifadeleri çalışmanın niçin seçildiğini,
ögrenme amaçlarını açıkça tanımlar. Açık bir şekilde şu
sorulara cevap vermektedir:
 Ne yaptım?
 Ne öğrendim?
 İleride ne yapacağım?
Yapı /
gezinti
kolaylığı
Portfolyonun organizasyonu mantıklı bir çerçevedir.
Gezinmesi kolaydır. Portfolyo unsurları arasındaki
bağlantıların (linkler) tamamı çalışmaktadır. En azından
ana sayfa, ileri, geri, çıkış butonları yada linkleri vardır.
Plan ve
tasarım
Ana sayfa mantıklı bir sekilde organize edilmiştir.
Portfolyo kullanıcının kullanımını kolaylaştırmıştır,
kullanıcıyı sıkmaz, yaratıcıdır. Okunabilme ve iyi tasarım
ilkelerine uygun artalan, renkler, yazı büyüklüğü (punto),
zıtlık, tekrar, yakınlık gibi özellikleri içerir. Başlık ve alt
başlıklar özenli ve belirgindir. Grafik – ses dosyaları
uygun format ve büyüklüktedir. Hızlı bir şekilde yüklenir.
Multimedya
kullanımı
Fotoğraf, grafik, görsel işitsel vs. tüm unsurları içeren tüm
multimedya uygun formattadır. (resim, hareketli efektler,
ses, video, kenarlık, gölgeleme vs. min 4 estetik
figür içeriyor). Yaratıcıdır. Seçilmiş çalışmaların ve
yansıtma ifadelerinin etkisini, dikkat çekiciliğini arttırır
fakat portfolyonun içeriğine olan ilgiyi azaltmaz.
Yayımlama
Yayımlanmış portfolyo disket, CD yada web üzerinde
tamamen çalışır. Kaybolan / bozulan / hata veren /
çalışmayan grafik, baglantı vs. yoktur. Noktalamada,
imlada ya da gramerde hiç hata yoktur.
ICTs in education and Project-based Learning: Polices, Practies and Knowledge Exchange
Rates
4
3
2
Specifying the
studies
All the studies are directly about portfolio’s aim. Every
chosen study contains explanation. Extra studies are
placed.
Cover Page,
Introduction
Main titles for every pages; a list (index or index table)
about project presented with titles like “what does this
portfolio content?” or “in this page you will find..”
information about the wtier, date, letter to reader,
explanation of content and its importance, why? What is it
for? Etc..
1
4
3
2
1
All the reflection statements explan the reason of choosing
this study and learning aims. Answers these questions
clearly:
Reflection
statements
(proofs/ideas)

What I did?

What I learnt?

What I will do?
Configuration /
navigation
Portfolio’s organization is in a logical frame. Navigation
is easy. All links work. At least home, forward, back, log
out buttons or links exist.
Plan and design
Home-page is organized logically. Portfolio makes the
usage easier, does not make user bored, it is creative. It
has specialties like being suitable for the readable and
good designing principles, font sizes, colors, zoom etc.
Titles and sub-titles are quite well. Graphic and audio files
are in suitable sizes. Loads fastly.
All multimedia (photograph, graphic, images, audio etc)
are in suitable format. (images, dynamic images, videos
Multimedia usage etc contains 4 esthetics at least). It is creative. Increases
the attraction of studies and reflection statements, but does
not decrease the interest to content.
Publishing
66
67
Published portfolio works on disk, CD or web. There is no
missed / broken / error / out of service graphic, link etc.
There is no mistake on grammar and punctuation.
Eğitimde Bilgi İletişim Teknolojileri Ve Proje Tabanlı Öğrenme; Politikalar, Uygulamalar Ve Bilgi Değişimi
Comenius Bölgesel Ortaklık Projesi
Comenius Regio Project
EDUCATIONAL TECHNOLOGIES AND
DIGITAL PORTFOLIO IMPLEMENTATION
EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ VE
DİJİTAL PORTFOLYO UYGULAMALARI
Elektronik Portfolyo Rubrigi
Electronic Portfolio Rubric
Öğrencilerin elektronik ortamdaki çalışmalarını e-folyo, web-folyo, dijital portfolyo veya
e-portfolyo yoluyla yapmak mümkündür. Bu tür bir değerlendirme öğrenciye yansıtma
aracı ve analiz yapmayı sunar. Öğretmene de öğrencilerin değerlendirmelerini
derecelendirebileceği bir değerlendirme aracı sunar.
It is possible to perform students’ studies by e-folio, web-folio, digital portfolio or eportfolio. This kind of evaluation presents to student the reflection tool and analyzing.
Also presents to teacher an evaluation tool for evaluating students’ evaluations.
Educators should tell the worth of product and explain what the content should be to
the students for studying e-folio. E-folio rubric should give the details of documents
and types. Should give how much and details of grading key when evaluating that.
E-folyo çalışabilmesi için eğitmenler, son ürünün değerini öğrencilere anlatmalıdırlar
ve içeriğinin de ne olması gerektiğini açıklamalıdırlar. E-folyo rubriği tam olarak
dokümanların türlerinin ayrıntılarını vermelidir. Ne kadar araç olacağını ve bunu
değerlendirirken puanlama ölçeğinin ayrıntılarını vermelidir.
Wiedmer has prepared 3 kinds of rubric for e-portfolio. Analytical rubric, evaluating
every sections according to personal scale; holistic rubric, evaluating e-portfolio
without sectioning; basic specialty, evaluating the performance by focusing on one or
two basic field.
Wiedmer, e-portfolyo için 3 tür rubrik hazırlamıştır. Analitik rubrik, e-folyonun her
bölümünün bireysel ölçek üzerinden değerlendirilmesi, holistik rubrik, bölümlere
ayırmadan e-folyonun bütünlüğü açısından değerlendirilmesi, temel özellik,
performansın bir ya da 2 temel alana odaklanarak değerlendirilmesidir.
In all kind of rubrics e-folios should provide evaluating peer and self-evaluation. For
example, these can be required from students via writing that presenting their own
ideas about their own studies, ideas about lesson’s aims, what they do not learn in
class etc. For this category it should contain student’s evaluation about message’s
content, statement, style and speech. Critical comments and peer relation’s quality
can bi worth during the evaluation when we look at group project. Grading the eportfolio is more different than grading classic portfolio. Colorful pages, borderline
decorations etc will not be exist, but instead of this there will be many pictures,
animations, videos etc that are found from web. Letting the students to show their
creativeness may cause very interesting results.
Hangi tür rubrik kullanılırsa kullanılsın, e-folyolar akran ve kendi kendini
değerlendirmelerini sağlamalıdır. Örneğin öğrencilere kendi çalışmaları ile ilgili
düşüncelerini yansıtmalarını, dersin amaçları hakkındaki görüşlerini, hedeflerle ilgili
ne düşündüklerini ve derste ne öğrenmedikleri ile ilgili tartışmalarını yazılı olarak
vermeleri istenebilir. Bu kategori için, mesaj içeriği, yapısı, sitili ve mesajın dili ile ilgili
de öğrenci değerlendirmesini kapsamalıdır. Grup projeleri göz önüne alındığında
değerlendirilirken diğerlerinin çalışmalarını eleştiren yorumlar ve akran ilişkisinin
kalitesi değerli olabilir. E-portfolyoyu derecelendirmek geleneksel portfolyoyu
derecelendirmekten belirgin bir şekilde farklıdır. Renkli sayfalar, sayfa kenarı süsleri
vs. olmayacaktır fakat bunun yerine web’den bulunmuş pek çok resim, animasyon,
video görüntüsü vs. olacaktır. Öğrencilerin elektronik yaratıcılıklarını göstermelerine
izin vermek çok enteresan sonuçlar ortaya çıkmasına sebep olabilir.
Bir materyal elektronik ortamda sunulması, önemli bir öğrenci merkezli aktivitedir. Bu
nedenle öğrencilerin içerik, ifade etme ve katılımları tavsiye edilmektedir. Bu üç
kriter öğrencilerin resmi yazılarını ve resmi olmayan tartışmalarını değerlendirebilmek
için essiz bir bakış açısı sağlar. Dersin sonunda e-folyo öğrencilere kendi çalışmaları
hakkında yansıtma yapabilmeleri ve değerlendirme sürecine daha fazla katılma fırsatı
sağlar.
ICTs in education and Project-based Learning: Polices, Practies and Knowledge Exchange
68
Presenting a material in electronic media is an important student-based activity. For
this reason, it is encouraged attending the students to contents and expressions.
These 3 criteria provide a wonderful perspective for evaluation student’s formal and
informal writings and discussions. E-folio provides to students making reflection about
their studies and attending to the evaluation process more.
69
Eğitimde Bilgi İletişim Teknolojileri Ve Proje Tabanlı Öğrenme; Politikalar, Uygulamalar Ve Bilgi Değişimi
Comenius Bölgesel Ortaklık Projesi
Comenius Regio Project
EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ VE
DİJİTAL PORTFOLYO UYGULAMALARI
EDUCATIONAL TECHNOLOGIES AND
DIGITAL PORTFOLIO IMPLEMENTATION
Example of Content Evaluation Rubric
İçerik Değerlendirme Rubriği Örneği
Scoring
Assessment Criteria
Puanlama
Değerlendirme Kriterleri
9-10
Anahtar kavramları mükemmel kavradığını gösterir; diğerlerinin ürünlerini eleştirir; fikirlerini
desteklemeye yönelik çoklu kanıt sunar; tartışma malzemesine yeni yorumlar getirir.
9-10
Shows that key notions are realized well; criticizes others products; presents multi-proof for
supporting ideas; reads new comments into discussion material.
7-8
Başlıca kavramları anladığına dair kanıt gösterir; söz verildiğinde aynı görüşte olup
olmadığını söyleyebilir; Fikirlerini desteklemede temel seviyede becerisi vardır; ara sıra
değişik görüş bildirir.
7-8
Shows proofs for understood basic notions; when asked, can tell agree with them or does not; has
skill in basic level for supporting ideas; sometimes presents an opinion
5-6
Malzemeyi yüzeysel kavradığını gösterir; konular hakkında seyrek görüş bildirir; yetersiz
derecede desteği vardır.
5-6
Shows the material is realized in basic level; rarely presents an opinion
1-4
Does not have enough ideas about material
1-4
Malzeme hakkında fikri anlamlı derecede değildir.
Example of Expression Evaluation Rubric
İfade Etme Değerlendirme Rubriği Örneği
Scoring
Assessment Criteria
Puanlama
Değerlendirme Kriterleri
Tüm tümcelerin grameri oldukça muntazam; fikirleri açık, özlü, ikna edici ve mantıklı bir
şekilde ifade edilmiş; kullanılan kelimeler yüksek seviyede sözcük darcığını yansıtıyor; yazım
yanlışı yok denecek kadar az.
9-10
9-10
All the sentences’ grammar is very well; opinions are presented very clearly, fluently, logical, and
convincing; used words shows high level vocabulary knowledge; spelling-errors are very few
7-8
7-8
Tümceler gramer açısından genellikle düzgün, fikirler kolayca anlaşılabilir fakat düzensiz;
bazı kavram eksiklikleri var; kullanılan kelimeler nadiren sözcük darcığını yansıtıyor; nadiren
yazım hataları var.
Sentences’ grammar is e generally well; opinions are understandable but irregular; there is some
miss-notion; used words rarely shows insufficient vocabulary; rarely spelling-errors.
5-6
5-6
Mesajı vermeye yetecek derecede grameri düzgün değil; Fikirler yüzeysel; dil mantıklı bir
düzende değil; basit tümceler ve kelimeler çok fazla; paragraflar birbirleri ile ilişkisiz.
Grammar is not enough good to tell the message; opinions are external; language is not in logical
level; easy words and sentences are too much; paragraphs are very unrelated.
1-4
Content of the study is very incomprehensible in writing.
1-4
Çalışmanın içeriği yazım anlamında büyük ölçüde anlaşılmaz.
Example of Attendance Evaluation Rubric
Katılım Değerlendirme Rubriği Örneği
Scoring
Assessment Criteria
Puanlama
Değerlendirme Kriterleri
9-10
Zamanında, uygun, gönüllü olarak kendi isteğiyle katılır; derste verilen tüm görevlerle ilgili
her hususta düşüncelerini çekinmeden dile getirir; sohbete üstün olmaya yeltenmeyerek katılır.
9-10
Attends voluntarily, in time and suitable; presents opinions about the tasks that are given in class straight
out; attends discussion without acting superior.
7-8
Öğrenci genellikle tartışmaya katılır; fırsat düştükçe katkıda bulunur; bazı tartışmalara
diğerlerinden daha fazla katılır.
7-8
Usually attends discussion; at odd times contributes; attends some discussions more than others.
5-6
Katılımı düzensizdir; katılım için konu seçer; sırası geldiğinde baştan savma cevap verir yada
kısa konuşmayı teklif eder; sınırlı katılım.
5-6
Student’s attendance is irregular; choose topic for attending; when the time comes answers weaseling or
offers to talk very short; limited attendance.
1-4
Nadiren çekinmeden katılır; kısa keser, konu dışına çıkar/çıkma eğilimindedir.
1-4
Rarely attends; talks very short; strays from de point/disposed to stray from the point
ICTs in education and Project-based Learning: Polices, Practies and Knowledge Exchange
70
71
Eğitimde Bilgi İletişim Teknolojileri Ve Proje Tabanlı Öğrenme; Politikalar, Uygulamalar Ve Bilgi Değişimi
Comenius Bölgesel Ortaklık Projesi
Comenius Regio Project
EDUCATIONAL TECHNOLOGIES AND
DIGITAL PORTFOLIO IMPLEMENTATION
EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ VE
DİJİTAL PORTFOLYO UYGULAMALARI
KAYNAKÇA / RESOURCES
E-portfolyo Araçları
>
WordPress
>
Blogger
>
Blogcu
>
Wix
>
Weebly
>
Mahara
>
Google Sites
>
Biteslide
>
Wiki.zoho
>
Glogster
>
Linoit
>
Pinterest
>
iWebfolio
>
Multi-port e-portfolio
>
Rippll
>
PebblePad
>
Passportfolio
>
LMS sistemleri
>
MeAggregator
>
Fedora –Eportfolio City
>
Exabis
>
Popplet
>
Voicethread
ICTs in education and Project-based Learning: Polices, Practies and Knowledge Exchange
>
Akpınar, Y., Bal, V. & Simsek, H. (2005). E-Portfolyolarla Ögrenme Ortamı
Gelistirme ve Destekleme Platformu. The Turkish Online Journal of Educational
Technology - TOJET. 4(4), Article 15.
>
Barrett, H. (2004a) Differentiating Electronic Portfolios and Online Assessment
Management Systems. Proceedings of the 2004 Annual Conference of the Society for
Information Technology in Teacher Education
http://electronicportfolios.org/systems/concerns.html
>
Barrett, H. (2004b) Electronic Portfolios as Digital Stories of Deep Learning:
Emerging Digital Tools to Support Reflection in Learner-Centered Portfolios.
http://electronicportfolios.org/digistory/epstory.html
>
Barrett, H. C., Carney J. (2005). Confiliting Paradigms and Purposes in
Electronic Portfolio Development Submitted to Educational Assessment. An Lea 122
Journal, for an Issue Focusing on Assessing Technology Competencies,
http://www.ecompetence.info/uploads/media/ch14.pdf
>
Milman, N. B. & Kilbane, C. R. (2005). Digital teaching portfolios: Catalysts for
fostering authentic professional development. Canadian Journal of Learning and
Technology, 31(3). [Online]: Retrieved on 12- August-2006, at URL: http://www.cjlt.ca
72
>
http://www.edudemic.com/
>
www.flippedlearning.org
>
www.p21.org
>
www.electronicportfolios.org
>
www.hurriyet.com.tr/egitim konuk yazarlar
>
Ufuk Tarhan-Gökhan Yücel-Burcu Aybat-Eğitim Trend blog sayfaları
73
Eğitimde Bilgi İletişim Teknolojileri Ve Proje Tabanlı Öğrenme; Politikalar, Uygulamalar Ve Bilgi Değişimi
Comenius Bölgesel Ortaklık Projesi
Comenius Regio Project
EĞİTİMDE BİLGİ İLETİŞİM
TEKNOLOJİLERİNİN KULLANIMI
VE PROJE TABANLI ÖĞRENME
Demografik Bilgiler / Demography
Toplan Cevaplyan /Total Responders:699
ANKET ÇALIMASI
76;
102; 11%
15%
RESEARCH:USING ICT in EDUCATION AND
PROJECT BASED LEARNINIG
Teacher
521;
74%
Deputy
Director
School
Director
Değerlendirme sonuçları / RESULTS
ICTs in education and Project-based Learning: Polices, Practies and Knowledge Exchange
74
75
Eğitimde Bilgi İletişim Teknolojileri Ve Proje Tabanlı Öğrenme; Politikalar, Uygulamalar Ve Bilgi Değişimi
Comenius Bölgesel Ortaklık Projesi
Comenius Regio Project
Branş / Branches (Teaching Subjects)
EDUCATION SECTOR / EDUCATION
SECTOR
144
227
;
33
11
20 %
Turkish / Türkçe
Preprimary
Primary
Junior
High
School
283
KIDEM / seniority
1-5
year
21% 16%
19%
23%
21%
277;
40%
422;
60%
Female
Male
ICTs in education and Project-based Learning: Polices, Practies and Knowledge Exchange
76
15
%2
%6
Physics /Fizik
9
%1
9
%1
%4
Biology
/Biyoloji
Computer
/Bilgisayar
VET Teacher
(Meslek
Dersleri
22
%3
38
%6
187
%28
Math /Matematik 49
%7
43
27
English /İngilizce 43
CİNSİYET / GENDER
Chemistry
/Kimya
%6
Social Sciences
/Sosyal Bilgiler
High
School
%5
43
Science and
Technology / Fen
ve Teknoloji
5-10
year
Religious and
Culture (Din K. 37
Ve Ahlak
%6
History /Tarih
13
%2
Geography /
Coğrafya
17
%2
Technology Design
/ Teknoloji
12
Tasarım
%2
Visual Arts /
Görsel Sanatlar
19
%3
P.E /Beden Eğitimi 20
%3
77
Classroom
Teacher /Sınıf
Öğretmeni
Guide Teacher
/Rehber
22
Öğretmen
Mentally
Disabled Class
Teacher
8
/Zihinsel
Engelliler
%3
%1
ICT /BİT
10
%1
Other
53
%8
Eğitimde Bilgi İletişim Teknolojileri Ve Proje Tabanlı Öğrenme; Politikalar, Uygulamalar Ve Bilgi Değişimi
Comenius Bölgesel Ortaklık Projesi
Comenius Regio Project
A. Kişisel Bilgiler Personal Data
Eğitim düzeyi / Education level
0%
12%
5%
Associ
ate
Degree
Bachel
or
BİT kullanım düzeyi / Level of Using
ICT Skills
14
47 2
1st degree
Level of Usig ICT Skills & Gender
2nd Degree
224
Gender-Cinsiyet
Major Level
female-kadin male-erkek
ECDL
first degree-temel
Other
223
406
70,4%
53,5%
60,0%
61
151
212
23,5%
36,2%
31,3%
11
35
46
4,2%
8,4%
6,8%
0
2
2
Cinsiyetiniz
,0%
,5%
,3%
5
6
11
Cinsiyetiniz
1,9%
1,4%
1,6%
260
417
677
Cinsiyetiniz
100,0%
100,0%
100,0%
second degree-orta
Cinsiyetiniz
major degree-ileri
Cinsiyetiniz
ECDL
other-diger
Total
ICTs in education and Project-based Learning: Polices, Practies and Knowledge Exchange
78
79
Total
183
Cinsiyetiniz
Usig ICT Skills
428
Level of
581;
83%
Postgr
aduate
(MA)
Doctor
al
Degree
Eğitimde Bilgi İletişim Teknolojileri Ve Proje Tabanlı Öğrenme; Politikalar, Uygulamalar Ve Bilgi Değişimi
Comenius Bölgesel Ortaklık Projesi
Comenius Regio Project
Okulun Bulunduğu Bölge / Type of School Area
Urban(City
center)
230; 33%
224; 32%
Semiurban(District)
Rural(District,Vi
llage)
245; 35%
Β. INFORMATION & COMMUNICATION TECHNOLOGIES
(ICTs): PERSONAL OPINIONS AND APPLICATION IN
TEACHING PRACTICE
Okul Türü / Type of School
Primary
28
5
15
5
67
34
24
7
Junior High
School
227
46
General High
School
Anatolian High
School
1
292
Science High
School
Social Sciences
High School
ICTs in education and Project-based Learning: Polices, Practies and Knowledge Exchange
80
81
Eğitimde Bilgi İletişim Teknolojileri Ve Proje Tabanlı Öğrenme; Politikalar, Uygulamalar Ve Bilgi Değişimi
Comenius Bölgesel Ortaklık Projesi
Comenius Regio Project
B.3- BİT öğretim uygulamalarına katkı veriyor / The ICTs contribute to teaching
practice.
B.1- BİT’nin pedagojik olarak uygulanması konusunda yeterli eğitim aldım.
I have received satisfactory training in the pedagogical use of the ICTs
350
311
400
300
300
230
250
338
155
200
200
141
150
100
Seri 1
100
9
134
58
Seri 1
Seri 2
0
50
0
B.4- BİT öğrenme uygulamalarına katkı veriyor / The ICTs contribute to learning
practice.
B.2- bit’nin kendi branşımda uygulanmak için yeterli eğitim aldım
I have received satisfactory training in the use of the ıcts for teaching my
subject
300
250
200
246
350
300
250
200
150
100
50
0
264
167
150
329
152
11
147
45
Seri 1
100
50
0
se o yl
Y N tra
P
ICTs in education and Project-based Learning: Polices, Practies and Knowledge Exchange
82
83
Eğitimde Bilgi İletişim Teknolojileri Ve Proje Tabanlı Öğrenme; Politikalar, Uygulamalar Ve Bilgi Değişimi
Comenius Bölgesel Ortaklık Projesi
Comenius Regio Project
B.5- BİT kendi branşımda faydalı olmaktadır / I acknowledge the benefits of
ICTs in my subject
B.6-Derslerimde Microsoft Office
kullanıyorum
B.7- Derslerimde İnternet
kullanıyorum / I use the Internet in
my lessons.
B.7- Derslerimde
İnternet kullanıyorum / I use
the Internet in my lessons.
ĘBĎǼHÞŒÑ Ì ÒŃǾŎŒŎŅPÎ ĞĞHFĜ ÒŌ Ö Ř
ÕÑŒŒŎŌŒB
350
ČDĆ
305
ČĈĎ
ČĆĆ
ĈDĆ
300
ĈĆĆ
DĆ
250
250
ĈĐČ
ĈDĎ
200
EČ
Ĭ ÑǾÒĈ
135
105
100
54
50
192
150
171
150
DĈ
Ć
200
217
Seri 1
0
130
Seri 1
100
53
50
B.8-Kendi dersimin amaçları
doğrultusunda e-posta
kullanıyorum.
8
0
B.9-Web.2.0 araçlarını derslerimde
kullanıyorum.
ĘBÐǼHÞŒÑPOÑÑǼÖ MÒÕŅŎǾPOÑŐÞǾŐŎŒÑŒŎŅÖ Ř
ŒÞNÓÑŃPB
ČĆĆ
ĈDĆ
ĈĆĆ
DĆ
Ć
ICTs in education and Project-based Learning: Polices, Practies and Knowledge Exchange
84
85
ĈĈÐ
ĈDĐ
ĈDĈ
ĈÇÇ
ĈĈĈ
Ĭ ÑǾÒĈ
300
250
200
150
100
50
0
B.9- I use Web.2.0 tools (YouTube, Blogs, Wikis,
Facebook) in my lessons.
244
185
118
91
49
Seri 1
Eğitimde Bilgi İletişim Teknolojileri Ve Proje Tabanlı Öğrenme; Politikalar, Uygulamalar Ve Bilgi Değişimi
Comenius Bölgesel Ortaklık Projesi
Comenius Regio Project
B.10- Milli Eğitim Bakanlığının web sitesinden kendi dersimle ilgili öğretim
materyallerini indiriyorum/kullanıyorum / I download/use (teaching) material for
my lessons from websites of the Ministry of Education
ČĆĆ
ĈĎE
ĈĆĆ
ĈÐE
ĈĊĊ
ĈDĆ
B.13- Dersim için okuldaki BİT laboratuvarını kullanıyorum. / I use the ICTs lab
at school for the needs of my lessons. /
ĈČÇ
Ĭ ÑǾÒĈ
ĎD
DĆ
ČDĆ
ČĊĆ
Ć
Í ŎPMPMÕÕ
ĘMǾÑÕŘ ĂÃ ČĆǼ
ĊĆÅ
Ĭ ŎÖÑPÒÖÑŒĂÃDĆÅ
ĮŒ
ÞMÕÕŘ ĂÃĐĆǼÐĆÅ
ĖÕRMŘŒ
ČĆĆ
ĈÇĈ
ĈDĆ
B.11- Dersimde Eğitim Yazılımı kullanıyorum./I use educational software in my
lessons.
B.12. Kendi dersim için eğitim yazılımı(testler,örnekler vb.) üretiyorum ./ I
produce educational software in my lessons.
ĈĊD
ĈĆČ
ĈĆĆ
ĐÇ
Ĭ ÑǾÒĈ
DĆ
250
Ć
202
200
154
150
Í ŎP MP MÕÕ
176 179
120
142
ĘMǾÑÕŘ ĂÃ ČĆǼ
ĊĆÅ
Ĭ ŎÖ ÑPÒÖ ÑŒ Į ŒÞMÕÕŘ Ăà ĐĆǼ
ĂÃ DĆÅ
ÐĆÅ
ĖÕR MŘŒ
119
99
100
50
78 79
Seri 1
Seri 2
0
ICTs in education and Project-based Learning: Polices, Practies and Knowledge Exchange
86
87
Eğitimde Bilgi İletişim Teknolojileri Ve Proje Tabanlı Öğrenme; Politikalar, Uygulamalar Ve Bilgi Değişimi
Comenius Bölgesel Ortaklık Projesi
Comenius Regio Project
B.14- Okulumda projeksiyon vardır. / My school has projector infrastructure.
B.15- Okulum Etkileşimli tahtaya sahiptir./ My school has interactive board(s).
ÇĈÉĎÃ
ĈÇĊÉ
ČČÃ
Kь
ÍŎ
ÍŎ
ĎĊĆÉ
EÇÃ
DĈÐÉ
ĐÐÃ
B.15.1-Derslerimde Okulum Etkileşimli Tahta kullanıyorum./ I use the interactive
board in my lessons
B.14.1-Derslerimde Projeksiyon kullanıyorum / Derslerimde Projeksiyon
kullanıyorum
ČDĆ
ÇD
ÇĆ
ĊD
ĊĆ
ČD
ČĆ
ĈD
ĈĆ
D
Ć
ČČĊ
ČĆĆ
ĈÇD
ĈDĆ
ĈĈE
ÐE
ĈĆĆ
DĆ
Ĭ ÑǾÒĈ
ÇĆ
Ć
Í ŎPMP MÕÕ
ĘMǾÑÕŘ ĂÃ ČĆǼĊĆÅ
Kь
Ĭ ŎÖ ÑPÒÖ ÑŒ Į ŒÞMÕÕŘ Ăà ĐĆǼÐĆÅ
ĂÃ DĆÅ
ICTs in education and Project-based Learning: Polices, Practies and Knowledge Exchange
ÇĆ
ĊĈ
ĈÐ
88
89
Ĭ ÑǾÒĈ
ĈÇ
Í ŎP MP MÕÕ
Ė ÕR MŘŒ
ÇĆ
ĘMǾÑÕŘ Ăà ČĆǼĊĆÅ Ĭ ŎÖ ÑPÒÖ ÑŒ
ĂÃ DĆÅ
Į ŒÞMÕÕŘ Ăà ĐĆǼ
ÐĆÅ
ĖÕR MŘŒ
Eğitimde Bilgi İletişim Teknolojileri Ve Proje Tabanlı Öğrenme; Politikalar, Uygulamalar Ve Bilgi Değişimi
Comenius Bölgesel Ortaklık Projesi
Comenius Regio Project
C.1-PTÖ(Proje Tabanlı Öğrenme) öğrenmeyi teşvik eder. / PBL (Project Based
Learning) promotes learning.
C. PROJECT-BASED LEARNING (PBL):
OPINIONS AND APPLICATION IN TEACHING PRACTICE
DĆĆ
ÇĆĆ
ĊĆĆ
ČĆĆ
ĈĆĆ
Ć
ÇĊĆ
ĈĎD
Ĭ ÑǾÒĈ
DÐ
Ĭ PǾŎŌŊÕŘ ĖŊǾÑÑ
ĖŊǾÑÑ
Í Ŏ ÒŇÑM
ĈE
ĈĎ
GÒŒMŊǾÑÑ
Ĭ PǾŎŌŊÕŘ
GÒŒMŊǾÑÑ
P.7.PTÖ’nin branşımda faydalı olmaktadır. / I acknowledge the use of PBL in
my subject.
DĆĆ
ÇĆĆ
ĊĆĆ
ČĆĆ
ĈĆĆ
Ć
ÇĆÇ
ĈDĆ
ÐÇ
ĊĆ
ĈĎ
Ĭ ÑǾÒĈ
C.10- PTÖ’yi dersimde kullanıyorum./I use PBL in my lessons.
ČĈĈÉ
ĊĈÃ
ÇĎĊÉ
ĎEÃ
ICTs in education and Project-based Learning: Polices, Practies and Knowledge Exchange
90
91
Kь
ÍŎ
Eğitimde Bilgi İletişim Teknolojileri Ve Proje Tabanlı Öğrenme; Politikalar, Uygulamalar Ve Bilgi Değişimi
Comenius Bölgesel Ortaklık Projesi
Comenius Regio Project
C.5 –PTÖ hakkında yeterli eğitimi aldım./ I have received satisfactory training in
PBL
C.6- Kendi branşımda PTÖ kullanma konusunda yeterli eğitim aldım./ I have
received satisfactory training in using PBL for teaching my subject
PTO GELİŞTİRİR / PBL DEVELOPS …
500
450
436 430
422
300
400
250
Kritik düşünme
İşbirliği Becerileri
Sosyal Beceriler
350
300
critical
thinking
250
225
195
178
Using PBL
145
150
coopertion
skills
200
150
200
280
272
Using PBL for
my subject
100
social skills
159
158
148
50
0
100
Yes
No
Partly
545553
50
32
2225
161816
0
Strongly Agree
Agree
No idea Disagree Strongly
Disagree
ICTs in education and Project-based Learning: Polices, Practies and Knowledge Exchange
92
93
Eğitimde Bilgi İletişim Teknolojileri Ve Proje Tabanlı Öğrenme; Politikalar, Uygulamalar Ve Bilgi Değişimi
Comenius Bölgesel Ortaklık Projesi
Comenius Regio Project
C.8-Okulumda bir proje uyguladım / I undertake projects
in my school.
C.10.1Sınıfımda öğrencilerimle birlikte proje geliştiririm / I develop projects in
cooperation with my pupils.
140
118
120
102
100
80 64
61
60
40
13
20
0
l
ĈDĆÉČČÃ
Kь
ÍŎ
DĊČÉĐÐÃ
l
a
t
a
t
o
N
C.9-Bir Avrupa Birliği Projesinde yer aldım./ I take part in European
Programmes and actions
y
le
r
a
B
ĎĎÉĈĆÃ
se
m
it
e
m
o
S
y
ll
a
u
s
U
100
89 90 92
80
60
55
40
Seri 1
28
Seri 1
20
0
s
y
a
lw
A
Kь
Í Ŏ
ĎĈĈÉEĆÃ
120
104
100
88
76
80
59
60
40
21
20
0
l
C.10- PTÖ’yi dersimde kullanıyorum./I use PBL in my lessons.
ČĈĈÉ
ĊĈÃ
ÇĎĊÉ
ĎEÃ
Kь
la
ta
t
o
N
ÍŎ
ICTs in education and Project-based Learning: Polices, Practies and Knowledge Exchange
94
95
yl
er
a
B
se
m
it
e
m
o
S
lyl
a
u
s
U
sy
a
w
l
A
100
80
9093
78
60
Seri 1
40
40
47
Seri 1
20
0
Eğitimde Bilgi İletişim Teknolojileri Ve Proje Tabanlı Öğrenme; Politikalar, Uygulamalar Ve Bilgi Değişimi
Comenius Bölgesel Ortaklık Projesi
Comenius Regio Project
C.10.5 Proje çalışmalarıma öğrencilerimin ailelerinin katılımını sağlıyorum.
I engage the families of my pupils in the projects.
137
150
100
C.11 Bilgi toplama aracı olarak aşağıdakileri kullanırım / I use the following data
collection techniques;
C.10.7 Tüm proje sa alarını ve
ak vitelerini öğrencilerimle birlikte
değerlendiririm./ I evaluate all project
phases and ac vi es with my pupils.
91
63
100
47
50
Seri 1
15
52
50
298
281
300
23
Seri 1
0
0
350
93 90 87
250
231
220
208
200
197
200
180
154
137
150
118
C.10.6Proje çalışmalarıma yerel
halkın ka lımını sağlıyorum. / I
engage the local community in the
projects
160
140
120
100
80
60
40
20
0
144
107
55
32
8
100
80
60
40
Seri 1 20
0
88
70
77
ICTs in education and Project-based Learning: Polices, Practies and Knowledge Exchange
124
153
Someti
mes
Usually
116
93
100
C.10.8 Öğrencilerimin proje sürecince
kişisel portfolio dosyası hazırlamalarını
teşvik ederim/ I encourage my pupils to
keep a personal portfolio with their
project activities
117
Not at
all
Barely
173
81
77
44
50
43
47
50
24
9
84
0
30
Seri 1
96
97
Eğitimde Bilgi İletişim Teknolojileri Ve Proje Tabanlı Öğrenme; Politikalar, Uygulamalar Ve Bilgi Değişimi
Comenius Bölgesel Ortaklık Projesi
Comenius Regio Project
BİRLEŞTİRİLMİŞ SONUÇLAR /COMBINED RESULTS…
C.12 Benim düşünceme göre aşağıdaki alanlarda hizmet-içi eğitime ihtiyacım
var/ In my opinion, I need in-service training in the following thematic areas:
> Öğretmenlerin çoğunluğu BİT ve PTÖ’nin öğrenme ve öğretme aktivitelerine katkıda
bulunduğunu kabul ediyor.
> Internet en sık kullanılan araç durumundadır.
> Her iki ortak ülkede de ( Doğu Makedonya-Trakya ve Trabzon) ilindeki öğretmenlerin
en az kullanıldığı araç Web 2.0 araçlarıdır.
> Her iki ortak bölgedeki öğretmenlerden etkileşimli tahtaya sahip olan okullardaki
öğretmenlerin yarıdan fazlası bu tahtaları kullanmaktadır.
> Her iki ortak bölgede de öğretmenler okullardaki bilgisayar laboratuvarlarını genellikle
kullanmamaktadır.
> PTÖ Doğu Makedonya-Trakya’daki öğretmenler tarafından daha fazla kullanıldığı
tespit edilmiştir.
> Her iki ortak ülkedeki öğretmenlerden çok azı yerel halkı ve aileleri okul projelerine
dahil etmektedirler.
> Her iki bölgedeki öğretmenlerde proje yönetimi alanında eğitime ihtiyaç duymaktadır.
600
502
500
476
457
400
391
474
468
447
405
430
396
300
255
232
200
230
170
182
176
203
190
Yes
159
130
No
100
> Most teachers in EM-Th and Trabzon acknowledge the contribution of ICTs and PBL in
teaching and learning
> The Internet is the most frequently used tool
> Fewer teachers in EM-Th and Trabzon use Web2.0 tools compared to other ICT tools
> In schools with interactive boards, more than half teachers both in EM-Th and Trabzon
use them
> The schools’ ICT lab is not very often used both in EM-Th and in Trabzon
> PBL seems to be more frequently used in EM-Th
> In both regions few teachers engage families & local communities in school projects
>
In both regions there is an urgent need for training in project management
0
ICTs in education and Project-based Learning: Polices, Practies and Knowledge Exchange
98
99
Eğitimde Bilgi İletişim Teknolojileri Ve Proje Tabanlı Öğrenme; Politikalar, Uygulamalar Ve Bilgi Değişimi
Comenius Bölgesel Ortaklık Projesi
Comenius Regio Project
ÖNERİLER / SUGGESTİONS
NOT / NOTE
> Öğretmenlere Web 2.0 araçlarını eğitimsel amaçlara uygun kullanımı için eğitim
verilmelidir.
> BİT eğitimlerinin sürekli olarak verilmesi(daha iyi bilgi kazanım elde etmek çin)
> Okullarda BİT teknolojileri imkanlarının geliştirilmesigerekir.
> Çeşitli PTÖ metotları hakkında eğitimler verilmesi
> AB projeleri yönetimi ve özellikle de Erasmus+ programı alanında seminerler verilmesi
> Teacher training in Web2.0 tools and their use for educational purposes
> Continuous training in ICTs (better acquisition of knowledge)
> Provision of up-to-date ICT infrastructure to schools
> Training in various PBL methods
>Seminars on EU project management and specifically in the Erasmus+ programme
ICTs in education and Project-based Learning: Polices, Practies and Knowledge Exchange
100
101
Eğitimde Bilgi İletişim Teknolojileri Ve Proje Tabanlı Öğrenme; Politikalar, Uygulamalar Ve Bilgi Değişimi
Comenius Bölgesel Ortaklık Projesi
Comenius Regio Project
NOT / NOTE
Bu proje Avrupa Komisyonu tarafından finansal olarak desteklenmektedir.Bu kitap sadece
yazarın görüşünü yansıtmakta olup Komisyon bu bültenin içeriği ve kullanımından dolayı
sorumlu tutulamaz.
This project has been funded with support from the European Commission. This newsletter
reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any
use which may be made of the information contained therein.
ICTs in education and Project-based Learning: Polices, Practies and Knowledge Exchange
102
103
Eğitimde Bilgi İletişim Teknolojileri Ve Proje Tabanlı Öğrenme; Politikalar, Uygulamalar Ve Bilgi Değişimi
Bu proje Avrupa Komisyonu tarafından finansal olarak desteklenmektedir.Bu kitap sadece
yazarın görüşünü yansıtmakta olup Komisyon bu bültenin içeriği ve kullanımından dolayı
sorumlu tutulamaz.
This project has been funded with support from the European Commission. This newsletter
reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any
use which may be made of the information contained therein.
ISBN: 978-605-149-616-0
Download

kitap - Trabzon Milli Eğitim Müdürlüğü