Stratejik Amaçlar
Stratejik Hedefler
Hedef-1: Hastanemizde sunulan her türlü sağlık hizmetinin,
hasta memnuniyetini sağlayacak şekilde verilmesini sağlamak.
Hedef-2: Hastanemizde fiziki alan yetersizliği olan hizmet
birimlerinin
yapılacak
düzenlemelerle
uygun
alanlara
taşınmasını sağlamak.
Hedef-3: Hastanemizdeki hasta bekleme alanlarının hastaların
Stratejik Amaç 1:
ihtiyacını karşılayacak şekilde yeniden belirlenmesi ve oturma
Sağlık hizmetlerindeki kaliteyi gruplarının bu alanlara konulmasını sağlamak.
Hedef-4: Hastanemiz B blok klinik binanın zemin katındaki
artırmak.
hasta odası pencerelerinin hasta memnuniyetini sağlayacak
şekilde yeniden yapılandırmak.
Hedef-5: Hastane çalışanlarımıza yönelik sağlık hizmetleri
ihtiyaçlarını karşılamak üzere uygun birimler oluşturmak.
Hedef-6: Hastanemizde toplam kalite çalışmalarına yönelik
yeni bir departman kurmak.
Hedef-1:
Hastane
bilgisayar
otomasyon
sistemini
Stratejik Amaç 2:
güçlendirmek.
Hastane işletmeciliğinde
Hedef-2: Hastanenin elektrik tüketiminde tasarruf sağlamak.
verimliliği artırmak.
Hedef-3:Hastane
kalorifer
su
kazanlarının
otomatik
temizliğini sağlayacak sistemi geliştirmek.
Hedef-1: Hastanemiz binasında gerekli görülen tamirat ve
tadilatları
yapmak.
(Eski
ameliyathane,
Psikiyatri
ve
Stratejik Amaç 3 :
enfeksiyon servislerinin tadilat ve onarımı, Mikrobiyoloji
Hastane alt yapı ve donanım
laboratuarının yeniden yapılandırılması, A blok Çamaşırhane
eksikliklerini gidermek.
ünitesinin yapımı, B blok 6 ıncı kat öğretim üyesi
yemekhanesinin servise (KİT) dönüştürülmesi, Radyasyon
Onkolojisi ve Nükleer Tıp ünitesinin üstünün yapımı,
doğalgaz sistemine geçiş için ısı santrali binasının tadilat ve
onarımı, A bloktaki Santral ve Terzihane birimlerinin tadilat
ve onarımı, B blok asansörlerinden birinin -3’e indirilmesi,
Hedef-2: Hastanenin teknik alt yapısına yönelik cihaz ve
donanım eksikliklerini gidermek.
Hedef-3: Hastanenin görsel alanlarını modernize etmek.
Hedef-4: Alarm-anons sisteminin tüm hastane için yapımı.
Hedef-5: Kan alma birimi inşaatı yapımı.
Hedef-6: Cerrahi yoğun bakım servisi yapımı.
Hedef-7: Doğalgaz dönüşüm sistemi (yeni kazan dairesi) yapımı.
Hedef-8: A ve B blok klinik katlarına bina dışından çalışan
elektrik sistemi ayrı hasta tahliye asansörü yapımı (olağanüstü
durumlar için).
Hedef-9: Poliklinik girişi doğu ve batı yönlerine markiz
yapılması.
Hedef-10: Helikopter alanı yapımı.
Hedef-1: İhtiyaçlar doğrultusunda hastanede çalışacak idari ve
sağlık personel sayısını artırmak.
Stratejik Amaç 4 :
Hedef-2: Hastane çalışanlarına yönelik kişisel gelişim
Hastane personelini nitelik ve
eğitimleri vermek.
nicelik yönünden geliştirmek.
Hedef-3: Sağlık çalışanlarına yönelik mesleki sertifikasyon
kursları düzenlemek.
Hedef-4: Hastane çalışanlarına yönelik hizmet içi eğitim
faaliyetleri düzenlemek.
Hedef-1: Tıp ve diğer sağlık mesleklerinin eğitim öğretim ve
araştırma yapmalarına uygun alt yapı desteğini geliştirmek.
Hedef-2: Tıp ve tıpta uzmanlık eğitimi için hastanenin her
Stratejik Amaç 5 :
Pratik eğitim için güçlü alt
yapı oluşturmak.
türlü imkanının etkin olarak kullanılmasını sağlamak.
Hedef-3: Sağlık mesleklerinin ilgili alanlarda uygulama
yapmalarını teşvik etmek.
Hedef-4: Diğer meslek mensuplarının hastanemizin ilgili
birimlerinde uygulama ve staj yapmalarına imkan tanımak.
Hedef-5: Öğretim üyeleri ve araştırmacılar tarafından
gerçekleştirilecek bilimsel araştırmalara destek sağlamak.
Download

7. Amaç ve Hedefler