2. Sınıf
3. Yarıyıl (Güz Dönemi)
Bilginin Düzenlenmesi I (AKTS 6) 3 saat
Bilgiye erişimin önemli unsurlarından olan bilginin organizasyonunun temelleri
öğretilmektedir. Kayıtlı bilginin düzenlenmesi, kataloglama, AACR2, kitap dışı materyallerin
kataloglanması, sınıflama ve sınıflama sistemleri, dizinleme, dizinleme dilleri, denetimli diller,
doğal ve serbest diller (LC, DDC, LCSH), üst veri (metadata), MARC, ontolojiler,
taksonomiler, gömüler (thesauri), provenance, çevrimiçi uygulamalar, standartlar (ISBD,
MARC), kodlama standartları. Elektronik kaynakların düzenlenmesi.
Arşiv ve Belge Yönetimi I (AKTS 5) 3 saat
Arşiv biliminin temel kavramları, diğer bilim ve meslek dallarıyla ilişkileri, arşiv bilinci ve
toplum, arşiv ve belge yönetimi ilişkisi, belge türleri, Arşivlerle ilgili yasal düzenlemeler, arşiv
türleri, arşivcilerin nitelikleri ve görevleri dersin temel konularını oluşturmaktadır. Bilgi
kaynağı olarak belgenin üretiminden arşiv belgesi olarak değerlendirilmesi sürecinde yönetim
esasları ele alınmaktadır.
Bilgi ve İletişim Teknolojileri (AKTS 6) 3 saat
Bu derste öğrencilerin bilgi ve iletişim teknolojileri hakkında teknik bilginin yanında ve
toplumsal ve sosyal yapıya etkisi hakkında da bilgi edinmesi amaçlanmaktadır. Ders
içeriğinde; bilgi ve iletişim teknolojileri nelerdir, tarihçesi, son gelişmeler ve tarihsel süreçte
toplumsal gelişmeye etkisi ele alınmaktadır.
Araştırma Yöntemleri I (AKTS 5) 3 saat
Bu dersin temel amacı öğrencileri; araştırma süreci (sorun belirleme, veri toplama, veri
analizi ve sonuçları yorumlama) , belli başlı bilimsel araştırma yöntemleri hakkında araştırma
yapabilmeleri için gereken literatür bulma, veri toplama, verileri değerlendirme ve rapor
yazma teknikleri hakkında bilgilendirmek, uygulama ile destekleyerek araştırma sürecini
deneyimlemelerini sağlamaktır. Derste veri değerlendirmek ve analiz etmek için gereken
temel istatistik kavramlar işlenmekte ve veri analizi, görselleştirme ve rapor yazmak için
kullanılan istatistik ve bibliyografik yazılım paketlerinin kullanımı öğretilmektedir.
Bilgi Merkezleri (AKTS 4) 3 saat
Bu dersin amacı, kütüphane (halk, okul, çocuk, araştırma, arşiv, müze, bilgi merkezi gibi bilgi
erişim sağlayan farklı türde kurumların türleri, görevleri, kullanıcı özellikleri ve hizmetlerine
giriş niteliği taşıyan bir derstir.
Seçmeli Dersler
Osmanlı Paleografyası Gramer I (AKTS 4) 3 saat
Osmanlıca matbu metinlerin okunması ve Türkçe transkripsiyonunun, temel gramer
kurallarının öğretilmesini amaçlayan bir derstir.
Sistem Analizi (AKTS 4) 3 saat
Sistem Analizi dersi kapsamında öğrencilerin sistem kavramı ile birlikte, sistem özellikleri,
genel sistem kuramı, sistem yaşam döngüsü (sistem analizinin aşamaları), sistem analizinde
kullanılan araç ve teknikler (zaman tahmin teknikleri, Gantt Grafikleri, Network Diyagramları,
GASP, İş Akış Şemaları, Karar Ağaçları, Karar Tabloları, tasarım diyagramları, sistem
modelleme, Veri Akış Şemaları, HIPO, Warnier Orr-Diyagramları, Nassi-Shneiderman
Grafikleri) hakkında bilgi sahibi olmaları yanında bu bilgileri bilgi merkezlerine yönelik
örnekler üzerinde değerlendirmeleri amaçlanmaktadır.
4. Yarıyıl (Bahar Dönemi)
Bilginin Düzenlenmesi II (AKTS 5) 3 saat
Dersin içeriği, Anglo-Amerikan Kataloglama Kurallarının ikinci edisyonunun (AAKK2) başlık
ve diğer erişim uçlarına ilişkin kuralların ele alınması ve giriş ögesine ilişkin örneklerin
verilmesinden oluşmaktadır.
Bu derste her tür bilgi kaynağını tanımlamak için kullanılan üst veri şemaları, bu şemaların ve
araçların kurulumu ve uygulanması, denetimli listeler, üst veri kalitesinin değerlendirilmesi;
bir üst veri şemasından diğerine aktarım (Ör. MARC’tan DC’ye) için kullanılan yöntemler ve
yazılımlar üzerinde durulmaktadır. Ders uygulama ağırlıklı olup kataloglama, ISBD, MARC ve
üst veri yapılarını içermektedir.
Arşiv ve Belge Yönetimi II (AKTS 5) 3 saat
Arşiv ve Belge Yönetimi ı dersinin devamı niteliğindeki bu derste, belge yönetim ilkeleri,
kurumsal yapılardaki farklılıklar ve belge yönetimi ilişkisi, elektronik belge yönetim sistemi
yazılımları, örnekler ve farklı kurumlardan uygulamalarla ele alınmaktadır.
Araştırma Yöntemleri II (AKTS 5) 3 saat
Araştırma Yöntemleri I dersinin devamı niteliğindedir. Bu dersin temel amacı öğrencileri;
araştırma süreci (sorun belirleme, veri toplama, veri analizi ve sonuçları yorumlama) , belli
başlı bilimsel araştırma yöntemleri hakkında araştırma yapabilmeleri için gereken literatür
bulma, veri toplama, verileri değerlendirme ve rapor yazma teknikleri hakkında
bilgilendirmek, uygulama ile destekleyerek araştırma sürecini deneyimlemelerini sağlamaktır.
Derste veri değerlendirmek ve analiz etmek için gereken temel istatistik kavramlar işlenmekte
ve veri analizi, görselleştirme ve rapor yazmak için kullanılan istatistik ve bibliyografik yazılım
paketlerinin kullanımı öğretilmektedir.
Halk ve Okul Kütüphaneleri (AKTS 5) 3 saat
Halk ve okul kütüphanelerinin ayrıntılı olarak ele alındığı ders kapsamında bu kütüphanelerin
amacı, tarihçesi, işlevi, kullanıcı, koleksiyon ve hizmetler açısından özellikleri, örgüt yapısı,
yönetim özellikleri, yasal düzenlemeler, gelişmekte olan teknolojilerle birlikte oluşan farklı
hizmetler, toplumsal gelişim ve bu kütüphaneler arasındaki ilişki ele alınmaktadır. Bunların
yanı sıra, toplumda okuma alışkanlığının geliştirilmesi, ulusal ve uluslararası hizmet
standartları, dünyadaki uygulamalar örneklerle ele alınmaktadır.
Staj (AKTS 4)
Bölüm öğrencileri 1. yılın sonunda Temmuz-Eylül ayları arasında, önceden saptanmış 160 iş
saati Bölüm’ün öngördüğü bilgi merkezlerinde uygulamalı çalışmalar yapmakla
yükümlüdürler.
Seçmeli Dersler
Osmanlı Paleografyası Gramer II (AKTS 3) 3 saat
Osmanlıca matbu metinlerin okunması ve Türkçe transkripsiyonunun, temel gramer
kurallarının öğretilmesini amaçlayan bir derstir.
Bilgi Okuryazarlığı Eğitimi (AKTS3) 3 saat
Dersin amacı, öğrencilerin, çalıştıkları kurumlarda bir bilgi okuryazarlığı eğitim programı
geliştirilebilmesi için gerekli bilgi alt yapısını kazandırmaktır. Bu amaçla, bilgi okuryazarlığı ve
yaşam boyu öğrenme olguları, bilgi okuryazarlığının temel aşamaları, bilgi okuryazarlığı
standartları ve modelleri, bilgi okuryazarlığı eğitim programları, mevcut uygulamalar ve bilgi
profesyonellerinin bilgi okuryazarlığı eğitimi alanındaki sorumlulukları ders içeriğinde yer
almaktadır.
Download

Course Content for Sophomore