Görev Yetki ve Sorumlulukları:
Görevin tebliğini ve/veya yayımını müteakip müdürlüğe bağlı servislerde;
1.
Görevli personellerin yetkili ve sorumlu amiridir.
2.
Görevlerin yürütülmesi, koordinasyonu ve düzenini sağlamakla görevli ve sorumludur.
3.
Hizmetin düzenli ve eksiksiz yerine getirilmesi için gerekli tedbirleri alır.
4.
Görevlerin yerine getirilmesinde sürekli ve gerektiğinde ani denetlemeler yapar.
5.
Birimin istatistikî bilgilerinin, en az ayda bir güncellenmiş hali ile her an hazır bulundurur.
6.
İhtiyaç halinde kurum genel brifing dosyası ile birleştirilmek üzere, birim brifing dosyasını hazırlar.
7.
İlgili mevzuata ve Genel Sekreter ile Genel Sekreter Yardımcısına karşı sorumludur.
Etüt Proje İşleri Servisinin Görev ve Yetkileri;
İl Özel İdaresinin görev alanı olan “İl Sınırları” dâhilinde hizmetin çeşidine göre, İl ve/veya Belediye
sınırları içinde, ilgili mevzuat hükümleri ile Stratejik Plan ilke ve hedefleri doğrultusunda, mahalli ve müşterek
nitelikte olması şartıyla:
1)
İl Özel İdaresinin İl sınırları içinde hizmet ve görevleri ile ilgili olarak her türlü harita, istikşaf,
araştırma, etüt, ön proje, proje, rasat, istatistik ve envanter gibi işleri yapmak ve yaptırmak,
2)
Yatırımların Plan Altlığı ve Yatırım Projelerini oluşturmak,
3)
Kredilerle finanse edilen hizmetlerle ilgili projeleri yapmak ve uygulanmasını takip etmek,
4)
Yatırım Proje öncesi araştırmalarını yapmak (analitik çalışmalar-analiz ve sentezler), projelerin
ihtiyaç duyduğu programların belirlenmesini sağlamak (ihtiyaç programı alan tanımları),
5)
Ön projelerin yapılması, yaptırılması, incelenmesi proje seçimi, fizibilite ve Proje üretme
konularında yeni teknolojileri öğrenmek, takip etmek,
6)
Yapılacak eserleri proje aşamasında dijital ortamda slâyt haline getirmek,
7) “Proje Tersim Çizim Hizmeti” ve/veya “Proje Çizim Danışmanlık Hizmeti” “Harita, Plan Yapımı”
satın alma, ihale iş ve işlemlerini yapmak, sonuçlandırmak ve ilgili kurumlara/ birimlere intikalini
sağlamak,
8) Köy ve bağlı yerleşim birimleri adına ihtiyaç duyulan içme suyu, sulama suyu, yol, köprü ve
kanalizasyon etüt (ön proje) projelerini yapmak veya yaptırmak; projelere ait keşif ve yaklaşık
maliyetleri hazırlamak,
9) Yol ve köprü projelerinin yapımında İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü ile koordineli çalışmak,
10) Köy, mahalle, mezra, kom vb. yerleşme ünitelerinin fiziki altyapı tesislerinin ve köy içi düzenleme
ve üst yapı projelerini hazırlamak veya hazırlatmak,
11) Servisin görev alanına giren/girebilecek ilgili diğer işlemleri ve yazışmaları yapmak,
12) Servisin yazışmalarının sistemli olarak dosyalanması, muhafazası, bağlı olunan arşiv hükümlerinin
uygulanması, her an denetime/ teftişe hazır halde tutulmasını sağlamak,
13) Yetkili birim müdürünce verilecek diğer iş ve işlemleri yapmak,
Etüt Proje İşleri Servisi Görevlilerinin Sorumluluğu;
Görevin tebliğini ve/veya yayımını müteakip; Etüt Proje Servisi görevlisi/ görevlilerinden her biri bu bölümdeki
kendi görevi ile ilgili yetkili ve sorumlu olup, ayrıca servisin bağlı olduğu birim müdürüne karşı doğrudan
sorumludurlar.
Download

Etüd Proje Görev ve Yetkileri