KARADENĠZ TEKNĠK ÜNĠVERSĠTESĠ
Mühendislik Fakültesi
Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü
Laboratuarın yürütülmesinde uyulacak kurallar:

Laboratuara devam zorunluluğu %80’dir. Deneylerin %20’sinden fazlasına katılmayanlar
devamsızlıktan kalır ve dönem sonu sınavına giremezler.

Girilmeyen deneylerin telafisi yoktur ve notları 0 (sıfır) alınacaktır.

Laboratuara gelmeden önce her grup deney rapor ön çalışma bölümünü (Giriş, Kuram ve
Deney Yöntemi), “Deney Raporunun Hazırlanması” başlıklı yazıyı dikkate alarak hazırlayıp
deneye başlamadan deney sorumlusuna teslim ediniz. Teslim etmeyen grup deneye
alınmayacaktır.

Yapacağı deney ile ilgili “Deney Föyü” ve “Deney Rapor Tutanağı” çıktılarını deney süresince
yanınızda bulundurunuz. Çıktıların olmaması durumunda grup deneye alınmayacaktır.

Deney sorumlusu, deneye başlamadan katılımcıları sözlü veya yazılı kısa bir sınavdan
geçirerek hazır olup olmadıklarına bakar ve hazır olmayanları deneye almaz.

Deneye gruptaki her öğrenci aktif olarak katılacak, bağlantı ve ölçme işlemlerinde görev
alacaktır.

Deney bitiminde her grup bir “Deney Sonu Raporu” hazırlamak zorundadır ve bu rapor,
deneyin uygulama kısmı bittikten sonra deney süresi içerisinde hazırlanacaktır.

“Deney Sonu Raporu” nu, “Deney Rapor Tutanağı”, “Deney Föyü” ve “Deney Raporunun
Hazırlanması” başlıklı yazılar dikkate alınarak düzenlenir ve deney süresi sonunda deney
sorumlusuna teslim edilir.

“Deney Sonu Raporu” nun mutlaka bir kapak sayfası bulunacaktır. İlgili laboratuarların kapak
sayfalarına bölüm web sitesinden (http://eee.ktu.edu.tr/) ulaşılabilecektir.

Her deney için uygulanacak not ağırlıkları aşağıdaki gibidir:
DENEY AġAMASI
NOT AĞIRLIĞI
Deney öncesi değerlendirme
%15
Deneydeki etkinlik
%20
Deney sonu raporu
%15
Yıl içi toplamı
%50
Dönem sonu sınavı
%50
GENEL TOPLAM
%100
Download

Lab hakkında genel açıklamalar - KTÜ Elektrik