Download

(Vzor ohlásenia, ktoré podáva fyzická osoba – podnikateľ: verejný