Download

(Vzor žiadosti, ktorú podáva založená právnická osoba, ktorá ešte