Download

Vzor žiadosti, ktorú podáva právnická osoba