Tahrir Defterleri Kaynakçası
Topçu, N. (2005). "Tapu Tahrir Defterlerine Göre Dağ Yöresi Amme Vakıfları".
Bursa Araştırmaları, 2 (9), 24-29,
Kocopziesczyk, D. (). "Defter-i Mufassal of Kamani From 1681. An Example of
Late Ottoman Tahrir. Rehability, Function, Princeples of Publication".
Halaçoğlu, Y. (1990). "Tahrir Defterlerine Göre XVI. Yüzyılda Bazı Anadolu
Şehirlerinde Demografik Yapı". Yakın Tarihimizde Van Uluslararası
Sempozyumu (2-5 Nisan 1990, Van), 215-222. Ankara: Yüzüncü Yıl Üniversitesi
Yayınları.
(Ekim 1939). "Türkiye'de İmparatorluk Devrinin Büyük Nüfus ve Arazi
Tahrirleri ve Hakana Mahsus İstatistik Defterler 2". İstanbul Üniversitesi İktisat
Fakültesi Mecmuası, 2 (2), 214-247,
Çiçek, K. (1996). "The Earliest Population and Fiscal Surveys (Tahrir Defterleri)
for the Anatolian Provinces of the Ottoman Empire". Ankara Üniversitesi
Osmanlı Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi Dergisi, (7), 45-97,
İlhan, M. M. (1964). "Erbil Vilayeti Mufassal ve Mücmel Tahrir Defteri".
Belgeler, XVI (20), 1-150,
İlhan, M. M., & Hutteroth, W. (1985). "16. Asırda Filistin ve Ürdün Ötesi
Osmanlı Tapu Tahrir Defterlerine Göre Kırsal Yerleşim Bölgelerinin Ekonomik
Yapısı". Erdem Dergisi, 5 (13), 259-261,
Bahar, H. (1996). "Osmanlı Tahrir Defterleri Çalışmalarındaki Gelişmeler
Üzerine Gözlemler". Osmanlı Araştırmaları, 61-66. İstanbul: .
Hancıoğlu, S. (2008). "Yeni Türk Şiirinde Gelenekten Yararlanma". Yağmur,
(41), 7-12,
Öz, M. (1991). "Tahrir Defterlerine göre Canik Sancağında Nüfus 1455-1643".
On Dokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, (6), 173-205,
(2003). 111 Numaralı Kerkük Livası Mufassal Tahrir Defteri : Kanuni Devri.
Ankara: T.C. Başbakanlık Devlet Arşivl.
Yediyıldız, B. (1983). Tahrir Defterlerine Göre Bir Osmanlı Kazasının Sosyal
Tarihine Giriş (1455-1613) Yıllarında Ordu ve Yöresi.
Koç, Y. (1962). "1553 Tarihli Mufassal Tahrir Defterine Göre XVI. Yüzyılın
Ortalarında Kiğı Sancağı'nda Yerleşme". Türk Kültürü, (471), 385-404,
Acun, F. (1993). Ottoman Administration in the Sancak of Karahisar-ı Şarki
(1485-1569): An Analysis Based on Tahrir Defters.
Yediyıldız, B. (1986). "Azınlık Meselesi Açısından Tahrir Defterleri". Belgelerle
Türk Tarihi Dergisi, (19), 43-44,
Bayraktar, B. (). "Maarif-i Umumiye Nezareti İdaresinde Bulunan Mekatib-i
İbtidaiye İdadiye, Âliye ile Mekatib-i Hususiye ve Ecnebiye'nin ve Dersaadet'te
Tahriri İcra Kılınan ve Taşrada Mevcud Bulunan Kütüphanelerin İstatistiki".
TKDB, XXXI (1), 11-13,
Lowry, H. W. (1980). "A Corpus Of Extant Kanunnames For the Island Of
Limnos as Contained in the Tapu-Tahrir Defter Collection of the Başbakanlık
Archives.". Osmanlı Araştırmaları Dergisi, (1), 41-60,
İlhan, M. M. (). "1518 Tarihli Tapu Tahrir Defterine Göre Âmid Sancağı'nda
Tımar Dağılımı". İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Enstitüsü
Dergisi, (12), s. 85-101,
Aykurt, Ç. (1999). Şani-Zade Mehmed Ataullah Efendi'nin Tarih Yazıcılığı.
İlhan, M. M. (1994). "Defter Congress (Tahrir Defterleri Kongresi)". Belleten,
LVIII (221), 231-236,
Güneş, A. (1994). "Bir Kaynak Kritiği ya da Vakıf Tahrir Defterleri Hakkında
Bazı Tesbit, Teşhis ve Tenkitler". Bilge Dergisi, (18), 100-102,
Gündüz, A. (1993). 1523 M. (929 H.) tarih ve 998 No'lu Tapu-Tahrir Defterine
Göre Musul, Mardin, Çermik, Harput ve Çemişgezek Sancaklarının Mukayeseli
Tahlili.
Öz, M. (1991). "Tahrir Defterlerinin Osmanlı Tarihi Araştırmalarında
Kullanılması Hakkında Bazı Düşünceler". Vakıflar Dergisi, (22), 429-439,
Çiçek, K. (). "Osmanlılardan Önce Akdeniz Dünyasında Yapılan Tahrirler
Hakkında Bazı Gözlemler".
Aktaş, N. (1986). 1026 (1792) Tahririne Göre İstanbul Medreseleri.
Kurt, Y., & Kurt, Y. (1990). "1572 Tarihli Mufassal Tahrir Defterine Göre
Adana'nın Sosyo-ekonomik Tarihi Üzerine Bir Araştırma". Belleten, LIV (209),
179-211,
Topçu, N. (2004). "1521 Tarihli Tımar Defterine Göre Atranos Kazası Köyleri,
Mezraaları ve Gelirleri". Bursa Araştırmaları, 1 (6), 19-21,
Barkan, Ö. L., & Meriçli, E. (1988). Hüdâvendigâr Livası Tahrir Defterleri.
Ankara: Türk Tarih Kurumu.
Yinanç, R., & Elibüyük, M. (1992). "Maraş Tahrir Defteri 1563". Tarih
İncelemeleri Dergisi, (VII), 363-365,
Galip, R. (1933). "Osmanlı Tarihçiliği". Çığır Dergisi, (7), 7-8,
Öz, M. (1990). Population, Taxation and Regional Economy in District of Canik
(Recording to Ottoman Tahrir Defters 1455-1576).
Kuruca, N. (1995). 16. Yüzyılda Kastamonu Sancağı Vakıf Tahrir Defteri.
Gökbilgin, M. T. (1953). "Feleke Lajos, Ostrogon Sancağının 1570 Yılı Vergi
Tahriri". İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Dergisi, 3 (5-6), 172-173
,
Koç, Y. (1988). Hicri 938 Tarihli Mufassal Tahrir Defterine göre Bozok
Sancağı'nda İskan ve Nüfus.
Üstün, Ü., & Yediyıldız, B. (2002). Ordu Yöresi Tarihinin Kaynakları II: 1485
Tarihli Tahrir Defteri. Ankara: Türk Tarih Kurumu.
İlhan, M. M. (1996). "Introducing Barkan's Introduction to Hudavendigâr Livası
Tahrir Defterleri I". Prof. Radu Manulescu (Armağanı), pp. 157-173. Bucarest: .
Arıkan, Z. (1984). "I. Milletlerarası Osmanlı Tahrir Defterleri Sempozyumu".
Arıkan, Z. (1984). "I. Milletlerarası Osmanlı Tahrir Defterleri Sempozyumu".
Tarih ve Toplum, 19 (109), 18-19,
Download

Dışa Aktar - Türkiye Kaynakçası