Medreseler
Yazıcıoğlu, M. S. (). "14-16.Yüzyıllarda Osmanlı Medreselerinde İlmi Kelam
Öğretimi Ve Genel Eğitim İçindeki Yeri". İslam İlimleri Enstitüsü Dergisi, (4),
273-283,
Beydilli, K. (). "İlk Müderrislerimizden Seyyid Mustafa Ve Nizam-ı Cedide Dair
Risalesi". İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Enstitüsü Dergisi, (13),
387-479,
Öney, G. (1966). "Kayseri Hacı Kılıç Cami ve Medresesi". Belleten, XXX (119),
378-390,
Ötüken, Y. (1978). "Orhan Gazi (1326-1356) Devrinden Kanuni Sultan Süleyman
(1520-1566) Devrinin Sonuna Kadar Osmanlı Medreseleri". Atatürk Üniversitesi
Edebiyat Fakültesi Araştırma Dergisi, (), 337-72,
Kütükoğlu, M. S. (1993). "Darülhilafe Medresesi". Türkiye Diyanet Vakfı İslam
Ansiklopedisi, 507-508. İstanbul: Diyanet Vakfı Yayınları.
Aguston, G. (). "Budin'de Osmanlı Medreseleri ve Müderrisleri".
Köşklü, Z. (1999). 17. ve 18. yüzyıl Osmanlı medreselerinin tipolojisi (2 cilt).
Atay, H. (1982). "1914'te Medrese Düzeni".
Çayırdağ, M. (1997). "Kayseri'de Pervane Bey Medresesi". Vakıflar Dergisi,
(26), 225-236,
Ünal, H. R. (1989). Çifte Minareli Medrese (Erzurum). Ankara: Kültür Ve
Turizm Bakanlığı Yayınları.
Demıralp, Y. (1998). Erken Dönem Osmanlı Medreseleri (1300 - 1500). Ankara:
Kültür Ve Turizm Bakanlığı Yayınları.
Zilfi, M. C. (1952). "A medrese for the palace: Ottoman dynastic legitimation in
the eighteenth century". Journal of the American Oriental Society, 113 (2),
184-191,
Hızlı, M. (1986). "Kuruluşundan Osmanlılara Kadar Medreseler". Uludağ
Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2 (2), 273-281,
Baysun, M. C. (1960). "Mescid (Osmanlı Medreseleri)". İslam Ansiklopedisi,
71-77. İstanbul: Milli Eğitim Bakanlığı.
Gökçe, T. (1996). "934 (1528) Tarihli Bir Deftere Göre Anadolu Vilayetleri
Medreseleri ve Müderrisleri". Tarih İncelemeleri Dergisi, (XI), 163-175,
Kütükoğlu, M. S. (). "1869'da Faal İstanbul Medreseleri". İstanbul Üniversitesi
Edebiyat Fakültesi Tarih Enstitüsü Dergisi, (7-8), 277-392 s.,
Ahunbay, Z. (1988). Mimar Sinan'ın Eğitim Yapıları, Medreseler,
Dar'ül-Kuralar, Mektepler. İstanbul: .
Yörükoğlu, Ö. (1978). "Çifte Minareli Medrese (Hatuniye) Hafriyatı". Vakıflar
Dergisi, (12), 235-246,
Kuran, A. (1969). Anadolu Medreseleri I. Ankara: .
Hızlı, M. (1976). "Osmanlılarda İlk Medreseler İlk Müderrisler". Milli Kültür,
(88), 27-31,
Zeren, E. Ş. (1996). Erzurum Çifte Minnareli ve Yakutiye Medreselerinin bağzı
çağdaş ve benzer Anadolu yapılarının ön yüz taçkapı süslemeleri ile
karşılaştırılması 13. ve 14.yy.(2. cilt).
Göde, K. (). "Kayseri'de Cami ve Medrese Kitâbelerindeki Âyet ve Hadisler".
Erciyes Dergisi, (VI/67), 19-20,
Özdemir, M. Ç. (). "Fatih Medreseleri".
Demirel, Ö. (). "Anadolu Selçuklu Devletinde Medreseler".
Şimşirgil, A. (1992). "XVI. Yüzyılda Tokat Medreseleri". Tarih İncelemeleri
Dergisi, (VII), 227-242,
Aktaş, N. (1986). 1026 (1792) Tahririne Göre İstanbul Medreseleri.
Sözen, M. (1972). Anadolu Medreseleri II: Selçuklular ve Beylikler Devri.
Istanbul: İTÜ Mimarlık Fakültesi.
Tuncer, O. C. (1988). Kayseri Sahip Ata Medresesi. Ankara: Kültür Bakanlığı
Yayınları.
(1963). "16. Asırın İkinci Yarısında Bolu'daki Suhte (Medreseli) İsyanları". Çele,
(4), 8-16,
Öcal, M. (1976). "XIV. Yüzyıl Osmanlı Medreseleri, Müderrisleri ve Başlıca
Hizmetleri". Milli Kültür, (60), 22-27,
Zorlu, T. (2008). "Klasik Osmanlı Eğitim Sistemini İki Büyük Temsilcisi:Fatih ve
Süleymaniye Medreseleri". Türkiye Araştırmaları Literatür Dergisi, (12),
611-628,
Sarıkaya, Y. (1997). Medreseler ve Modernleşme. İstanbul: İz Yay..
Rami, S. (1979). Medrese Hayatı. Ankara: Ayyıldız Matbaası.
Çay, A. (). "Anadolu Selçukluları'nda Medreseler".
Sözen, M. (1970). Anadolu Medreseleri, Selçuklu ve Beylikler Devri. İstanbul:
İTÜ MİMARLIK FAK.
(1920). "Onbirinci Asırda medrese ve enderun tahsili : İkiraz sebepleri". İkdam,
(9585,9590), ,
Hızlı, M. (2004). "Anadolu'daki Osmanlı Medreseleri:Bir İcma". Türkiye
Araştırmaları Literatür Dergisi, (4), 371-409,
Altun, A. (1973). "Anadolu'da Artuklu Devri Medreseleri'nin Plan Şemaları
Üzerine Notlar". Vakıflar Dergisi, (10), 229-233,
Tekın, Ş. (1962). "1729 Yılında Vakfedilmiş, Bir İstanbul Medresesinin Öğretim
ve İdare Kadrosu Hakkında". Türk Kültürü, VI (71), 836-839,
(). "Medreselerin Gerilemesi".
Download

Dışa Aktar