İHALE İLANI
ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. TİC. A.Ş.
2015 ŞUBAT
ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ TİCARET A.Ş. (İHALE KOMİSYONU)
BAŞKANLIĞI’NDAN
ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ TİCARET A.Ş.’NİN
ENA ELEKTRİK ÜRETİM LİMİTED ŞİRKETİ NEZDİNDEKİ
48.080 ADET PAYIN SATIŞINA DAİR TEKLİF TOPLANMASINA İLİŞKİN
İHALE İLANI
Madde 1:
İHALENİN KONUSU VE ŞEKLİ:
ENA ELEKTRİK ÜRETİM LİMİTED ŞİRKETİ’nin (ENA) toplam 60.100 adet (% 100) olan
hisselerinden 48.080 adedi (toplam şirket hisselerinin % 80’ı) Odaş Elektrik Üretim Sanayi Ticaret
A.Ş.’ye (ŞİRKET) ait olup, bu hissenin tamamının satışına ilişkin aşağıda yazılı şartlar dahilinde
“Kapalı Teklif Usulü” ile teklif toplanacaktır.
Madde 2:
KESİN TEMİNAT MİKTARI:
Teklif toplaması yapılacak olan, Odaş Elektrik Üretim Sanayi Ticaret A.Ş.’nin ENA ELEKTRİK
ÜRETİM LİMİTED ŞİRKETİ’deki toplam hisse payının tamamının satışına esas kesin teminat
miktarı, ihale teklif bedelinin %35’i kadar olacaktır. Kesin teminat bedeli ihaleyi kazanan
tarafından ihale tarihinden itibaren en geç 10 (on) gün içerisinde Odaş Elektrik Üretim Sanayi
Ticaret A.Ş.’ye teslim edilecektir. Belirtilen süre içerisinde kesin teminat bedelinin teslim
edilmemesi durumunda Şirket, protesto çekmeye ve onay almaya gerek kalmaksızın ihaleyi iptal
eder
Bu durumda en iyi ikinci teklifi verenin teklifi değerlendirilecektir.
Madde 3:
İHALENİN YAPILACAĞI YER, İHALE TARİHİ VE SAATİ:
İhale, 27/02/2015 tarihine rastlayan Cuma günü saat 10.00’da, Fatih Sultan Mehmet Mh.
Poligon Cd. Buyaka 2 Sitesi No:8B 2. Kule K:17 Tepeüstü, Ümraniye/İstanbul adresinde
yapılacaktır.
Madde 4:
İHALEYE KATILIM ŞARTLARI VE ŞEKLİ:
İhaleye katılabilmek için, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, 6446 sayılı Elektrik Piyasası
Kanunu’nda ve Enerji Piyasası Mevzuatında ayrıca belirtilen niteliklere haiz olmak
gerekmektedir.
İhale teklifleri, 27/02/2015 tarihine rastlayan Cuma günü saat 10.00’da, Fatih Sultan Mehmet
Mh. Poligon Cd. Buyaka 2 Sitesi No:8B 2. Kule K:17 Tepeüstü, Ümraniye/İstanbul adresinde
İhale Komisyonu tarafından değerlendirilecek olup ihale sonucu aynı gün www.odasenerji.com
internet sitesinde yayınlanacaktır.
Müracaatlar şahsen ya da posta ile yapılacaktır.
Madde 5:
İHALE KATILIMCILARINDAN İSTENECEK BELGELER:
İhale katılımcılarından istenilen belgeler şunlardır:
a- Gerçek kişiler için, Nüfus Müdürlüğünden alınacak Yerleşim Yeri ve Diğer Adres Belgesi
ve tebligata esas olarak göstereceği açık adresini belirtir yazılı beyanı (İrtibat için telefon
numarası ile faks numarası ve varsa elektronik posta adresi), üzerinde T.C. Kimlik
Numarası bulunan nüfus cüzdanı sureti,
b- Tüzel kişi olması halinde; ilgilisine göre Ticaret Sicil Müdürlüğünden 2015 yılında
alınmış, yeni tarihli, Ticaret Siciline kayıtlı olduklarını gösterir belge ve Tüzel Kişi adına
ihaleye katılacakların Tüzel Kişileri adına teklif vermeye ve temsile yetkili olduklarına dair
şirketin bu konuda karar almaya yetkili organlarından aldıkları yetki belgesinin ve noter
imza sirküsü örneklerinin aslı ya da noter onaylı suretleri, Gerçek kişi olması halinde, noter
tasdikli imza beyannamesi
c- Tüzel kişi olması halinde; tüm ticaret sicil gazeteleri, ortaklık yapısı beyanı, vergi levhası
d- Vekâleten ihaleye katılma halinde istekli adına bu işle ilgili olduğu açıkça belirtilen noter
tasdikli vekâletname ve katılan kişinin noter tasdikli imza sirküsü,
e- Ortak girişim olması halinde noter tasdikli ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalı
ortaklık sözleşmesi ve her ortak için yukarda belirtilen belgeler,
f- ŞİRKET tarafından hazırlanarak ihaleye katılacak kişilere verilecek teklif mektubu
örneğinin tarih atılmış, kaşe basılmış ve imzalanmış hali. (Şirket tarafından hazırlanarak
katılımcılara verilecek olan matbu teklif mektubu haricinde başka bir teklif mektubu örneği
kabul edilmeyecektir) ve ihale katılımcısı tarafından her sayfası ayrı ayrı imzalanmış
şartname,
g- Son 3 yıla ilişkin finansal tabloları (Maliye Bakanlığı İnternet Vergi Dairesi çıktısı kabul
edilir)
Madde 6:
TEKLİFLERİN TESLİM EDİLME ŞEKLİ, TESLİM YERİ VE SAATİ:
İhaleye teklif verecekler; ihale zarflarını yukarıda belirtilen belgeler ile birlikte şartnamede
belirtilen maddelere uygun olarak hazırlayarak 26/02/2015 tarihine rastlayan Perşembe günü
17:00’a kadar, Fatih Sultan Mehmet Mh. Poligon Cd. Buyaka 2 Sitesi No:8B 2. Kule K:17
Tepeüstü, Ümraniye/İstanbul adresinde İhale Komisyonu sekreterya görevini yapan görevliye
alındı belgesi karşılığında teslim edeceklerdir.
Posta ve kargo yoluyla yapılan müracaatlar da kabul edilecek olup bunların dışındaki şekilde
yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.
Madde 7:
ŞARTNAME, SÖZLEŞME VE EKLERİNİN GÖRÜLMESİ:
İhaleye katılacak olanlar www.odasenerji.com internet sitesinden ücretsiz olarak şartnameyi temin
edebileceklerdir.
İhaleye katılan kişiler, ihale ilanı ile birlikte, ihale şartnamesini okuyup kabul ettiğini peşinen
beyan etmiş olurlar.
Madde 8:
ŞİRKETİN YETKİSİ:
İhale komisyonu, gerekçesini kararda belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta tamamen
serbesttir. Komisyonun ihaleyi yapmama kararına itiraz edilemez.
Madde 9:
İHALENİN ONAYI VE TEBLİĞİ:
İhale Komisyonunca onaylanan ihale kararları, onaylandığı gün www.odasenerji.com internet
sitesinde yayınlanacak olup aynı zamanda onayladığı günden itibaren en geç beş (5) iş günü
içerisinde ihale katılımcılarına veya yasal temsilcisine (vekiline) iadeli taahhütlü mektupla veya
kargo yolu ile de tebliğ edilecektir.
Mektubun postaya/kargoya verilmesini takip eden yedinci gün, kararın ihale katılımcılarına veya
vekiline tebliğ tarihi sayılır.
Madde 10:
HARÇ VE GİDERLER:
İhale üzerinde kalan ihale ile ilgili her türlü vergi, resim ve harçları ile diğer giderleri ödemek
zorundadır. Bu zorunluluklara uyulmadığı takdirde, Şirket, protesto çekmeye ve onay almaya
gerek kalmaksızın ihaleyi iptal eder
Madde 11:
İHALEYİ KAZANANIN GÖREV VE SORUMLULUĞU:
İhale kendisinde kalan taraf, ihale bedelinin tamamını, tek seferde ENA uhdesinde bulunan
HİSAR Regülatörü ve HES’in Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından lisans aldığı tarih
itibariyle pay devri için yine EPDK’ya yapılacak başvurunun onaylandığı tarihte Odaş Elektrik
Üretim Sanayi Ticaret A.Ş.’nin Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. Hadımköy Şubesindeki IBAN
TR 30 0006 7010 0000 0090 9411 32 nolu hesabına yatıracaktır.
İhale üzerinde kalan ihale ile ilgili her türlü vergi, resim ve harçları ile diğer giderleri ödemek
zorundadır. Bu zorunluluklara uyulmadığı takdirde, Şirket, protesto çekmeye ve onay almaya
gerek kalmaksızın ihaleyi iptal eder. Aksi takdirde ihale kendisinde kalan, vukua gelecek hasar,
zarar fuzuli işgal ve diğer sebeplerle idareden herhangi bir talepte bulunamayacaktır.
Madde 12:
İDARENİN GÖREV VE SORUMLULUĞU:
ENA uhdesinde bulunan HİSAR Regülatörü ve HES’in Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu
tarafından lisans alınması, EPDK’dan pay devri için izin alınması ve eş zamanlı ihale kendisinde
kalan tarafından hisselerin ihale bedelinin tamamı, ihale ve satışa ilişkin vergi, resim, harç ve diğer
masrafların tamamının ödenmesinden sonra, Şirket ve ihaleyi kazanan arasında imzalanacak
sözleşme ile hisselerin ihaleyi kazanana devri yapılacaktır.
Madde 13:
İHTİLAFLARIN ÇÖZÜM YERİ:
Satıştan doğan uyuşmazlıkların çözüm yeri İstanbul Anadolu Mahkemeleri ve İcra Daireleridir.
Madde 14:
TAAHHÜTNAME:
İhaleye katılacak ve teklif verecek olanlar aşağıdaki taahhüdü vermiş sayılırlar:
Bu satış ihalesine ilişkin ihale ilanı, şartname ve eklerindeki yazılı hususları tamamen okuyup
anladığımı, ihale ilanı, şartname ve eklerinde belirtilen kurallara aynen uyacağımı, aksi halde, ihale
ilanı, şartname ve ekleri, ve kanunda belirtilen hakkımda uygulanacak cezai işlemler ve
müeyyideler ile Odaş Elektrik Üretim Sanayi A.Ş.’nin satışı tek taraflı olarak iptal ve sözleşmeyi
tek taraflı fesih yetkisini peşinen kabul ve taahhüt ederim.
Her çeşit tebligat, aşağıdaki adresime yapılabilir.
Taahhüt Eden Alıcı veya Vekilinin:
Adı, Soyadı : …………………………………………………..
Görevi
: …………………………………………………..
Yasal Adresi : …………………………………………………..
…………………………………………………………………...
Tarih
: ………………………….……………..…………
İmzası
: ………………………
Madde 15:
ŞARTNAMENİN İMZALANMASI VE NOTER TARAFINDAN TASDİKİ:
İhalenin onaylanmasının ardından şartname ve hazırlanacak sözleşme taraflarca imzalanacak ve
noter tarafından tasdik edilecektir.
Madde 16:
Şartname ve ekindeki Teklif Mektubu Örneği ihale ilanı ile birlikte, ihalenin şartlarını düzenleyen
ayrılmaz parçalarıdır. 12/02/2015
İlan Olunur.
Download

ihale ilanı - Odaş Enerji