Sempozyuma Katılacak Bildiriler Listesi
Adı- Soyadı
4
Yrd. Doç. Dr. Şaziye Yaman
Mersin Üniversitesi
Prof. Dr. Adnan Kan
Gazi Üniversitesi
Yrd. Doç. Dr. Ulaş Kayapınar
Ortadoğu Amerikan Üniversitesi
Uzman Arif Cem Topuz
Ardahan Üniversitesi
Tamara Abılkasımova
Kırgız Cumhuriyeti Dil Öğretim
Merkezi Kırgızca Öğretmeni
Yrd. Doç. Dr. Şaban Köktürk
Sakarya Üniversitesi
Önder Gündoğdu
Motto Eğitim Bilişim Ltd.
5
Osman Solmaz
Arizona Üniversitesi
6
Doç. Dr. Mustafa Kurt
Gazi Üniversitesi TÖMER
7
Yrd. Doç. Dr. Nihal Çalışkan
Yıldırım Bayezit Üniversitesi
8
Öğr. Gör. Dilshoda Mubarakova
Uşak Üniversitesi
9
Yrd. Doç. Dr. Meliha R. Şimşek
Mersin Üniversitesi
10
Yrd. Doç. Dr. Mehmet Aygüneş
İstanbul Üniversitesi
1
2
3
Dr. Fatih Mehmet Türker
11 İstanbul Üniversitesi
Umida Khikmatillaeva
12 Indiana Üniversitesi
Kerim SARIGÜL
13 Yunus Emre Enstitüsü
Yrd. Doç. Dr. Kemalettin Deniz
14 İlknur Gök
Bildiri Başlığı
Yabancılar İçin İnternet Tabanlı Türkçe
Yeterlik ve Seviye Tespit Sınavı: Bir
Uygulama Modeli Olarak TYÖS
Kırgız Dilinin İkinci Dil Olarak Öğretildiği
Okullarda Elektronik Araç ve Gereçlerin
Kullanılması
Online Uzaktan Eğitimde Değerlendirme:
Genel Geçer Bir Model Önerisi
Türkçe Öğreniminde Elektronik İçerik ve Z
Kitap Kullanımı
Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretiminde
Teknoloji Tabanlı Öğretim Materyalleri:
Web Maceraları
Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretimi İçin
Türkçe Veri Tabanı (TVT) Projesi
Veri Yönetimli Öğrenme: Türkçenin
Yabancı Dil Olarak Öğretiminde Yazılım ve
Derlem Kullanımı
Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretiminde
Bilgisayar Oyunlarının Kullanımı
Yabancı Dil Olarak Türkçe Sınıflarında
Film-Temelli
Öğretim
Etkinlikleri
Geliştirilmesi:
Bütünleştirilmiş
Beceri
Yaklaşımı
Türkçenin İkinci Dil Olarak Edinimi Ve
Öğretimi Sürecinde Nörobilimin Yöntemsel
Kullanımı
Teknoloji Tabanlı Türkçe Öğretiminde 3D
Animasyonlar
Özel
Amaçlı
Türkçe
Öğretimi:
Harmanlanmış Ders Tasarımı, Dersi
Geliştirme ve Uygulama Süreci
Etkileşimli
Tahtaların
Yabancı
Dil
Öğretiminde Kullanılması
Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretiminde
Teknoloji Destekli Ses Eğitimi
Gazi Üniversitesi
Yrd. Doç. Dr. Kemalettin Deniz
15 Arş. Gör. İsmail Yavuz Öztürk
Gazi Üniversitesi
Prof. Dr. İsmail GÜLEÇ
16
Doç. Dr. Barış HORZUM
Doç. Dr. Alpaslan OKUR
Sakarya Üniversitesi
Okutman İsmail Gülcü
17 Uzman Zeynep Dursun
İstanbul Üniversitesi
Okutman Halit Çelik
18 Osmangazi Üniversitesi
Doç. Dr. Hülya Pilancı
Prof. Dr. Murat Barkan
Doç. Dr. Elif Toprak
Doç. Dr. Alper Kumtepe
Doç. Dr. Evrim Genç Kumtepe
19 Doç. Dr. Murat Ataizi
Doç. Dr. Mehmet Emin Mutlu
Arş. Gör. İlker Kayabaş
Arş. Gör. Buket Kip Kayabaş
Anadolu Üniversitesi
Arş. Gör. Gürkan Tabak
20 Erciyes Üniversitesi
Fikriye Yılmazoğlu
21 Ankara Üniversitesi TÖMER
Yabancı Dil Olarak Türkçe
Açısından Tutor Kavramı
Öğretimi
Yurt Dışında Türkçe Öğretmenleri İçin
Karma Öğrenme Sertifika Programı
Yabancı Dil Olarak Türkçe Kelime Öğretimi
İçin Ses Etkileşimli Web Tabanlı Oyun
Tasarımı
Sosyal Ağlar Yoluyla Yabancı Dil Olarak
Türkçe Öğretimi Üzerine Bir İnceleme
“Facebook Örneği”
Uzaktan
Öğretim
Yoluyla
Avrupa
Hapishanelerindeki Dil Engelini Ortadan
Kaldırmak: ELBEP
Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretiminin
İkinci Boyutuna Yolculuk: Karekodlar
Ankara Üniversitesi TÖMER Web Tabanlı
Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretinde Ölçme
Ve Değerlendirme Örneği: UTS (Uzaktan
Türkçe Sınavı)
Yrd. Doç. Dr. Erdinç Aslan
22 Yrd. Doç. Dr. Osman Coşkun
Marmara Üniversitesi
Yabancılara Türkçe Öğretiminde
Yazılımları İle Sözcük Öğretimi
Erçin Ayhan
23 Gülhane Askeri Tıp Akademisi
Yabancı Dil/İkinci Dil Olarak Türkçe
Öğretimi İçin “Akıllı Telefonlar, Akıllı
Öğrenciler”
Drs. Derk Sassen
24 Talenacademie - Hollanda
Elena – Early Elearning Of Neighbouring
Languages Between Formal And Informal
Learning
Yrd. Doç. Dr. Deniz Melanlıoğlu
25 Kırıkkale Üniversitesi
Doç. Dr. Bülent Özkan
26 Mersin Üniversitesi
27 Beyhan Güler
Oyun
Türkçe Öğrenen Yabancılar İçin Sınıf Dışı
Dinleme Etkinliklerinde Sosyal Ağın
Kullanımı: Facebook Örneği
Derlem Tabanlı Evrim İçi Çok Dilli Türkçe
Öğrenici Sözlüğü Projesi
Hands On Turkish
Almanya
Dr. Aliye Uslu Üstten
Gazi Üniversitesi
28 Dr. Ruhi İnan
Ürdün Üniversitesi
Alfredo Saddikaalili
29 Hollanda
Yabancılara Teknoloji Tabanlı Türkçe
Öğretiminde Kısa Hikâyenin Kullanımına
Yönelik Bir Model Önerisi: “En İyi
Arkadaşım”
Sunumun içeriği:
1-Başarılı dil öğreniminin koşulları
Dille duygusal bir bağ oluşturmak
2-Her dilin kendi spesifik yaklaşımı
DODE sistemiyle dil eğitimi sunmak
3-Dil öğreniminde kullanılan araçlar
Yeni medya olanaklarının entegrasyonu
30
31
32
33
34
Selin Aydın
Yunus Emre Enstitüsü
Mustafa Açıkgöz
Gazi Üniversitesi
Yrd. Doç. Dr. Yasin Özarslan
Yrd. Doç. Dr. Özlem Ozan
Yaşar Üniversitesi
Prof. Dr. Murat Demirkan
Yrd. Doç. Dr. Osman Coşkun
Marmara Üniversitesi
Metin Erdoğan
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi
Yrd. Doç. Dr. Hilmi Demiral
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi
Yrd. Doç. Dr. Ekrem Demir
35 Burcu Gök
İstanbul Üniversitesi
Dr. M. Fatih Mehmet Türker
36 Behlül Gücükoğlu
İstanbul Üniversitesi
S. Evren
K. Baydemir
37 Meral K. Dökü
G. Tuba Karanfil
Akdeniz Üniversitesi
Gül Gönültaş
38 İstanbul Üniversitesi
Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretiminde Sınıf
İçerisinde Yeni Teknolojinin Kullanımının ZKitap Örneği
Yabancı Dil Olarak Türkçenin Uzaktan
Öğretimi
Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretiminde
Görsel-İşitsel
Kayıtlarla
Çevriyazı
Uygulamaları
Temel Düzeyde Z-Kitaba Farklı Bir Bakış
Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretiminde
Temel Düzey Mobil Uygulama Örneği
Yabancı Dil Olarak Web Tabanlı Türkçe
Öğretiminde Görsel Kültür Ögeleri
Yabancı Dil Olarak Web Tabanlı Türkçe
Öğretiminde Materyal Hazırlama Süreci
Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretiminde
Kısa ve Uzun Metrajlı Filmlerden
Yararlanma: Öğren, Hatırla, Kullan, Yarat,
Paylaş Ve Öğren Yeniden…
Bir Örnek: Selvi Boylum Al Yazmalım
Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretiminde
sessiz Animasyonların Konuşma ve Yazma
Becerilerinin Gelişmesine Etkisi
Selçuk Doğan
39 Kırıkkale Üniversitesi
Kürşat Aramak
40 Gazi Üniversitesi
41 Nursel Tan Elmas
Kerim Sarıgül
Yunus Emre Enstitüsü
Peter Verhoef
42 Hollanda
Poster Bildiriler
Okutman Şeyda Yeşilyurt
43 Gazi Üniversitesi
Okutman Sibel Yiğit
44 Erciyes Üniversitesi
Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretiminde
Etkileşimli
Bilgisayar
Oyunlarından
Yararlanma
Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretiminde
Teknoloji Tabanlı Etkinlikler Yoluyla
Yazma Becerisinin Geliştirilmesi
Dil Becerilerinin Web Tabanlı Ölçülmesi
Online Türkçe Dersleri
Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretiminde
Reklam Filmlerindeki Kalıp Sözlerden
Yararlanma
Görme
Engelli
Yabancılara
Türkçe
Öğretiminde, Ses Kayıtlarıyla Kelime
Öğretiminin ve Kitap Seslendirmenin
Öğretime Katkısı: Bir Nitel Araştırma
Dr. Hikmet Çığlık
45 Özlem Başboğa
İstanbul Üniversitesi
Yabancı Dil Olarak Web Tabanlı Türkçe
Öğretiminde Halk Edebiyatı Ürünleri
Yrd. Doç. Dr. Aysulu Nurcanova
46 Süleyman Demirel Üniversitesi
Türk Öğrencilerine Kazak Dilini Bir
Yabancı Dil Olarak Bilişim Teknolojisi
Aracılığıyla Öğretim
Yrd. Doç. Dr. Esma Dumanlı
47 Kadızade
Mersin Üniversitesi
Yabancılara Türkçe Öğretiminde I-Phone
Uygulamaları Üzerine İnceleme
PANEL:
TEKNOLOJİ TABANLI DİL ÖĞRETİMİ
PANELİSTLER:
1.
2.
3.
4.
5.
Prof. Dr. Cengiz Hakan Aydın
Doç. Dr. Hasan Çalışkan
Doç. Dr. Arif Sarıçoban
Doç. Dr. Abdullah Togay
Doç. Dr. Hülya Pilancı
Anadolu Üniversitesi
Anadolu Üniversitesi
Hacettepe Üniversitesi
Gazi Üniveritesi
Anadolu Üniversitesi
Download

Sempozyuma Katılacak Bildiriler Listesi Adı