SOMALİ
İNSANİ YARDIM OPERASYONU
YALNIZ DEĞİLSİNİZ
Mart 2014
1. GENEL
DURUM
Afrika Boynuzu’nda
(Eritire, Cibuti, Etiyopya ve Somali’den
oluşan bölge) 11,5
milyondan fazla insan yaşamak için
gıda yardımına ihtiyaç
duymaktadır. Bunlardan yaklaşık 4 milyon kadarı Somali’de
yaşamaktadır. 4 milyon afetzededen 1,8
milyonunun durumu
insani aciliyet (HE)
teşkil etmektedir. 1,46
milyon kişi ülke içinde
yerinden edilmiş kişi
(IDP) konumundadır.
Yerinden olan kişilerin
%62’ si kuraklık nedeniyledir, geriye kalan
%38’inin büyük çoğunluğu silahlı çatışma nedeniyle yerinden olmuştur. İnsani krizin temel
nedenleri yetersiz yağışlar, insani yardımların ulaştırılmasının zor olması, iç çatışmalar ve
yükselen gıda fiyatlarıdır. İnsani krizin artarak devam etmesi beklenmektedir.
Somali, çatışma ve iklim değişikliğine bağlı afetler sonucunda ülkenin tarihindeki en kötü
insani kriz ile karşı karşıyadır. Kuraklık ve seller gibi doğal afetler sonucu, artan salgın
hastalıklar, yetersiz beslenme ve ekonomik geçim kaybından 8 milyon olan Somali nüfusunun %53’ü etkilenmiştir. Krizden etkilenen kişilerin 3,7 milyonu Güney ve Orta Somali’
dedir. Birleşmiş Milletler tarafından yapılan açıklamaya göre müdahale edilmemesi durumunda kuzey bölgesinde de kıtlık görülebilecektir.
Yağmur mevsiminin (Ekim-Aralık Deyr ve Nisan - Haziran Gu yağmur sezonları) verimsiz
geçmesi sonucu kötüleşen gıda güvenlik durumu nedeniyle, Birleşmiş Milletler 20 Tem-
1 / Türk Kızılayı Somali İnsani Yardım Operasyonu
muz 2011 tarihinde Güney ve Orta Somali’de kuraklık ilan etmiştir. Aynı tarihte Somali’nin
güneyindeki Kuzey Barkool ve Aşağı Shabelle bölgelerindeki kullanılabilir toprakların aşırı kullanım nedeniyle tükendiği de açıklanmıştır. En çok etkilenen kesim şiddetli kuraklık,
çatışmalar ve geçim sıkıntısı sonucu yerlerinden olan kırsal ve göçebe topluluklar. Yerlerinden olan kişilerin, gıda ve güvenlik arayışı içerisinde Kenya ve Etiyopya gibi komşu
ülkelere göç etmesiyle 2011 yılının ilk 6 ayında göç oranı artmıştır. Her gün yaklaşık
3.500 insan, ciddi yiyecek sıkıntısı çeken Kenya ve Etiyopya’ya göç etmektedir. 383.000
afetzede Dadaab, Kenya’daki üç mülteci kampına sığınmışken, yaklaşık 228.000 Somalili
Etiyopya’daki kamplarda geçici olarak barınmaktadır.
Somali’nin olumsuz etkilere en çok maruz kalan bölgelerinden olan Aşağı Shabella, Orta
ve Aşağı Juba, Bay, Bakool, Benadir, Gedo ve Hiraan’da 310.000 çocuğa akut yetersiz
beslenme tanısı konulmuştur. Özellikle Bakool ve Aşağı Shabelle bölgelerinde akut yetersiz beslenme oranları %50’yi geçmektedir. Somali’nin güneyinde insani acil duruma yol
açan kıtlık durumu 2011 yılının ikinci yarısındaki ortalama yağmurlarla hafiflemiştir.
Uluslararası toplum 2011 yılında yapılan birçok çalıştay sonucu Somali’ye insani yardım
için 4 öncelik belirlemiştir. Bunlar;
●İnsani açıdan acil durum teşkil eden 380.000 kişiye, 1,46 milyon yerinden edilmiş kişinin
en savunmasız kişilere ve en son insani krizinden etkilenen afetzedelere hayat kurtarmaya yönelik insani yardım.
●Kitleleri ileride oluşabilecek şoklardan korumak ve akut yiyecek ve geçim kaynağı krizi
(AFLC) konumundaki kişilerin insani aciliyet (HE) teşkil etmesini önlemek için Ekim-Aralık
Deyr ve Nisan-Haziran Gu yağmur sezonlarının geçim kaynaklarını geliştirmek için kullanılması.
●Savunmasız nüfusa hayatlarını sürdürmeleri için gereken temel gereksinimlerin sağlanması.
●Sivil nüfusun korunması için gerekli olan savunmanın, yerel otoritelerle diyalogun, toplumsal seferberliğin ve hizmetlere ulaşımın sağlanması.
2. TÜRK KIZILAYI’NIN MÜDAHALESİ
Son yıllarda yaptığı insani yardımları hem uluslararası toplum hem de yerel toplum ta-
Türk Kızılayı Somali İnsani Yardım Operasyonu / 2
rafından takdir toplayan Türk Kızılayı, açlık ve kuraklık çeken Afrika’ya karşı duyarsız
kalmamış, Kuzey Bakool ve Aşağı Shabelle bölgelerinin Birleşmiş Milletler tarafından kıtlık bölgesi ilan edilmesiyle, yaşanan insan acısının dindirilmesine destek vermek üzere,
gerek Türk halkının büyük destekleriyle toplanan bağışlarla, gerekse mevcut kapasitesini
harekete geçirerek Somali’ye yönelik İnsani Yardım Operasyonunu Devletimizin ilgili kuruluşları ile koordineli olarak başlatmıştır. Bu kapsamda Somali’nin başkenti Mogadişu’da
11 Ağustos 2011 tarihinde Türk Kızılayı Somali Delegasyon Başkanlığı kurulmuştur.
Afrika kıtasındaki ihtiyaçlara bağlı olarak yardım faaliyetlerini yürüten Türk Kızılayı, Türk
İşbirliği ve Kalkınma Ajansı (TİKA), Afet ve Acil Durum Başkanlığı (AFAD) ve Türkuaz
Medya Grubu (Sabah gazetesi) ile işbirliği yaparak, kıtlık ve kuraklığa bağlı olarak ortaya
çıkan açlığı azaltmak için yardım kampanyası başlatmaya karar vermiştir. Hayırsever toplumumuz “Afrika Açlık Çekiyor Türk Kızılayı Yardım Eli Uzatıyor” sloganıyla yardım elini
Afrika’ya uzatmıştır.
3. GERÇEKLEŞTİRİLEN FAALİYETLER
3.1. BARINMA (CEZİRE HAYAT ÇADIRKENTİ)
Delegasyon Başkanlığımızın yapmış olduğu incelemelerde, Mogadişu’da bulunan kampların yaşam koşullarının elverişsiz olduğu tespit edilmiş ve bu kapsamda, 2.500 aileye
hizmet vermek üzere kurulan çadırkent için bir alan tahsis edilmiştir. 16 Ağustos 2011
tarihinde söz konusu alan incelenerek gerekli hazırlıklar yapılmış ve 17 Ağustos 2011 tari-
3 / Türk Kızılayı Somali İnsani Yardım Operasyonu
hinde çadırkent kurulumu başlamıştır. Ağustos 2012 tarihinde 3.000 kurulu çadır sayısına
ulaşılmıştır.
Cezire Bölgesi’nde kurulan çadırkentte mevcut durum itibariyle 2.484 adet çadır aktif olarak
kullanılmaktadır. Cezire Hayat Çadırkenti’nin kuzey bölgesinde bulunan dağınık IDP (yerlerinden edilmiş insanlar) yerleşkelerinde yaşayan ailelere Türk Kızılayı tarafından çadır
dağıtımı yapılmıştır. Cezire Hayat Çadırkenti’nin çevresine kurulan IDP çadırları ile toplam
6.185 aileye (30.925 kişi) ulaşılmıştır. Kurulan her bir çadıra 5 adet battaniye, 1 adet mutfak
seti, 1 adet gıda kolisinden oluşan yardım malzemeleri dağıtılmıştır.
3.1.1. ZEMİN DÜZENLEME VE YOL ÇALIŞMALARI
Çadırkentin girişinden itibaren anayolun düzeltme çalışmaları ve yolun sağ ve solundan
bordürle kaldırım taşı döşemesi ve çadırkent merkezinde belirlenen caddelere kilit taşı
döşemesi yapılmıştır. Bordürle kaldırım taşı döşeme ve anayol düzeltme işlemlerine çadır
kentin diğer alanlarında da devam edilmesi için gerekli planlama yapılmış, ilave kilit taşı
kaldırım döşenmiş, yol dolgusu ve düzeltme çalışmaları gerçekleştirilmiş, Cezire Hayat
Çadır kenti ana caddesi kaldırım ve yol düzeltme çalışmaları tamamlanmıştır.
Türk Kızılayı Cezire Hayat Çadırkenti’nde gerçekleştirilen çadır kurulumları ve diğer genel faaliyetlerde, ihtiyaç sahipleri harekete geçirilerek faaliyetlere gönüllü katılımları sağlanmaktadır.
3.1.2. SU VE SANİTASYON İŞLEMLERİ
Devlet Su İşleri (DSİ) tarafından, Cezire Hayat Çadırkenti’nin su ihtiyacının karşılanması
amacıyla iki adet su kuyusu açılmış olup 90 metre derinlikte suya ulaşılmıştır. Kampın
farklı bölgelerinde kullanılmak üzere 10 adet 5 tonluk su tankı kullanıma sunulmuştur. DSİ
tarafından açılan su kuyusunun bulunduğu noktadan Çadırkent içerisine belirli bir noktaya kadar su isale kanalı açılmış ve borular DSİ tarafından döşenmiş olup ayrıca Türk
Kızılayı tarafından aynı noktaya kadar elektrik hattı döşenerek kanal kapatılmıştır. Ayrıca
Sağlık Bakanlığının Hastane Çadırının yanına 10 musluklu çeşme yapılmıştır.
Cezire Hayat Çadırkenti’nde oluşturulan tüm tuvalet üniteleri, banyo üniteleri, çamaşırhane ünitesi, su dağıtım üniteleri, çeşme ve 10 adet su tankının su tesisatı aktif olarak kullanılmakta olup, toplamda yaklaşık 2.250 metre su borusu tesisatı yapılmıştır. Su
tanklarından 1 adedi mobil fırının su ihtiyacını karşılamak üzere bağlanmış olup, 9 adet
Türk Kızılayı Somali İnsani Yardım Operasyonu / 4
5’er tonluk tank, Çadırkentin genel su ihtiyacının karşılanması amacıyla kamp tesisatına
bağlanmıştır. Ayrıca, Cezire Hayat Çadırkentinde bulunan tuvalet üniteleri için daha önce
yaptırılan fosseptik çukurlarının yetersiz kalması, sıcaklıkların artması ve halk sağlığı göz
önünde bulundurularak, Çadırkentte bulunan tüm tuvalet üniteleri için 3 metreküp boyutunda fosseptik çukurları inşa edilmiştir.
3.1.3. EĞİTİM HİZMETLERİ
Cezire Hayat Çadırkenti’nde, UNICEF tarafından 60 metrekarelik dört adet derslik yapılmıştır. Anılan dersliklerde, yerel bir sivil toplum kuruluşu olan Somali Sosyal Hizmetler Topluluğu (Somalia Community Concern) tarafından, toplamda 240 öğrenciye örgün
eğitim verilmektedir. Türk Kızılayı, eğitim gören çocuklarla sürekli olarak ilgilenmekte ve
ihtiyaçlarını karşılamaya çalışmaktadır.
Somali’deki ihtiyaç sahiplerine mümkün olan en iyi imkanlarla hizmet veren Türk Kızılayı,
Cezire Hayat Çadırkenti’nde halkın bilgilendirilmesi amacıya çeşitli konularda uyarı ve
bilgi levhaları hazırlamıştır. Toplamda 70 Adet uyarı levhası hazırlanmış olup, 7 Mayıs
2012 tarihi itibarıyla çadırkentin uygun noktalarına yerleştirilmiştir. Çadırkent sakinlerinin;
sağlık, hijyen, yangın gibi konularda bilgilendirilmesi ve bilinçlendirilmesi için Türk Kızılayı
araçlarında bulunan anons sistemleri ile düzenli çalışmalar gerçekleştirilmektedir.
5 / Türk Kızılayı Somali İnsani Yardım Operasyonu
3.1.4. SOSYAL HİZMETLER
Cezire Hayat Çadırkenti Sosyal tesis ve çamaşırhane birimlerinin bulunduğu bölgede,
daha önce zemin düzleme çalışmaları tamamlanan araziye, 200 metrekare mescit ve 16
musluklu bir şadırvan inşaatı ile ilgili çalışmalar tamamlanmış, projenin temel atma töreni
6 Mart 2012 tarihinde gerçekleştirilmiştir.
Çadırkentte ikamet ihtiyacı karşılanan insanların dinlenebilmeleri ve sosyal aktivitelerini
gerçekleştirebilmeleri amacıyla 750 metrekarelik binanın inşaatı ve zemin düzeltme çalışmaları tamamlanmış ve kullanılmaya başlanmıştır. Çadırkent sakinleri sosyal tesiste
oyun, eğlence ve sohbet faaliyetlerini gerçekleştirmektedir. Türk Kızılayı personeli tarafından da sosyal tesiste gerçekleştirilen faaliyetlere sıkça katılım sağlanmakta, çadırkent
sakinlerinin şikâyet ve istekleri dinlenmekte, çocuklarla oyunlar oynanmaktadır.
Çadırkentin üst noktalarında bulunan, yerlerinden edilmiş insanların oluşturduğu, sağlıksız ve korunaksız yerel satış tezgahlarının yerine, Türk Kızılayı tarafından yapılan plan
doğrultusunda, sosyal tesis yanında bir Halk Pazarı yeri oluşturulmuştur. Pazar yeri uzman personelimiz tarafından günlük olarak denetlenmekte ve sağlık koşullarına uygunluğu sağlanmaktadır.
Türk Kızılayı Somali İnsani Yardım Operasyonu / 6
Çadırkent içerisine savaş sonrası ilk yapılan çocuk parkı olma özelliğine sahip Hilal-i Ahmer Çocuk Parkı’nın açılışı 18.07.2012 tarihinde Türk Kızılayı Genel Başkanı Ahmet Lütfi
Akar tarafından yapılmıştır.
Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı dönemlerinde çeşitli gıda ve kömür dağıtımları
gerçekleştirilmekte olup, bayramlaşma organizasyonları düzenlenmektedir.
3.1.5. SAĞLIK VE HİJYEN HİZMETLERİ
Çadırkentte yaşayan ihtiyaç sahiplerine sağlık hizmeti sunulması amacıyla Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı’na bağlı Ulusal Medikal ve Kurtarma Ekibi (UMKE) ile irtibata
geçilmiş, çadırkent içerisinde uygun bir alan hazırlanmıştır. UMKE ekibi tüm donanımı
ile Türk Kızılayı tarafından kurulan sağlık merkezi çadırında temel sağlık ve kontrol hizmetlerini sunmaktadır. Çadırkent sağlık merkezinde müdahale edilemeyen vakalar, Türk
Kızılayı ve Sağlık Bakanlığı ambulansları ile Mogadişu şehir merkezinde bulunan Türkiye
Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı Sahra Hastanesi’ne yönlendirilmektedir.
Çadırkentte yaşayan ailelerin düzenli ve hijyenik biçimde çamaşır yıkama ihtiyaçlarının
karşılanabilmesi amacıyla, 40 adet yıkama bölümü bulunan, 100 metrekarelik bir çamaşırhane tesisi inşa edilmiştir. Çadırkentte yaşayan aileler gün içerisinde sürekli olarak su
imkanı bulunan çamaşırhaneyi aktif olarak kullanmaktadır.
Çadırkentin temiz tutulması amacıyla, yerlerinden edilmiş insanlar arasından seçilen yerel işçiler istihdam edilmiş olup, anılan ekip tarafından Çadırkentin günlük temizliği gerçekleştirilmektedir. Çadırkente çöp torbaları, ekip tarafından günlük olarak toplanmakta
ve Çadırkentin dışındaki çöp toplama alanlarına taşınarak imha edilmektedir.
3.1.6. CEZİRE HAYAT ÇADIRKENTİNİN
TAHLİYE FAALİYETLERİ
2011 yılında meydana gelen kuraklık afeti geride kalmıştır. Bu durumdan ötürü Somali’de
faaliyet yürüten insani yardım kuruluşları faaliyetlerini müdahale evresinden rehabilitasyon evresine kaydırmaya başlamıştır. Bu konjonktüre paralel olarak Türk Kızılayı da Cezire Hayat Çadırkenti’nde barınan afetzedelerin insani yardıma muhtaç halde kalmalarını
önlemek için, rehabilitasyon faaliyetleri kapsamında Cezire Hayat Çadırkenti’ni tahliye
ederek, afetzedelerin kuraklık öncesinde yaşadıkları bölgelere geri dönmeleri ve bu bölgelerde kendi kendilerine yeter hale gelebilmeleri için Somalili yetkililerle görüşmeler sürmektedir.
7 / Türk Kızılayı Somali İnsani Yardım Operasyonu
3.2. YEMEK VE GIDA DAĞITIM HİZMETLERİ
Çadırkent içerisinde yardım malzemesi dağıtımı için Karadeniz, Marmara, Akdeniz ve
Ege isimli olmak üzere 4 adet dağıtım noktası oluşturulmuştur. Çadırkentte düzenli olarak
yapılan gıda dağıtımı, Türk Kızılayı çadırları ve çadırkent yanında kurulan yerlerinden
edilmiş aile yerleşkelerinde yaşayan tüm ailelere yeterli olacak şekilde, 6.185 aileye gıda
paketi olarak, düzenli aralıklarla gerçekleştirilmektedir.
Cezire Hayat Çadırkenti’nde yaşayan ailelerin yemek pişirmeleri amacıyla her çadırın
önüne bir adet geleneksel yemek pişirme ocağı denk gelecek şekilde toplamda 3.000
adet yemek pişirme ocağı yaptırılmıştır.
Mobil fırın kurulması için, çadırkentin giriş bölgesinde 3.500 metrekarelik saha düzeltme
çalışması tamamlanmış olup, üretim alanının etrafı sac paneller ile kapatılmıştır. Söz konusu alana mobil fırın kurulmuş olup 8 yerel personel ile 26 Aralık 2011 tarihi itibari ile
günlük ekmek üretimine başlanmıştır. Üretilen ekmekler, dağıtım araçları ile çadırkentte
yaşayan ailelere günlük olarak dağıtılmaktadır. Mobil fırında 45 gün süreyle uzman personel refakatinde işbaşı eğitimi gören 8 yerel personel, kendileri üretim yapabilecek seviyeye ulaşmış ve 20 Ocak 2012 tarihi itibarıyla mobil fırında ekmek üretimi tamamen yerel
personele teslim edilmiştir. 26.11.2011–13.03.2014 tarihleri arasında 6.575.332 adet ekmek üretilmiş ve dağıtılmıştır.
Türk Kızılayı Somali İnsani Yardım Operasyonu / 8
Mogadişu’nun Hamarweyne ilçesinde bulunan, toplam 2.000 metrekare büyüklüğünde,
etrafı duvarla çevrili ve muhafazalı, özel mülk bir arazi, Banadir Valisi Mohamud Ahmed
Nur aracılığıyla, arazi sahibi ile gerçekleştirilen görüşmeler neticesinde, 13 Şubat 2012
tarihinde, Somali’deki insani yardım faaliyetleri süresince mobil mutfak ünitesi için ücretsiz olarak Türk Kızılayı’na tahsis edilmiştir. Arazide gerekli çevre temizliği, zemin düzleme, sertleştirme, sıva, boya, gerekli bulaşıkhane, depo, ofis, tuvalet, banyo vb. birimlerin
inşaatı çalışmaları tamamlanmış olup, 18 Mart 2012 tarihi itibarıyla mobil mutfak ünitesi
yerleşkeye sevk edilmiştir.
Mobil mutfak ünitesinde üretimi yapılacak sıcak yemeğin dağıtımının yapılacağı noktalar için toplamda 01.07.2013 tarihi itibariyle 12.357 ihtiyaç sahibinin bulunduğu hastane,
yetimhane ve yatılı okullar tespit edilmiş, tespit çalışmalarında; engelli, yetim ve hasta kişilerin bulunduğu yerlere öncelik verilmiştir. Mogadişu’da tespit edilen ve öncelikli
olarak yemek dağıtımı yapılması gereken yerler belirlenerek, 4 Haziran 2012 tarihinden
itibaren Somali yemek kültürüne uygun deneme üretimi yapılmıştır. Yerel damak tadının
tespiti üzerine 9 Haziran 2012 tarihinde kapasite artırılarak yemek üretimine başlanmıştır. Somali Kızılayı’nın personel desteği sağladığı yemek üretimi, Türk Kızılayı’nın tecrübeli aşçıları tarafından eğitim verilen yerel personel tarafından gerçekleştirilmektedir.
13.03.2014 tarihine kadar toplamda 5.230.933 kişiye yemek dağıtımı yapılmıştır.
Cezire Hayat Çadırkenti’nde yemek dağıtım faaliyetlerine ek olarak, Türk Kızılayı tarafından çeşitli zamanlarda meyve suyu ve bisküvi dağıtımı da gerçekleştirilmektedir.
3.3. YARDIM MALZEMELERİNİN DAĞITIMI
Somali limanında Türk Kızılayı’na tahsis edilen 5.000 metrekare alan içerisinde, Somali
İnsani Yardım Operasyonu kapsamında gerek Türkiye’den, gerekse dünyanın çeşitli ülkelerinden Somali’ye gönderilen insani yardım malzemelerinin ve ekipmanların kabulünün,
stoklanmasının ve dağıtım noktalarına sevkinin gerçekleştirilebileceği bir “Lojistik Merkez”in
kurulması amacıyla Mogadişu Limanında bir depolama alanı oluşturulmuştur. Lojistik merkezimizde 20.09.2011 tarihi itibariyle Kurumsal Kaynak Planlama (ERP) programı kullanılarak lojistik merkeze gelen ve merkezden çıkan tüm malzemeler takip edilmektedir.
Mogadişu kent merkezinde ve yakın çevresinde aynı zamanda kamplarda yaşayan ihtiyaç sahibi bilgilerine Kaymakamlar vasıtasıyla erişilebilmektedir. Kentte ve kamplarda yaşayan ihtiyaç sahiplerinin ihtiyaçları tespit edilmekte, dağıtım planları hazırlanarak kamplarda yaşayan ihtiyaç sahiplerinin ihtiyaçları karşılanmaktadır.
9 / Türk Kızılayı Somali İnsani Yardım Operasyonu
Çadırkentte 2.484 çadırda ve civarındaki IDP yerleşkelerinde toplam 30.925 kişi barınmakta olup, ihtiyaç duyulan yardım malzemelerinin dağıtımı periyodik olarak gerçekleştirilmektedir.
3.3.1. TÜRK KIZILAYI’NIN YÜRÜTTÜĞÜ
DİĞER DAĞITIM FAALİYETLERİ
Yaşanan aşırı yağışlar sonrası Shabelle nehrinin taşması sonucu Shabelle bölgesinde
bulunan Jowhar ve Balcad şehirleri sel suları altında kalmıştır, halkın ekili alanları ve
mahsulü tamamen tahrip olmuştur. Bahse konu afete müdahale etmek için Jowhara 750
ton ve Balcada 250 ton olmak üzere toplamda 1.000 tonluk un ve şekerden oluşan gıda
malzemesinin dağıtımı gerçekleşmiştir.
Ekim 2013’te Puntland’i vuran tayfun sonucu yüz binlerce kişi evlerini terk etmiş ve 300’ün
üzerinde kişi de yaşamını yitirmiştir. Bu çerçevede Puntland bölgesine acil müdahale
olarak ilk etapta 5.000 kişilik uçak ile ekmek, su, konserve balık ve bisküviden oluşan
kumanya seti gönderilmiştir. Ardından, bölgeye 40.000 kişilik 2.000 ton un ve şekerden
yardım dağıtımı yapılmıştır. Ayrıca 20.000 aileye yönelik 1.000 ton gıda dağıtımı yapılması planlanmaktadır.
Kismayo’da meydana gelen silahlı çatışmalar nedeniyle, Somalili yerel makamların Kismayo bölgesinde acil gıda ihtiyacını belirtmesi sonucu Delegasyonumuz bu bölgeye bir
dağıtım planı gerçekleştirmiştir. Yapılması planlanan 1.200 ton 24.000 ailelik gıda malzemesi dağıtımına ilişkin olarak gemi ihalesi tamamlanmış ve kısa içerisinde malzemenin
sevkiyatı planlanmaktadır.
Ayrıca, Ocak 2014’te Afgoye, Bondhere ve Karan Gubedrey bölgelerinde toplam 8.250
aileye gıda yardımında bulunulmuştur.
3.3.2. SOMALİ’YE TOPLAMDA YAPILAN
YARDIM SEVKİYATLARI
Somali’ye 8 Ağustos 2011 – 06 Ocak 2014 tarihleri arasında havayolu ile 10, denizyolu
ile 7 olmak üzere toplamda 17 sevkiyat ile 33.982 ton yardım malzemesi sevk edilmiştir.
3.4. KURBAN KESİM VE SOĞUK HAVA DEPOSU PROJESİ
Türk Kızılayı Somali İnsani Yardım Operasyonu / 10
Wadajir Kaymakamlığı ile yapılan protokol kapsamında, Türk Kızılayına tahsis edilen 160
metrekarelik binanın tadilat ve alan düzenleme çalışmalarına 19 Ekim 2011 tarihinde başlanılmış ve soğuk hava ünitesinin kurulumu ile birlikte, 6 Kasım 2011 tarihinde tamamlanarak kullanıma sunulmuştur.
Kurban organizasyonu kapsamında kullanılan Soğuk hava deposunun resmi açılışı, 26
Kasım 2011 tarihinde Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ tarafından gerçekleştirilmiştir.
Kurban Bayramı kapsamında kurban kesim faaliyetleri yürütülerek, etlerin ihtiyaç sahibi kişilere hijyenik koşullarda dağıtılmasının sağlanması amaçlanmıştır. Kurban Bayramı
(Kasım 2011) süresinde 5.870 küçükbaş ve 750 büyükbaş olmak üzere toplam 6.620
kurbanlık hayvan kesimi 11.120 hisse olarak yapılmıştır. Kurban kesimleri, Türk Kızılayı
personellerinin gözetimi altında, İslami şartlara uygun ve gerekli hijyen koşullarının sağlandığı iki farklı kombinada gerçekleştirilmiştir. Elde edilen 178 ton kurban eti 35.500
aileye dağıtılmıştır.
Türk Kızılayı ile birlikte Somali’de faaliyet göstermekte olan Sivil Toplum Kuruluşları içerisinde yer alan IGMG Hasene Sosyal Yardım Derneği, 500 adet Büyükbaş hayvanı Ekim
2012 Kurban Bayramı faaliyetleri çerçevesinde Türk Kızılayı’na bağışlamıştır.
2013 yılında gerçekleştirilen Kurban faaliyetleri kapsamında ise 100 büyükbaş Somaliland Cumhuriyetinde, 300 büyükbaş Somali Federal Cumhuriyetinde olmak üzere toplam
400 büyükbaş kesilerek ihtiyaç sahiplerine dağıtılmıştır.
11 / Türk Kızılayı Somali İnsani Yardım Operasyonu
3.5. KEMİK YAKMA ÜNİTESİ PROJESİ
Wadajir ilçesinde inşaatı planlanan mezbahanın soğuk hava deposunun yanında inşa
edilmesi ve kemik yakma ünitesinin de bu alanda kurulumu için Mogadişu Valiliği teknik
ekibi ile görüşülmüş ve önerimiz uygun bulunmuştur. Arsanın tahsisi için 17 Aralık 2011
tarihinde Banadir Eyalet Valisi ile toplantı gerçekleştirilmiş, talebimiz Vali tarafından uygun görülerek, arazi 26 Aralık 2011 tarihinde Türk Kızılayı’na tahsis edilmiştir.
Kemik yakma makinesi firma yetkilisi Türkiye’den 8 Şubat 2012 tarihinde bölgeye ulaşarak kendisinin kontrolünde makine alana yerleştirilmiştir. Makinenin kurulumu, test amaçlı
çalıştırılması, gerekli ısı testleri, deneme amaçlı kemik yakılması ve Türk Kızılayı tarafından seçilen 2 personel ile 2 yerel personele eğitim verilmesi çalışmaları tamamlanmıştır.
Uygun çalışma koşullarının oluşturulabilmesi amacıyla, 300 metrekarelik kemik yakma fırını alanının çevresine, uygun yükseklikte tuğla duvar örülmüştür. Kemik yakma makinesi
aktif kullanıma hazır duruma getirilmiş ve oluşturulan tesisin açılışı 6 Mart 2011 tarihinde
Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ ve beraberindeki Türk Kızılayı temsilcileri tarafından
yapılmıştır.
Mayıs 2012 tarihinde Türkiye’den sevk edilen 2 adet kemik yakma ünitesi aynı arazi üzerine konuşlandırılmış ve 13 Mayıs 2012 tarihi itibariyle kurulumları tamamlanmıştır. Türk
Kızılayı Wadajir Kemik ve Hayvan Atığı Yakma Merkezi 3 adet yakma fırını ve gerekli
ekipmanları ile hizmet vermektedir.
Mogadişu’daki tıbbi atıkların halk sağlığına yönelik tehdit oluşturması nedeniyle, kemik
yakma ünitesinin tıbbi atık imha ünitesine dönüştürülmesi planlanmaktadır.
3.6. KEMİK VE HAYVAN ATIĞI ALANI REHABİLİTASYONU
VE TÜRK KIZILAYI STADYUMU PROJESİ
Wadajir ilçesinde, Türk Kızılayı Cezire Hayat Çadırkenti yolu üzerinde bulunan, 20 yıldır
hayvan kesim ve atık alanı olarak kullanılan yaklaşık 10 dönümlük arazide, kemikler ve
hayvan atıklarından oluşan tepeler ve çevreye yaymış olduğu şiddetli koku tespit edilmiştir. Wadajir İlçe Kaymakamlığı ile yapılan görüşmeler neticesinde bölgede hayvan kesiminin yasaklanması sağlanmış, halk sağlığı açısından anılan bölgenin rehabilitasyonuna
yönelik bir çalışma başlatılmıştır.
22 Şubat 2012 tarihinde başlayan çalışmalarda, iş makinaları ve 200’ün üzerinde kamyon
Türk Kızılayı Somali İnsani Yardım Operasyonu / 12
kullanılarak, bölgede bulunan hayvan atıkları ve kemikler, Wadajir ilçesi dışında bulunan
atık alanına sevk edilmiştir. Çalışmaların devamında, arazi kireçlenerek hijyenik hale getirilmiş, yeni toprak getirilerek rehabilitasyonu ve zemin düzleme çalışmaları tamamlanarak
halk sağlığına uygun hale getirilmiştir. Bölgenin Türk Kızılayı tarafından rehabilite edildiğine dair belirtici tabelalar konulmuştur.
Wadajir ilçesinde gerçekleştirilen rehabilitasyon çalışmaları sonrasında, temizlenen alanda gerekli çalışmalar gerçekleştirilerek nizami boyutlarda toprak futbol sahası yapılmıştır.
Açılışı yapılan Türk Kızılayı Stadyumu, çevrede bulunan okul öğrencileri ve Cezire kampında bulunan gençleri spora yönlendirmek amacıyla oluşturmuş olup, 24 Haziran 2012
tarihi itibariyle çevresi tellerle çevrilmiş ve kırmızı kum ile kaplanmıştır.
4. TÜRK KIZILAYI’NIN ORTAKLAŞA YÜRÜTTÜĞÜ PROJELER
4.1. ORTAK YOL VE KÖPRÜ TEMİZLİK ÇALIŞMASI
(KATAR KIZILAYI İLE İŞBİRLİĞİ)
Somali Delegasyon Başkanlığımız Ofis Binasının ve Katar Kızılayı Somali Delegasyonunun bulunduğu Waberi ilçesinde, uzun yıllardır birikmiş çöpler nedeniyle kullanılamaz
halde olan ve Delegasyon Başkanlığımızı Havaalanına ve Cezire Hayat Çadırkenti yoluna en kısa şekilde ulaştırabilecek olan köprü altı yolu, Waberi İlçesi Kaymakamlığından
gelen resmi talep üzerine, Delegasyon Başkanlığımız ve Katar Kızılayı işbirliğinde rehabilite edilmiştir.
13 / Türk Kızılayı Somali İnsani Yardım Operasyonu
Söz konusu proje Türk Kızılayı ve Katar Kızılayı işbirliğinde ortaklaşa gerçekleştirilmiş
ve maliyetleri paylaşılmıştır. Toplamda 100 kamyon ve 10 günlük iş gücü ile yol ve köprü
üzerinde bulunan tüm çöp atıkları temizlenmiş ve yol kullanılabilir hale getirilmiştir. Faaliyetin devamında, köprü boyanmış, “Mogadişu’yu temiz tutun” ifadelerinin yer aldığı Türk
Kızılayı ve Katar Kızılayı görselleri yerleştirilmiştir
4.2. ÇÖP TOPLAMA VE BADANA PROJESİ
(İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İLE İŞBİRLİĞİ)
İş karşılığı ücret programının temel amacı, yerel halkın gücünü harekete geçirerek
Mogadişu’da temiz, hijyenik yeni bir çevre ve şehir görüntüsü yaratmaktır. Proje İstanbul
Büyükşehir Belediyesi ile işbirliği içinde yürütülmüştür. Bu proje sayesinde:
●Temiz çevre hakkında kamu bilinci oluşmaya başlamıştır.
●Çöp torbaları yerel halka dağıtılmış ve onların yaşam alanları çevresindeki çöpleri toplamaları teşvik edilmiştir.
●Toplanan çöpler, kamyonlarla belirlenen atık alanlarına aktarılmaktadır.
●İlçelerde, duvarların boyanması ve badana için yerel halk, boya malzemesi dağıtılarak
teşvik edilmiştir.
Türk Kızılayı Somali İnsani Yardım Operasyonu / 14
Benadir İlçe Komiseri bu projenin çöp sorununu gidermede önemli bir adım olduğunu
belirtmiştir. Somali Geçici Hükümeti ile birlikte şehirden 5 km uzaklıkta, Cezire bölgesinde bir atık alanı tespit edilmiştir. Bu kapsamda çöplerin atık merkezlerine aktarılmasında
kamu bilincini artırmak için çöp torbaları dağıtılmış, taşıma yöntemleri müzakere edilmiştir. 18 Eylül 2011 tarihinde Valilik ile proje ile ilgili protokol imzalanmıştır.
Ekibimiz Başkent Mogadişu şehir merkezinde muhtelif yerlerine toplam 320 adet çöp
konteynırı konulmuştur. Konteynır olmayan çöp döküm noktalarından ekiplerce günlük
ortalama 600 ton çöp toplanmakta ve Karan bölgesi ile Cezire bölgesinde bulunan iki ayrı
katı atık toplama merkezinde depolanmaktadır.
4.3. KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJELERİ
(İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İLE İŞBİRLİĞİ)
Somali İnsani Yardım Operasyonu kapsamında; Türk Kızılayı ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı arasında kuraklık ve kıtlık afetlerinden etkilenen Somali halkı için yapılacak yardım faaliyetlerinin düzenlenme ve yürütülmesi hususlarında mutabakata varılmış
olup 16.09.2011 tarih ve 2029 sayılı meclis kararı ve Yönetim Kurulunun 27.10.2011 tarih
ve 23 sayılı kararı ile İşbirliği Protokolü imzalanmıştır. Türk Kızılayı – İBB Somali Ortak Yardım ekibi, 20 Aralık 2011 tarihi itibari ile Mogadişu’ya ulaşmış ve faaliyetlerine başlamıştır.
Kararlaştırılan kentsel dönüşüm ve belediyecilik projeleri için ihtiyaç duyulan araziler hususunda yapılan çalışmalar sonucu 08 Mart 2012 tarihinde Türk Kızılayı-İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ekibi ile Mogadişu Valiliği arasında Havayoluna yakın 62 dönümlük
arazinin tahsisi için protokol imzalanmıştır.
Türk Kızılayı Genel Merkezi ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nden gelen teknik ekip
eşliğinde projeler kapsamında şantiye alanı ve yapılması düşünülen imalatların tespiti
öncelikli olarak ele alınmıştır. Belirlenen plan ve projeler eşliğinde, şantiye alanı içerisinde
görülen İdari Bina, Personel Yatakhaneleri, Tamir-Bakım Atölyeleri, Asfalt Tesisi ve Beton
Santralinin teknik raporların tamamlanmasını müteakip bahse konu inşaat süreci başlatılarak 2013 yılı Mayıs ayı içerisinde söz konu binalar kullanıma hazır hale getirilmiştir.
Bahse konu projelerde kullanılmak üzere Türk Kızılayı Genel Merkezinde, 8 kalem 17
adet iş makinesi, 13 kalem 40 adet araç ve üstyapıları ile tamir bakım atölyesi için 134
kalem garaj ekipmanlarının tedariki için 20-21 Şubat 2012 tarihlerinde teknik inceleme
tamamlanmış ve 22-24 Şubat 2012 tarihleri arasında ihale edilerek araç ve ekipmanlar
tedarik edilmiştir.
15 / Türk Kızılayı Somali İnsani Yardım Operasyonu
Bölgede Fen İşleri Projelerinde kullanılmak üzere, denizyolu ile 02 Ağustos 2012 Pazar
günü Türkiye’den hareket ederek, 21 Ağustos 2012 Salı günü Somali Mogadişu’ya ulaştırılan söz konusu araç ve malzemeler faal olarak kullanılmaktadır.
Planlanan projelerde kullanılmak üzere sözleşme gereği İSTON tarafından temin edilen
Beton Santrali, Parke Taşı ve Bordür Üretim Tesisi ile birlikte diğer yardım malzemeleri,
bölgeye denizyolu ile sevk edilmek üzere 13.03.2013 tarihinde Türkiye Derince Limanından yola çıkarılmış olup, 29 Mart 2013 tarihinde Somali Mogadişu’ya ulaştırılmıştır.
Beton Santrali, Parke Taşı ve Bordür Üretim Tesisinin inşaata ilişkin temel saha zemin
çalışmaları 04 Mayıs 2013 tarihinde, çelik yapı işleri 29 Haziran 2013 tarihinde ve imalatta
kullanılacak olan makinelerin kurulumu 26 Temmuz 2013 tarihinde tamamlanarak deneme üretimleri yapılmıştır. 15 Eylül 2013 tarihi itibariyle İSTON tarafından yapımı üslenilen
söz konusu üretim tesisinin yapım ve montaj işi tamamlanmış ve bütün kalıpların deneme
üretimi yapılmıştır.
4.4. SU HAVZALARI
“ATIK SU VE YAGMUR SUYU TOPLAMA POJESİ”
(İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İLE İŞBİRLİĞİ)
Mogadişu şehir merkezinde 4 ayrı noktada yağmur suyu ve atık suların toplandığı su top-
Türk Kızılayı Somali İnsani Yardım Operasyonu / 16
lama havzaları yapılmakta olup, ayrıca ızgara sistemiyle biriken suların mevcut havzalara
tahliyesi yapılmaktadır.
4.5. YOL YAPIM / YENİ YOL AÇMA ÇALIŞMALARI
(İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İLE İŞBİRLİĞİ)
Türk Kızılayı – İstanbul Büyükşehir Belediyesi Somali Ortak Yardım Ekibi tarafından, tamamı daha önce yolu olmayan alanlardan; 6 km döküm sahası yolu,1 km Cezire- Afgoye
bağlantıyolu,1,5 km Cezire - Medine bağlantı yolu,1 km Mekkei Mukarrama - Bolhowi
yolu yapılmıştır. Mogadişu kentinde birçok yol onarımı yapılmıştır. Toplamda yaklaşık olarak 14 km yol çalışması yapılmıştır.
5. TÜRK KIZILAYI’NIN GERÇEKLEŞTİRMEYİ
PLANLADIĞI PROJELER
5.1. ENDÜSTRİ MESLEK LİSESİ PROJESİ
Proje kapsamında Somali’de bulunan hastanelerde hemşire ve sağlık personeli açığının giderilmesi amacıyla 30 Haziran 2011 tarihinde Somali Eğitim Bakanı ile görüşülmüş
ve eski Nova Kolejinin bulunduğu alanın projeye tahsis edilmesi hususunda mutabakata
varılmıştır. Söz konusu binanın restorasyona uygun olmadığına karar verilerek yeniden
inşası konusunda hem fikir olunmuştur. Görülen lüzum üzerine Sağlık Meslek Lisesi projesi, Endüstri Meslek Lisesi projesine dönüştürülmüştür.
Somali Cumhuriyeti Banadir Eyalet Valiliği tarafından Türk Kızılayı’na 15 Aralık 2011 tarihinde tahsis edilen eski Nova Koleji binası ve arazisi üzerine “Meslek Lisesi Projesi”nin
uygulaması için Türk Kızılayı Somali Delegasyon Başkanlığı ile Somali Cumhuriyeti Geçici Hükümeti Eğitim, Kültür ve Yüksek Öğrenim Bakanlığı arasında 27 Aralık 2011 tarihinde bir protokol imzalanmıştır.
Yapı Teknik Ekibi, proje alanındaki ön tespit çalışmalarını tamamlamış olup, yerelden
temin edilen bir firma aracılığıyla okul arazisinin topografik ölçümleri ve haritalandırılması
yaptırılmıştır.
31 Ekim 2012 tarihi itibariyle Somali Geçici Hükümeti tarafından Türk Kızılayına tahsis
edilen arazide yıkım işleri tamamlanmış, proje çalışması tamamlanarak ve keşfi çıkarılmıştır. İnşaat işi ihale edilmiş olup, Yapı Teknik ve Proje Yönetimi Müdürlüğü tarafından
takip edilmektedir.
17 / Türk Kızılayı Somali İnsani Yardım Operasyonu
5.2. MİKRO HASTANELER PROJESİ
Somali’deki ihtiyaç sahiplerinin sağlık gereksinimlerini karşılamak için Büyükelçilik koordinasyonunda Somali genelinde Micro Hastaneler kurulması projesi çerçevesinde Somaliland, Taleh, Awdal, Boramo, Jubbaland – Kismayo, Bay – Baidola, Orta Shabelle
- Jowhar, Galmudug – Galkayo ve Sool – Lascaonut’a mikro hastaneler kurulması planlanmaktadır. Mikro Hastanelerin inşasına yönelik saha çalışmaları Mart 2013 tarihi itibariyle başlatılmıştır.
5.3. YETİMHANE VE OTOGAR / PAZARYERİ PROJESİ
(İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İLE İŞBİRLİĞİ)
Proje kapsamında Genel Müdürlük yetkili kılınmış olup, pazaryeri ve otogar yerine ilişkin
projenin İBB tarafından hazırlanması süreci Yönetim Kurulu Üyesi İsmail Hakkı TURUNÇ
takibinde devam etmektedir.
5.4. TIBBİ ATIK PROJESİ
Şehir merkezinde muhtelif katı atıkların ( 600 ton) toplanması haricinde, mevcut hastane
ve kliniklerde oluşan tıbbi atıklar gayri sıhhi çöpe atılmaktadır. Mevcut çöp kamyonlarından birinin “tıbbi atık”aracına dönüştürülerek tıbbi atıkların imhası için Mogadişu Valiliği
ve sağlık otoriteleriyle görüşülerek, toplanması ve imhası sağlanacaktır. Söz konusu
imha, kemik yakma üniteleriyle, kemik yakma ünitesi projesinin devamı niteliğinde sürdürülecektir.
6. PERSONEL DURUMU
Somali İnsani Yardım Operasyonu kapsamında 14 Mart 2014 tarihi itibariyle Türk Kızılayı
Somali Delegasyon Başkanlığı bünyesinde bölgede 3 Türk Kızılayı çalışanı ve 196 yerel
personel ile Türk Kızılayı – İBB Somali Ortak Yardım ekibi bünyesinde bölgede 4 Türk
Kızılayı, 11 İ.B.B ve İSTON, 195 yerel personel olmak üzere toplam 409 personel görev
yapmaktadır.
Türk Kızılayı Somali İnsani Yardım Operasyonu / 18
Türkiye’den Somali’ye Yapılan Sevkiyatlar:
SEVK
NO
ULAŞIM
YOLU
HAREKET
ANA MALZEME KALEMLERİ
VARIŞ TARİHİ
TOPLAM
AĞIRLIK(KG)
1
Havayolu
(1.Uçak)
08.08.2011
08.08.2011
Gıda
19.721
2
Havayolu
(2.Uçak)
08.08.2011
08.08.2011
Gıda
29.745
3
Havayolu
(3.Uçak)
13.08.2011
13.08.2011
Çadır Ve Çadır İçi Malzemeler - Çöp Poşeti - Klor
Tab. - Ekip Ekipman
36.508
4
Havayolu
(4.Uçak)
16.08.2011
16.08.2011
Gıda - Şeffaf Naylon Poşet - Role
12.167
5
Denizyolu 19.08.2011
(1.Gemi)
11.09.2011
(Burak –A)
Gıda, Giyim, Çadır ve Çadır İçi Malzemeler, Tıbbi
Sarf Malzemesi, Jenerator, Ekıp Ekıpman, Araç
(Ambulans, Mınıbüs, Çıftkabin Araç, Forklift )
6
Denizyolu
(2.Gemi)
29.08.2011
Napılh Varış:
02.10.2011
Senatör-1
04.11.2011
Aliimran Varış:
10.11.2011
Napıl H İsimli Gemideki Mlz.
Mobil Mutfak, Mobil Fırın, Tır Çekicisi Iveco
3.246.925
223.742,75
Senatör-1 İsimli Gemideki Mlz.
Jeneratör, Çadır, Gıda, Hijyen, Giyim
Aliimran İsimli Gemideki Mlz.
Jeneratör, Çadır, Gıda, Hijyen, Giyim
7
Havayolu
(5.Uçak)
11.09.2011
11.09.2011
Gıda, Hijyen, Çadır İçi Malzemeler, Ekip Ekipman
8
Havayolu
(6.Uçak)
05.10.2011
05.10.2011
Gıda
9
Denizyolu
(3.Gemi)
17.10.2011
10.11.2011
Gıda, İlaç, Çadır ve Çadır İçi Malzemeler, Hayvan Atığı Yakma Fırını
10
Havayolu
(7.Uçak)
27.10.2011
29.10.2011
Kayıt Cihazı, Kamera, Lcd Monitör, Adaptör,
Kablo, Araç Altı Arama Aynası, Güv Aynası, El
Dedektörü, Soğuk Hava Deposu
11
Havayolu
(8.Uçak)
16.11.2011
25.11.2011
Ekip Ekipman
838,00
12
Havayolu
(9.Uçak)
05.03.2012
05.03.2012
Ekip Ekipman
650,00
13
Havayolu
(10.Uçak)
01.05.2012
01.05.2012
2 Adet Kemik Yakma Fırını
250.000 Adet Muhtelif Poşet
3.019,00
14
Denizyolu
(4.Gemi)
02.08.2012
21.08.2012
Garaj Ekipmanı, Kamyon, İş Makinası
828.960
Denizyolu
(5.Gemi)
28.11.2012
10.12.2012
Ekip Ekipmanları, Çocuk Oyun Parkı, Jenaratör,
Yatak, Su Arıtma Tesisi
15
Şeker, Un
Şeker
16
Denizyolu
(6.Gemi)
13.03.2013
29.03.2013
Ekip Ekipman Malz., Konserve Et (Et Balık Kurumu), Ayni Yardım Kolisi (Aziz Mahmut Hüdayi
Vakfı), Çöp Konteynırları, Beton Santrali İle Parketaşı Ve Bordür Üretim Tesisi
Şeker, Un
17
Denizyolu
(7. Gemi)
12.10.2013
Ekip Ekipman ve Malzemesi
12.11.2013
Şeker, Un
GENEL TOPLAM
19 / Türk Kızılayı Somali İnsani Yardım Operasyonu
1.499,62
11.725,62
2.208.141,06
15.235,65
4.000.000
269.375,00
2.300.000,00
523.578,00
10.000.000,00
250.000,00
10.000.000,00
33.981.830,70
TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Ataç 1 Sokak No:32 Yenişehir 06420 Ankara, Türkiye
Tel: +90 312 430 23 00 • Faks: +90 312 4300175
www.kizilay.org.tr • [email protected]
Download

somali insani yardım operasyonu yalnız değilsiniz