DERS TANITIM BİLGİLERİ
Dersin Adı
Kodu
Brülör Teknolojisi
Dersin Seviyesi
Dersin Türü
Dersin Dili
Dersin Ön Koşulu
Dersin Veriliş Şekli
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretim Elemanı
YY
BRT-2SH
2
Teori
Uygulama
Y. Kredi
AKTS
1
1
1,5
3
Ön lisans
Zorunlu
Türkçe
Yüz Yüze
Dersin Amacı
Öğrencilere ham petrol ve petrolün elde edilişi, yakıt yağları, yanma ve yanmanın
kontrolü ile ilgili tanım ve kavramları öğretmek, yüksek basınçlı brülörler ve gaz
brülörleri ile ilgili bilgi ve becerileri kazandırmak amaçlanmaktadır.
Dersin Öğrenim
Kazanımları
• Ham petrolün ve petrolün elde edilişini açıklayabilir.
• Yakıt yağlarını sınıflandırabilir, depolanmalarını açıklayabilir.
• Brülör yakıt tesisatını yapabilir.
• Yanma ve yanmanın kontrolünü açıklayabilir.
• Yüksek basınçlı brülörünü tanıyabilir, parçalarını söküp takabilir ve görevlerini
açıklayabilir.
• Gaz brülörlerini tanır, parçalarını söküp takabilir ve görevlerini açıklayabilir.
Dersin İçeriği
Derste, yakıtlar ve yanma, brülör çeşitleri, çalışma prensipleri, brülörleri meydana
getiren elemanlar, meydana gelebilecek arızaların muhtemel sebepleri ve
giderilme yöntemleri uygulamalı olarak öğretilecektir.
S
1
2
3
4
5
ÖNLİSANS PROGRAM YETERLİLİKLERİ
Yapı Tesisat Teknolojisi alanında temel bilgilere sahip olurlar ve Yapı Tesisat
Teknolojisi alanındaki temel kavramları tanımlayabilirler,
Yapı Tesisat Teknolojisi alanında tanımı iyi yapılmış problemlerin çözümü için
gerekli olan verileri toplayarak problemleri bilimsel yöntemlerle çözebilirler, pratik
uygulamalar için gereken teorik bilgileri açıklayabilirler,
Yapı Tesisat Teknolojisi alanı ile ilgili tasarımları ve uygulamaları çalışma
arkadaşlarına, üstlerine, hizmet verdiği kişi ve gruplara anlatırken uygun yöntem ve
teknikler kullanabilirler ve takım çalışması yapabilirler,
Yapı Tesisat Teknolojisi alanında edindiği temel bilgi ve becerileri kullanarak
alanındaki güncel teknoloji ve araçların kullanımını öğrenebilirler ve öğrendiklerini
uygulayabilirler,
Öğrendikleri temel alan bilgileri ve becerileri ile Yapı Tesisat Teknolojisi alanında
kaynak araştırması yapabilir, veri tabanları, teknik dokümanlar ve diğer ilgili
kaynaklarını kullanabilir, toplanan verileri analiz ederek yorumlayabilir ve
problemleri çözebilirler,
6
Yapı Tesisat Teknolojisi sistemleri, sistem bileşenlerini ya da süreci analiz ederek,
sistemi kullanabilir, kontrollerini, bakım ve onarımını yapabilirler ve bu amaçla
kullanılması gerekli olan cihaz ve makineleri kullanabilirler,
7
Yapı Tesisat Teknolojisi alanı ile ilgili çalışmalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen
sorunlar için çözüm önerileri geliştirebilir, bireysel ve grup olarak sorumluluk
alabilirler,
1
Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
X
X
X
X
X
X
X
8
Sorumluluğu altında çalışanların Yapı Tesisat Teknolojisi alanıyla ilgili gelişimlerine
yönelik etkinlikleri yürütebilir ve gelişmelerini objektif olarak değerlendirebilirler,
9
Yapı Tesisat Teknolojisi alanında kazandığı temel bilgi ve beceriler ile kendi
kendine öğrenme becerisi kazanarak öğrendiği bilgileri eleştirel bir yaklaşımla
değerlendirebilme,
X
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci ile bilim ve teknolojideki gelişmeleri
10 izleyebilme ve kendini sürekli olarak yenileyerek alanındaki güncel teknoloji ile
üretilmiş makine teçhizat alet, avadanlık, cihaz ve araçları kullanabilme,
11
X
Yapı Tesisat Teknolojisi alanında çalışan personelle, çalışma arkadaşlarıyla ve iş
nedeniyle iletişimde bulunduğu kişilerle sağlıklı ve etkili iletişim kurabilme,
Yapı Tesisat Teknolojisi alanın gerektirdiği bilgisayar yazılımı ve donanımı ile
birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme,
Öğrendikleri Türkçe ve yabancı dil bilgisi ile alanı ile ilgili konularda düşüncelerini
13 ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini uzman olan ve olmayan kişilerle
paylaşabilirler,
Yapı Tesisat Teknolojisi ile ilgili konularda, sosyal sorumluluk, etik değerler ve
14
sosyal güvenlik hakları bilgisi ve bilincine sahip olurlar,
Yapı Tesisat Teknolojisi ile ilgili konularda, iş güvenliği, işçi sağlığı ve çevre koruma
15
bilgisi ve bilincine sahip olabilirler.
12
X
X
X
HAFTALIK KONULAR VE DERS ÖNCESİ HAZIRLIK
Hafta
Konular
1
Ham petrolün rafine edilmesi, yakıt yağlarının sınıflandırılması, yakıt yağlarını tanımlayan değerler.
2
Yakıt tanklarının biçimleri, tankların konulduğu yerler.
3
Akaryakıt tankları borulama tesisatı, yakıt tankı hacmi..
4
Yakıt tankı brülör seviyesi altında, yakıt tankı brülör seviyesi üstünde.
5
Akaryakıt ring tesisatı, yakıtın ısıtılması.
6
Yanmanın tanımı, sıvı yakıtın bünyesinde bulunan elementlerin yanması, baca gazı.
7
Uygulamalı yarıyıl ara sınavı.
8-9
Yarıyıl ara sınavı.
10
Kontrol ve ölçüm cihazları, yanma kusurları ve giderilmesi.
11
Brülörü meydana getiren elemanlar, ateşleme sistemi.
12
Yakıt püskürtme memeleri.
13
Yakıt pompaları.
14
Gaz brülör çeşitleri.
15
Gaz brülörlerinin ana elemanları, gaz hattındaki elemanlar.
16-17
Yarıyıl sonu sınavı.
2
KAYNAKLAR
Ders Kitabı
1. Brülör Teknolojisi Ders Notu
Yardımcı
Ders Kitabı
Yakıcı Cihaz Bakım Onarım - I (522EE0036) (Megep)
Yakıcı Cihaz Bakım Onarım - II (522EE0037) (Megep)
Yakıcı Cihaz Elektrik Bağlantıları (522EE0034) (Megep)
Yakıcı Cihaz Kumanda Elemanları Montajı (522EE0033) (Megep)
Yakıcı Cihaz Meslek Resim (520TC0021) (Megep)
Yakıcı Cihaz Montajı - I (582YIM261) (Megep)
Yakıcı Cihaz Montajı - II (582YIM262) (Megep)
Yakıcı Cihazlarda Arıza Bulma (522EE0035) (Megep)
Değerlendirme
Yarıyıl Çalışmaları
Adet
Puan
Ara Sınav
1
16
Yarıyıl Sonu Sınavı
1
60
Temrin Notu
1
16
Yarıyıl Değerlendirme Notu
1
8
TOPLAM
100
AKTS/İŞ YÜKÜ TABLOSU
Faaliyetler
Sayı
Süre (Saat)
Toplam İş Yükü
Ders saati
13
2
26
Sınıf dışı ders çalışması
13
2
26
Ödev
10
1
10
Ara sınav çalışması
4
1
4
Ara sınav
1
2
2
Yarıyıl sonu sınavı çalışması
4
1
4
Yarıyıl sonu sınavı
1
2
2
TOPLAM
74
AKTS
3
3
Download

Brülör Teknolojisi