DÝKKAT! ATTENTION!
ÜRÜNLERÝMÝZDE KULLANILAN KUMAÞ ÖZELLÝKLERÝ
Gömlek (çeþitleri)
% 65 cotton
% 60 cotton
% 100 cotton
Pantolon (çeþitleri)
Alpaka
Gabardin
P.Gabardin
Micro gabardin
% 35 polyester
% 40 polyester
% 67 polyester
% 80 polyester
% 100 cotton
% 67 polyester
Aþçý Ceket (çeþitleri)
Alpaka
% 67 polyester
Poli viskon
% 80 polyester
%33 viskon
% 20 viskon
% 33 viskon
% 33 viskon
% 20 viskon
Yelek & Kravat (çeþitleri)
Brokar
% 100 polyester
Üstte bileþimleri belirtilen kumaþlarýn, ilgili imalatçý firmada teknik þartnameleri, ürünlerindeki olasý
kumaþ kaynaklý sorunlarda, Ýstanbul Üniversitesi Tasarým ve Tekstil Fakültesi labaratuvarý, yýkanmamýþ
örnek için bilir kiþidir.
Astarlý ürünlerde firmadan görüþ alýnmadan yýkama iþlemi yapýlmamalýdýr.
Aksi halde (solma, çekme, ter ve güneþ reaksiyonu gibi) oluþabilecek sorunlarda fimamýz sorumlu
deðildir. Reklamasyon kabul edilmez.
Web sayfasýndaki ürün renklerinde ekrandan kaynaklanan kabul edilebilir renk kayýplarý mevcut
olup, dikkate alýnmasýnda yarar vardýr.
Ürün gamýnda bulunan kumaþ ve desenlerin sürekliliði her an devam ettirme olanaðý olmamakla
beraber (3 haftalýk) bir opsiyon ile devamý saðlanýr.
Ölçüm tablosuna göre alýnan ölçülerden (otel tarafýndan) doðabilecek hatalardan firmamýz
sorumlu deðildir.
Meltem Üniforma, bu sayfadaki tüm ürünlerin model, renk ve kumaþ özelliklerini önceden haber
vermeksizin deðiþtirme hakkýný saklý tutar.
Koleksiyondaki renkler ve modeller devamlýlýk göstermeyebilir.
Koleksiyondaki kullanýlan ürünler, modeller ve resimler hiçbir þekilde kopyalanamaz, çoðaltýlamaz;
her hakký yasal olarak saklýdýr.
Ürünlerimiz bu web sayfasýnda bulunanlarla sýnýrlý deðildir lütfen güncel bilgi isteyiniz.
Özel taleplerinizde sizler için numune üretilecektir.
Download

DİKKAT! ATTENTION!