İçindekiler
İçindekiler
BELEDİYE BAŞKANLARININ ÖZLÜK HAKLARI .......................................................... 1
Giriş ............................................................................................................. 1
Belediye Başkanlığı Ödeneği ........................................................................... 1
Huzur Hakkı .................................................................................................. 4
Belediye Başkanlığında Geçen Süre ................................................................. 6
Sosyal Hak Ve Yardımlar ................................................................................. 7
İzin Hakkı .................................................................................................... 11
Kıdem Tazminatı Hakkı................................................................................. 11
VIP Salonlarından Yararlanma Hakkı.............................................................. 11
Hizmet Aracından Yararlanma Hakkı ............................................................. 12
Konut Hakkı ................................................................................................ 12
Pasaport Hakkı ............................................................................................ 13
Silah Taşıma Ve Bulundurma İzni Hakkı ......................................................... 13
Belediye Başkanlarının Kimlik Kartı Hakkı ...................................................... 13
Belediye Başkanlarının Sosyal Güvenlik Hakları .............................................. 14
BELEDİYE MECLİS ÜYELERİ VE BELEDİYE MECLİS ÜYESİ BELEDİYE BAŞKAN
YARDIMCILARININ SOSYAL GÜVENLİĞİ ................................................................ 27
Giriş ........................................................................................................... 27
Belediye Meclis Üyelerinin Sosyal Güvenliği ................................................... 27
Belediye
Meclis
Üyeleri
Arasından
Belediye
Başkan
Yardımcısı
Görevlendirilmesi ........................................................................................ 28
Belediye Meclis Üyesi Belediye Başkan Yardımcılarının Sosyal Güvenliği .......... 29
Soru Cevaplar .............................................................................................. 31
Sonuç ......................................................................................................... 36
MAHALLİ İDARELERDE İSTİHDAM EDİLEN SÖZLEŞMELİ PERSONELİN SİGORTA
PRİMİNE ESAS KAZANÇ MATRAHI VE PRİM ORANLARI ........................................ 37
Giriş ........................................................................................................... 37
Sözleşmeli Personelin Sosyal Güvenliğinin Ortaya Konması ............................. 40
VII
Yeni Personel Hukuku
Yasal Dayanak ............................................................................................. 41
Prime Tabi Tutulacak Ödemeler .................................................................... 42
Prime Tabi Tutulmayacak Ödemeler ............................................................. 43
Prim Oranları .............................................................................................. 49
Sonuç Ve Öneri ........................................................................................... 51
BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BAŞKAN DANIŞMANLARININ SOSYAL GÜVENLİĞİ ........ 53
Giriş ........................................................................................................... 53
Başkan Danışmanlarının Nitelikleri, Sayısı Ve Ücreti ....................................... 53
Başkan Danışmanlarının Sosyal Güvenliği ...................................................... 55
Sonuç Ve Öneri ........................................................................................... 60
İŞKUR TARAFINDAN TOPLUM YARARINA ÇALIŞMA PROGRAMINA ...................... 61
KATILANLARIN SOSYAL GÜVENLİĞİ ...................................................................... 61
Giriş ........................................................................................................... 61
Kanuni Dayanak .......................................................................................... 62
Değerlendirme Ve Sonuç.............................................................................. 63
STAJ YAPAN ÖĞRENCİLERİN SİGORTALILIĞINDA PÜF NOKTALAR......................... 65
Giriş ........................................................................................................... 65
Staj Yapan Öğrencilerin Sigortalılığı ............................................................... 66
Staj Yapan Öğrencilere Ödenmesi Gereken Ücret ........................................... 68
Diğer Hususlar ............................................................................................. 70
Sonuç ......................................................................................................... 71
KAMU GÖREVLİLERİNİN DAHA YÜKSEK ÜCRET ELDE ETME İMKANI ..................... 73
Giriş ........................................................................................................... 73
Hak Kaybına Neden Olan Uygulamalar .......................................................... 73
Eksik Yapılan Ödemelerin Telafisinde Dikkat Edilecek Hususlar ........................ 88
Örnek Uygulama ......................................................................................... 88
5271 SAYILI CEZA MUHAKEMESİ KANUNUNA GÖRE İFADE ALINMASI SIRASINDA
AVUKAT BULUNDURULMASI ............................................................................... 91
Giriş ........................................................................................................... 91
Hakkında Ön İnceleme Yapılan Kişinin İfadesinin Alınması .............................. 91
VIII
İçindekiler
Tanıkların Çağrılması ve İfadesinin Alınması ................................................. 102
MEMURLARIN ÇEŞİTLİ ADLARLA EK GELİR ELDE ETMESİNDE YASAK KAPSAMININ
GENİŞLETİLMESİ ................................................................................................. 111
Giriş ......................................................................................................... 111
İlgili Kanun Maddesinde Yaşanan Değişim ................................................... 111
Memurlar İçin Getirilen Ticaret Ve Diğer Kazanç Getirici Faaliyetlerde Bulunma
Yasağının Değerlendirilmesi ....................................................................... 112
Memurların Serbestçe Elde Edebileceği Kazanç Ve İratlar ............................. 118
399 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye Tabi (I) Sayılı Cetvelde Gösterilen
Personelin Ticaret Yasağı Karşısındaki Durumu ............................................ 120
Ticaret Ve Diğer Kazanç Getirici Faaliyetlerde Bulunma Yasağına Aykırı Hareket
Edenlere Uygulanacak Müeyyideler ............................................................ 121
Sonuç ....................................................................................................... 122
MEMURLARIN BASINA BİLGİ VE DEMEÇ VERMESİ ............................................. 125
Giriş ......................................................................................................... 125
Bilgi Ve Demeç Vermenin Mevzuat Karşısındaki Durumu .............................. 125
Konuyla İlgili Bir Yargı Kararı ....................................................................... 126
Sonuç ....................................................................................................... 127
BÜTÇE HAZIRLIK SÜRECİNDE MEMURLAR İÇİN SAĞLIK PRİMİ HESABI ................ 129
Giriş ......................................................................................................... 129
Bütçede Sağlık Primi Giderleri .................................................................... 129
SORU VE CEVAPLARLA MAHALLİ İDARELERDE TIBBİ KÖTÜ UYGULAMAYA İLİŞKİN
ZORUNLU MALİ SORUMLULUK SİGORTASI ........................................................ 133
İDARE MAHKEMESİ KARARIYLA GÖREVİNE İADE EDİLEN BELEDİYE SÖZLEŞMELİ
PERSONELİNİN SGK İŞLEMLERİ ........................................................................... 139
Giriş ......................................................................................................... 139
İdari Yargı Kararlarına İstinaden Görevlerine İade Edilen Sözleşmeli Personel
Üzerine İdarece Yapılacak İşlem .................................................................. 139
Mahkeme Tarafından Ücret Ödenmesine Karar Verilmesi Halinde Prime Esas
Kazanç Hesabı ........................................................................................... 140
Diğer SGK İşlemleri .................................................................................... 140
Sözleşmenin Yenilenmemesinden Mahkeme Kararına Kadar Olan Dönemdeki
Sigortalılık Durumunun Değerlendirilmesi ................................................... 141
IX
Yeni Personel Hukuku
Sonuç ....................................................................................................... 142
HİZMET AKDİNİN FESHİNİN GEÇERSİZLİĞİNDE ÖDENECEK TAZMİNAT VE DİĞER
ÖDEMELER PRİMİ .............................................................................................. 143
Giriş ......................................................................................................... 143
Yasal Dayanak ........................................................................................... 143
5510 Sayılı Kanun Gereğince Prime Esas Kazanç Tespiti ................................ 144
Prim Belgesinin Düzenlenmesi .................................................................... 146
Sonuç ....................................................................................................... 146
KAMU ÇALIŞANLARINDA İŞSİZLİK SİGORTASI ..................................................... 147
Giriş ......................................................................................................... 147
İşsizlik Sigortasının Kapsamı ....................................................................... 147
Kamu Çalışanları 4447 Sayılı Kanuna Tabi Olması ......................................... 149
4447 Sayılı Kanun Kapsamında Yapılan Ödeme Ve Hizmetler ........................ 151
İşsizlik Sigortası Primi ................................................................................. 152
İşsizlik Ödeneğinin Miktarı ......................................................................... 153
İşsizlik Ödeneğine Hak Kazanmanın Şartları (Madde 51) ............................... 154
İşsizlik Ödeneğinin Kesileceği Ve Durdurulacağı Haller .................................. 155
İdari Para Cezaları İle İdari İşlemlere Karşı İtirazlar ....................................... 156
4447 Sayılı Kanuna Tabi Olmayanların Sgk Bildirimi ...................................... 157
İşsizlik Sigortası Priminin Kamu İhale Genel Tebliğindeki Yeri ........................ 157
Sonuç ....................................................................................................... 157
KAMU KURUMLARININ İŞÇİ TALEPLERİNİ İŞKUR ARACILIĞIYLA TEMİNİ ............. 159
Giriş ......................................................................................................... 159
İşçi Olarak Alınacaklarda Aranacak Şartlar ................................................... 161
İşkur Tarafından İşe Göndermede Öncelikli Olanlar ...................................... 161
İşkur’dan İşçi Talebinde Bulunma ................................................................ 162
İşçi Talebinde Dikkat Edilecek Hususlar ....................................................... 163
İŞKUR’dan İşçi Talebinde Bulunulmayacak Hâller ......................................... 164
İşçi Talebinin İlanı Ve İş Başvurusu .............................................................. 165
Taleplerin İşkur Tarafından Karşılanma Esasları ............................................ 165
X
İçindekiler
KPSS Kapsamındaki Taleplerle İlgili Aday Listelerinin Belirlenmesi ................. 166
Kura Usulüne Tabi Taleplerle İlgili Aday Listelerinin Belirlenmesi ................... 167
Asıl Ve Ek Listelerin Kamu Kurum Ve Kuruluşuna Gönderilmesi ..................... 167
Kamu Kurum Ve Kuruluşlarınca Yapılacak İşlemler ....................................... 168
İşçi Taleplerinde Masraf Karşılığı Ödenmesi ................................................. 169
Engelli Ve Eski Hükümlü Çalıştırma ............................................................. 170
Sonuç ....................................................................................................... 173
KAMU KURUMLARI YÖNÜNDEN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU ................ 175
Giriş ......................................................................................................... 175
Kamu Kurumlarının 6331 Sayılı Kanunda Genel Olarak Yükümlülükleri ........... 176
Madde Madde Kanunun Yürürlük Tarihleri .................................................. 179
İş Sağlığı Ve Güvenliği Hizmetlerinin Karşılanma Yöntemi ............................. 185
İş Güvenliği Uzmanı Kapsamı Genişletildi ..................................................... 186
İş Güvenliği Uzmanlarına Üst Sınıflardaki Belgeleri Alabilmelerine İlişkin Sınav
Hakkı Getirilmesi ....................................................................................... 186
İdari Para Cezaları...................................................................................... 187
Değerlendirme, Sonuç Ve Öneri .................................................................. 194
6331 SAYILI KANUNDA TAŞERONLARIN YÜKÜMLÜLÜKLERİ ............................... 197
6331 Sayılı Kanunda Alt İşverenlerin Yükümlülükleri ..................................... 197
Sonuç ....................................................................................................... 203
İŞYERİNDE GEÇİRİLEN KALP KRİZİ OLAYININ İŞ KAZASI KAPSAMINA GİRMESİ .... 205
Giriş ......................................................................................................... 205
İş Kazası Olayının Unsurları ......................................................................... 206
Sigortalının İşyerinde Kalp Krizi Geçirmesi İş Kazası mıdır? ............................ 207
Sonuç ....................................................................................................... 208
XI
Download

İçindekiler - Erkan Karaarslan