T.C.
MUŞ BELEDİYESİ
PARKOMATLI PARK YERLERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ
MUŞ BELEDİYESİ SINIRLARINDA FAALİYET GÖSTEREN PARKOMATLI PARK
YERLERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Hukuki Dayanak, Kapsam ve Tanımlar
Amaç ve kapsam
Madde 1- Bu teknik şartname Muş Belediyesi sınırlarında muhtelif cadde, sokak, meydan vb.
yerlerde araçların belli bir ücret karşılığı faydalanabileceği parkomatlı park yerlerinin hangi koşullarda
çalıştırılabileceği, denetleme, yürütme ve kapatma ile ilgili uygulanacak esasları belirlemektir.
Hukuki Dayanak
Madde 2- Bu teknik şartnamenin kanuni dayanağı 5393 sayılı Belediyeler Kanununun 15/ p, 15/ b,
15/ c ve 34/ e maddeleridir.
Kapsam
Madde 3- Bu teknik şartname, Muş Belediyesi sınırlarında tüm cadde, sokak, meydan vb. yerler
üzerindeki parkomatlı park yerlerini kapsar.
Tanımlar
Madde 4- Bu teknik şartnamede geçen terimlerden;
a) Belediye
: Muş Belediyesini
f) Parkomatlı Park Yerleri: Muş Belediyesi sınırlarında cadde, sokak, meydan vb. yerlerde
yolun ve alanların belli bölümlerinden otopark olarak faydalanmak suretiyle oluşturulan,
parklanma süresi, parklanma ücreti elektronik cihazlar kullanılarak yapılan yerlerini
ifade eder.
Bu teknik şartnamede yer alan ve açıklaması bulunmayan diğer deyimler için ilgili kanun ve
yönetmeliklerde bulunan ifadeler geçerlidir.
İKİNCİ BÖLÜM
Parkomatlı Park Yerlerinin Açılması, Çalıştırılması ve
İzin Verilmesi ile İlgili Hükümler
Parkomatlı Park Yerleri
Madde 5- Muş Belediyesi sınırlarında belirlenen Atatürk Bulvarı’nda Ziraat Bankası önü ile
Devlet Hastanesi önüne kadar olan yolda belirlenmiş tarifeye göre ücret toplanan ve otopark
olarak işletilen yerlerdir. Bu alanların;
Araç park bakslarının en az 6 metreden oluşturulması,
Araç park baksları ile diğer tüm alanların trafik çizgi malzemesi ile işaretlenmesi ve çizilmesi
ya da kedi gözleriyle belirginleştirilmesi,
Kavşak başlarında trafik güvenliği açısından en az 10 metre boşlukların bırakılması ve
işaretlenmesi,
Belirlenen saat ve ücret tarifesini gösteren levhaların en az 50 metre aralıklarla asılması,
Belirlenen park başlangıç ve bitiş noktalarının levhalarla belirtilmesi,
Belirlenen özürlü araç park yerlerinin işaretlenmesi ve belirlenen özürlü araç park yerine
diğer araçların parklanmaların engellenmesi, bu tür durumların İl emniyet Müdürlüğü Trafik
ekiplerine bildirilmesi gerekir.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Denetim
Denetim
Madde 6- Bu teknik şartnamede bahsedilen Parkomatlı Park Yerleri, Muş Belediyesi Zabıta
Dairesi Başkanlığı ve Ulaşım Dairesi Başkanlığı Denetim Ekiplerince kendi görev ve yetkileri
yönünden denetlenirler. Yapılan denetlemeler için bir denetleme formu oluşturulur, tesbit
edilen eksiklikler formla tutanak haline getirilir ve eksikliklerin giderilmesi için süre verilir.
Verilen sürede eksikliklerin giderilmemesi durumunda keyfiyet bir tutanakla tesbit edilir ve
Parkomatlı Park Yerleri, eksikliklerin yerine getirilmesine kadar “Muş Belediyesi’nin
işletmesine geçmesi” istemiyle durum Muş Belediyesi Encümenine sunulur.
DÖRTÜNCÜ BÖLÜM
Mobil Parkomatlı Park Yerleri Sistemi
Madde 7S. No
1
2
3
4













Cihaz
Online Parkomat El
Terminali (yazıcı ve
kamera dahili) ve
Otomasyon Yazılımı
El terminali internet
bağlantısı
Otomasyon Programı
ve Sunucusu
Web Kontrol ara
yüzü
Birimi
ad
Miktar
12
ad
12
ad
1
ad
1
7.1 MOBİL PARKOMAT sisteminin genel Özellikleri;
Nakit geliri anında görülmesini sağlamalıdır.
El terminalleri IP67 seviyesinde koruması olmalıdır.
Bilet üzerine reklam, duyuru yada promosyon uygulanabilmelidir.
Araç sahibine aracı başında anlık bilet oluşturulabilmelidir.
Zamana ya da caddeye özgü farklı tarife oluşturulabilmelidir.
Abone sistemini yazılımsal ayrıca KARTLI SİSTEM yapısı ile desteklemelidir.
Gerekli bir durumda aracın resmini çekebilmesi.
Araçların borç takibinin yapılabilmesi.
Parklama süresi dolan araçlar için otomatik süre uzatımı ve bilet basımı.
Gelişmiş rapor seçenekleri.
Kullanılan el terminali üzerinde kart okuyucu, chip okuyucu ve gsm olması,
Özel (VIP) plakalar tanımlandığında her kullanıcıda anlık görünebilir olması
gerekmektedir.








Bölgesel kartlar, indirim kartları, kredi kartı ile abone sistemi gibi uygulamalar
rahatlıkla yapılabilmesi.
Sistem ile günlük abone olacak dağıtım - pazarlama araçlarının takibi yapılabilmelidir.
Bütün yapılan işlemler GSM / GPRS kullanılarak merkezdeki kontrol bilgisayarında
gerçek zamanlı olarak görünmelidir.
Bölgelerdeki yoğunluk - doluluk oranları gerçek zamanlı görünmelidir.
ONLINE Müfettiş ekranlı el terminalleri ile personelin yaptığı işlemler ve gerçekten
olması gerekenler takip edilmelidir.
Anlık değişik raporlar alınabilmelidir.
Kaçak araç takibi anlık yapılabilmelidir.
Personelin iptal fiş adetleri, kaçak araç bildirimleri gerçek zamanlı olduğu için aynı
araç başka bir noktaya girdiğinde bunlar görünebilmelidir.
7.2 PARKOMAT El Terminali
Özellikler:








Yazıcı entegreli,
Yazıcı boş sayfaya yazabilmelidir.
Kamera entegreli olmalıdır.
GSM şebekeleri üzerinden internet bağlantısı,
Wlan üzerinden bağlantı yapılabilmelidir.
SD kart slotu olmalıdır.
Microsoft Windows CE.net 5.0 Pro işletim sistemi olmalıdır.
Batarya, 3600 mAh veya üstü olmalıdır.
BEŞİNCİ BÖLÜM
KABUL VE GARANTİ ŞARTLARI
Madde 8- Yazılımlar ve cihazlar 2 yıllık garanti kapsamında olacaktır. Çıkan aksaklıklar
makul sürede çözülmelidir.
 Tedarikçi firma tarafından Belediye personeline eğitim verilmelidir.
 Yazılımlar ve cihazlar Belediye malı olacaktır.
Download

T.C. MUŞ BELEDİYESİ