NKY Mimarlık
“MESK’
MERSİN ENTEGRE SAĞLIK KAMPÜSÜ
TRAFİK ETKİ DEĞERLENDİRMESİ
SONUÇ RAPORU
1322-MER.TED/R.01
RMT L
EKİM 2014
İ M İ T E D Ş İ R K E T İ
ANKARA
Kuşkondu Sokak 14/4 Çankaya TR-06690 Ankara · Tel: +90 312 439 07 53 - 439 77 47 · Fax: +90 312 439 50 05 · e-Mail: [email protected]
MERSİN ENTEGRE SAĞLIK KAMPÜSÜ
TRAFİK ETKİ DEĞERLENDİRMESİ
SONUÇ RAPORU
TRAFİK ETKİ DEĞERLENDİRMESİ SONUÇ RAPORU ......................................3
1.
KAPSAM ___________________________________________________ 3
2.
GİRİŞ _____________________________________________________ 3
3.
ÜRETİLEN TRAFİK / ERİŞİM TALEBİ ______________________________ 4
4.
ULAŞIM ALTYAPISI __________________________________________ 12
5.
TRAFİK GÜVENLİĞİ __________________________________________ 12
6.
ÇEVRESEL ETKİ _____________________________________________ 12
7.
SONUÇ ve ÖNERİLER_________________________________________ 12
1322-MER.TED/R.01
Ekim 2014
2
RMT
MERSİN ENTEGRE SAĞLIK KAMPÜSÜ
TRAFİK ETKİ DEĞERLENDİRMESİ
SONUÇ RAPORU
TRAFİK ETKİ DEĞERLENDİRMESİ SONUÇ RAPORU
1.
KAPSAM
Mersin Entegre Sağlık Kampüsü (MESK) projesi Mersin ili, Toroslar ilçesinin kuzeyi
Korukent Mahallesinde 232.000 m2’lik alan üzerinde inşa edilmektedir. 1.259 yataklı
olması öngörülen ve günlük 8.000 poliklinik 2.000 acil servis hastası olmak üzere
toplamda
10.000
kişiye
hizmet
vermesi
beklenilen
projenin
trafik
etki
değerlendirmesine yönelik bilgiler daha önce yürütülen trafik etüdü çalışmalarından
elde edilen veriler baz alınarak bu rapor kapsamında özetlenmektedir.
2.
GİRİŞ
Rapor içeriğinde trafik etki değerlendirmesi projenin üreteceği trafik ve bu trafiğin
etkileyeceği ulaşım altyapısı temelinde iki ana bölümde incelenmektedir. Buna ilave
olarak trafik güvenliğine ve çevresel etkiye ilişkin değerlendirmelerde ayrıca rapor
kapsamında yer almaktadır.
Projenin aktif hale gelmesi sonrasında sağlık kompleksi kaynaklı üretilen trafik özel
araç trafiği, toplu taşım araçları trafiği, ambulans trafiği, lojistik destek amaçlı trafik
ve yaya trafiği olmak üzere beş alt başlıkta irdelenmekte ve “Trafik Talebi” olarak
bölümünde ele alınmaktadır. Bu bölümde proje kaynaklı oluşacak ve ulaşım altyapısını
zorlayacak ek trafik yükünün maksimum saatlik talep/trafik temelinde hesplanmasına
yönelik temel ilkeler açıklanmakta, hesaplamalara yer verilmektedir.
Proje kaynaklı üretilen ek trafik ile yüklenecek ulaşım altyapısı kampüs içi ve kentsel
ulaşım altyapısı olmak üzere iki grupta ele alınmakta ve ulaşım altyapısı kapsamında
bir önceki bölümde hesaplanmış olan trafik yükü baz alınarak değerlendirilmektedir.
Yürütülen trafik etüdü çalışmaları ve genel trafik/ulaşım mühendisliği uygulamaları
doğrultusunda olası problemlere çözüm önerileri sonuç ve öneriler başlığı altında
sunulmaktadır.
1322-MER.TED/R.01
Ekim 2014
3
RMT
MERSİN ENTEGRE SAĞLIK KAMPÜSÜ
3.
TRAFİK ETKİ DEĞERLENDİRMESİ
SONUÇ RAPORU
ÜRETİLEN TRAFİK / ERİŞİM TALEBİ
Proje kaynaklı trafiğin etkilerinin daha net irdelenebilmesi için üretilen trafik erişim
türlerine göre sınıflandırılarak ele alınmıştır. Gerçekleştirilen hesaplamalarda proje
temel
verileri
(Bkz.
Tablo
1.)
ile
benzer
projelere
ilişkin
genel
kabuller
kullanılmaktadır.
Tablo 1. Temel proje verileri
3.1 Özel araçla erişim talebi
Projenin bir sağlık kompleksi olması nedeniyle gelecek talebin önemli bir bölümünün
özel araç trafiğinden oluşacağı öngörülmektedir ve proje genelinde trafik etkisi
anlamında problem yaratacak unsurda bu gruptur.
Özel araçla erişim talebi hastalar ve çalışan personel olarak iki ana grupta
toplanabilir. Gerek hastalara ilişkin gerekse çalışan personele ilişkin üretilecek trafik
ise hesaplamalara yönelik yürütülecek kabuller doğrultusunda sırasıyla poliklinik ve
acil servis kaynaklı, tıbbi personel ve destek personeli kaynaklı olarak ikiye ayrılır.
Kampüse ulaşımda karşılaşılacak maksimum talep hem personelin rutin mesai
saatlerinin
başlaması
hem
de
polikliniklerin
faaliyete
geçmesi
göz
önünde
bulundurulduğunda sabah saatleri olmaktadır. Çalışma saatlerinin erken dilimlerinde
görülen yoğunluk ilerleyen saatlerde bir daha aynı seviyeye çıkmamaktadır. Bu
nedenle en kötü durum senaryosu ortaya konarken hasta yakınları/refakatçi/ziyaretçi
kaynaklı ulaşım talebi hesaplamalar katılmamıştır. Çünkü bu faktör talebin
maksimuma ulaştığı zaman diliminde ihmal edilebilir derecede düşük miktar
olmaktadır.
1322-MER.TED/R.01
Ekim 2014
4
RMT
MERSİN ENTEGRE SAĞLIK KAMPÜSÜ
TRAFİK ETKİ DEĞERLENDİRMESİ
SONUÇ RAPORU
3.1.1 Hasta kaynaklı erişim talebi
Poliklinik Kaynaklı
Beklenen günlük 8.000 poliklinik hastasının % 70’inin öğleden önce kampüse erişme
talebinde bulunacağı ve bu talebe ilişkin zirve saat faktörünün yani eş zamanlı geliş
oranının % 80 olacağı öngörülmektedir. Bu duruma poliklinik hastalarının % 60’ının
özel araçla geldiği eklendiğinde en yoğun dönemde kampüse poliklinik hastaları
kaynaklı 2.688 araçlık bir talebin yöneleceği ortaya çıkmaktadır.
Acil Servis Kaynaklı
Acil servis hastalarına yönelik erişim talebi poliklinik hastalarına oranla büyük farklılık
göstermektedir. Çünkü acil servise erişim talebi çoğunlukla hastanın planlı kararı ile
ani gelişen sağlık problemleri sonucunda ortaya çıkmaktadır. Bu nedenle bu grupta
değerlendirilen erişim talebinin gün içine homojen dağıldığı kabulü belirli bir zaman
diliminde yoğunlaştığı kabulüne göre daha gerçekçi ve doğru olmaktadır.
Bu doğrultuda günlük 2.000 acil servis hastasının % 75’inin ambulans dışı/özel araçla
eriştiği varsayımıyla toplamda 1.500 saatte ise 63 araçlık acil servis hastası kaynaklı
bir talebin söz konusu olacağı ortaya konmaktadır.
3.1.2 Çalışan personel kaynaklı erişim talebi
Çalışan personel kaynaklı erişim talebi tıbbi personel ve destek personeli şeklinde iki
grupta incelenmektedir. Buradaki ana ayrım sosyo ekonomik kökenli olup, gelir
seviyesi, aile ve kültürel yapı ile servis vb sunulan olanaklar gibi etmenlerden
etkilenmektedir.
1322-MER.TED/R.01
Ekim 2014
5
RMT
MERSİN ENTEGRE SAĞLIK KAMPÜSÜ
TRAFİK ETKİ DEĞERLENDİRMESİ
SONUÇ RAPORU
Tıbbi Personel Kaynaklı
1.350 adet olması öngörülen çalışacak tıbbi personel sayısının % 66’lık yani üçte birlik
kesiminin gündüz mesaisinde görev aldığı ve bu personelin maksimum talebin
oluştuğu sabah erken saatlerde kampüse erişim talebinde bulundukları varsayımında
bulunulmuştur ki bu oran genel olarak sağlık kurumlarında hizmet sürekliliğinin
sağlanabilmesi için gereken ortalama bir değerdir.
Sabah işe başlama durumundaki tıbbi personelin özel araçla işe geliş oranının da %
75 olduğu kabulüyle maksimum talebin olduğu saatlerde ulaşım altyapısına özel araç
kullanan tıbbi personel kaynaklı trafik yükünün 669 araç mertebesinde olacağı
belirlenmiştir.
Destek Personel Kaynaklı
Tıbbi personele yönelik hesaplamalarda olduğu gibi kampüs genelinde çalışması
öngörülen toplam destek personeli sayısının % 66’lık bölümünün gündüz mesaisinde
görev alacağı kabul edilmiştir. Destek personele ilişkin özel araçla erişim talebi
hesaplamalarındaki fark özel araçla gelme eğilimine yönelik oranda yatmaktadır. Söz
konusu bu oran tıbbi personel için % 75 iken destek personelde % 20 mertebesine
çekilmektedir. Burada ana etken ekonomik durum kaynaklı ulaşım alışkanlıkları ve
yaşam şartlarında yatmaktadır. % 20’lık grubun daha çok yönetici, ekip lideri, şef
konumundaki pozisyonlardaki çalışanlardan oluştuğu varsayılmaktadır. Bu gruptaki
üst düzey destek personel kullanımına iş amaçlı özel araç tahsisi de olası görülmekte
diğer çalışanlara ise servis, yol masraflarının karşılanması gibi olanakların sunulduğu
kabul edilmektedir.
Açıklanan kabuller doğrultusunda destek personel kaynaklı özel araçla erişim talebi
maksimum talebin ve dolayısıyla yüklenmenin oluşacağı sabah saatlerinde 198 araç
mertebesinde beklenmektedir.
1322-MER.TED/R.01
Ekim 2014
6
RMT
MERSİN ENTEGRE SAĞLIK KAMPÜSÜ
3.2
TRAFİK ETKİ DEĞERLENDİRMESİ
SONUÇ RAPORU
Toplu taşıma ile erişim talebi
Projenin henüz hayata geçirilmemiş olması ve proje alanı ve komşu bölgelerin kent
merkezinde yer alan aktif zonlar karakterinde olmaması nedeniyle bölge çeşitli toplu
taşım güzergahlarının kesiştiği merkezi bir konumda olmamakta, sadece bölgeye
yönelik işletilen hatlarla hizmet almaktadır. Bu nedenle proje hayata geçirilmesi
öncesinde kapsamlı bir çalışma ile sağlık kompleksine kentin her bölgesinden toplu
taşımla hızlı ve kolay erişimi mümkün kılan düzenlemeler yapılmalıdır. Bu
düzenlemeler ne derece doğru hamleler içerecek şekilde gerçekleştirilirse diğer erişim
modlarından ama özellikle poliklinik hastaları kaynaklı özel araçla erişim talebinden
toplu taşıma kayma görülebilecektir. Bu da maksimum talep olan saatlerde ulaşım
altyapısına gelecek trafik yükünde hafiflemeler ve dolayısıyla trafik sıkışıklıklarında
rahatlamalara neden olacaktır.
İlk aşamada maksimum talep görülmesi beklenen sabah saatlerinde toplu taşımla
erişimi tercih edecek grup olarak olası servisle hasta ve personel taşımaları da bu
grupta değerlendirilerek poliklinik hastaları ve çalışan personel içinde özel araçla
erişimi
tercih
etmeyenler
olarak
tanımlanabilir.
Bu
da
beklenen
poliklinik
hastalarından öğleden önce sabah zirve saatte kampüse gelmeyi planlayanların % 40
ile sabah çalışan tıbbi personelin % 25 ve destek personelin % 80’i olarak
hesaplanabilir. Bu kapsamda toplam değer 1.792’si poliklinik hastası, 223’ü tıbbi
personel ve 792’si destek personel olmak üzere toplam 2.807 kişi olmaktadır.
3.3
Ambulans ile erişim talebi
Ambulansla erişim talebinin acil servise erişim odaklı olacağı kabul edilmektedir. Bu
çerçevede günlük beklenen 2.000 acil servis hastasının % 25’lik bölümünün
ambulansla kampüse ulaştırıldığı kabulü ile ortalama günlük 500 kişilik acil servis
ambulans trafiği olacağı öngörülmektedir.
1322-MER.TED/R.01
Ekim 2014
7
RMT
MERSİN ENTEGRE SAĞLIK KAMPÜSÜ
TRAFİK ETKİ DEĞERLENDİRMESİ
SONUÇ RAPORU
Acil servise özel araçla erişim talebinde de değinildiği üzere acil vakalarda hastaneye
erişim talebi anlık ve rastlantısal olarak gelişmektedir. Bu nedenle zirve saat gibi bir
tanımlamanın yapılabilmesi mümkün değildir. Bu durumda vakaların ortalama olarak
gün içine homojen dağıldığı düşünülerek saatte yaklaşık 21 ambulanslık bir trafiğin
beklendiği söylenebilmektedir.
3.4
Lojistik amaçlı erişim talebi
Kampüste sağlık hizmetlerinin gerekli kalitede yürütülebilmesi için gerekli en önemli
unsurlardan birisi olan lojistik desteğinin sağlıklı yürütülebilmesi ve bu faaliyetlerin
trafiğe olumsuz etkilerinin minimize edilebilmesi için mümkün olduğunca lojistik
destek araçlarının mesai saatleri dışında faaliyetlerini yürütmesi hem kendi
faaliyetlerinin sorunsuz yürütülebilmesi hem de diğer unsurların (hasta, personel vb)
kampüse erişimlerinde problem yaşanmaması için büyük önem taşımaktadır. Mesai
saatleri dahilinde yürütülmesi gereken herhangi bir faaliyet olması durumunda ise
olabildiğince sabah erken saatlerde görülmesi beklenen zirve saatler dışında bu
çalışmaların yürütülmesi gerekmektedir.
3.5
Yaya erişim talebi
Yaya erişim talebi kampüs çevresinde yer alan yürüme mesafesindeki bölgelerde
yaşayan insanlarla, toplu taşımı kullanıp araçtan indikten sonra durak ile binalar
arasında hareket eden insanlardan oluşacaktır. Bu talebinde özellikle toplu taşımla
kampüse
erişenler
kapsamında
sabah
erken
saatlerde
gerçekleşeceği
öngörülmektedir.
Güvenli ve konforlu erişim olanakları sağlanması durumunda bu talebe yönelik sorun
yaşanması öngörülmemektedir.
3.6
Sonuç
Sağlık kampüsüne erişim talebi ve dolayısıyla mevcut ulaşım altyapısına gelecek ek
yüke ilişkin, proje özeli otopark gereksinimi hesaplamalarına da temel oluşturan
veriler Tablo 2.’de özetlenmektedir.
1322-MER.TED/R.01
Ekim 2014
8
RMT
MERSİN ENTEGRE SAĞLIK KAMPÜSÜ
TRAFİK ETKİ DEĞERLENDİRMESİ
SONUÇ RAPORU
Tablo 2. Proje kaynaklı maksimum erişim talebi hesaplamaları
1322-MER.TED/R.01
Ekim 2014
9
RMT
MERSİN ENTEGRE SAĞLIK KAMPÜSÜ
4.
TRAFİK ETKİ DEĞERLENDİRMESİ
SONUÇ RAPORU
ULAŞIM ALTYAPISI
Proje kaynaklı trafik yükünün etkiyeceği ulaşım altyapısı öncelikle kent içinde
herhangi bir noktadan sağlık kampüsüne erişim talebi göz önünde bulundurularak
kentsel ulaşım altyapısı, sonrasında ise kampüse erişim sonrası gerekli yapıya erişim
talebinin karşılanmasına yönelik kampüs içi ulaşım altyapısı şeklinde birbirini
tamamlayıcı iki bölümde ele alınmaktadır.
4.1 Kentsel ulaşım altyapısı
Sağlık kampüsü erişilebilirlik anlamında oldukça iyi bir konumda inşa edilmektedir.
Gerek
kuzey-güney
gerekse
doğu-batı
doğrultularında
ana
erişim akslarıyla
çevrelenen bir bölgededir. Bu durum hem kentiçi hem de kent dışı kampüse erişimi
kolaylaştıracak bir etmendir. Söz konusu ulaşım altyapısı teknik olarak irdelediğinde
kapasite açısından da bir problem ne bugün için ne de proje işlerlik kazanınca gelecek
trafik yükü altında beklenmemektedir.
Şekil 1. Trafik sayımı istasyonları ve konumları.
1322-MER.TED/R.01
Ekim 2014
10
RMT
MERSİN ENTEGRE SAĞLIK KAMPÜSÜ
TRAFİK ETKİ DEĞERLENDİRMESİ
SONUÇ RAPORU
Problemlerin kampüs ve çevresi komşu bölge yaklaşımlarında erişim talebinin arttığı
yol hiyerarşisine göre daha alt kesimlerde görülebilmesi olasıdır. Bu duruma yönelik
özellikle proje alanına nüfus yoğun batı, güney batı ve güney bölge yaklaşımlarında
mevcut ulaşım altyapısının durum tespitinin yapılabilmesi amacıyla Şekil 1.’de
gösterilmekte olan kesimlerde trafik sayımları gerçekleştirilmiştir.
Detayları “Trafik Etüdü Çalışması” ana raporunda yer alan trafik sayımı sonuçlarına
göre gerek mevcut durum gerekse proje bazlı ek trafik yükü altında kentsel karayolu
altyapısında kapasite sorunu beklenmemektedir. Ancak kent trafik yönetim sisteminin
özellikle sağlık kompleksinin hizmete girmesi öncesinde kapsamlı bir şekilde trafik
mühendisliği ilkeleri çerçevesinde revize edilmesi gerekmektedir.
Bu
kapsamda
kavşak
sinyalizasyonlarından
park
yasaklarına/izinlerine,
tek
uygulamalarından sola dönüşe izin verilen noktalara kadar pek çok detayın gözden
geçirilmelidir. Çünkü ilk tespitler doğrultusunda özellikle ek trafik yükü de eklendikten
sonra proje alanını çevreleyen ana ulaşım akslarından bölgeye erişim amaçlı sola
dönüş
manevralarının
trafik
akışına
olumsuz
etkilerinin
minimize
edilmesi
gerekecektir.
4.2
Kampüs içi ulaşım altyapısı
Kampüs içi ulaşım altyapısı proje özeline yönelik bir çalışma olması nedeniyle tüm
teknik kriterler sağlanacak şekilde disiplinler arası yürütülen ortak bir çalışma ile
şekillendirilmiştir. Bu nedenle herhangi bir problem beklenmemektedir.
Kampüs içi ulaşım altyapısının sade ve direkt gereksinime yanıt veren nitelikte olması
ilk prensiptir. Bu doğrultuda her amaca yönelik (acil ve poliklinik hasta erişimi, çalışan
personel erişimi, lojistik destek ve acil durum erişimi) erişim yollarının ilgili teknik
tasarım
kriterleri
doğrultusunda
modellenmesi
ve
gerekli
depolama/otopark
alanlarının yeterli kapasitede oluşturulması sağlanmıştır.
1322-MER.TED/R.01
Ekim 2014
11
RMT
MERSİN ENTEGRE SAĞLIK KAMPÜSÜ
TRAFİK ETKİ DEĞERLENDİRMESİ
SONUÇ RAPORU
Sağlık kampüsü hizmete açıldıktan sonra sürdürülebilir bir erişim ve trafik
sirkülasyonu sağlayabilmek için önemli unsur trafik işletimine yönelik belirlenen teknik
prensiplerin (yasak park, tek yön uygulamalarına uyulması gibi) göz ardı
edilmemesinde yatmaktadır.
5.
TRAFİK GÜVENLİĞİ
Proje karakteri nedeniyle çevre bölgede yaya trafiğinin artacağı beklenmektedir. Bu
doğrultuda trafik güvenliğinin maksimize edilebilmesi için özellikle motorlu taşıt trafiği
ile yaya hareketlerinin kesiştiği kesimlerde hızın düşük tutulması büyük önem
taşımaktadır. Bu bağlamda yolların sürücüleri yüksek hıza yönlendirmeyecek şekilde
tasarlanması, kontrolsüz taşıt hareketlerine olanak verecek tanımlanmamış bölgelerin
ortadan kaldırılması ve yaya geçitlerinin talebi karşılayacak konumlarda ve kapasitede
oluşturulmaları gerekmektedir. Bu bölgede yürütülecek uygulamalarda acil erişimler
haricinde insan/yaya odaklı çözümlerin benimsenmesi önem taşımaktadır.
6.
ÇEVRESEL ETKİ
Proje çerçevesince öngörülen günlük 8.000 hasta, bu hastalara hizmet verecek
personel ve destek hizmetleri ile refakatçilerden kaynaklanan bölgeye oluşacak ek
ulaşım talebinin özellikle doğru planlanmış ulaşım altyapısı ve hizmetleri ile iyi
yönetilen bir trafik ortamı yaratılması durumunda çevresel negatif etkilerin ihmal
edilebilir boyutta olacağı öngörülmektedir.
7.
SONUÇ ve ÖNERİLER
Günlük 8.000 kişilik hasta kabulünün öngörüldüğü bir projenin sağlık elemanlarından,
destek hizmetlerine, ziyaretçi/refakatçilerden lojistik hizmetlerine tüm unsurları ile
işlerlik kazanması durumunda trafikte bir etki yaratmaması düşünülemez. İrdelenmesi
gereken
söz
konusu
etkinin
ulaşım
ve
trafik
tekniği
ilkeleri
uygulanarak
sürdürülebilirliğinin sağlanabiliyor olmasıdır.
1322-MER.TED/R.01
Ekim 2014
12
RMT
MERSİN ENTEGRE SAĞLIK KAMPÜSÜ
TRAFİK ETKİ DEĞERLENDİRMESİ
SONUÇ RAPORU
Projeye ilişkin trafik etüdü çalışmaları sonucunda öncelikle mevcut durumda ulaşım
altyapısında herhangi bir kapasite sorunu olmadığı ortaya konmuştur. Söz konusu
bazı lokal sıkışıklıklar altyapı kapasitesinden bağımsız trafik yönetimine ilişkin hatalı
uygulamalardan kaynaklanmaktadır.
Proje işlerlik kazandıktan sonraki duruma ilişkin olarak bölgede gerek çağdaş ulaşım
imkânlarının sağlanması gerekse proje kaynaklı erişim talebinin oluşturabileceği
negatif etkilerin ortadan kaldırılabilmesi için ana ulaşım ve trafik mühendisliği
ilkelerinin trafik güvenliği gözetilerek uygulanması yeterli olacaktır. Bu doğrultuda
hazırlanan proje özeline yönelik öneriler aşağıda sıralanmaktadır.
·
Bölgesel bazda ve özellikle proje alanını çevreleyen yollarda homojen trafik
ortamı sağlanmalı, şerit sayıları ve genişlikleri gibi etmenlerde ani artış ve
azalışlardan kaçınılmalıdır. Doğru tasarlanmış ulaşım altyapısı trafik akımının
daha düzenli ilerlemesine imkan verecek ve kapasite kullanımını yukarıya
taşıyacaktır.
·
Yollarda ve özelliklerde kavşaklarda geniş tanımsız alanlar ve şeritler yerine
sürücüleri hıza teşvik etmeyecek şekilde tanımlı ve sınırlandırılmış bir trafik
ortamı oluşturulmalıdır.
·
Sağlık kampüsüne gerek lokal gerekse bölgesel erişimde yoğun olarak kullanılan
ve özellikle sola dönüş manevraları ile erişimin sağlandığı kavşaklarda tasarım
ve
kapasite
kontrollerinin
yapılması,
kavşaklarda
sinyalizasyon
yoksa
gerekliliğinin irdelenmesi varsa faz ayarlarının değişen şartlar doğrultusunda
revize edilmesi önem taşımaktadır. Yetersizlikler görülmesi durumunda derhal
gereken teknik müdahalelerin yapılması aciliyet içeren bir zorunluluktur.
·
Sağlık kampüsüne erişim yollarında illegal park etme girişimlerine kesinlikle izin
verilmemelidir. Yoğun trafik denetimleri ile yol ideal kapasitesine yakın bir
oranda çalıştırılmalıdır.
1322-MER.TED/R.01
Ekim 2014
13
RMT
MERSİN ENTEGRE SAĞLIK KAMPÜSÜ
·
TRAFİK ETKİ DEĞERLENDİRMESİ
SONUÇ RAPORU
Bölgeye hizmet veren toplutaşım sistemi farklı modlar arasında bütünlük
oluşturacak şekilde oluşturulmalıdır. Özel taşıtla ulaşım zorunlu haller dışında
teşvik edilmemelidir.
·
Toplutaşımla ya da yürüyerek kampüse erişimi amaçlayan yayalara tasarımlarda
öncelik veren çözümler üretilmelidir.
·
Toplutaşım sistemine yönelik durak, aktarma istasyonları, park yerleri vs
unsurların normal trafik akışına olumsuz etkisi minimize edilecek şekilde
tasarlanması önem taşımaktadır.
1322-MER.TED/R.01
Ekim 2014
14
RMT
1322-MER.TED/R.01
EKİM 2014
ANKARA
Download

01.11.2014