Gittikçe kazandıran kampanya.
1 May›s – 31 Temmuz 2014 tarihleri aras›nda gerçekleflecek olan geleneksel “Gittikçe Kazan Kampanya”m›zda
sizleri Mercedes-Benz Yetkili Servislerine bekliyoruz.
1 May›s – 31 Temmuz 2014 tarihleri aras›nda arac›n›zla* Mercedes-Benz yetkili servislerine u¤ray›n, tüm
mekanik bak›m ve onar›mlar›n›zda hem % 25'e varan indirimlerden an›nda yararlan›n hem de arac›n›z› orijinal
yedek parça güvencesiyle yenileyin.
Kampanyaya dahil olan bayileri iletiflim hatt›m›zdan ö¤renebilirsiniz.
* 100.000 km ve üzerinde yol yapm›fl Mercedes-Benz hafif ticari araçlar için geçerlidir.
Download

Gittikçe kazandıran kampanya. - Mercedes-Benz