20Ekim24Ekim2014
GLOBALPİYASALARDAGEÇTİĞİMİZHAFTANINÖZETİVEGELECEKHAFTA...
Global piyasalarda bu hafta açıklanan verilere baktığımızda ABD tarafından haftanın ilk önemli verileri beklentilerin altında
kalanÜreticiFiyatEndeksivePerakendeSatışlarverilerioldu.NewYorkİmalatEndeksibeklentilerinoldukçaaltındakaldı.
BuhaftaaçıklananHaftalıkİşsizlikMaaşıBaşvurularındaiseson14yılınendüşükseviyesikaydedildi.EylülayınaaitSanayi
Üretim verisinde ise beklenti üzeri gerçekleşme olduğu görüldü. Philadelphia FED İmalat Endeksinde ise beklenti üzerinde
gerçekleşmeolduğugörüldü.YapıRuhsatlarıverisininbeklentilereparalelMichiganTüketiciGüvenEndeksininisebeklenti
üzerindekaldığıgörüldü.
Avrupa tarafından açıklanan verilere baktığımızda beklentilerin oldukça altında kalan Almanya ZEW Endeksi haftanın ilk
önemliekonomikverisioldu.AlmananalistveyatırımcılarınınekonomikbeklentilerinigösterenverideEkimayıaçıklamasıyla
son2yılınendüşükdüzeyikaydedilmişolundu.EuroBölgesiSanayiÜretimidebeklentilerinaltındakaldı.AlmanyaTüketici
Fiyat Endeksinde değişim olmadığı görüldü. Euro Bölgesi TÜFE (CPI) ve Ticaret Dengesi de beklentilere paralel geldi.
Avrupa’nın diğer önemli ekonomilerinden İngiltere’den gelen verilere baktığımızda yıllık TÜFE’nin beklenti altında kaldığı,
OrtalamaKazançEndeksininbeklentilereparalelgeldiği,İşsizlikOranınınisebeklentilerdeniyigeldiğinigördük.
AsyatarafındanaçıklananverilerebaktığımızdabeklentilerinaltındakalanÇinTicaretDengesihaftanınilkönemliekonomik
verisioldu.Çin’dengelendiğerverilerisebeklentialtındakalanTüketiciveÜreticiFiyatEndekslerioldu.Avustralyatarafından
açıklananverilerebaktığımızdaiseNABİşDünyasıGüvenEndeksiningeçtiğimizdöneminaltındakaldığı,WestpackTüketici
Güven Endeksinin ise geçen dönemin üzerinde geldiğini gördük. Yeni Zelanda’dan ise geçen ayın üzerinde kalan İmalat
Endeksiaçıklandı.JaponyatarafındanisebeklentiüzerindedaralmagösterenSanayiÜretimverisivegeçtiğimizayınaltında
kalanTankanEndeksinitakipettik.
Türkiye’den açıklanan verilere baktığımızda Cari Açığın beklentilerden iyi geldiğini, İşsizlik Oranında çift haneli rakamlara
yaklaştığımızı,TCMB’ninEkim2014BeklentiAnketindeyılsonuTÜFEvekurbeklentisininyükseldiğinigördük.
20Ekim24Ekim2014
ABD
ABDtarafındanaçıklananverilerebaktığımızdahaftanınilkönemliverileribeklentilerinaltında
kalan Üretici Fiyat Endeksi ve Perakende Satışlar verileri oldu. Eylül ayına ait üretici
fiyatlarındaki artışı gösteren veride beklenti %0,1’lik artış olduğu yönündeyken
gerçekleşmenin %0,1’lik azalış olduğu görüldü. Ayrıca yine Eylül ayına ait Çekirdek
Perakende Satışlar verisinde beklenti %0.2’lik artış olduğu yönündeyken, gerçekleşmenin
%0.2’lik azalışa işaret etmesi yatırımcıları şaşırttı. Perakende Satışlar verisinde ise %0.1’lik
azalışbeklentisiolmasınarağmengerçekleşmenin%0.3’lükazalışolduğugörüldü.
New York İmalat Endeksi beklentilerin oldukça altında kaldı. Geçen ay beklentinin 16
düzeyinde olduğu veri beklentinin çok üstünde gelerek 27.54 olarak açıklanmış ve 2010
Mayıs ayından beri en yüksek rakam olmuştu. Bu ay ise beklentiler 20.80 düzeyinde
açıklanacağıyönündeydi.Ancakgerçekleşmebekleneninçokaltındakaldıve6.7olarakgeldi.
S&P
DOW
NASDAQ
%1,02
1886,76
%0,99
16380,41
%0,42
4258,44
BuhaftaaçıklananHaftalıkİşsizlikMaaşıBaşvurularındaiseson14yılınendüşükseviyesikaydedildi.2009yılındanbuyana
kademeli olarak azalış görülen işsizlik verisinde, Eylül ayının son haftasına ait beklentiler 290.000 kişi artış olması
yönündeydi.Biröncekiveriise287.000kişiolarakaçıklanmıştı.Verison14yılınendüşükseviyesinde264.000düzeyinde
açıklandı.EylülayınaaitSanayiÜretimverisindeisebeklentiüzerigerçekleşmeolduğugörüldü.Haziranayındanbuyana
yavaşlamaolduğugörülenvegeçenaydaralmagerçekleşenverideEylülayınaaitbeklenti%0.4artışolduğuyönündeydi.Bu
veridebeklentininüzerinde%1.0düzeyindeaçıklandı.SanayiüretimverisiyleparalelliktaşıyanKapasiteKullanımOranının
ise%79düzeyindeolmasıbeklenirken,gerçekleşmenin%79.3düzeyindeolduğugörüldü.
PhiladelphiaFEDİmalatEndeksindeisebeklentiüzerindegerçekleşmeolduğugörüldü.Geçtiğimizay22.5düzeyindegelen
verininbuay19.9düzeyindegelmesibekleniyordu.Gerçekleşmeninise20.7seviyesindeolduğugörüldü.
20Ekim24Ekim2014
ABD
Haftanın son günü gelen ABD verileri ise beklentilere paralel gelen Yapı Ruhsatları ve beklenti üzerinde kalan Michigan
TüketiciGüvenEndeksiverisioldu.AylıkbazdaaçıklananancakyıllıklandırılanYapıRuhsatlarıverisindeEylülayıbeklentisi
1.04 milyonken gerçekleşmenin beklentinin hafif altında 1.02 milyon düzeyinde olduğu görüldü. Michigan Tüketici Güven
Endeksindebeklentiler84.1olmasıyönündeydi.Eylülayırevizeedilmişrakamise84.6olarakaçıklanmıştı.Ekimayıverisi
bekleneninüzerinde86.4olarakaçıklandı.
Hafta boyunca konuşmalarını takip ettiğimiz FED yetkililerinden St. Louis Fed Başkanı James Bullard, gelen ekonomik
verilerebirtepkiolarakveenflasyondakiistikrarıkoruyabilmekiçin,tahvilalımprogramındadüzenlemeyegitmekgerektiğini
öne sürdü. Bullard, Fed'in, beklenen enflasyondaki düşüşü durdurmak için, bu ayın sonunda tahvil alım programının
durdurulmasınailişkinplanlarınıötelemeyidüşünmesigerektiğinisöyledi.Fed,Aralık2012'de85milyardolarolanaylıkvarlık
alım tutarını kademeli bir şekilde 15 milyar dolara kadar düşürdü. Fed Minneapolis Başkanı Kocherlakota ise "Göstergeler,
Fed'in politikaları açısından işgücü piyasasının hala normalden uzak olduğunu ortaya koyuyor" dedi. Philadelphia FED
BaşkanıCharlesPlosser,faizartırımıçokfazlaertelenirse,enflasyondapatlamayaşanabileceğini,2014'ün2. yarısında ve
2015'te %3 büyüme beklediğini, mevcut işsizlik seviyesinin tam istihdam seviyelerine yakın olduğuna dair açıklamalarda
bulundu. Haftanın son günü konuşan FED Başkanı Janet Yellen, para politikası ve ekonomik görünüm üzerinde
değerlendirme yapmadı. Yellen, ''ABD'de artan gelir dağılımı adaletsizliği endişe yaratıyor. Konut fiyatlardaki artış gelir
dağılımınınispetendüzeltti.ABD'degelirdağılımıadaletsizliğison100yıldaolmadığıkadaryüksek''açıklamalarındabulundu.
20Ekim24Ekim2014
AVRUPA
Avrupa tarafından açıklanan verilere baktığımızda beklentilerin oldukça altında kalan
Almanya ZEW Endeksi haftanın ilk önemli ekonomik verisi oldu. Alman analist ve
yatırımcılarınınekonomikbeklentilerinigösterenverideEkimayıaçıklamasıylason2yılınen
düşükdüzeyikaydedilmişolundu.Beklentinin0.2düzeyindegeleceğiyönündeolanveri-3.6
seviyesindegelerekAvrupa’nınlokomotifekonomisindebeklentileriniyicekötüleştiğiniortaya
koydu.EuroBölgesiSanayiÜretimidebeklentilerinaltındakaldı.EuroBölgesiSanayiÜretimi
verisinde Ağustos ayına ait aylık bazda beklentiler %1.5 azalış olacağı yönündeyken
daralmanın%1.8düzeyindeolduğugörüldü.
DAX
FTSE
CAC40
%0,70
8850,27
%0,47
6310,29
%0,99
AlmanyaTüketiciFiyatEndeksindedeğişimolmadığıgörüldü.AylıkbazdaaçıklananTüketici
4033,18
FiyatEndeksiEylülayıöncüoranıbeklentilereparalelgelerek%0.0düzeyindeaçıklanmıştı.
RevizeedilerekkesinolarakilanedilenEylülayıTÜFErakamındaaylıkbazdabeklentileröncekiileaynıkalarak%0.0olması
yönündeydi.Açıklananrakambeklentiileaynı%0.0oldu.EuroBölgesiTÜFE(CPI)veTicaretDengesidebeklentilereparalel
geldi.EuroBölgesiTüketiciFiyatEndeksi'ndeyıllıkbazdabeklentiler%0.3artışolmasıyönündeydi.Verideaçıklananbeklenti
ileaynıdoğrultuda%0.3oldu.TicaretDengesindeise13.5milyarEurofazlaverilmesibeklenirken,ihracatınithalattan15.8
milyarEurodahafazlaolduğugörüldü.
Avrupa’nın diğer önemli ekonomilerinden İngiltere’den gelen verilere baktığımızda yıllık TÜFE’nin beklenti altında kaldığı,
OrtalamaKazançEndeksininbeklentilereparalelgeldiği,İşsizlikOranınınisebeklentilerdeniyigeldiğinigördük.TüketiciFiyat
Endeksindeyıllıkbazdabeklentiler%1.4oranındaaçıklanmasıyönündeyken,açıklananrakambekleninaltında%1.2olarak
açıklandı. Ortalama Kazanç Endeksinde Temmuz ayına ait açıklanan rakam beklenenin üzerinde %0,6 iken, bugün
açıklananAğustosayınaaitrakamın%0.7olmasıbekleniyordu.Açıklananrakambeklentiileparalel%0.7olarakaçıklandı.
İngiltere'nin bir başka önemli verisi ise İşsizlik Oranı oldu. Mart 2012'den beri kademeli olarak azalma gözlenen işsizlik
oranında Ağustos ayına ait beklentiler, önceki aya göre kısmi olarak düşerek %6.1 olarak açıklanacağı yönündeydi. Veri
beklentilerdeniyiolarak%6.0düzeyindeaçıklandı.
20Ekim24Ekim2014
ASYA
Asya tarafından açıklanan verilere baktığımızda beklentilerin altında kalan Çin Ticaret
Dengesihaftanınilkönemliekonomikverisioldu.Beklentinin41.2milyarDolarfazlaverileceği
olanveride31milyarDolarfazlaolduğugörüldü.AncakyavaşlayanÇinekonomisindeEylül
ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %15.3 oranında ihracat artışı olması sevindirici
karşılandı. Çin’den gelen diğer veriler ise beklenti altında kalan Tüketici ve Üretici Fiyat
Endeksleri oldu. Beklentinin yıllık bazda %1.7 oranında artış olacağı olduğu TÜFE’de artış
%1.6düzeyindekalırken,yıllık%1.4daralmabeklenenÜFE’de%1.8oranındaazalışolması
global büyümeye ilişkin kaygıların yeniden artmasına neden oldu. Yabancı Direk Yatırım
oranınında%1.4’lükazalışaişaretetmesihoşkarşılanmadı.
Nikkei
%5,02
14533
HangSeng %0,28
23023,21
Shangai
%1,40
2341,18
AvustralyatarafındanaçıklananverilerebaktığımızdaiseNABİşDünyasıGüvenEndeksinin
geçtiğimiz dönemin altında kaldığı, Westpack Tüketici Güven Endeksinin ise geçen dönemin üzerinde geldiğini gördük.
Geçtiğimizay7düzeyindeaçıklananNABİşDünyasıGüvenEndeksibuaygerileyerek5seviyesindeaçıklandı.Westpac
TüketiciGüvenEndeksiisegeçenay%4.6oranındaazalmıştı.GeçtiğimizhaftaaçıklananEkimayınaaitveriisegeçenaya
göre iyi gelerek %0.9 artış olarak açıklandı. Yeni Zelanda’dan ise geçen ayın üzerinde kalan İmalat Endeksi açıklandı.
Geçtiğimizay57düzeyindeaçıklananveridebuaygerçekleşme58.1düzeyindeoldu.
Japonya tarafından ise beklenti üzerinde daralma gösteren Sanayi Üretim verisi ve geçtiğimiz ayın altında kalan Tankan
Endeksinitakipettik.SanayiÜretimiverisindeAğustos'aaitaylıkbazdabeklentiler,öncekiayaoranla%1.5daralmageleceği
yönündeydi. Sanayi üretiminde %1.9’luk daralma olduğu açıklandı. Sanayi’deki aktivite ve beklentileri gösteren Tankan
SanayiEndeksindeisegeçtiğimizayki10düzeyininaltında8seviyesindegerçekleşmeolduğugörüldü.
20Ekim24Ekim2014
TÜRKİYE
Türkiye’den açıklanan verilere baktığımızda Cari Açığın beklentilerden iyi geldiğini, İşsizlik Oranında çift haneli rakamlara
yaklaştığımızı,TCMB’ninEkim2014BeklentiAnketindeyılsonuTÜFEvekurbeklentisininyükseldiğinigördük.
CariDenge’deTemmuzayında2.63milyarDolaraçıkolduğuaçıklanmıştı.Türkiye'nincariişlemleraçığıağustosta2milyar
768milyondolar,yıllıklandırılmışbazdaise48milyar869milyondolaroldu.Bugerilemede,ödemelerdengesitablosundaki
dışticaretaçığının13milyar858milyondolarazalarak40milyar819milyondolaradüşmesi,nethizmetgelirlerinin1milyar
700milyondolarartarak16milyar529milyondolarayükselmesivegelirdengesiaçığının836milyondolarazalarak5milyar
816 milyon dolara gerilemesi etkili oldu. Açıklanan cari denge rakamlarının ardından Maliye Bakanı Mehmet Şimşek
açıklamalarda bulundu. Maliye Bakan Şimşek konuşmasında, küresel ekonominin ılımlı ancak beklentilerin altında
büyüdüğünü, küresel ekonomide ılımlı büyüme olmasının Türkiye'yi olumsuz etkilediğini, parasal sıkılaşlatırma iç talebin
büyümesini sınırladığını ancak tüm olumsuzluklara rağmen Türkiye'nin büyüme performansının iyi olduğunu belirtti. Ayrıca
BakanŞimşeksözlerine,uzunvadedeenflasyonun%5altınaindirilmesinindoğruolacağı,cariaçıktabuyılciddibirbaşarı
sağlandığını,büyümeyicanlandıracakreformprogramınınhazırolduğunusözlerineekledi.
TCMBEkim2014BeklentiAnketisonuçlarınagöreyılsonuTüketiciFiyatEndeksibeklentisi%9.16’yaçıktı.Ağustosayında
%8.70olarakaçıklananbeklenti,Eylülayında%8.89düzeyineçıkmıştı.Artangıdafiyatlarındanoldukçaetkilediğigözlenen
TÜFE'nin, çift haneli rakamlara çıkmamak adına, ileriki zamanlarda Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın politikaları
açısından ve geçtiğimiz hafta bakanlık tarafından açıklanan Orta Vadeli Program'da fiyat istikrarını sağlanması gerektiği
konusunda açıklamalarda bulunulması ile neler yapılacağı dikkatle takip edilecek. TCMB beklenti anketinde, dolar/TL
beklentisiyılsonuiçin2.24'ten2.28lirayaçıkarken,cariişlemleraçığıbeklentisiise48.4milyardolardan47.8milyardolara
düştü.2015içincariaçıkbeklentisiise53milyardolardan51.4milyardolaraçekildi.
20Ekim24Ekim2014
ÖnümüzdekiHaftaNeleriTakipEdeceğiz?
Pazartesi günü Asya bölgesinden açıklanacak önemli bir ekonomik veri olmadığı için 09:00’da Almanya’dan gelecek ÜFE
verisi ile başlayacağız. 11:00’deki Euro Bölgesi Cari Denge verisinden sonra 13:00’de Almanya Merkez Bankası’nın Aylık
Raporunuve15:30’daKanada’dangelecekToptanSatışlarverisinitakipedeceğiz.17:00’deiseABDMerkezBankasıFOMC
üyesiPowell’ınkonuşmasıizlenecek.
Salı günü 03:30’da açıklanacak Avustralya Merkez Bankası’nın son Para Politikası Toplantısına ait toplantı tutanakları ile
başlayacak. 05:00’de ise Çin’den 2014 üçüncü çeyrek büyüme verisi dahil bir çok önemli veri gelecek. Bunlar arasında
Büyüme,SanayiÜretimiveSabitVarlıkYatırımlarıverilerienönemlileri.Verilerinaçıklanmasınınardındanemtialarda,majör
parabirimlerindeveemtiaparabirimlerindehareketlilikartabilir.Günündevamındaise11:30’daİngiltere’dengelecekKamu
SektörüNetBorçlanmaverisive17:00’deABD’dengelecekDevamEdenKonutSatışlarıverisiöneçıkacak.
Çarşambagünü02:50’deaçıklanacakJaponyaTicaretDengesiverisiilegünemerhabadiyeceğiz.03:30’daAvustralya’dan
gelecek üçüncü çeyrek TÜFE verisinin ardından 11:30’da İngiltere’den açıklanacak İngiltere Merkez Bankası Toplantı
Tutanaklarıtakipedilecek.15:30’daKanadaPerakendeSatışlarverisiveABDTÜFE’siizlenecek.17:00’dekiKanadaMerkez
BankasıFaizKararı’nınardından18:15’teKanadaMerkezBankasıBaşkanınınbasıntoplantısıtakipedilecek.
Perşembe günü 00:00’da Avustralya Merkez Bankası Başkanı Stevens’ın konuşmasının hemen ardından 00:45’te Yeni
Zelanda üçüncü çeyrek TÜFE’si izlenecek. 04:45’te ise Çin HSBC İmalat PMI verisinin ilk tahmini piyasa katılımcıları
tarafından yakından takip edilecek. 10:30’da açıklanacak Almanya Hizmet ve İmalat PMI verisinin ardından 11:00’de Euro
Bölgesinden İmalat ve Hizmet PMI verileri, 11:30’da ise İngiltere’den Perakende Satışlar verisi izlenecek. Yurtiçinden
açıklanacak haftanın en önemli verisi ise 14:00’de açıklanacak TCMB Faiz Kararı olacak. 15:30’da ABD’den açıklanacak
HaftalıkİşsizlikMaaşıBaşvurularıverisinitakiben16:45’teÖncüİmalatPMIverisigelecek.
Cumagünü00:45’teYeniZelandaTicaretDengesiverisiilebaşlayacak.09:00’daAlmanya’danGFKTüketiciGüvenEndeksi
verisi ve 11:30’da İngiltere 2014 üçüncü çeyrek Öncü Büyüme verisi gelecek. Haftanın son önemli verisinin ise 17:00’de
ABD’denaçıklanacakYeniKonutsatışlarıverisiolmasıbekleniyor.
20Ekim24Ekim2014
EURUSD
Başta Almanya'da açıklanan ZEW rakamları olmak üzere açıklanan olumsuz Euro Bölgesi verilerine karşın ABD'de
açıklananperakandesatışlarverisindeciddibirdüşüşüngörülmesiparitedetoparlanmayanedenoldu.Ancakpiyasalarıasıl
etkileyen gelişme Perşembe akşamı FED yetkililerinin yaptığı açıklamalardı. FOMC üyesi Kocherlakota ve Bullard'ın erken
faizartırımınakarşıolduğunuaçıklamasıilebirliktedolardaciddibirzayıflamaizledik.
ÖnümüzdekihaftaaçıklanacakverilerebakarsakÇarşambagünüABD'deaçıklanacakolanenflasyonverileriilePerşembe
günü Euro Bölgesi'nde açıklanacak olan PMI verileri önemli. Düşük perakende satışlar verisinin etkisiyle ABD'de
enflasyonunbeklentilerinaltındaartmaolasılığısözkonusu.EuroBölgesiPMIverilerindeisebeklentilerolumsuz.Piyasaların
YellenveDraghi'ninhaftaiçindeyapabileceğiaçıklamalardanverileregöredahafazlaetkilenmesibeklenebilir.
Pariteyeteknikaçıdanbakarsak;1.2830direncinintestedilmesininardındangeriçekilişlerinizlendiğiparitedebuseviyenin
üzerindekalıcılıksağlanmasıdurumunda1.2870ve1.2930dirençseviyeleritakipedilebilir.Olasıgeriçekilişlerdeise1.2740
ve1.2660seviyelerindekidesteklerizlenebilir.Yukarıhareketliliğindevamıiçin1.2740destekseviyesininüzerindekikalıcılık
önemli.Sonbirhaftadaizlenenyükselişekarşınyaklaşık300pipaltındaolunanIchimokubulutununaçılmasınınnegatifbir
görünümolduğunuhatırlatmaktayararvar.
20Ekim24Ekim2014
GBPUSD
Salı günü açıklanan olumsuz TÜFE verileri İngiltere ekonomisi için negatif bir sinyaldi. Çarşamba günü açıklanan işsizlik
verisindeisegerçekleşmeolumluydu.Dolardakizayıflamanındaetkisiyleparitedeyükselişizlendi.
ÖnümüzdekihaftayabakarsakÇarşambagünüaçıklanacakolansonfaizkararıtoplantısınailişkinMPCoysayımıverisiilk
önemliveri.Faizoranınınsabittutulmasıkararındakioybirliğineyakınlıksterlindezayıflamayanedenolabilir.Perşembegünü
açıklanacakolanperakendesatışlarveCumagünüaçıklanacakolanenflasyonverilerindebeklentilerolumsuz.
Pariteye teknik açıdan bakarsak;1.6060 desteği üzerinde tutunma çabaları izlenen paritede, bu seviye üzerinde kalıcılık
sağlanması halinde ilk olarak 1.6110 ve 1.6180 dirençleri izlenebilir. Dolar lehine hareketliliklerle 1.6060 altına inilmesi
durumunda ise 1.6010 ve 1.5965 seviyelerinde bulunan destekler takip edilebilir. Cuma günü oluşan doji nedeniyle
önümüzdekihaftanınPazartesiveSalıkapanışlarınınyöntayiniaçısındanönemkazandığısöylenebilir.
20Ekim24Ekim2014
USDJPY
Öncekihaftayı108.30kritikseviyesialtındatamamlayanparitedegeçenhaftabeklentimizdahilindegeriçekilmegörüldü.Bir
arailkönemlidestekolan105.55seviyesialtınasarkmagörülsedehızlışekildebuseviyeninüstüneçıkıldığıvedevamında
desteğinkorunmayaçalışıldığınıgördük.Toparlanmahareketinindevamıdurumunda107.40ve108.30dirençlerikarşımıza
çıkmakta.Özellikle108.30unyukarıhareketindevamıadınailkönemlidirençseviyesiolmaözelliğinikoruduğunubelirtelim.
Üzerinde kalıcılık sağlanabilmesi halinde ise izleyeceğimiz diğer dirençler 108.90-109.50 ve 110.10 seviyelerinde
bulunmakta.110.10'undiğerkritikdirençseviyesiolduğunubelirtelim.108.30direnciningeçilememesisenaryosundaisegeri
çekilmenindevamınıbekledeğimizivebudurumda105.55önemlidesteğiniizleyemeyisürdüreceğimizihatırlatalım.105.55
altıhareketlilikdurumundaiseizleyeceğimizilkdestekler105.05-104.80-104.40-104.04ve103.65seviyelerindebulunmakta.
103.30isediğerönemlidestekseviyemiz.50günlüküsselhareketliortalamaüzerindetutunmaçabasıizleniyor.
Önümüzdeki hafta pariteyi etkileyebilecek gündem maddelerine göz atacak olursak; ABD tarafında salı zincir mağaza
satışları,şuankievsatışları,mevcutkonutsatışlarıveredbook,çarşambagünüTÜFE,perşembegünükonutfiyatendeksive
imalat PMI, cuma günü ise yeni evsatışları verileri ön plana çıkmakta. Japonya tarafında ise çarşamba günü dış ticaret
dengesi,perşembegünüiseimalatPMIverileritakipedilecek.
20Ekim24Ekim2014
S&P500
Önceki hafta 1980 önemli direncini geçemeyen kontratta yaşanan sert satışlar sonrası haftalık kapanışın kritik 1907
seviyesinin altında 1894 seviyesinden gerçekleştiği görüldü. Geçtiğimiz hafta ise 1907 kritik seviyesi altında fiyatlanmanın
devametmesisebebiyleyaşanangeriçekilmedehaftaortasında1813seviyesinekadargeriçekilmegözlendi.Haftanınson
işlemgünündeiseyaşananhızlıtoparlanmaile1880seviyesiüzerineatmagayretihakimdi.Yenihaftadailkönemlidestek
seviyesi olan 1863 seviyesi üzerinde kalıcılık önem arz etmekte. Kalıcılık sağlanamadığı taktirde geri çekilmelerin devam
edebileceğinibelirtelim.Budurumdaizleyeceğimizilkdesteklersırasıyla1855-1842-1832-1824-1818ve1810seviyelerinde
bulunmakta.Yukarıhareketliliklerdeiseilkolarakkrtik1907direnciniizleyeceğiz.Yukarıhareketindevamıadına1907üzeri
kalıcılık gerektiğini belirtelim Bu durumda izleyeceğimiz diğer dirençler 1916-1933-1954 ve 1980 sevyelerinde bulunmakta.
Ayrıca1980'inbirsonrakiönemlidirençseviyesiolduğunuhatırlatalım.
ÖnümüzdekihaftaABDborsalarınıvekontratıetkileyebilecekABDodaklıgündemmaddelerinebakacakolursak;salızincir
mağazasatışları,şuankievsatışları,mevcutkonutsatışlarıveredbook,çarşambagünüTÜFE,perşembegünükonutfiyat
endeksiveimalatPMI,cumagünüiseyenievsatışlarıverileriönplanaçıkmakta.
20Ekim24Ekim2014
ALTIN
FEDBaşkanyardımcısınınekonomideyavaşlamayaşanmasıhalinde,faizarttırımınınertelelenebileceğinisöylemesiAltın'ın
yeni haftaya yükselerek başlamasına sebep oldu. Hafta ortalarına doğru geri çekilmeler görülse de, olumsuz gelen ABD
enflasyonveperakendeverileriveFedBaşkanıBullard'ın,varlıkalımlarınınsonlandırılmasınınertelenebileceğinisöylemesi
Altın'ıncanlanmasınısağladı.
Önümüzdeki hafta ABD tarafında açıklanacak önemli veriler bulunmakla birlikte, Suriye başta olmak üzere Ortadoğu’da
süregelen gerginliklerin fiyatlamalar üzerindeki etkisini yakından takip edeceğiz. Fed faiz arttırımıyla ilgili yeni beklentiler de
altınişlemcileritarafındandikkatleizlenecektir.
Teknikaçıdanbakacakolursak;Yukarıyönlüişlemleringerçekleşmesihalindeilkdirençler1244,1255,1277seviyelerinde.
1255 altı kalıcılık devam ettiği sürece negatif algının hakim olacağını düşünmekteyiz. Aşağı yönlü hareketliliklerde ise ilk
destekler 1233, 1222, 1216 seviyelerinde bulunuyor. Aynı zamanda Bollinger üst bandının da geçtiği 1244 seviyesinin
önemininarttığısöylenebilir.
20Ekim24Ekim2014
BRENT
Öncekihaftayı89.80direncininhemenaltındakapatanbrenttehaftabaşındayaşanangeriçekilme,88.50desteğininkırılması
ilesertleşti.Perşembegünü83.00desteğinedoğrugeriçekilmeninardındantoparlanmahareketlerigörülenemtiada,haftanın
son işlem günü 86.30 seviyesi üzerine atma çabaları yaşandı. Dolardaki güçlü duruşun petrolün güç kaybının asıl nedeni
olmasının yanında, mevcut arzın kıyasla talebin düşük kalması geri çekilmenin nedenleri arasında yer almakta. Arz/talep
dengesivedolarındurumununpetrolfiyatlamasındaönümüzdekisüreçtedebaşlıcaetkenlerolmasınıbeklemekteyiz.
Brentte 87.80 ve 88.50 ilk dirençler. Özellikle 88.50 önemli direnci üzerinde kalıcılık sağlanabilmesi halinde toparlanma
olabileceğini ve bu durumda izleyeceğimiz ilk dirençlerin 89.80-90.40-91.00 ve 92.20 seviyelerinde olduğunu hatırlatalım.
88.50 altında kalıcılık durumunda ise geri çekilmelerin devam edebileceğini düşünmekteyiz. İlk destekler sırasıyla 84.6083.80-83.00-82.00-81.70-81.00-80.50ve80.00seviyelerindebulunmakta.
20Ekim24Ekim2014
USDTRY
Yeni haftaya sakin başlangıç yapan kurda, geçtiğimiz hafta FED üyelerinin güçlü dolar ve ekonomi üzerindeki kaygılarını
belirtmesietkisinisürdürdüvegeriçekilmeleryaşandı.Beklentilerdeniyigelenödemelerdengesiverisiiledeğerkayıplarının
yaşandığı kurda olumsuz gelen ABD enflasyon ve perakende verileri dolardaki kayıpları arttırdı ve kur 2.2550 seviyelerine
doğru geri çekildi. süregelen jeopolitik riskler ve piyasa belirsizliklerin de etkisiyle toparlanma hareketleri görülse de, Fed
BaşkanıBullard'ınvarlıkalımprogramınınsonlandırılmasındaertelemeolabileceğinisöylemlerinindeetkisiyleyenidendeğer
kaybetti.
YenihaftadaisehemyurtiçindehemABDtarafındakuruetkileyecekönemliverilerbulunmakta.AncakenönemlisiPerşembe
günüTCMBParaPiyasasıKurulu'nunalacağıfaizkararıolacak.EkimTÜFE'sininbeklentidendüşükgelmişolmasıbuayfaiz
indirimibeklentisinigündemegetirebilir.Dikkatletakipediyorolacağız.
Teknikaçıdanbakacakolursak;2.2440desteğiüzerindetutunmahalindeilkolarak2.2480,2.2520,2.2640,2.2720dirençleri
takip edilebilir. 2.2440 altına inilmesi durumunda ise ilk destekler 2.2400, 2.2350/2.2330, 2.2220 seviyelerinde bulunuyor.
Artansatışbaskısınedeniyle2.2440desteğininönemininarttığısöylenebilir.ParabollicSARnegatif görünüm sergilemeye
devamediyor.
20Ekim24Ekim2014
EURTRY
Avrupa'nın en büyük ekonomisi Almanya'da açıklanan ZEW verilerinin beklentilerin oldukça altında kalması kurda geri
çekilmeleresebepoldu.YurtiçicariaçıkverisinindebeklentilerdeniyigelmesibudüşüşüdesteklediveEuroTLkarşısında
güçlenemedi. ABD'den gelen olumsuz verilerin etkisiyle EURUSD paritesindeki ani sıçrayış ve akabinde TL'de görülen
gevşemeler kurda yükselmelere sebep olsa da bu uzun sürmedi. Tüfe verilerinin beklentilere paralel geldiği kurda,
AMB/Weidmann Euro bölgesi için yapısal reform gerektiğini vurgulaması ve Almanya'dan gelen verilerin hayalkırıklığı
uğrattığınıvurgulamasıylageriçekilişleryaşandı.
ÖnümüzdekihaftafiyatıetkileyecekenönemliverilerPerşembegünügelecek.EuroBölgesiPMIverilerininyanısıra,TCMB
Ekim ayı faiz kararını takip ediyor olacağız. Resesyon riskiyle gündeme gelen Almanya'dan gelecek veriler de ayrı öneme
sahipbulunuyor.
Teknikaçıdanbakacakolursak;İşlemlerin2.8650desteğiüzerindedevametmesihalindeilkdirençler2.8780,2.8940,2.9000
seviyelerinde.Toparlanmadanbahsedebilmekiçin2.9000üzerikalıcılıkgerekli.2.8650altınainilmesihalindeiseilkdestekler
2.8530, 2.8440, 2.8300. Negatif algı oluşmaması adına 2.8300 seviyesi kritik.Heiken Ashi indikatörü negatif görünüm
sergiliyor.
Download

20 Ekim - 24 Ekim 2014