23Mart27Mart2015
GLOBALPİYASALARDAGEÇTİĞİMİZHAFTANINÖZETİVEGELECEKHAFTA...
Geçtiğimizhaftaglobalpiyasalardabirbirindenönemligelişmeleritakipettik.
ABDtarafındanhaftanınenönemligelişmesihiçkuşkusuz,FOMCkanadındangelenparapolitikasınayönelikaçıklamalardı.
ToplantısonrasıyayınlananmetindeyeralanifadeleroldukçaönemliydiveEURUSDparitesindeserthareketleresebepoldu.
Başkan Yellen’ın açıklamaları ise, geçen ay komite karşısında yapılan açıklamalara benzer nitelik taşıyordu. Yerel FED
başkanlarının,parasalnormalleşmesonundaöngördükleripolitikafaiziniraporumuzunABDkısmındabulabilirsiniz.Amerika
kıtasının bir diğer önemli ekonomisi olan Kanada’da ise Tüketici Fiyat Endeksi ve Perakende Satışlar dikkatle takip edildi.
ÖzellikleKanada’dageçtiğimizaylardapolitikafaizindeindirimegidilmesininenflasyonanasılyansıdığınıgördük.
Avrupa’da; İsveç, Norveç ve İsviçre gibi ülkelerin merkez bankaları para politikası toplantısı düzenledi ve faiz kararlarını
açıkladı.ÖzellikleOcakayındaşokbirkararilekurtabanınıkaldıranİsviçreMerkezBankası’ndanyapılacakaçıklamalarson
derece önemliydi. İngiltere Merkez Bankası, 5 Mart tarihinde yapılan PPK’nın tutanaklarını açıkladı ve mevcut politika
üzerinde oy dağılımının nasıl olduğunu açıkladı. Avrupa’da bir yandan; uzun zamandır net bir çözüme kavuşamayan
Yunanistan’ın borç krizi yine gündemi oluşturdu. Ödemeleri yaklaşan Yunanistan, hafta boyunca likitide sıkıntısını nasıl
aşacağınadairpeşisıratoplantılardüzenledi.
Asya’nın gündemi, dünyanın geri kalanına göre bir nebze sakindi. Japonya Merkez Bankası (BOJ) PPK toplantısı
düzenleyerek politika faizini açıkladı. Avustralya’da da 3 Mart tarihinde yapılan para politikası toplantısının tutanakları ve
üyeleringörüşleritakipedildi.YeniZelanda’daisedördüncüçeyreğeaitekonomikbüyümerakamlarıduyuruldu.
Yurtiçinebaktığımızda,piyasalarhaftaiçerisindeüçtaneönemlivirajısıkıntıyaşamadanatlatmışgibigözüküyor.Salıgünü
TCMB,parapolitikasıtoplantısındapolitikafaizleriniaçıkladı.ÇarşambagünüyapılanFOMCtoplantısıveCumagünüFitch’in
Türkiyeiçinaçıkladığıkredinotuveekonomikgörünümbeklentileripiyasalardabekleneninaksinesakinliklekarşılandı.
23Mart27Mart2015
ABD
ABD’de geçtiğimiz haftanın gündemini tüm piyasaların odaklandığı FOMC faiz kararı ve
ardındanaçıklamalardabulunanFEDBaşkanıJanetYellenoluşturdu.FEDtoplantısıöncesi
12 yılın zirvesinden gerilemeye başlayan Amerikan Doları’yla birlikte, Euro toparlanmaya
başlarken,Altınisesonüçayındüşüğüneyakınseyretti.FOMCtarafındanpolitikafaizinde
değişikliğegidilmemekararınınaçıklanmasınınardındaniseFEDBaşkanıJanetYellen;“Faiz
artırımına ilişkin yönlendirmede yapılan değişiklik, faiz artışına Haziran’da başlanacağına
anlamınagelmemesinekarşın,buhalaseçeneklerarasında.Buyenilik;FED'infaizartışında
‘sabırsız’ davranacağı ya da artışa ne zaman başlanacağına karar verdiği şeklinde
yorumlanmamalı, yönlendirmedeki değişiklik, FED'in faiz artışına Haziran'da başlayacağı
anlamınagelmiyor.Ancak,buseçeneğiyokdasayamayız"açıklamasındabulundu.
S&P
DOW
NASDAQ
%2.66
2108,10
%2.13
18127,65
%3.17
5026,42
FED toplantısının ardından konuşan Chicago FED Başkanı Charles Evans yayınladığı bir
araştırmada, enflasyon ve işsizliğe ilişkin ciddi belirsizlik ortamında faizlerin uzun süre sıfıra
yakınkalmasıgerektiğinibelirtilirken;ekonomidesürdürülebilirgüçlübirbüyümehızıyakalandığındanveenflasyonunhedefe
doğruyükseleceğindeneminolunmadanfaizartışınınrafakaldırılmasınınuygunolabileceğigörüşüyeraldı.
23Mart27Mart2015
ABD
AraştırmayagöreFEDBaşkanlarının,2015yılındaöngördüklerifaizoranlarışuşekilde:
Plosser
Fisher
Bullard
Brainard
Lacker
JanetYellen
Fischer
Dudley
Williams
Lockart
Powell
Tarulio
Rosengren
Kocherlakota
Evans
(oyhakkıyok)
(oyhakkıyok)
(oyhakkıyok)
(oyhakkıvar)
(oyhakkıvar)
(oyhakkıvar)
(oyhakkıvar)
(oyhakkıvar)
(oyhakkıvar)
(oyhakkıvar)
(oyhakkıvar)
(oyhakkıvar)
(oyhakkıvar)
(oyhakkıyok)
(oyhakkıvar)
%1.75
%1.50
%1.25
%1.00
%1.00
%0.75
%0.75
%0.75
%0.75
%0.75
%0.75
%0.75
%0.50
%0.25
%0.25
FOMCtoplantısındançıkansonuçlarabakarsak;
*FED,politikafaizini%0.25oranındasabitbıraktı.
*Yılbaşındanbuyanakullanılansabırlıifadesi,butoplantıdakaldırıldı.
* 2015 yılı büyüme beklentisi %2.6-3.0 aralığından, %2.3-2.7 bandına çekildi ve geçen toplantıda ekonomik büyüme için
kullanılangüçlüifadesibukezılımlıyaçevrildi.
*2015yılısonundakiişsizliktahmini%5.2-5.3aralığından,%5.0-5.2bandınaçekildi.
Açıklanan
ABDNewYorkİmalatEndeksi(Mart)
ABDKapasiteKullanımOranı(Şubat)
ABDSanayiÜretimi(Şubat)
ABDİmalatÜretimi(Şubat)
ABDİnşaatİzinleri(Şubat)
ABDKonutBaşlangıçları(Şubat)
ABDPolitikaFaizi
KanadaToptanSatışlar(Ay)(Ocak)
ABDHaftalıkİşsizlikMaaşıBaşvuruları
PhiladelphiaFEDİmalatEndeksi(Mart)
KanadaÇekirdekTÜFE(Ay)(Şubat)
KanadaÇekirdekTÜFE(Yıl)(Şubat)
KanadaTÜFE(Ay)(Şubat)
KanadaTÜFE(Yıl)(Şubat)
KanadaPerakendeSatışlar(Ay)(Ocak)
KanadaÇekirdekPerakendeSatış(Ay)(Ocak)
Sonuç
6,90
%78.9
%0.1
%-0.2
%3
%-17
%0.25
%-3.1
291000
5
%0.6
%2.1
%0.9
1,00%
%-1.7
%-1.8
Beklenti
8
%79.5
%0.2
%0.1
%-0.5
%-2.4
%0.25
-1%
292000
7,10
%0.5
%2.1
%0.7
1,00%
%-0.7
%-0.4
Önceki
7,78
%79.1
%-0.3
%-0.3
%-0.7
-2%
%0.25
%2.8
290000
5,2
%0.2
%2.2
%-0.2
1,00%
%-1.8
%-2.3
23Mart27Mart2015
AVRUPA
İsveçMerkezBankası,politikafaizinde15bazpuanindirimegittivefaizi%-0.25seviyesine
düşürdü. Ayrıca faizi en az Haziran 2016'ya kadar bu oranda tutacağını ve 30 milyar İsveç
Kronu tutarında tahvil alımında bulunacağı açıklandı. Tahvil alımına 26 Mart tarihinde
başlanacak.NorveçMerkezBankası,politikafaizini%1.25oranındasabittutmakararıaldıve
gerekirse ek gevşemeye gidebileceğinin sinyalini verdi. Batı Avrupa’da petrol ve doğalgaz
üretimi konusunda lider olan Norveç’de ekonomi düşen enerji fiyatlarına rağmen ayakta
tutulmayaçalışıyor.İsviçreMerkezBankası,politikafaizini%-0.75oranındasabittutmakararı
aldı. İsviçre Frangı’nın halen çok değerli olduğunu ve bunun ekonomik büyümede baskı
unsuru oluşturduğunu düşünen SNB, yıl sonunda TÜFE’de %1.1 oranında gerileme
olabileceğiniöngörüyor.AyrıcaSNBBaşkanı,değerliFrang’ınbudüzeylerdekalmayadevam
etmesihalindepiyasadasürprizkurmüdahalelerindebulunabileceklerinibelirtti.
DAX
FTSE
CAC40
%1.15
12039,37
%4.18
7022,51
%1.53
5087,49
İngiltereMerkezBankası,5MarttarihindeyapılanPPKtoplantısınıntutanaklarınıaçıkladı.BOE,toplantıdafaizlerrekordüşük
seviye olan %0.50’de sabit tutmayı sürdürmüş ve parasal genişleme boyutunun da 375milyar Sterlin’de kalmasına karar
vermişti. Tutanaklardan yansıyan ise PPK üyelerinin bu kararı bir kez daha oy birliğiyle aldığı oldu. Tutanakların
yayınlanmasının ardından basın açıklaması yapan İngiltere Maliye Bakanı, 2015 yılındaki ekonomik büyüme beklentisini
%2.4seviyesinden%2.5’eçıkarıldığınıaçıkladı.
Avrupa’da günün diğer gündem maddesi de Yunanistan’ın vadesi gelen borcu için aradığı fondu. Yunanistan likitide
sağlamakiçinülkeiçindençözümleraramakistesedeşuaniçinplansızolduğugörülüyor.AvrupaMerkezBankasıÇarşamba
günü, Yunan bankalarına sağlanacak likitide için toplandı ve hacmi 400 milyon Euro’ya çıkarttı. Ancak bu, 900milyon Euro
talep eden Yunanitan’ı çok da mutlu etmedi. Almanya Başkakanı Merkel, katıldığı bir toplantıda Yunanistan’ın sorunlarının
hızlı çözülemeyeceğini ve durumun o kadar da parlak olmadığını belirtti. Merkez, Yunanistan Başbakanı’nı Pazartesi günü
toplantıyadavetettiğiniaçıkladı.
23Mart27Mart2015
AVRUPA
Açıklanan
AlmanyaZEWEkonomiGüvenEndeksi(Mart)
EuroBölgesiÇekirdekTÜFE(Ay)(Şubat)
EuroBölgesiÇekirdekTÜFE(Yıl)(Şubat)
EuroBölgesiTÜFE(Ay)(Şubat)
EuroBölgesiTÜFE(Yıl)(Şubat)
EuroBölgesiZEWEkonomiGüvenEndeksi
İngiltereOrtalamaGelir+İkramiyeEndeksi(Ocak)
BOE-FaizArtışıYönündeOy
BOE-FaizİndirimiYönündeOy
BOE-FaizinSabitKalmasıYönündeOy
İngiltereİşsizlikMaaşıBaşvuruları(Şubat)
İngiltereİşsizlikOranı(Ocak)
EuroBölgesiTicaretDengesi(Ocak)
RusyaİşsizlikOranı(Şubat)
AlmanyaÜFE(Ay)(Şubat)
AlmanyaÜFE(yIL)(Şubat)
Sonuç
54.8
%0.6
%0.7
%0.6
%-0.3
62.4
%1.8
0
0
9
-31.000
%5.7
7.9milyarEuro
%5.8
%0.1
%-2.1
Beklenti
50
%0.6
%0.6
%-0.3
58.2
%2.2
0
0
0
-30.000
%5.6
15milyarEuro
%5.7
%0.2
%-1.9
Önceki
45.5
%-1.9
%0.6
%-1.6
%-0.3
52.7
%2.1
0
0
0
-39.400
%5.7
23.9milyarEuro
05.May
%-0.6
%-2.2
23Mart27Mart2015
ASYA
Japonya Merkez Bankası (BOJ) faiz oranını, Aralık 2008’den bu yana olduğu gibi %0.10
seviyesinde kararlaştırdı. BOJ ayrıca, parasal tabanı yıllık 80 trilyon yen (660 milyar dolar)
miktarında genişletme taahhüdünü sürdürme kararı aldı. BOJ Başkanı Kuroda ise, tüketici
fiyat enflasyonunun sıfırın altına inebileceği olasılığını göz ardı edemeyeceğini ifade etti.
Kuroda,“Enflasyonungeçiciolaraksıfırınaltınainmesininenflasyontrendinietkilemeyeceğini
düşünüyorum” dedi. Japonya’da açıklanan Ticaret verilerinden, İhracatta %2.4 seviyesinde
artış, ithalatta ise %3.6 düzeyinde azalma oldu. İhracat ve ithalat oranları sonrası Ticaret
Dengesi’ndeise425milyaryenaçıkgerçekleşti.
Nikkei
%1.59
19560,22
HangSeng %2.31
24375,24
Shangai
%7.24
AvustralyaMerkezBankası(RBA)3Marttarihindeyapılanve%2.25seviyesindepolitikafaizi
3617,32
kararı alınan PPK toplantısının tutanaklarını açıkladı. RBA tutanaklarına göre; büyüme ve
enflasyon üzerindeki mevcut beklentiler dikkate alınarak, gerektiğinde para politikasında ek bir genişlemeye gidilebileceği
konusundaüyelerfikirbirliğiiçerisinde.Ayrıcaüyeler,ekonomidekimevcutdeğişikliklereuyumsağlanılabilmesiiçinpiyasaya
zamanverilmesigörüşündeler.
Asya Kıtası’nın bir diğer önemli ekonomisi olan Yeni Zelanda’da dördüncü çeyreğe ait Cari Denge, çeyreklik bazda 3.19
milyarNZDaçıkverirken,yıllıkbazda7.82milyarNZDaçıkverdi.YeniZelanda’datakipettiğimizdördüncüçeyrekGSYİH’da
ise,çeyreklikbazda%0.8seviyesindebüyümegörülürken,yıllıkbazda%3.5düzeyindebüyümegörüldü.
23Mart27Mart2015
ASYA
Açıklanan
JaponyaFaizOranı
ÇinDoğrudanYabancıYatırımı(Şub)
YeniZelandaCariDenge(çeyreklik)(4.çeyrek)
YeniZelandaCariDenge(Yıllık)(4.çeyrek)
JaponyaMevsimselliktenArındırılmışTicaretDengesi Japonyaİhracat(Yıllık)(Şubat)
Japonyaİthalat(Yıllık)(Şub)
JaponyaTicaretDengesi(Şub)
ÇinKonutFiyatları(Yıllık)(Şub)
YeniZelandaGSYİH(Çeyreklik)(4.çeyrek)
YeniZelandaGSYİH(Yıllık)(4.çeyrek)
Sonuç
%0.10
%16.40
-3.19milyar
NZD
-7.82milyar
NZD
-0.64trilyon
Yen
%2.4
-%3.6
-425milyar
Yen
%-5.7
%0.8
%3.5
Beklenti
%0.10
-3.15milyar
NZD
-7.88milyar
NZD
-1.21trilyon
Yen
%0.3
%3.1
-1.051milyar
Yen
%0.7
%3.3
Önceki
%0.10
%29.40
-5.01milyar
NZD
-6.09milyar
NZD
-0.41trilyon
Yen
%17.0
-%9.0
-1.178milyar
Yen
-%5.1
%1.0
%3.2
23Mart27Mart2015
TÜRKİYE
GeçtiğimizhaftanınilkgünündeAralıkayıiçinTürkiyeÇeyreklikİşsizlikOrtalamasıaçıklandı.TÜİKtarafındanaçıklananbu
veri bir önceki ayki %10.7 oranından daha yüksek gelerek %10.9 olarak geldi. Günün diğer verisi olan Bütçe Dengesi ise
Şubat ayı için 2.360 milyar lira açık verdi. Ocak ayı için açıklanan rakam ise 3.800 milyar lira bütçe fazlasıydı. Türkiye
açısındanhaftanınenönemliverisiSalıgünüTCMB’dengeldi.GeçtiğimizhaftaCumhurbaşkanı’nayaptığısunumsonrasında
faizkararındabirdeğişiklikyapıpyapmayacağıtartışılanTCMB,bütünfaizoranlarınıbiröncekiayagöresabittuttu.Detaylı
olarakbahsetmemizgerekirse;MartayıiçinBirHaftaVadeliRepoİhaleFaizOranı%7.50,BorçlanmaFaizOranı%7.25ve
GecelikFaizOranları%10.75oranındaaçıklandı.HaftanınsonverisiiseŞubatayınaatMerkeziHükümetBorçStokuoldu.
Veri bir önceki aya göre artış göstererek 632.5 milyar lira olarak hesaplandı. Borcun 421.2 milyar liralık kısmı Türk Lirası,
211.3milyarliralıkkısmıisedövizcinsiborçlardanoluşuyor.
Bir önceki haftaya damgasını vuran TCMB Başkanı Erdem Başçı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yaptığı 170 sayfalık
sunumdan sonra gözler bu hafta toplanan Para Piyasası Kurulu’ndaydı. Çoğu ekonomist, faiz kararlarında bir değişiklik
olmayacağıgörüşündeydi.Salıgünüaçıklananfaizkararlarıdabeklentilereparalelolarakdeğişmedi.Alınanbukarar,piyasa
tarafındançoğunluklaolumlukarşılandı.
Bir diğer önemli olay da Fitch Ratings’in Türkiye değerlendirme raporuydu. Dünyanın en önemli kredi derecelendirme
kuruluşlarından olan Fitch, Türkiye’ye verdiğiBBB- kredi notunu değiştirmedive not görünümünü “Durağan” olarak sabit
tuttu. Fitch’teki bu değerlendirmesinin, diğer derecelendirme kuruluşlarının “Negatif” görünümüne eş değer olduğunu
hatırlatmakta fayda var. Bununla birlikte, genel olarak raporda olumlu ifadelere yer verilse de; ekonomi politikasına dair
gerginliğin kamuoyuna yansıdığı ve bu durumun yatırımcıları rahatsız ederek TL üzerinde aşağı yönlü baskıya yol açtığı
bildirildi.
Açıklanan
TürkiyeÇeyreklik(ÜçAylık)İşsizlikOrtalaması(Aralık) TürkiyeBütçeDengesi(Şubat)
BirHaftaVadeliRepoİhaleFaizOranı(Mart)
BorçlanmaFaizOranı
GecelikFaizOranları
MerkeziHükümetBorçStoku(Şubat)
Sonuç
Beklenen
%10.9
-2.36MilyarTL %7.50
%7.50
%7.25
%7.25
%10.75
%10.75
632.5MilyarTL
Önceki
%10.7
3.80MilyarTL
%7.50
%7.25
%10.75
621.2MilyarTL
23Mart27Mart2015
ÖnümüzdekiHaftaNeleriTakipEdeceğiz?
Pazar günü; Fransa’da yerel seçimlerin ilk turu TSİ 21:00 itibariyle başlayacak. Ayrıca TSİ 23:00’de Yeni Zelanda’dan
WestpackTüketiciGüvenEndeksi’nitakipedeceğiz.
Pazartesigünü; sabahsaat10:00’daTürkiyeTüketiciGüvenEndeksiaçıklanacak.Öğledensonraİngiltere’denSanayi
Siparişlerinin Trend Endeksi duyurulacak. Bu veri İngiltere ekonomik büyümesi adına önemli ip uçları verebilir.ABD
tarafından TSİ 16:00’da İkinci El Konut Satışlarını takip edeceğiz. Aynı saatte de Avrupa Merkez Bankası Başkanı
Mario Draghi, Avrupa Parlamentosu’nda bir konuşma gerçekleştirecek. Almanya Başbakanı Angela Merkel ve
YunanistanBaşbakanıAlexisTsiprasBerlin'deYunanistan-AlmanyailişkileriveYunanistan’ınlikitidekriziüzerinebiraraya
gelecekvegörüşmelerTSİ18:00'debaşlayacak.
Salıgünü;geceTSİ03:35’deJaponya’daİmalatPMIEndeksi,10dakikasonraiseÇin’denİmalatPMIEndeksiaçıklanacak.
SabahsaatlerindeTSİ10:30’daiseAvrupa’nınönemliekonomileriarasındayeralanAlmanya’daveTSİ11:00’dedeİmalat
PMI Endeksini takip edeceğiz. Hemen ardından İngiltere’de saat 11:30’da TÜFE ve ÜFE rakamları açıklanacak. Öğleden
sonraABDtarafında da İngiltere’deki gibienflasyon rakamlarını takip edeceğiz. Ayrca TSİ 15:45’de İmalat PMI vesaat
16:00’da da Birinci El Konut Satış rakamları duyurulacak. Gece saatlerinde TSİ 23:45’de Yeni Zelanda’dan Ticaret
Dengesi’niizleyeceğiz.
Çarşambagünü; gece TSİ 02:30’da Avustralya Merkez Bankası tarafından, finansal istikrar raporunu açıklanacak. Öğlen
saatlerine doğruAlmanya’da IFO İş Güven Endeksi ve alt başlıklarını takip edeceğiz. ABD'de Şubat ayı Dayanıklı Mal
Siparişleri verisi TSİ 14:30 itibariyle açıklanacak. Aynı saatte de Türkiye Kapasite Kullanım Oranı ve İmalat Güven
Endeksi’nitakipedeceğiz.
Perşembe günü; sabah saat 09:00’da Nisan ayına ait GFK Tüketici Güven Endeksi’ni takip edeceğiz. İngiltere’de saat
11:30’daPerakendeSatışrakamlarıaçıklanacak.ABDtarafındandahaftalıkişsizlikmaaşıbaşvurularıizlenecek.
Cumagününegeldiğimizdeise;Japonya’daTSİ01:30’dahanehalkıharcamaları,işsizlikoranıveenflasyonrakamları
açıklanacak. Sabah saatlerinde 09:00’da İngiltere Ulusal Konut Fiyat Endeksini takip edeceğiz.ABD’den TSİ 14:30’da
dördüncü çeyreğe ve 2014 yılının tamamına ait ekonomik büyüme oranını dikkatle izleyeceğiz.Ayrıca ABD'de Mart
ayı Tüketici Güveni verisi TSİ 16:00 itibariyle açıklanacak. Michigan Üniversitesi tarafından açıklanacak veri
zayıflayangelirbeklentileriylebirliktedahaılımlıgerçekleşebilir.Brezilya'da2014yılısonçeyreğineilişkinbüyümeverisi
açıklanıyor. Bloomberg anketine katılan katılımcılar büyümenin 2009'dan bu yana en zayıf düzeyde gerçekleşeceğini
düşünüyor.
AyrıcageçtiğimizhaftaCumagünüolduğugibibuhaftanındasongünündeülkelerinkredinotlarıveekonomikgörünümlerine
aituluslararasıkrediderecelendirmekuruluşlarındaraporlargelecek.Listeşuşekilde;
Kredi Notu Güncellemeleri; Avusturya (S&P), Güney Kıbrıs (S&P), Danimarka (Moody’s & S&P), Estonya (Moody’s),
Finlandiya(DBRS&S&P),Yunanistan(Moody’s),İtalya(DBRS),Lübnan(S&P),Litvanya(Fitch&S&P),Lüksemburg(S&P),
Nijerya(Fitch),Portekiz(Fitch),Katar(S&P),Slovenya(Fitch),Tunus(Fitch).
23Mart27Mart2015
EURUSD
Geçtiğimiz haftaya 1.0495 seviyesi altında başlayan EURUSD paritesi, çarşamba günü FOMC tarafından para politikası
hakkında gelen açıklamalar ile sert şekilde değer kazandı. FOMC’de“Sabırlı” ifadesi kalktı ancak yıl sonu faiz oranı
tahminlerinde azalma olduğu açıklandı. Avrupa tarafında da haftanın sonuna doğru Yunanistan-Eurogroup görüşmeleri
yenidenalevlendiveEurotarafındaazdaolsayükselişoldu.
Teknik açıdan bakacak olursak, haftaya yeni dip ile başlayan paritenin mevcut short pozisyonların kapatılması sebebiyle
yükselmeyebaşladığınıdüşünüyoruz.FOMCsonrasıiseyaklaşık350pipsliksertyükselişoldu.Ancak1.1025direnciçalıştı
ve yükseliş bu noktada sona erdi. Dört saatlik grafikte uzun zamandan bu yana direnç görevinde bulunan 100 periyotluk
üssel hareketli ortalamanın ve Fibonacci %61.8 düzeltme seviyesinin öneminden bahsetmek mümkün. Haftayı 1.0850
direncininaltındakapatanparitededüzeltmehareketlerinindevamıgelirseilkolarakkritik1.0900direncinitakipedeceğiz.Bu
seviyenin üzerinde 4 saatlik kapanışlar olmadığı sürece doların güçlü kalacağını düşünüyoruz. Ancak daha yukarıda da
1.0955-1.1025-1.1125-1.1175 dirençleri bulunmaktadır. Dolar lehine işlemlerde ise 1.0765-1.0695-1.0640 ve 1.0585
destekleribulunmaktadır.
Destekler:1.0765–1.0695–1.0640–1.0585
Dirençler:1.0850–1.0900–1.0955–1.1025
23Mart27Mart2015
GBPUSD
GBPUSDparitesindedevamedenaşağıyönlüseyrinhaftanınenönemligelişmesiolanFOMCtoplantısonuçlarındanönce
1.4634seviyelerekadarsürdüğünügördük.ToplantıtutanaklarındanöncepiyasabeklentisiolarakFED'in'sabırlı'kelimesini
kaldıracağı bununda birlikte de faiz artırımına giden yolda ilk adımın atılmış olacağı fikrinin piyasa algısı olarak oluştuğunu
görmüştük.Fakattoplantıdançıkansonucabakacakolursakpiyasasınınbeklentisineparalel'sabırlı'kelimesininkaldırmasına
rağmen ABD ekonomisine yönelik beklentilerin düşürülmesi ile ilk faiz artırımının öngörülen tarihten daha ileri bir tarihte
yapılacağıbeklentisiileDolar'dagüçkaybıyaşandı.
GBPUSD paritesine teknik açıdan bakarsak; Haftalık kapanışını 1.4945 desteği üzerinde 1.4952 seviyesinden yaptığını
gördüğümüz paritede bu seviye üzerinde güçlenme gerçekleşmesi halinde dirençler 1.5050-1.5130-1.5180 seviyelerinde
bulunuyor.1.5180seviyesiüzerigünlükvehaftalıkkapanışgerçekleşmesihalindesterlinlehineişlemlerinartabileceğini,bu
durumda da 1.5250-1.5330-1.5420 dirençlerini takip edeceğimizi hatırlatalım. İşlemlerin 1.4945 seviyesinde tutunamaması
durumundaysailkolarak1.4845-1.4785-1.4720-1.4680-1.4610-1.4490seviyeleridestekolaraktakipedilebilir.
Destekler:1.4945–1.4845–1.4785
Dirençler:1.5050–1.5130–1.5180
23Mart27Mart2015
USDJPY
Geçtiğimiz hafta yen ve dolar tarafındaki gelişmelere baktığımızda, BOJ %0.10 seviyesindeki faiz oranını ve 80 trilyon yen
miktarındakiparasaltabanısabittuttu.PiyasalarınmeraklabeklediğiABDMerkezBankasıFEDFOMCToplantısonucunda
ise,%0.25seviyesindekifaizoranısabittutulurken“Sabırlı”ifadesikaldırıldı.Ancakyılsonufaizoranıbeklentisi%1.125’ten
%0.625’eindirildi.Bukararsonrasıparite121.10seviyesinden119.30seviyesinekadardüştü.
USDJPY Paritesine Teknik Olarak Baktığımızda; Geçen haftaya 121.35 seviyesinden açılarak başlayan parite, FOMC
Toplantısısonrası119.30seviyesinekadardüştü.Buseviyedengelentepkilerledehaftayı120.10/119.90desteğiüzerinde
120.12seviyesindenkapattı.Buseviyeüzerifiyatlamadevamettiğisüreceilkolarak120.60ve121.10direncitakipedilebilir.
121.10’unanadirençseviyemizolduğunu,üzerindegünlükvehaftalıkkapanışgerçekleşmesihalindedolarlehineişlemlerin
hızkazanabileceğinibelirtelim.Budurumdadailk122.35-122.85-123.30ve124.70dirençleriizlenebilir.Aşağıyünlüseyirde
ve120.10/119.90destekaralığınınaltınainilmesihalindeiseilk119.15-118.50-118.10ve117.60desteklerizlenebilir.
Destekler:120.10/119.90–119.15–118.50
Dirençler:120.60–121.10–122.35
23Mart27Mart2015
S&P500FUTURES
SP500 Kontratı'nda 3 haftadır izlediğimiz eksi kapanışlar, bu hafta yerini artıda kapanışa bıraktı. Kontrat'ta bu hafta konut
başlangıçlarıveönemibirhayliyüksekolanFOMCToplantısıizlediğimizgelişmelerdi.FOMCToplantısınınardındangelen
açıklamalarda faiz oranının değişmemesi ve sabırlı söylemlerinin bir kenara bırakılması piyasalarca beklenen sonuçlardı.
Fakat FOMC'nin 2015 yıl sonu için gösterge faiz oranı tahminini Aralık ayında duyurduğu %1,125'ten, %0.625'e indirmesi
beklentiötesindebirkarardıvedolardagüçkaybettirirken,SP500VadeKontratıhızladeğerkazanmayabaşladı.
Haftaya 2036 ana destek seviyesinin üzerinde başlayan kontrat, verilerin de etkisiyle 2100 piskolojik seviyesinin üzerinde
fiyatlanmaya başladı. Haftalık kapanışın 2094 desteği üzerinde olmasıyla önümüzdeki hafta alış yönlü işlemlerle 2108 ve
2120dirençlerigörülebilir.Güçlübiralımiştahıadınaiseanadirençseviyemizolan2130takipedilmelidir.Geriçekilmelerde
ise2094ve2084enyakındestekkonumundalar.
Destekler:2094–2084–2074
Dirençler:2108–2120–2130
23Mart27Mart2015
ALTIN
Hafta boyunca dalgalı bir seyir görülen Altın’da hafta başında borçlanma maliyetlerinin artacağı beklentisi ile Altın destekli
exchangetradedfonlarındaki(ETF)altınvarlıklarındançıkılmasısonrası1142desteğinekadardüşüşgörüldü.ABDMerkez
Bankası FED’in FOMC Toplantısı sonucundan, “Sabırlı” ifadesinin kaldırılmasına rağmen, yıl sonu faiz oranı beklentisinin
%1.125 seviyesinden %0.625 seviyesine indirilmesiyle ise Altın fiyatlarında yukarı yönlü seyir görülerek 1187 seviyesine
yükselişyaşandı.
ALTIN’a Teknik Olarak Baktığımızda; 1158 seviyesinden haftalık açılışını yapan Altın, sonrasında aşağı yönü seyirle 1142
seviyesinekadardüştü.1142desteğininçalışmasıyladayukarıyönlüseyirgörüldüvehaftayı1187anadirencialtında1182
seviyesindenkapattı.1187anaseviyemizüzerigünlükvehaftalıkkapanışolmadığısürecegeriçekilmeninolabileceğini,bu
durumda da ilk 1174-1161-1155 ve 1142 desteklerini izleyeceğimizi belirtelim. 1155 desteğinin kırılması halinde ise satış
baskısınınartabileceğinidüşünüyoruz.1187anadirençseviyemizingeçilmesidurumunaiseilkolarak1196-1205-1217-1222
dirençleriizlenebilir.1222seviyesiüzerigünlükvehaftalıkkapanıştaiseyükselişlerinhızkazanabileceğinihatırlatalım.
Destekler:1174–1161–1155
Dirençler:1184–1196–1205
23Mart27Mart2015
BRENT
Haftaboyupetroltarafındayaşanılanönemligelişmelerebaktığımızda,ÇarşambagünüAmerikaPetrolEnstitüsütarafından
açıklanan ABD petrol stok ve üretiminin 30 yılın en yüksek seviyesinde olması, petroldeki kayıpları destekledi. Aynı gün,
FED’in faiz oranları tahminlerini düşürmesiyle petrol fiyatlarının yükseldiğini fakat doların zayıflamasının kalıcı olmadığını
izledik.Perşembegünü,OPECPetrolBakanı’nınpetrolüretimikonusundaherhangibirdeğişiklikyapamayacağıyönündeki
açıklamalarıpetroldekisatışbaskısınıdesteklernitelikteydi.Haftanınsonişgünüise,AlmanyaBaşbakanıMerkel’in“Petrol
fiyatı,EuroBölgesi’ndetoparlanmayıhızlandırıyor”açıklamasındansonrapetroltekraryükselişegeçti.
Hafta boyunca aşağı yönlü seyrin devam ettiği Brent petrol, 4 saatlik zaman diliminde 21 ve 5’lik hareketli ortalamanın
üzerindeseyrediyor.Haftayı55.50anadirencialtında55.16seviyesindenkapatanpetrolde,buseyrindevametmesihalinde
takipedeceğimizilkdestekler54.60-54.10-53.50ve52.70-51.95-50.50seviyelerindebulunuyor.55.50seviyesiüzerigünlük
vehaftalıkkapanışolmadığısürecegeriçekilmenindevamedebileceğinibelirtelim.55.50seviyesiningeçilmesidurumunda
iseilkolarak56.85-58.00-59.15-60.60-61.50-62.30dirençleriniizleyeceğiz.
Destekler:54.60–54.10–53.50
Dirençler:55.50–56.85–58.00
23Mart27Mart2015
USDTRY
GeçtiğimizhaftaUSDTRYkurunuetkileyebilecekenönemliolaylardanbiriolanTCMBPPKtoplantısındanbeklentiyleörtüşen
birsonuççıkmasısayesindekurdaçokfazlaoynaklıkgörülmedi.17MartSalıgünügerçekleşentoplantıyakadarUSDTRY
kuru2.6063seviyesinekadargeriçekildiancakfaizkararınındeğişmediğihaberiyleyataybirseyirizlemeyebaşladı.Hafta
boyuncaUSDTRYkurunuençoketkileyenolay,FEDtarafındangerçekleştirilenFOMCtoplantısıoldu.İkigünboyuncasüren
toplantılar sonucunda 18 Mart Çarşamba günü FED Başkanı Janet Yellen yaptığı basın açıklamasında faiz kararına ilişkin
“sabırlı” ifadesini kaldırıldığını ama buna karşılık faiz artırımlarında fazla aceleci davranılmayacağını belli etti. Aynı gün
USDTRY haftanın en sert düşüşünü yaşadı ve 2.5618 seviyesine kadar geriledi. Ertesi gün kademeli olarak yükselerek
2.6149 seviyesine kadar çıksa da, haftanın son günü açıklanması beklenen Fitch Ratings raporunun da etkisiyle 2.5699
seviyesinekadargeriledi.
Teknik açıdan incelediğimizde USDTRY kuru haftalık kapanışını 2.5580 desteği üzerinden gerçekleştirdi. TL lehine
fiyatlamaların devam etmesi ve2.5580 desteğinin kırılması durumunda karşılaşacağımız ilk destek 2.5460 seviyesinde
bulunuyor. 2.5460 ana desteğimiz ve bu seviyenin altında tutunma sağlarsa TL lehine düzeltmeler devam edebilir ve bu
durumdatakipedeceğimizsonrakidestekler2.5340ve2.5270seviyelerindebulunuyor.2.5580desteğininçalışmasıhalinde
ise2.5840ve2.6010dirençleriniizleyeceğiz.
Destekler:2.5580–2.5460–2.5340
Dirençler:2.5840–2.6010–2.6240
23Mart27Mart2015
EURTRY
Haftalık açılışını pozitif gerçekleştiren EURTRY kurunda yukarı yönlü seyrin devam ettiğini gördük. Salı günü Frankfurt’ta
düzenlenen konferansta konuşan Draghi, Euro Bölgesi’nde durumun giderek iyileştiğine ve varlık alım programının Avrupa
ekonomisi üzerindeki olumlu etkisine bir kez daha değindi. Haftanın en önemli gelişmesi olan FOMC toplantı tutanakları
ardındanEURTRYkurundasertyukarıyönlüişlemlergerçekleşsedebudurum2.8300anadirençseviyemizlesınırlıkaldı.
Tümbugelişmeleringölgesindekurdayönarayışınındevametmekteolduğunudaayrıcasöyleyelim.
EURTRY kuruna teknik açıdan bakarsak; Haftalık kapanışın 2.7860 direnci altında 2.7837 seviyesinden gerçekleştiğini
gördüğümüzkurdaEurolehineişlemleringüçlenerekdevametmesihalindetakipedeceğimizdiğerdirençler2.7940-2.80802.8300 seviyelerinde bulunuyor. 2.8300 seviyesi üzeri günlük ve haftalık kapanış gerçekleşmesi durumunda yukarı yünlü
seyrinhızkazanabileceğinibelirtelim.TürkLirasılehineişlemleroluşmasıdurumundaiseilk2.7500-2.7250-2.7150ve2.7070
seviyeleri destek olarak takip edilebilir. 2.7250 seviyesi altı günlük ve haftalık kapanışlarda ise aşağı yönlü seyrin
artabileceğinihatırlatalım.
Destekler:2.7500–2.7250–2.7150
Dirençler:2.7860–2.7940–2.8080
23Mart27Mart2015
VIOP30
NisanVadeliEndeksKontratıbirsüredirdevamedendeğerkayıplarınıgeridebırakıpbuhaftayıprimlikapattı.Haftabaşında
TCMBParaPolikasıKuruluToplantısıbeklentileriilealıcılıfiyatlananVİOP30,açıklamalarınbeklentilerileparalelgelmesi,ve
içerde politik tansiyonun biraz düşmüş olmasıyla birlikte alışlara devam etti. Uluslararası Kredi Derecelendirme Kuruluşu
Fitch'in cuma akşamı açıklayacağı Türkiye kredi notunda, gelişen olumsuz şartlara rağmen bir değişiklik beklenmemesi
VİOP30Kontratı'ndaartışlarıdevamettirdi.
Haftalıkaçılışı93.300desteğiüzerindeyapankontrattaalışlarbirsüre95.100kritikseviyesindedevametti.Buseviyeüzeri
kalıcılıkoluşmasıylapozitifhareketlerinedevamedenVİOP30,FOMCsonrasıdeğerkazananTürkLirasınındaetkisiylekritik
98.800 seviyesini geçerek alışları hızlandırdı. Fitch beklentileri ise kapanışa kadar fiyatlamaları 102.000 seviyesine doğru
taşıdı. Haftalık fark %8.25 ile 7.750 puan olduğu kontratta alış iştahı adına ana direnç seviyemiz olan 105.000 üzeri
fiyatlamalarınoluşmasınıbekliyoruz.Geriçekilmelerdeise98.800altıkalıcılıklarönemli.
Destekler:101.300–100.300–99.400
Dirençler:102.000–102.600–103.300
Download

23 Mart- 27 Mart 2015