XIII. Uluslararası İzmir Tekstil ve Hazır Giyim Sempozyumu
2-5 Nisan 2014
TEKSTİL VE MODA TASARIMI EĞİTİMİNDE DRAPAJ
Zeynep Kaya, Miyase Çağdaş
Selçuk Üniversitesi, Sanat ve Tasarım Fakültesi, Moda Tasarımı Bölümü, Selçuklu, Konya, Türkiye
[email protected]
Temel ve fizyolojik ihtiyaçların başında gelen örtünme ihtiyacı, zamanla yerini örtünmenin
daha estetik boyutu olan giyinmeye bırakmıştır. Çeşitli fizyolojik ve psikolojik ihtiyaçları
karşılayan giyim; tüm bireyler için sosyal etkileşim, fiziksel refah ve psikolojik açıdan büyük
önem taşımaktadır. Bu nedenle insan beğenisine ve isteklerine cevap verecek biçimde özgün,
farklı giysi tasarımlarının oluşturulması zorunlu hale gelmiştir.
Giyim sektörü giysi tasarımı bakımından estetik, sanat değeri yoğun, görsel yanı öncelikli ve
ürün çeşidi açısından geniş bir yelpazeye sahiptir. Giysi üretiminde, tasarım ve kalıp
hazırlama çok önemlidir. Giysi tasarlamak ve kalıp hazırlamak için en çok kullanılan teknik,
drapaj tekniğidir. Üç boyutlu kalıp hazırlama tekniği olarak da isimlendirilen drapaj, giyim
eğitiminde önemli bir yere sahiptir. Drapaj, kumaşın canlı ya da cansız manken üzerinde
şekillendirilmesi ile uygulanır. Bu teknik tasarımcıya birebir kumaşla çalışma şansı
tanıdığından yaratıcılığı yüksek seviyelere çıkarır. Doğrudan vücut üzerinde uygulandığı için
giysinin vücut ile uyumu mükemmel olur.
Araştırmanın amacı; drapaj tekniğinin bilgi, teknik bilgi ve uygulama aşamalarını irdelemek,
farklı temalarda drapaj tekniği ile uygulanmış giysi tasarımları oluşturarak moda tasarımı
eğitimine katkı sağlamaktır.
Bu çalışmada; moda tasarımı eğitiminde drapajın yeri, önemi ve uygulama aşamalarına yer
verilmiştir. Konu ile ilgili literatür taranmış ve süreli yayınlardan yararlanılarak drapaj
hakkında bilgi ve teknik bilgilere yer verilmiştir. Drapaj uygulama ve drapaj tekniği ile
oluşturulmuş farklı temalarda giysi tasarımları görsel olarak sunulmuştur. Elde edilen veriler
ve hazırlanan giysi tasarımları ışığında sonuca ulaşılmaya çalışılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Tasarım, giyim, moda, drapaj.
KAYNAKLAR
[1] GÖNCÜ, G., Giysi Tasarımında Drapaj ve Önemi İstanbul, 2005, p:2-64-95
[2] İŞBİLEN A.,Türkiye’de Sanat eğitiminde öğretmen yetiştirme Türkiyede sanat eğitimi ve
öğretmen yetiştirme gazi üniversitesinin eğitiminde 75. Yılı sanat eğitimi sempozyumu, Gazi
üniversitesi yayınları, Ankara, 2002, p:146,
[3] KOÇ, F.,GÖKLÜBERK ÖZLÜ, P ve KOCA, E., Moda Tasarımı Eğitiminde Farklı Yaklaşımlar,
Mesleki Eğitim Dergisi, 2007, 2-2, p: 232.
[4] TORTORA, P.G.ed., MERKEL R.S, Fairchild’s Dictionary of Textiles, Fairchild Pub, NewYork,
2007, p:184.
[5] İTKİB (İstanbul Tekstil ve Konfeksiyon İhracatçıları Birlikleri)., Kalıp Hazırlama Kadın Dış
Giyimi, Renk Matbaası, İstanbul, 2010, p: 10.
[6] ÇAĞDAŞ, M,. Kapanma Payları ve Yaka Çizimleri, Nobel Yayınları, Ankara, 2002,p: 35.
[7] JONES, J, S.,Moda Tasarımı, Güncel Yayıncılık, İstanbul, 2009, p: 149-150
404
XIII. Uluslararası İzmir Tekstil ve Hazır Giyim Sempozyumu
2-5 Nisan 2014
[8] MEE, P., 1987:1). MEE, J., PURDY, M.,, Modelling on The Dress Stand, USA, 1987,
[9] SEELING, C., The Century of Fashion Designers 1900-1999, Könemann, Verlagsgesellscaft,
(2000), p: 254
[10] http://esmodbeijing.com/teachers/shizililiang/2013/0426/370.html, ( 27.11.2013).
[11] Armstrong, H, J. Draping for Apparel Design. Fairchild Pub, NewYork, (2000), p:19
[12]MEGEP (Meslekî Eğitim ve Öğretim Sisteminin Güçlendirilmesi Projesi).,2006, Drapaj
Tekniğiyle Bluz Kalıpları TC. Milli Eğitim Bakanlığı, Ankara. 10-16
405
Download

3 rd International Conference Innovation and Modelling of Clothing