Türk Dünyası
Bilgeler Zirvesi
Gönül Sultanları
Eskişehir'de Buluşuyor
26-28 MAYIS 2014
www.bilgelerzirvesi.org
Bilgeler Zirvesi Nedir?
Bilgeler Zirvesi; Eskişehir 2013 Türk Dünyası Kültür Başkenti faaliyetleri kapsamında, medeniyetimizi inşa eden bilge şahsiyetlerin, gönül sultanlarımızın
fikirlerini, hayat tarzlarını arama, anlama ve yayma etkinliğidir.
Bilgeler Zirvesinin Amacı Nedir?
1. Medeniyet coğrafyamızda yakınlaşmaya ve huzurun artmasına katkıda
bulunmak.
2. Ortak paydalarımız etrafında buluşmak, bilişmek ve ortak geleceğe giden
yolumuzu aydınlatmak.
Bilgeler Zirvesi; Türk Dünyasının tarih boyunca yetiştirdiği ve ruh dünyamızın
mimarları olan bilgeler, şairler, arifler, sȗfȋler, mütefekkirler ve mutasavvıfların
birlikte konuşulması ve medeniyetimizin hamurunu yoğuran bu gönül sultanları üzerinden farklı kesimlerimizi temsil eden ve düşünen insanları bir araya
getirme, fikir alışverişi yapma ve geleceğe giden yolumuzu aydınlatma gayesini taşımaktadır.
|
|
Dost ile bilişmeye
Cân gözü bîdâr gerek
| Yûnus Emre
Yûnus Emre
Türk Dünyası Bilgeler Zirvesi | www.bilgelerzirvesi.org
| Mevlânâ
|
|
Bilgiden sözüme temel atarım
(Biligdin urur men sözümke ula)
Ahmet Edip Yükneki
Bu itibarla, Bilgeler Zirvesi aşağıda belirtilen iki esas
unsurdan oluşmaktadır:
● Temel değerlerimizi fikirleri ve çabalarıyla hayata geçiren, ruh dünyamızın
mimarlarının fikirlerini ve yaşantılarını bugün yararlanabilecek şekilde konuşmak için Eskişehir’de bir zirve düzenlenmesi;
● Medeniyetimizin hamurunu yoğuran bu gönül sultanlarımız üzerinden,
farklı kesimlerimizi temsil eden kanaat önderleri, akademisyenler, sanatçılar, medya mensupları, din adamları, STK temsilcileri, politikacıları ve
devlet adamları gibi gerçek ve tüzel kişilikleri bir araya getirme, fikir alışverişleri yapmak ve yakınlaştırmak.
Bu bakımdan Bilgeler Zirvesi, manevi büyüklerimizi anlamak kadar, belki ondan fazla yarınımızı birlikte inşa etme hedefini de taşımaktadır. Bu hedefe
ulaşabilmek için katılımcılar, toplumumuzun değişik kesimlerini temsil eder
mahiyette seçilecektir. Burada buluşacak zevat ve kuruluşlarla (özel-tüzel
kişiliklerle) gönül sultanlarımız üzerinden birliğimizi, dirliğimiz, huzurumuzu
ve geleceğimizi birlikte inşa etme gayesini taşımaktadır. Bu bakımdan zirve, zamanımızın ruhuna da uygun, milli ve medeni ihtiyaçlarımız bakımından
gereklidir.
Gönül Sultanları Buluşması
| Ahmed Yesevî
Bilgeler Zirvesinin Hedefleri
ve Muhatapları
● Medeniyetimizi inşa eden bilge şahsiyetler üstünden birliğimizi aramak.
● Kendi değerlerimiz, dinamiklerimiz ve sanatlarımızla gelişmeyi müzakere
etmek.
● Geleceğe giden yolumuzu ortak değerlerimiz üzerinden birlikte çizmek.
Bilim insanları, yazarlar ve düşünce insanları, STK ve medya mensupları, sanatçılar, kanaat önderleri, din ve devlet adamları, politikacılar.
Niçin Ortak Bir Zirve?
Bilgelerimiz tek başlarına veya en fazla iki kişi birlikte çok zaman konuşulmakta, kendileriyle ilgili günler ve geceler düzenlenmektedir. Ama aralarında
sayısız ortak bağlar olan, bir kaynaktan beslenen ve aynı temel değerleri olan
gönül sultanlarımızı hep birlikte ele almak pek yaptığımız bir şey değildir. Bu
yönüyle Eskişehir, büyük ölçekte bir “Kültür Başkenti” etkinliğini gerçekleştirmektedir.
Zirve; Türkiye’den 350, Türkiye dışından ise 150 kişi olmak üzere toplam 500
kişinin katılmasına göre tasarlanmış bulunmaktadır.
Zirve esnasında oturumlar, panel, toplantı ve karşılıklı görüşmelerde ortaya
çıkacak cevherin Türkiye ve Türk Dünyası ile paylaşılması gerekecektir. Bu
bakımdan projede iletişim ve medyadan yararlanmak büyük önem taşımaktadır. Bu amaca hizmet etmek üzere gerekli yerde ilan, tanıtıcı reklam, haber,
canlı yayın ve paket programlar yoluyla internet, gazete, dergiler ve TV’lerden
faydalanılacaktır. Bu bakımdan zirve süresi içinde ve proje kapsamında yapıTürk Dünyası Bilgeler Zirvesi | www.bilgelerzirvesi.org
lacak toplantı, açık oturum ve panel gibi etkinlikler TV’lerden yayınlanacaktır.
Bu birleşik etkinliklerin, yeterli bir tanıtımla “Kültür Başkenti” misyonunun Türkiye ve Türk Dünyası kamuoyuna mal edilme şansının yüksek olduğu dönemlerden biri olması amaç alınmış bulunmaktadır.
Zirvede tanışma, bilişme ve yakınlaşma şöleni mahiyetinde diğer bazı sosyal
ve kültürel etkinlikler de gerçekleştirilecektir.
Bilgeler Kimdir, Zirvede Kimler
Konuşulacak?
Bilgeler buluşmasında tebliğ konusu olabilecek bazı simalar şunlardır:
ABDÜLHAKİM ARVÂSÎ, ABDÜLKADİR-i GEYLÂNÎ, AHÎ EVRAN, AHMED
YESEVÎ, AHMED-Î HÂNÎ, ALİ ŞÎR NEVÂÎ, ALİYA İZZET BEGOVİÇ, AZİZ
MAHMUD HÜDÂYÎ, BAHÂEDDİN NAKŞİBEND, BAHTİYAR VAHAPZADE,
BEDÎÜZZAMAN SAİD NURSİ, İMAM CA‘FER-i SÂDIK, EBÜ’l-LEYS es-SEMERKANDÎ, EDİB AHMED YÜKNEKÎ, ERZURUMLU İBRÂHİM HAKKI,
GASPIRALI İSMAİL BEY, HACI BEKTÂŞ-ı VELÎ, HASAN HARAKANÎ, İMÂM-ı
ÂZAM, KÂŞGARLI MAHMUD, MEHMED ÂKİF ERSOY, MEVLÂNÂ CELÂLEDDÎN-i RÛMÎ, MEVLÂNÂ HÂLİD-i BAĞDÂDÎ, MÛSÂ CÂRULLAH, NÂBÎ,
PÎR SULTAN ABDAL, SADREDDİN KONEVÎ, SARI SALTUK, SEYYİD YAHYA BAKUVİ, ŞEYH GALİB, YÛNUS EMRE.
| Mehmet Âkif Ersoy
Gönül Sultanlarımız burada sayılanlarla sınırlı değildir. Zirvede tebliğ vermek
veya konuşmak isteyenler yukarıdaki listede yer alan isimler dışındaki bilgelerimiz hakkında da tebliğ verebilecek veya konuşabileceklerdir.
|
|
Dünyâya geldim gitmeye 'ilm ile hilme yetmeye
Aşk ile ân seyretmeye ben în ü ânı neylerem
Erzurumlu İbrahim Hakkı
Gönül Sultanları Buluşması
| Hacı Bektâş-ı Velî
|
|
Ne Hak buyruğun dutarsın, ne kul sözün işidirsin
Hiç bilmezsin mâna nedir, ne dilde çağırmak gerek
Yûnus Emre
Bilgelerimiz Hangi Vasıfları
ve Hizmetleriyle Konuşulacaklar?
Zirvede sunulacak bildirilerde, bu özne şahsiyetler aşağıda sayılan vasıflarıyla
ele alınacak, işlenecek ve müzakere edilecekler:
Fikirleri ve felsefeleri; müspet hareketleri ve yaşantıları; milletleşmemiz ve
medeniyetimizin inşa edilmesinde hizmetleri, insani, ahlâki ve medeni vasıfların gelişmesi için çalışmaları, merhamet ve hoşgörüyü yaymaları, Allah’a, insana ve yaratılmışlara sevgileri, yardımlaşma ve dayanışmayı hayata geçirmeleri, hak ve adalet için gayretleri, insanlığı barışa davetleri…
Zirve İle İlgili Önemli Bilgiler
ZİRVENİN YERİ
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Meşelik Kampüsü
ÖNEMLİ TARİHLER
Bildiri Özetini Son Gönderme Tarihi
01 Nisan 2014
Kabul Edilen Bildiri Özetlerinin İlanı Tarihi
18 Nisan 2014
Bildiri Metni Son Gönderme Tarihi
12 Mayıs 2014
Bilgeler Zirvesi Tarihi
Türk Dünyası Bilgeler Zirvesi | www.bilgelerzirvesi.org
26–28 Mayıs 2014
İLETİŞİM BİLGİLERİ
E-Posta: [email protected]
(Başvuru için lütfen web sayfamızdaki formu kullanınız.)
Akademik Koordinasyon | Dr. Emek Üşenmez
Tel: +90 544 460 69 04
E-Posta: [email protected]
Yurtiçi İletişim | İnanç Gedik
Tel: +90 222 221 90 00 / 3905 | Mobil: +90 549 783 57 13
E-Posta: [email protected]
Yurtdışı İletişim | Jale Babashova
Tel: +90 222 230 28 38 | Mobil: +90 549 784 53 14
E-Posta: [email protected]
Genel Koordinasyon | İbrahim Akgün
Mobil: +90 532 202 52 12
SOSYAL MEDYA
Facebook
facebook.com/eskisehir2013.org.tr
Twitter
twitter.com/2013eskisehir
WEB SAYFALARI
Bilgeler Zirvesi Web Sayfası
www.bilgelerzirvesi.org
TDKB Web Sayfası
www.eskisehir2013.org.tr
Eskişehir Valiliği Web Sayfası
www.eskisehir.gov.tr
ADRES
TDKB Adresi
Deliklitaş Mah. Delikitaş Cad. No:58 Odunpazarı / ESKİŞEHİR
Gönül Sultanları Buluşması
www.eskisehir.gov.tr
www.eskisehir2013.org.tr
Gönül Sultanları
Eskişehir'de Buluşuyor
26-28 MAYIS 2014
www.bilgelerzirvesi.org
Download

Bilgeler Zirvesi Nedir?