Hukuk Kuramı Dergisi Yayın Kurulu, Hukuk Kuramı Dergisi Hakem Değerlendirme Formu, Hukuk Kuramı, C. 1, S. 1,
Ocak-Şubat 2014, ss. 29-35.
HUKUK KURAMI DERGİSİ
HAKEM DEĞERLENDİRME FORMU
Hukuk Kuramı’nın bu ilk sayısında, dergimize gönderilen makalelerin değerlendirilmesi için
hakemlerimizden doldurmalarını istediğimiz formu yayımlıyoruz. Akademik dergilere gönderilen
makalelerin hangi koşulları taşıması gerektiği ve hakemlerin neye göre denetim yaptığı, ancak
hakem değerlendirmesi yapıldıktan ve yazara hakem değerlendirme formu gönderildikten sonra
bilinir hale gelir. Dergimizin kullandığı hakem değerlendirme formunu yayımlamakla, dergimize
hakem denetiminden geçmek üzere makale gönderecek yazarların, makaleye ilişkin denetim
koşullarını görmesini amaçlıyoruz. Aynı zamanda bu çalışmanın evrilerek bir ‘Akademik Makale
Yazım Rehberi’ne dönüşmesini umut ediyoruz. Yayımlamış olduğumuz form, ULAKBİM Hukuk
Veri Tabanı ‘Dergi Değerlendirme Kriterleri’ göz önünde bulundurularak, Makale Değerlendirme
Formu’nda yer alması önerilen hususları içerecek şekilde hazırlanmıştır.
29
Hakem Değerlendirme Formu
Sayın Hakem,
Hukuk Kuramı Dergisi’nin hakemlik teklifini kabul ettiğiniz için teşekkür ederiz. Dergimiz yılda altı
sayı, elektronik olarak ve meçhul hakem-meçhul yazar* düzeni içerisinde yayımlanan bir dergidir.
Dergi,
görmesi
beklenen
işlevi,
yapacağınız
hakem
değerlendirmesi
sayesinde
yerine
getirebilecektir. Dergimizin sizden beklentisi, aşağıda çeşitli kategoriler halinde sunulan başlıklar
altında yapacağınız değerlendirmelerde öncelikle bilimsel etiğe uyulup uyulmadığını, çalışmanın
samimi bir merakın sonucu olup olmadığını ve bilim camiası ile paylaşılmasını gerektirecek bir
özgünlük taşıyıp taşımadığını göz önünde bulundurmanızdır. Burada “özgünlüğü” bir kavram,
kurum veya kuramın Türkçe literatüre kazandırılması olarak anlaşılabileceğini de hatırlatmak
isteriz. Bu, alışıldık hakem reflekslerinden uzak kalmayı gerektirebilir. Lütfen görüş ve
değerlendirmelerinizle yazarımızı yargılamayı değil, ona yol gösterici olmayı tercih ediniz. Hakem
olarak sunduğunuz görüşler, yayım kurulumuz tarafından titizlikle ele alınacak ve yalnızca
hakemliğini yaptığınız makaleye ilişkin olarak değil, genel olarak bilimsel yazıma ilişkin öneriler
olarak değerlendirilecektir.
Bildiğiniz üzere ULAKBİM Hukuk Veri Tabanı ‘Dergi Değerlendirme Kriterleri’ne göre “Hakem ve
Yayım Kurulu Değerlendirme Raporları, Hukuk Veri Tabanı Komitesi tarafından denetlenmesine
olanak verecek şekilde 5 yıl saklanmalıdır.” Dergi kurulumuz form ve raporlarınızı söz konusu süre
içerisinde saklayacaktır. Hakem form ve raporlarımız, talep halinde, hakem isimleri saklanmak
kaydıyla diğer hakemlerin ve yazarların erişimine açıktır.
İşbirliğiniz için teşekkür ederiz.
Saygılarımızla,
Hukuk Kuramı Dergisi
* Türkiye’de (ve dünyanın pek çok yerinde) akademik yayımcılık, uluslararasılaşmış ve İngilizceleşmiş bir
çerçevede devam etmektedir. Yazarın ve hakem(ler)in birbirlerini bilmediği denetim sistemi İngilizce ‘blind
refereeing’ yahut ‘double-blind refereeing’ olarak isimlendirilir. Bu kavram Türkçede genellikle ‘kör hakemlik’
olarak ifade edilir. ‘Kör hakem’ nitelemesinin, İngilizce kavramı çağrıştırmadığını düşünüyoruz. Kastedilen,
hem hakemin hem de yazarın birbirlerinin kimliğinden haberdar olmamasıdır. Bu nedenle aslından biraz daha
uzun olmakla birlikte ‘meçhul hakem-meçhul yazar’ kavramını ‘double-blind refereeing’ sistemi için tercih
ediyoruz.
30
Hukuk Kuramı, C. 1, S. 1, Ocak-Şubat 2014
Hukuk Kuramı Dergisi Makale Değerlendirme Formu ve Raporu
0. Hakeme ilişkin bilgiler: Bu bilgiler, meçhul hakem-meçhul yazar sistemi gereği yazar veya diğer
hakemlerle hiçbir şekilde paylaşılmamaktadır.
Adınız Soyadınız
:
Kurumunuz
:
Unvanınız
:
Anabilim dalınız
:
Posta adresiniz
:
Telefon numaranız
:
e-posta adresiniz
:
1. Çalışmanın başlığı: “Başlık makaleyi betimleyici olmalı, makalenin temel kavramlarını,
tartışmalarını ve temel savını yansıtmalı ve mümkünse 12 kelimeyi aşmamalıdır.”
Hayır=1
Kısmen=2
Evet=3
Açıklama/yorum
1.1. Başlık yeterli
uzunlukta mı?
1.2. Başlık anlaşılır
mı?
1.3. Başlık içeriğe
karşılık geliyor mu?
1.4. Temel önerme
başlığa karşılık
geliyor mu?
2. Öz/özet (Abstract/summary), anahtar kelimeler (keywords): “Öz, makaledeki bilginin kısa bir
tanıtımı olarak tanımlanabilir... Makalenin ana kısımlarının her birinin kısa bir özetini içermeli,
okuyucunun makalenin içeriğini kısa zamanda ve hassasiyetle belirlemesine, kendi ilgi alanlarıyla
ilişkisini saptamasına ve böylece makaleyi bütünüyle okumaya ihtiyaç duyup duymayacağına karar
vermesine olanak vermelidir.” Aynı zamanda makalenin ‘temel önermesi’ni mutlaka içermelidir.
Öz, 50-100 kelime arasında tek bir paragraf olarak hazırlanmalıdır. “Anahtar kelimeler yayının
31
Hakem Değerlendirme Formu
elektronik ortamda taranmasına, dizinlemesine yardımcı olduğu gibi, yayına hazırlama süreçlerinde
(örneğin hakemlerin belirlenmesinde) editörlere katkı sağlar. a) Alanda kullanılan thesaurus, dizin
vb. araçlardan seçilmelidir, b) Erişiminde anlamlı olabilecek darlık ve genişlikte olmalıdır, c)
İncelenen yazar ve eser adları anahtar kelime olabilir,” d) En az 3 en fazla 6 adet olmalıdır.
Hayır=1
Kısmen=2
2.1. Özet (ve İngilizce
çevirisi) yeterli uzunlukta
mı?
2.2. Özet anlaşılır mı?
2.3. Özet içeriğe karşılık
geliyor mu?
2.4. Özet çalışmanın
temel önermesini içeriyor
mu?
Evet=3
Açıklama/yorum
İçermiyorsa aşağıda son
kısımda lütfen
“Değişikliklerden sonra
yayımlanabilir” seçeneğini
işaretleyiniz.
2.5. Anahtar kelime sayısı
yeterli mi?
2.6. Anahtar kelimeler
anlaşılır mı?
2.7. Anahtar kelimeler
içeriğe karşılık geliyor
mu?
3. Çalışmanın “temel önermesi”; alana katkı, özgünlük: Hukuk Kuramı Dergisi, yayımlanan
makalelerin temel bir önermesi olmasını önemsemektedir. Temel önermeden, makalenin ele aldığı
konuya ilişkin iddiası, gerekçesi anlaşılmalıdır. Salt “öyle söyledi, böyle söyledi” şeklinde
özetlenebilecek bir literatür taramasından ibaret yazılar hakemli makale olarak yayımlanmayacaktır.
Öte yandan literatürün farklı bir perspektifle yeniden ele alınması, belli bir kuram veya kuramcıya
ilişkin yeni bir anlayışın sunulması ve bir kavram, kurum veya kuramın Türkçe literatüre
kazandırılması temel önerme olarak kabul edilir. Çoğunlukla temel önermenin belli bir cümle olarak
metinde ifade edilmesi beklenir. Ancak temel önerme yazının genelinden, konunun ele alınış
şeklinden de çıkarılabilir.
32
Hukuk Kuramı, C. 1, S. 1, Ocak-Şubat 2014
Hayır=1
Kısmen=2
Evet=3
3.1. Temel önerme açıkça
ifade edilebilir durumda
mı?
3.2. Temel önerme alana
katkı yapacak nitelikte mi?
Açıklama/yorum
Değilse, aşağıda son kısımda
lütfen “Yayımlanamaz”
seçeneğini işaretleyiniz.
Değilse, aşağıda son kısımda
lütfen “Yayımlanamaz”
seçeneğini işaretleyiniz.
3.3. Temel önerme özgün
mü?
4. Literatür ve atıflar: Literatür, temel önermeyi açıklamak ve/veya desteklemek üzere ele alınır ve
özetlenir. Literatür özeti “şöyle söyledi, böyle söyledi” anlamında anlaşılmamalıdır. Literatür özeti
temel önermeye kaynak teşkil eden kavram, kurum, kuram ve meselelerin açıklığa kavuşturulmasını
sağlayacak önceki çalışmaların temel önermelerinin belirlenmesi, eleştirel bir yaklaşımla ele alınması
ve belli bir bütünlük içerisinde sunulmasıdır. Gerek literatür incelemesi gerekse diğer bölümlerde
yapılacak atıflar doğrudan veya dolaylı olabilir. Yazardan beklenen, atıflarında bilim etiği ilkelerine
uymasıdır. Bu, intihalle atıf fetişizmi arasında bir denge kurulmasını gerektirir. “Her şeyin birbirine
eşit olduğu bir ortamda, en basit açıklama doğruya en yatkın olandır" düşüncesiyle, gerek literatür
incelemesi gerekse atıfla ilgili olarak “Ockham'ın Usturası”nın işletilebileceği akılda tutulmalıdır.
Hukuk Kuramı Dergisi’nin atıf usulüne derginin internet adresinden ulaşılabileceği gibi, ihtiyaç
halinde hakeme ayrıca iletilecektir.
Hayır=1
Kısmen=2
4.1. Literatür temel
önermenin gerektirdiği
düzeyde ele alınmış mı?
4.2. Literatür incelemesi bir
değerlendirme içeriyor
mu?
4.3. Literatüre atıf yaparken
etik ilkelere ve atıf
kurallarına uyulmuş mu?
4.4. Atıf sistemi olarak
derginin politikasına
uyulmuş mu?
33
Evet=3
Açıklama/yorum
Hakem Değerlendirme Formu
5. Kaynakça: Hukuk Kuramı Dergisi’nin kaynakça yazım usulüne derginin internet adresinden
ulaşılabileceği gibi, ihtiyaç halinde hakeme ayrıca iletilecektir.
Hayır=1
Kısmen=2
Evet=3
Açıklama/yorum
5.1. Metin içerisinde atıf
yapılan kaynakların
hepsine kaynakçada yer
verilmiş mi?
5.2. Metin içerisinde atıf
yapılmadığı halde
kaynakçada yer alan eser
bulunuyor mu?
5.3. Kaynakça yazımında
derginin politikasına
uyulmuş mu?
6. Dilin kullanımı ve dilbilgisi (Yazıyı örgütleme, anlatımda yaratıcılık, imla): Hukuk Kuramı
Dergisi, Türkçe’nin kullanımındaki tercihleri ve üslubu, yaratıcılık olarak kabul etmektedir. Bununla
birlikte yazıma ilişkin bir kuşkuya düşülmesi halinde Türk Dil Kurumu Yazım Kılavuzu esas
alınmalıdır. Farklı yazı formlarına açık bir dergi olarak Hukuk Kuramı, sosyal bilimler alanında
geçerli olan tez yazım kılavuzlarındaki makale sistematiğini aynen benimsemez. Söz gelimi, “ara
başlık” ifadesi zorunlu olarak bir ara başlık bulunması gerektiği şeklinde anlaşılmamalıdır. Eğer
varsa bu zorunluluğu doğuracak olan çalışmanın içeriğidir ve yazı, bir metin olarak başlık
kullanılmaksızın, numaralandırma, harflendirme vb. şekilde de örgütlenebilir. Keza konvansiyonel
olarak kabul gören “Giriş” veya “Sonuç” bölümlerinin zorunlu mevcudiyeti de aranmaz. Öte
yandan bu başlıklar altında olmasa da, çalışmanın bir bütünlük arz etmesi beklenir.
Hayır=1
Kısmen=2
6.1. Makaledeki ara
başlıklar anlamlı bir
bütünlük gösterecek
şekilde oluşturulmuş mu?
6.2. Eğer “Giriş” bölümü
varsa, “Sonuç” bölümü
bulunuyor mu?
6.3. Makale Türkçe dil
kullanım kurallarına
uygun mu?
6.4. Makale açık ve anlaşılır
mı?
6.5. Yazım kurallarına,
noktalama işaretlerine
34
Evet=3
Açıklama/yorum
Hukuk Kuramı, C. 1, S. 1, Ocak-Şubat 2014
uyulmuş mu?
6.6. Gerekli olan kavramlar
için eğik, kalın veya altı
çizili kullanım tercih
edilmiş mi?
7. ULAŞTIĞINIZ SONUÇ: Lütfen aşağıdaki A, B veya C seçeneklerinden birini tercih ediniz. Eğer B
seçeneğini işaretlediyseniz, mutlaka b1 veya b2 seçeneklerinden birini de tercih ediniz. Hangi karara
ulaşmış olursanız olun, lütfen aşağıda gerekçe kısmına açıklama yapınız. Form boyunca sizden 27
ayrı konuda değerlendirme yapmanızı istedik. Formdaki değerlendirmelerinizin sayısal toplamı
50’nin altında ve siz –düzeltmelerle de olsa- makalenin yayımlanmasına onay verdiyseniz, aşağıda
daha ayrıntılı bir gerekçe sunmanız beklenir. Ayrıca çeşitli bölümleri kendi içerisinde ayrı ayrı da
değerlendirebilirsiniz. Örneğin “temel önerme”ye ilişkin 3. bölümdeki değerlendirmenizin sayısal
ortalaması 2’nin altında kalıyorsa, makalenin yayımlanmaması gerektiğine karar vermeniz beklenir.
Öte yandan bu bölümdeki ortalama 3’e yaklaştıkça, genel ortalamanın 50 veya daha düşük olması
tolere edilebilir.
o A) Yayımlanabilir.
o B) Düzeltmelerle yayımlanabilir. (Küçük yazım yanlışları ve anlatım bozuklukları için bu
seçeneği tercih etmenize gerek yoktur.)
o
o
b1) Düzeltmelerden sonra tekrar görmem gerekir.
b2) Düzeltmelerden sonra tekrar görmeme gerek yok.
o C) Yayımlanamaz.
8. GEREKÇE: Makale hakkında ulaştığınız sonuç ne olursa olsun gerekçenizi belirtiniz. Gerekçeniz
en az 100 kelimelik bir paragraftan oluşmalı ve makaleye ilişkin bir temel önerme içeren
değerlendirme olmalıdır. Arzu ederseniz daha fazla sayıda paragraf içerecek bir değerlendirme
yazısı da yazabilirsiniz. Bu bölümü yazara ve/veya editörlere not olarak da değerlendirebilirsiniz. Bu
bölüm, izniniz alınmak suretiyle, isminizle veya isminiz olmaksızın dergimizde yayımlanabilir.
35
Download

Tam metin için tıklayınız. (PDF)