ALİ YERLİ YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş.
Adres
Telefon
Faks
Vergi Dairesi
Vergi Numarası
E-Mail
Şirket Sermayesi
: İşçi Blokları Mah. Mevlana Bulvarı No.182 Ege Plaza B Blok Kat.20
D.88 Balgat-Çankaya / ANKARA
: 0 312 472 02 37-38
Mersis No
: 9111851373737400
: 0 312 472 02 34
Ticaret Sicil No
: Ankara-360627
: Başkent
Bağlı Bulunduğu Oda : Ankara Y.M.M.O. (207)
: 052 059 3143
KGK Sicil No
: BD/2013/04876
: [email protected]
Sicil No
: 1114
: 50.000,00 TL
Mühür No
: 1433
Sayı : 2014/S-73
Konu : 6552-İş Kanunu İle Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde
Kararnamelerde Değişiklik Yapılması İle Bazı Alacakların
Yeniden Yapılandırılmasına Dair Kanun
Ankara, 25.09.2014
SİRKÜLER 2014/73
Türk Ticaret Kanunu Hükümlerine Göre Yapılacak Sermaye Artırımları
11.09.2014 tarihinde yayımlanan torba yasanın 134. Maddesi ile 6102 sayılı Kanuna aşağıdaki
geçici 10. madde eklenmiştir. İlgili madde ile;
-14.2.2014 tarihine kadar Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre yapılması gereken sermaye
artırımlarını herhangi bir nedenle yapmamış olan şirketler hakkında asgari sermaye şartını bu
maddenin yayımı tarihinden itibaren üç ay içinde yapmaları hâlinde fesih işlemi uygulanmayacağı,
-Sermaye artırımında bulunmaması nedeniyle ticaret sicili kaydı silinenlerin de bu süre içinde
sermaye artırımı için başvurmaları hâlinde kayıtları resen yeniden oluşturulacağı,
hükme bağlanmıştır.
Saygı ve Sevgilerimizle;
Ali YERLİ
Yeminli Mali Müşavir
Download

SİRKÜLER 2014/73