İş dünyası Merkez Bankasının ısrarla indirmemekte direndiği yüksek faizin yatırımları ve büyü­
meyi yavaşlattığına inanıyor. İstanbul Ticaret Odası Başkanı İbrahim Çağlar, "Büyüme, paranın
ayağındaki prangayı çözmekle sağlanır. O pranganın adı da yüksek faizdir" dedi
ş dünyası Türkiye İstatistik
Kurumu (TÜİK)’in açıkladığı
1,7 oranındaki 2014 yılının
üçüncü çeyrek büyümesini d e­
ğerlendirdi. Aralarında İstanbul
Ticaret Odası (İTO), İstanbul
Sanayi Odası (İSO), Türkiye İhra­
catçılar Meclisi (TİM), Anadolu
Aslanları İşadamları Derneği
I
ise, ekonomik büyüm eye en ka­
liteli katkıyı sanayinin verdiğini
vurguladı. Bahçıvan, “ B ü yü m e­
ye, sanayinin 2013 yılı başından
bu yana vermiş olduğu olumlu
katkı sürmekle birlikte, son
iki çeyrekte bu katkının ivme
kaybettiğini görmekteyiz. Sanayi
2013 yılının ikinci çeyreğinden
(ASKON) v e A nkara Sanayi Odası
(ASO)’nın b u lu n d u ğ u birçok STK
itibaren b ü y ü m e y e y ü z d e 3, 4 ,
y ü z d e 4,1 v e 4,6 katk ıd a b u­
büyüm eyi yetersiz bulurken,
büyümenin önündeki engelin
yüksek faiz olduğu konusunda
fikir birliğine vardı.
lunmuştur. Bu yıla ilk çeyrekte
büyüm eye yü zd e 5,8 katkı ile
başlayan sanayimizin, ikinci
çeyrek büyüm esi yü zd e 3, 0 ’a ve
üçüncü çeyrekte de yü zd e 2 ,7 ’ye
gerilemiştir" ifadelerini kullandı.
İTO: PRANGA ÇÖZÜLÜRSE
YÜKSEK BÜYÜME OLUR
İstanbul Ticaret Odası (İTO)
Başkanı İbrahim Çağlar, aralık ayı
Meclis Toplantısında büyüm eyi
değerlendirirken Türkiye’nin
20 çeyrektir büyüdüğüne işaret
etti. Çağlar, “ Büyüme, paranın
ayağındaki prangayı
çözmekle sağlanır.
O pranganın adı da
yüksek faizdir. 2015
yılına yönelik çok
geniş kapsamlı bir çalışma
gerçekleştiriyoruz. İstanbul Ti­
caret Odası’mn küresel vizyonu,
ay sonunda basına duyurulacak”
şeklinde konuştu.
İSO: İKİ ÇEYREK
İVME KAYBETTİK
İstanbul Sanayi
Odası (İSO} Yönetim
Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan
TİM: 1.7’LİK BÜYÜME
UYARI NİTELİĞİNDE
Türkiye İhracatçılar Meclisi
(TİM) Başkanı Mehmet Büyükekşi de yaptığı açıklamada ih­
racatın net katkısının 2 puan ol­
duğuna dikkat çekti. Büyükekşi
“ Üçüncü çeyrekte ihracatta y ü z ­
de 8 l i k artış ve ithalattaki yü zd e
1,8 lik gerilemeyle büyüm eye
net ihracatın 2 puanlık katkısı
olmasaydı, büyüm e gerçekleş­
m eyecekti. Bu bir açıdan uyan
niteliğinde, bir açıdan da olumlu
sinyaller
.
içeriyor. Yılın
ilk 9 ayında
net ihracatın büyüm eye katkı­
sı 2,7 puan oldu. Büyümenin
tam am en net ihracat katkısıyla
gerçekleştiğini söylem ek m üm ­
kün" açıklamasında bulundu.
fllüK
ASKON: RİSK
ÜSTLENMEK
ZORUNDAYIZ
Aslanları İşadamO Anadolu
larıDerneei
ları
Derneği (ASKON) Genel
Başkanı Mustafa Koca Türkiye'nin
büyümeye devam ettiğini fakat
beklentilerin altında kaldığı­
nın altını çizdi. Koca, sözlerine
şöyle devam etti: “Son iki yılın
en düşük büyüme hızı olarak
kayıtlara geçmiş oldu. Biz daha
yüksek büyümelere mecburuz.
k gereken tedbirlerin
Bunun için
alınması
alınması mutlaka gerekmektedir.
Aşırı derecede oluşan enflasyon
tedirginliği dolayısıyla devreye
girmiş olan sıkı para politikaları
büyümeyi de kontrol altına almış
oldu. Tasarruflarımızın yetersiz­
liği ve büyümenin finansmanı
konusundaki sıkıntılar bellidir.
Risk üstlenmek durumundayız."
ASO: FAİZ DÜŞERSE
EKONOMİ CANLANABİLİR
Ankara Sanayi Odası (ASO)
Başkanı Nurettin Özdebir,
üçüncü çeyrekteki büyüme
rakamlarına ilişkin,
"Biz zaten 2014’ten
umudu kesmiştik.
Sanayinin finansman
sorunları çözülmeden,
kredi faizleri bu kadar
yüksekken, yatırımın
önündeki bürokratik
engeller yatırım mali­
O
yetlerini yükseltirken ve yüksek
istihdam maliyetleri ortada iken
sanayici nasıl yatırım yapsın?
Düşük faiz dönemin­
de doğru ekonomik
politikalar ve ted­
birlerle ülkemizdeki
yatırımlar canlandı­
rılabilir, ülkemizin
üretim kapasitesi
arttırılabilirdi.
Fırsatı kaçırdık" dedi.
Download

askon: risk üstlenmek zorundayız