IBM Cloud (Bulut) Hizmetleri Sözleşmesi
Bu Sözleşme, Müşterinin IBM Bulut Hizmetlerini edinmesine ve kullanmasına ilişkin koşulları düzenlemektedir.
Müşteri, Bulut Hizmetlerini çevrimiçi olarak veya IBM tarafından sağlanan bir Sipariş Belgesi aracılığıyla seçebilir.
Müşterinin IBM'e göndereceği Sipariş Belgesinde, seçilen Bulut Hizmetleri ve miktarları, IBM'in ücretleri ve
siparişin diğer ayrıntıları belirtilecektir. Sipariş Belgesi, seçilen Bulut Hizmeti/Hizmetleri için Hizmet Tanım(lar)ı ve
bu Sözleşme, Bulut Hizmetlerine ilişkin sözleşmenin tamamını oluşturacaktır ve Bulut Hizmetlerine ilişkin olarak
daha önce gerçekleştirilen herhangi bir görüşmenin veya verilen beyanların yerine geçecektir. Bu Sözleşmenin
güvenilir
yöntemlerle
oluşturulan
herhangi
bir
kopyası,
aslı
olarak
addedilecektir.
Hizmet Performansı ve Taahhütler
Müşterinin bir Bulut Hizmeti için Sipariş Belgesi IBM
tarafından kabul edildiğinde, Sipariş Belgesinde
belirtilen
yetkiler IBM tarafından Müşteriye
sağlanacaktır. Müşteri, bir ağ bağlantısı aracılığıyla
herhangi bir lokasyondan Bulut Hizmetine erişebilir.
Bulut Hizmetleri, bakım hariç olmak üzere 7/24
kullanılabilir olacak biçimde tasarlanmıştır. Planlı
bakım Müşteriye bildirilecektir. Geçerliyse, Hizmet
Seviyesi taahhütleri, Hizmet Tanımında belirtilmiştir.
Ayrıca, bazı Bulut Hizmetleri, Müşterinin makineleri
üzerinde
etkinleştirme
yazılımlarını
kullanma
yetkisini içermektedir. Geçerliyse, yazılıma ilişkin
açıklamalar ve ayrıntılar ile IBM veya üçüncü kişiler
tarafından verilen kullanım izni, Hizmet Tanımında
belirtilecektir.
Müşterinin sipariş etmiş olduğu her Bulut Hizmetine
erişimi ve bu hizmetleri kullanımı, edinmiş olduğu
yetkilerle sınırlıdır. Hizmete Müşterinin hesap kimlik
bilgileriyle erişen herhangi bir kişinin Bulut
Hizmetlerini kullanımından Müşteri sorumludur.
IBM, herhangi bir Bulut Hizmetinin kumar,
müstehcenlik, pornografi, şiddet, suistimal, yetkisiz
erişim veya müdahale, virüsler veya zararlı kod,
taciz, talep edilmemiş veya yanıltıcı iletiler veya
filtrelerin aşılması gibi herhangi bir yasa dışı veya
uygunsuz amaçla kullanılmasına yetki vermez. Bu
gibi herhangi bir kullanım yasaktır. Müşteri, bu
Sözleşmede
açıkça
belirtilmedikçe,
Bulut
Hizmetlerini herhangi bir üçüncü kişiye barındırma
veya süre paylaşımı hizmetleri sağlamak için
kullanma yetkisine sahip değildir.
Bütünleştirme, Yapılandırma ve Özel Hizmetler
IBM, ek standart Müşteri’ye özel uyarlama veya
yapılandırma Hizmetleri sunabilir. Bu gibi Hizmetlerin
ayrıntıları bir ek Hizmet Tanımında belirtilir ve
Sipariş Belgesi uyarınca sipariş edilebilir. IBM,
Müşterinin talebi doğrultusunda, karşılıklı olarak
kabul edilen bir Hizmet Bildiriminde belirtilmiş olduğu
şekilde, ek Müşteri’ye özel uyarlama hizmetleri
gerçekleştirebilir.
Gizlilik ve Verilerin Korunması
Her Bulut Hizmeti ve ilgili uygulamaları ve
prosedürleri, Müşteri tarafından Bulut Hizmetine
girilen mülkiyeti Müşteriye ait içeriği korumak ve
anılan içeriğe erişimi ve bu içeriğin kullanımını
sadece Bulut Hizmetinin sunulmasına uygun olarak
Z126-6304-TR-2 02-2014 IBM Cloud Services Agreement_TR 04122014
sağlamak üzere tasarlanmıştır. Bulut Hizmetleri, bir
Hizmet Tanımında aksi ifade edilmedikçe, mülkiyeti
Müşteriye ait olan içeriğe erişimi ve bu içeriğin
kullanımını, Bulut Hizmetinin sağlanması için gerekli
olduğu şekilde IBM çalışanları ve yükleniciler ile
sınırlar. Her Bulut Hizmeti için Hizmet Tanımı, IBM
tarafından uygulanacak teknik ve organizasyona
ilişkin önlemler dahil olmak üzere, ilgili güvenlik
işlevlerini ve özelliklerini, uygulamalarını ve
prosedürlerini
açıklamaktadır.
Müşteri,
Bulut
Hizmetlerini
kullanarak,
bu
hizmetlerin
gereksinimlerine uygun olduğunu kabul eder.
IBM,
mülkiyeti
Müşteriye
ait
olan
içeriği
açıklamayacak ve Bulut Hizmetinin sona ermesi
veya iptal edilmesi durumunda ya da Müşterinin
talebi ile daha önce, Müşteriye ait içeriği (herhangi
bir kişisel veri dahil olmak üzere) iade veya imha
edecektir. IBM, Müşterinin talebi veya talimatı ile
gerçekleştirilen belirli etkinlikler (örneğin, içeriğin
belirli bir biçimlendirme ile teslim edilmesi) için ücret
talep etme hakkını saklı tutar. IBM, Müşterinin
içeriğine herhangi bir yetkisiz üçüncü kişi erişimi
tespit etmesi durumunda bunu Müşteriye bildirmeyi
ve tespit edilen güvenlik açıklarını gidermek için
makul ölçüler dahilinde her türlü çabayı göstermeyi
kabul eder. IBM, Müşterinin içeriğinin kaybolması
veya zarar görmesi durumunda, içeriğin Müşterinin
uyumlu mevcut son yedek kopyasından Bulut
Hizmetine geri yüklenmesinde Müşteriye destek
sağlayacaktır.
Bulut Hizmeti, Hizmet Tanımında açıkça ifade
edilmedikçe, devlet düzenlemesine tabi olan veya
Hizmet Tanımında belirtilenlerin ötesinde güvenlik
önlemleri
gerektiren
içeriğe
yönelik
olarak
tasarlanmamıştır. Anılan verilere şunlar dahildir: 1)
kaybedilmesinin bir veri ihlali bildirimi gereksinimi
doğuracağı hassas kişisel veriler veya diğer veriler
veya 2) kişisel sağlık bilgileri. Müşteri, bu gibi içeriği
Bulut Hizmetlerine girmemeyi veya anılan verileri
diğer herhangi bir şekilde diğer Hizmetlerle birlikte
sağlamamayı kabul eder. İçeriğin (herhangi bir
kişisel veri dahil olmak üzere) Bulut Hizmetlerine
girilmesi için tüm gerekli izinlerin alınmasından
Müşteri sorumludur ve Müşteri, Bulut Hizmetlerinin
sağlanması sırasında içeriği kullanması, depolaması
ve işlemesi için IBM'e izin verir. Müşteri ayrıca,
üçüncü
kişilerin
ileri
sürdüğü
iddialardan
kaynaklananlar da dahil olmak üzere, Müşteri
tarafından IBM Bulut Hizmetlerine girilen bu gibi
Sayfa 1 / 4
herhangi bir bilgi nedeniyle IBM'in karşı karşıya
kalacağı tüm maliyetlerden sorumludur.
IBM Bulut Hizmetleri, Hizmet Tanımında aksi ifade
edilmedikçe, ABD-AB ve ABD-İsviçre Safe Harbor
Çerçevelerine
uygundur.
Taraflar,
yasaların
gerektirmesi halinde, kişisel verilerin korunmasına
ilişkin ek sözleşmeler imzalayacaktır. Müşteri, Bulut
Hizmetlerine kişisel veriler yüklemesi halinde, kişisel
verilerin tek denetleyicisi olarak IBM değil Müşteri
kabul edilir ve Müşteri, IBM'i anılan kişisel verileri
işlemesi için bir işleyici (bu terimlerin AB Direktifi
95/46/EC kapsamında belirtilen anlamıyla) olarak
görevlendirir. Müşteri, Bulut Hizmetini herhangi bir
kişisel veri ile bağlantılı olarak, geçerli veri koruma
yasalarını ihlal edecek biçimde kullanmayacaktır.
IBM, anılan kişisel verileri sadece Bulut Hizmetinin
Hizmet Tanımına uygun olarak sağlanması için
gerekli olduğu ölçüde işleyecektir ve Müşteri, anılan
tüm işlemlerin kendi talimatlarına uygun olduğunu
kabul eder. Müşteri, IBM'in Bulut Hizmetlerini
sağlamak için dünyanın her yerinde diğer IBM
şirketleri de dahil olmak üzere alt yüklenicilerden
yararlanabileceğini kabul eder. Alt yüklenicilere
ilişkin olarak, imza tarihi itibariyle geçerli olmak
üzere, daha ayrıntılı bilgiler Hizmet Tanımında
bulunabilir. IBM, Müşterinin kişisel verilere
erişmesinin sağlanması dahil olmak üzere, herhangi
bir yasal gereksinimin karşılanmasında Müşteri ile
makul ölçüler dahilinde işbirliği yapacaktır.
Ücretler, Ödemeler ve Vergiler
Müşteri, Sözleşmede belirtilmiş olduğu şekilde bir
Hizmete ilişkin tüm geçerli ücretleri ve yetkileri aşan
kullanımdan kaynaklanan tüm ücretleri, Hizmeti satın
alması veya kullanması nedeniyle herhangi bir
makamın uyguladığı tüm gümrük vergisi, harç, vergi
(stopaj vergisi dahil olmak üzere), resim veya
ücretleri ve herhangi bir geç ödeme ücretini ödemeyi
kabul eder. Bir Sipariş Belgesinde aksi ifade
edilmedikçe, tutarlar fatura teslim alındığında
muaccel olur. Müşteri, fatura bedelini doğruca
faturada belirtilen banka adresine ödemeyi kabul
eder. Söz konusu ödemenin IBM'in faturasının
taşıdığı tarihten itibaren 30 gün içinde yapılmamış
olması durumunda, IBM tarafından ayrıca bir
bildirime gerek kalmaksızın, Müşteri, bu sürenin
sona erdiği tarihten itibaren hesaplanmak üzere, ilgili
Sipariş Belgesi’nde belirtilen temerrüd faizini
ödemeyi peşinen kabul eder.
Değişiklikler
IBM, anılan değişikliğin Bulut Hizmetinin işlevselliğini
veya güvenlik özelliklerini olumsuz etkilememesi
kaydıyla, Bulut Hizmetinin sağlanmasında kullanılan
bilgi işlem ortamında değişiklik yapabilir. Müşteri,
IBM'in Bulut Hizmetleri kapsamında kişisel verileri
işleme veya bunların güvenliğini sağlama biçiminde
değişiklik yapması ve bu değişikliğin Müşterinin veri
koruma yasalarını ihlal etmesine neden olması
halinde, IBM'in değişikliği Müşteriye bildirmesini
izleyen 30 gün içerisinde IBM'e yazılı bildirimde
Z126-6304-TR-2 02-2014 IBM Cloud Services Agreement_TR 04122014
bulunarak etkilenen Bulut Hizmetini sona erdirebilir.
IBM tarafından Hizmet Tanımında yapılan diğer
değişiklikler, kararlaştırılan herhangi bir yenilemenin
veya uzatmanın kabul edilmesine kadar yürürlüğe
girmeyecektir.
Süre, Sona Erdirme, Askıya Alma
Bir Bulut Hizmetinin süresi, Hizmet Tanımında veya
Sipariş Belgesinde belirtilir. Bir Bulut Hizmeti için
herhangi bir yenilemedönemi, Hizmet Tanımında
veya Sipariş Belgesinde belirtildiği şekilde olacaktır.
IBM, 12 (oniki) ay önceden bildirimde bulunarak
veya Hizmet Tanımında belirtildiği şekilde bir Bulut
Hizmetini uygulamadan kaldırabilir. IBM, bu
durumda Müşterinin sona ermemiş geriye kalan
sözleşme süresince Bulut Hizmetini sağlamaya
devam edecektir ya da bir başka IBM Hizmetine
geçiş yapması için Müşteriyle birlikte çalışacaktır.
IBM, sadece kendi takdirinde olmak üzere, bir
güvenlik
ihlalinin,
Müşterinin
Sözleşme
kapsamındaki yükümlülüklerinin ihlalinin veya
yasaların ihlalinin söz konusu olduğu kanaatine
varması durumunda, bir Bulut Hizmetinin kullanımını
askıya alabilir, iptal edebilir veya sınırlayabilir.
Askıya alma halinde, Bulut Hizmetine ilişkin ücretler
tahakkuk etmeye devam edecektir. Askıya alınma
nedeninin makul ölçüler dahilinde giderilmesi
mümkün
ise,
Bulut
Hizmetinin
yeniden
etkinleştirilmesi için Müşterinin yapması gerekenler
IBM tarafından Müşteriye bildirilecektir. IBM,
Müşterinin anılan etkinlikleri makul bir süre içerisinde
yerine getirmemesi halinde, Bulut Hizmetini sona
erdirebilir.
Sorumluluk ve Tazminat
Müşterinin bu belge kapsamında edinmiş olduğu
Bulut Hizmetlerini kullanımından doğan tüm iddialara
ilişkin olarak IBM'in toplam sorumluluğu, iddianın
gerekçesi dikkate alınmaksızın, herhangi bir gerçek
doğrudan zararın iddiaya konu olan Bulut Hizmeti
için önceki 12 (oniki) ay içerisinde ödenmiş olan
tutarlara kadar olan kısmını aşmayacaktır. Bu
sınırlama, IBM, yan kuruluşları ve yüklenicileri için
toplu olarak geçerlidir. IBM, özel, arızi, cezai, dolaylı
veya ekonomik netice kabilinden doğan zararlardan,
kâr, iş, gelir, itibar veya beklenen tasarruf kaybından
sorumlu olmayacaktır.
Bu Sözleşme uyarınca edinilen bir Hizmetin bir
üçüncü kişinin patentini veya telif hakkını ihlal
etmesi nedeniyle anılan tarafın Müşteriye karşı
dava açması durumunda, Müşterinin iddiayı en
kısa süre içinde yazılı olarak IBM'e bildirmesi,
IBM tarafından talep edilen bilgileri sağlaması ve
IBM'in savunmayı ve uzlaşmayı yönetmesine izin
vermesi kaydıyla, IBM, Müşteri’yi söz konusu
iddialara karşı koruyacak , mahkemenin
ödenmesini kesin hükme bağladığı veya IBM
tarafından onaylanan bir uzlaşmaya dahil olan
zararlar IBM tarafından karşılanacaktır. IBM,
Hizmeti, ihlale neden olmayan bir eşdeğeri ile
değiştirme veya değiştirme için makul ölçüler
Sayfa 2 / 4
dahilinde uygun bir Hizmet yoksa, Bulut
Hizmetini sona erdirme ve henüz sona ermemiş
olan süreye ilişkin olarak önceden ödenmiş olan
herhangi bir tutarı iade etme hakkını saklı tutar.
IBM, kendisi tarafından sağlanmış olmayan
öğeleri kısmen veya tamamen kapsayan
herhangi bir
iddiadan sorumlu değildir.
Müşterinin içeriği veya bu paragrafın hükümleri
saklı kalmak kaydıyla, Müşterinin Hizmetleri
kullanımı nedeniyle ihlal edilen yasalardan veya
herhangi bir üçüncü kişi hakkından Müşteri
sorumludur.
Garantiler ve Garanti Kapsamı Dışında Tutulan
Hususlar
IBM, Bulut Hizmetini, Hizmet Tanımı doğrultusunda
ticari açıdan makul özen ve beceriyle sağlamayı
garanti eder. Garanti, Hizmet süresince geçerlidir.
IBM, BİR BULUT HİZMETİNİN KESİNTİSİZ VEYA
HATASIZ OLARAK ÇALIŞACAĞINI GARANTİ
ETMEZ. BU GARANTİLER, IBM TARAFINDAN
SAĞLANAN
MÜNHASIR
GARANTİLERDİR.
BUNLAR, TATMİN EDİCİ KALİTEYE, TİCARİLİĞE,
HAK İHLALİ YAPILMAYACAĞINA VE BELİRLİ
BİR AMACA UYGUNLUĞA DAİR KOŞULLAR
VEYA ZIMNİ GARANTİLER DAHİL OLMAK
ÜZERE TÜM DİĞER GARANTİLERİN YERİNE
GEÇER.
Yasalara Uygunluk
Taraflar, geçerli ihracat ve ithalat yasaları dahil
olmak üzere, işlerinin, bir Bulut Hizmetinin
kullanımının ve içeriğin tabi olduğu yasalara,
kurallara ve yönetmeliklere uymaktan sorumludur.
Z126-6304-TR-2 02-2014 IBM Cloud Services Agreement_TR 04122014
Bir Bulut Hizmeti, Müşterinin iş adresinin
bulunduğuülkede sağlanır ve bu ülkenin yasalarına
(yasalar ihtilafı ilkeleri dikkate alınmaksızın) tabidir
ve bu konuda bu ülkenin mahkemeleri yetkilidir.
Genel
IBM, Bulut Hizmetlerinin sağlanmasını desteklemesi
için
küresel
kaynaklardan
(dünyanın
farklı
yerlerindeki lokasyonlarda bulunan personel ve
kaynaklar)
ve
üçüncü
kişi
tedarikçilerden
yararlanabilir. Bu sözleşmenin ve Bulut Hizmetine
ilişkin yetkiler dahil olmak üzere, Sözleşme
kapsamındaki
hakların
ve
yükümlülüklerin
devredilmesine, IBM yan kuruluşlarına veya
şirketlerin birleşmesi veya satın alınması sonucunda
halefi olan bir kuruluşa devredilmesi hariç olmak
üzere, izin verilmez. IBM tarafından, IBM'in
işletmesinin Bulut Hizmetini kapsayan bir bölümünün
satışıyla paralel olarak devredilmesi bu kısıtlamaya
tabi değildir.
IBM Çözüm Ortakları, IBM'den bağımsızdır ve
fiyatları ile koşullarını tek taraflı olarak belirler.
Eylemlerinden, beyanlarından veya sözleşmeleri
kapsamında sağladıkları olanaklardan IBM sorumlu
değildir. Müşteri, IBM'in ve diğer IBM şirketleri dahil
olmak üzere alt yüklenicilerinin, tarafların iş ilişkisinin
geliştirilmesi amacıyla, geçerli veri gizliliği yasaları
uyarınca bir tüzel kişilik olarak Müşterinin, Müşterinin
dünya çapındaki çalışanlarının ve yüklenicilerinin iş
iletişim bilgilerini işleyebileceğini kabul eder. Müşteri,
yukarıda belirtilen amaçlar için çalışanlarının ve
yüklenicilerinin iznini almıştır ve IBM, bu kişilerin
iletişim bilgilerine erişim ve bu bilgileri güncelleme,
düzeltme
veya
silme
taleplerine
uyacaktır
Sayfa 3 / 4
Kabul eden:
Kabul eden:
IBM Global Services İş ve Teknoloji Hizmetleri
ve Ticaret Limited Şirketi
İmzalayan________________________________
İmzalayan_______________________________
Yetkili İmza
Yetkili İmza
Adı (el yazısı ya da daktiloyla):
Adı (el yazısı ya da daktiloyla):
Tarih:
Tarih:
Müşteri adresi:
IBM Şirketi adresi:
İmzaladıktan sonra bu Kabul Belgesinin bir kopyasını lütfen yukarıda belirtilen "IBM Şirketi Adresi"ne gönderin.
Z126-6304-TR-2 02-2014 IBM Cloud Services Agreement_TR 04122014
Sayfa 4 / 4
Download

IBM Cloud (Bulut) Hizmetleri Sözleşmesi