BİRİNCİ BÖLÜM
GENEL HÜ K Ü M LER
Amaç
Madde 1. Bu Yönergenin am acı, İlimizde m eydana gelebilecek herhangi bir afette, kurtarm a ekiplerinin
hızlı bir şekilde m üdahalesini sağlam ak, afet ve acil durum m erkezlerinin kurtarm a ekipleriyle koordineli bir
şekilde çalışarak can ve mal kaybını asgariye indirmek, Rize A ram a K urtarm a Platform u (RİKE) ile diğer
Sivil Toplum K uruluşu (STK) ekiplerinin görevleri, çalışm a usul ve esaslarını belirlem ek am acıyla
düzenlemiştir.
Kapsam
Madde 2. Bu Yönerge, Rize Valiliği ve İlçe Kaym akam lıklar bünyesinde yürütülecek olan A fet Acil Durum
Yönetim M erkezleri ile Rize Aram a Kurtarm a Platform u (RİKE) ile diğer Sivil Toplum K uruluşu (STK)
ekiplerinin çalışmalarını kapsar.
Dayanak
Madde 3. Bu yönerge:
5442 sayılı İl İdaresi Kanunu,
İtfaiye Kanunu,
Dernekler Kanunu.
2709 sayılı T.C. A nayasası,
7126 sayılı Sivil Savunma Kanunu,
5902 sayılı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının Teşkilat ve G örevleri H akkındaki Kanun,
5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu,
3152 sayılı İçişleri Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun,
586 sayılı Kanun Hükmünde Kararname
2010 Yılı Afetlerde Sağlık Hizm etleri Birimi ve Ulusal M edikal K urtarm a Ekiplerinin Görevleri Çalışm a
Usul ve Esaslarına D air Yönetmelik,
2011/1377 sayılı Bakanlar K urulu Kararı ile yürürlüğe giren Afet ve Acil Durum Yönetim i Yönetm eliği,
1999 tarihli Arama ve K urtarm a Birlikleri ve Ekiplerinin Kuruluşu, Görevleri, Çalışm a Usul ve Esaslarına
Dair Yönetmelik hüküm lerine dayanılarak hazırlanm ıştır.
Tanımlar
Madde 4.Bu Yönergede geçen;
Valilik: Rize V aliliği’ni,
Kaymakamlık: Rize Valiliğine bağlı ilçe kaym akamlıklarını,
Koordinatör M üdürlük: İl A fet ve Acil Durum M üdürlüğü ve M üdürünü,
İlgili M üdürlük: İl Afet ve Acil Durum M üdürlüğü, İl Sağlık M üdürlüğü ve Belediye İtfaiye M üdürlüğünü,
RİKE Platformu: Rize A ram a ve K urtarm a Platform una üye Sivil Toplum K uruluşlarım ,
Diğer STK ’lar : RİKE Platform u dışında İlim izden ve İl dışından gelen diğer tüm Sivil Toplum
Kuruluşlarını,
İl Afet ve Acil Durum Yönetim M erkezi : V alilik ve bağlı kaym akam lıklar tarafından oluşturulan, projede
öngörülen aram a kurtarm a ekiplerin işleyişinin sağlanması, yapılan aram a ve kurtarm a işlerinin izlenm esi ve
değerlenmesini sağlayan A ram a ve K urtarm a ile ilgili iş ve işlem lerin yürütüldüğü m erkezleri
Afet ve Acil Durum
Kurulu: Rize Valisinin veya görevlendireceği Vali Y ardım cısının başkanlığında,
koordinatör m üdürlük olarak İl Afet ve Acil Durum M üdürü ve diğer ilgili birim yöneticilerinden oluşan
kurulu,
Arama Kurtarm a Ekibi Üst Yöneticisi: Rize V alisinin veya görevlendireceği Vali Yardım cısının
başkanlığında; ilçede ise ilçe kaym akam ı veya görevlendireceği kişiyi,
Arama Kurtarma Ekibi Yöneticileri: İlimizde m eydana gelen afetlerde aram a ve kurtarm a faaliyetine
ihtiyaç duyulacak kişileri tespit ederek, aram a kurtarm a faaliyetlerinin vatandaşın ihtiyacını girecek şekilde
sağlamaya çalışan Rize AF AD, Rize A ram a K urtarm a Platform u (RİKE) ile diğer Sivil Toplum Kuruluşu
(STK) ekiplerinde görevli aram a kurtarm acıların çalışmalarını planlayıp koordine eden
birim lerin
yöneticilerini,
Arama Kurtarma Ekipleri: İlimizde m eydana gelecek doğal olaylarda (Y angın,sel, heyelan, toprak
kayması ,kaya düşmesi,v.b) halkın can ve mal kaybını önlem ek yada asgariye indirmek, aram a ve
kurtarmaya ihtiyaç duyacak vatandaşlarım ızın kurtarılması için birlikte ve dayanışm a ruhu içinde, beceri ve
kabiliyeti ile tüm im kanlarını sunan; Rize İl AFAD Ekibi, Rize A ram a K urtarm a Platform u (RİKE) ile diğer
Sivil Toplum Kuruluşları (STK), U M KE Ekibi, Rize İtfaye Ekibi içerisindeki tüm personeli,
Kurtarılmaya İhtiyaç Duyan Kişi: Herhangi bir afette kendi ve çevresel im kanlarla kurtarılam ayan, ancak
profesyonel ekiplerle kurtarılabilecek kişiyi,
Yirmi dört Saat Devam lı Çalışm a Sistemi: İl Afet ve Acil Durum M üdürlüğüne gelen tüm ihbarların
kaydedildiği, değerlendirildiği harekat tarzının belirlendiği çalışm a sistem ini,
İlk Görevlendirme Formu: Herhangi bir olayla ilgili ( Olay yeri, olay türü, olay zam anı, haberin alındığı
tarih, harekat zamanı, intikalde götürülenler, irtibat im k an ları) değerlendirilm esinin yapıldığı formu,
Görev Sonuç Raporu: Afetle ilgili
Görevin sona ermesinden sonra ( A fetin mevkii, afetin türü, afetin
tarihi, oluş zamanı, hareket em rinin alındığı tarih ve zaman, intikal çıkış saati, intikal vasıta türü) ile ilgili
yazılan raporu,
Arama Kurtarma Ekibi Sertifikası: Rize İl AFAD Ekibi, Rize A ram a K urtarm a Platform u (RİKE) ile
diğer Sivil Toplum Kuruluşları (STK), U M KE Ekibi, Rize İtfaye Ekibi içerisindeki personelden gönüllü
olanlara alanı ile ilgili tüm eğitim lerin
Rize İl AFAD M üdürlüğünce verilerek ^eğitim i başarıyla
tamamlayarak sertifika almayı hak etmiş personele verilen aram a kurtarm acı sertifikasını,
İl Afet ve Acil Durum Yönetim M erkezi Personeli: 5902 Sayılı K anunda belirtilen A fet ve Acil Durum
Şube M üdürü ve enform asyon m em urlarından oluşan 24 saat devam lı çalışm a sistem ine göre devamlı
çalışan, afet ve acil durum larla ilgili her türlü yazışm a dosyalam a ve bilgi akışını sağlayan personelleri,
İKİNCİ BÖLÜM
Kurtarılacak Kişiler:
Madde 5. Profesyonel Ekiplerce K urtarılm aya İhtiyaç Duyulan Kişiler,
a) Afete m aruz kalabilecek ve Risk Altındaki tüm kişiler
b) Tahliye ve seyrekleştirm e yapılm ası uygun görülen m ahallelerde yaşayan vatandaşlar,
c) Enkaz altında kalmış kendi im kanlarıyla kurutulam ayan kişiler,
d) Herhangi bir nedenle kayıp olmuş, kendisi ve çevredeki kişilerce bulunam ayan tüm kişilerden oluşur.
Afet ve Acil Durum Yönetim M erkezi Esasları
Madde 6. Afet ve Acil D urum Yönetim M erkezi; aram a ve kurtarm aya yönelik her türlü ihbarın alınıp
değerlendirildiği ve buna göre harekat tarzının belirlenip m üdahaleye şekil verildiği her türlü ihbarın kayıt
altına alındığı, ilgili kam u kurum ve kuruluş yöneticilerinin bir arada karar verip, koordineli çalışm aların
kurtarılmaya ihtiyaç duyan vatandaşın lehine düzenlenm esinin yapıldığı yerdir.
Madde 7. RİKE Arama Kurtarma Platformu İtfaiye M üdürlüğü, UM KE, KDRK, K açkar OFROAD, RUBA,
Rize OFROAD, Verçenik ve K aradeniz Dalgıçları Ekiplerinden oluşur.
Madde 8. İl ve İlçe Afet Acil Durum Yönetim M erkezleri; İlde Vali veya görevlendireceği Vali Yardımcısı,
ilçelerde ise Kaymakam vasıtasıyla aram a ve kurtarm a faaliyetlerinin koordineli bir şekilde yürütüldüğü
merkezlerdir.
Rize İli Arama K urtarm a Ekipleri ile A fet ve Acil Durum Yönetim M erkezinin Y apısı ve İşleyişi
Madde 9. RİKE Platformu ile diğer STK ’lar aşağıdaki esaslar doğrultusunda iş ve işlem lerini yürütülür.
a)
Sistemin işleyişinde koordinatör kurum tüm ¡1 genelinde Vali adına İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğüdür.
İlçelerde ise Kaymakamın görevlendireceği Yazı işleri Müdürleri veya diğer birim temsilcisidir.
Koordinatör kurumun görevi Valilik ve kaymakamlıklar adına sistemin etkili ve verimli işlemesini sağlamak
ile
Rize İl AFAD ve diğer Kamu Kurum ve Kuruluşlarının tüm araç gereç ve imkanlarından kurtarma
ekiplerinin de imkanlar ölçüsünde faydalanmasını sağlayacaklardır.
b) Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezlerindeki Arama ve Kurtarma faaliyetlerinin
sağlıklı bir şekilde
yürütülebilmesi için Valilik ve kaymakamlıklar tarafından uygun bir Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi
tahsis edilir. Bu mekan il veya ilçe Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi olarak adlandırılır.
c)
Arama ve Kurtarma kapsamındaki iş ve işlemlerinin yürütülebilmesi için ilde vali, ilçede ise Kaymakamın
daveti ile İl veya İlçe Afet Acil Durum Yönetim Merkezlerince Rize AFAD, RİKE Platform u ile diğer
STK ’larda yer alan personellerden olayın boyutuna göre yeterli sayıda ve mtettktKjuafiıan ‘ arama
kurtarma personeli görevlendirilebilir. Personelin Kamu Kurum ve Kuruluşlarında çaftemaşi halinde arama
kurtarma faaliyetleri süresince izinli sayılacaktır. Personel görevlendirilmesine ilişkin yazı il Afet ve Acil
Durum Müdürlüğünce personelin çalıştığı Kuruma bildirilir. Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezlerine
yapılacak görevlendirmeler de aynı usul ve esaslara göre yapılır.
d) Arama ve Kurtarılmaya ihtiyaç duyulan vatandaşlarımıza ait bilgiler İl AFAD Müdürlüğünün 122, ¡1 Sağlık
Müdürlüğü 112,
itfaiye Müdürlüğünün 110, il/ilçe Jandarma Komutanlıklarının 156, İl/İlçe Emniyet
Müdürlüklerinin 155 ve diğer telefonlardan gelen ihbarların il ve İlçe afet ve Acil Durum Yönetimi
Merkezlerine iletilmesiyle anlaşılır.
e) f) Î1 ve İlçe Afet Acil Durum Yönetim Merkezi yöneticileri ve personeli, Yönetim Merkezlerine gelen
ihbarları alıp toplamak, araştırma yapmak, değerlendirmek, müracaatçı bilgi ağının sağlıklı olarak
işlemesini sağlamakla yükümlüdür. Bu hususta Acil Durum Yönetim Merkezi çalışanları birim
yöneticilerine, birim yöneticileri ilde koordinatör müdürlüğe ilçelerde üst yöneticiye, koordinatör müdür
ise ( İl Afet ve Acil Durum Müdürü) İl Valisine veya görevlendireceği Vali Yardımcısına karşı
sorumludur.
f)
g) Afet Acil Durum Yönetim Merkezi birim yöneticileri ve Yönetim merkezi personeli kendilerine gelen
ihbarları gizlilik kuralları çerçevesinde kayıt altına alarak üst yöneticilerine iletmekle sorumludurlar.
Konuya ilişkin olarak veri akışı sağlanan diğer ilgili kurum/kuruluşlar da gizlilik ilkesine riayet etmekle
ve gerekli tedbirleri almakla yükümlüdür.
g) h) Kurtarılmaya ihtiyaç duyulan kişilerin müracaatları, kişilerin kendileri veya vatandaşlar tarafından
telefonla ilgili birimlere bildirilir. Haberi alan kurum ve kuruluş nöbetçileri aldıkları haberleri kendi üst
yöneticilerine, üst yöneticiler ise İlgili koordinatör Müdürlük olan (İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğüne)
bildirir.
h) i) Afet ve acil durum yönetim merkezi personeli, ilgili birimden gelen ihbarı nöbet kayıt defterine işler
ve kayıt altına alır. Daha sonra alman ihbarı Koordinatör Müdüre iletir. Uygun bir müdahale yapılabilmesi
için İl Valisi veya görevlendireceği Vali Yardımcısı başkanlığında durum değerlendirmesi yapılarak olaya
en seri ve uygun müdahalenin nasıl yapılacağı karara bağlanır.
i)
Alınan karar doğrultusunda Rize AFAD, RİKE Platform u ile diğer ST K ’lardan afetin türüne göre
alanında uzm an aram a kurtarm acılar olay mahalline ekip amirlerinin nezaretinde en seri bir şekilde
sevk edilir.
j)
Rize AFAD, RİKE Platform u ile diğer STK ’lardan oluşan Arama Kurtarma Personeli Afet ve Acil
Durum Yönetim Merkezince Arama Kurtarma ekibi amirlerine iletilen mesajları yerine getirmekle
sorumludurlar.
k) Rize AFAD, RİKE Platform u ile diğer STK ’lardan oluşan A ram a ve K urtarm a ekip am irlerince
her olay sonrasında Afet veya acil durum sona erdikten sonra, yapılan iş ve işlemlerle ilgili
olarak durum değerlendirilm esi yapılarak, m eydana gelen eksik ve aksaklıklar rapora bağlanıp
giderilmesi için gerekli tedbirler alınır. Böylelikle bir sonraki olaya daha etkin ve verim li bir
şekilde müdahale imkanı sağlanır.
\
1) Rize AFAD, RİKE Platform u
müştereken
eğitim ler
tertip
ile diğer STK ’lardan oluşan A ram a
edebileceklerdir.
Eğitim lere
ve
katılan
K urtarm a
ekiplerinin
personele
İl
AFAD
M üdürlüğünce eğitim e katılım sertifikası verilebilir.
m) Rize AFAD, RİKE Platform u
ile diğer STK ’lardan oluşan A ram a
ve
K urtarm a
ekipleri
personellerine; nazari, tatbiki bilgi ve becerileriyle fiziki kabiliyetlerini arttırm ak ve göreve her
an hazırlıklı bulunm aları için aylık, yıllık eğitim program lan hazırlam ak ve uygulanm asını
sağlama yönünde çalışm alar yapabilecektir,
n) Rize AFAD, RİKE Platform u ile diğer STK ’lardan oluşan A ram a ve K urtarm a ekiplerince gece
ve gündüz tatbikatları planlam ak ve uygulam ak, afet bölgelerine en seri şekilde ulaşabilm ek için
haberleşme, toplanm a, yüklem e ve intikal tatbikatları yapm ak, aram a ve kurtarm a faaliyetlerine
katılan yerli ve y a b a n c ı, kam u ve özel kuruluşların aram a ve kurtarm a ekipleriyle gönüllü kişi ve
kuruluşların çalışm alarını koordine etmek, istek yapılm ası halinde İl V alisinin O luruyla kom şu
illerde m eydana gelecek afetlerde de kurtarm a ve yardım faaliyetlerine katılabilecektir,
o) Rize AFAD, RİKE Platform u
ile diğer STK ’lardan oluşan A ram a
ve
Kurtarm a
ekiplerinin
müştereken yaptıkları tüm aram a ve kurtarm a faaliyetlerini İl/İlçe afet ve acil durum yönetimi
merkezleri koordinesinde yerine getirir. Olay yerinde yapılacak olan kurtarm a faaliyeti hangi
birimle ilgiliyse tüm ekip, o birim in emir ve kom utasına göre hareket eder. Böylelikle olaya en
profesyonel ekibin müdahalesi sağlanarak kısa sürede etkili bir sonuç alınması sağlanm aya
çalışılır.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Görev ve Sorum luluklar
M adde 10. Afet ve Acil Durum Yönetim M erkezi Kurum Am irleri ile Rize AFAD, RİK E Platform u ile
diğer STK ’lardan oluşan Aram a ve Kurtarm a Personellerinin Görev ve Sorum lulukları
Arama ve K urtarm a ekip amirleri Birim yöneticileri
tarafından belirlenecek olup iş ve işlemler
konusunda İl/ İlçelerde üst yöneticiye karşı sorumludurlar.
Afet ve Acil durum Yönetim M erkezi birim am irlerinin görev ve sorumlulukları:
a) Afet vuku bulduğunda acil durum yönetim m erkezinde hazır bulunm ak,
b) Acil durumun gerektirebileceği kurum uyla ilgili her türlü bilgi ve doküm anı hazırlam ak,
c) Aram a kurtarm ada görevli kurum personeli arasında görev paylaşım ı ve eşgüdüm ü sağlamak,
d) Aram a kurtarm aya yönelik A fet ve acil durum yönetim m erkezinde yapılan toplantıda
elindeki bilgi ve belgeleri sunarak, afet koordinasyon kurulunun kararm a yardım cı olmak.
e) Aram a kurtarm aya yönelik elindeki tüm makine teçhizat ve p e rso n e l\V a liliğ in emrine
sunmak.
f) A lanına giren diğer iş ve işlemler ile ilgili üst yönetici tarafından verilen diğer görevleri
yapm akla görevli ve sorumludur.
Madde 11. Arama Kurtarm a Ekibi Am irlerinin Görev ve Sorum lulukları
Arama K urtarm a Ekibi am irleri ; İl A fet ve Acil Durum M üdürlüğü M üdahale ve Sivil Savunma
Şube Müdürü, Belediye Başkanlığı İtfaiye M üdürü, İl Sağlık M üdürlüğü 112
Şube M üdürü ve RİKE
Platformu sorum lusundan oluşur.
Rize AFAD, RİKE Platform u ile diğer ST K ’lardan oluşan Aram a ve K urtarm a Personeli:
a) Arama ve K urtarm ayla ilgili Görevlerini kanun, tüzük, yönetmelik, yönerge, genelge,
emir, çalışma plan ve program larına uygun olarak yürütm ekle,
b) Savaşta, afetlerde, büyük yangınlarda ve önemli kazalarda ; aram a kurtarm a ve sosyal
yardım hizmetlerini ekip am irlerinin talim atları doğrultusunda yürütmek.
c) Arama K urtarm aya yönelik her türlü araç, gereç ve m alzem eleri göreve hazır bir şekilde
önceden tespit etm ek ve hazır bulundurm ak,
d) Kurtarılmaya ihtiyaç duyan vatandaşlarım ızın bulundukları bölgeler için intikal planları
hazırlamak, olay m ahalline en seri ve hızlı şekilde ulaşm aya çalışmak,
e) Olay m ahallinde kurtarm a şeritlerinin çekilm esinde em niyet ve jandarm a kolluk
kuvvetlerine yardım cı olmak,
g) Kurtarma mahallinde kendi güvenliğini alarak, yaralı vatandaşların en seri bir şekilde
kurtarılmasını sağlamak, ilkyardım a ihtiyaç duyan yaralılara gerekli ilkyardım ı yapmak,
kendi bilmiyorsa ilkyardımı yapabilecek diğer kurtarmacı personele ilkyardım yapması
konusunda yardımcı olmak,
h) Arama ve kurtarmaya yönelik her türlü müdahaleyi gizlilik esasları çerçevesinde
yürütmek, İlde Vali İlçede ise
Kaymakamın
Durum Yönetim Merkezlerinin
bilgisi olmadan hiçbir şekilde
kuruluşlarına demeç vermemek,
bilgisi olmadan veya Afet ve Acil
basın ve
medya
personeliyle koordineli
bir
şekilde
çalışacak, ekip amirlerinin emir ve talimatları
doğrultusunda olaylara müdahalede bulunulacaktır,
j) Arama Kurtarma ekibinde görevli kurtarmacılar kurtarmaya yönelik tüm ihtiyaçlarını ekip
amirlerine iletecek, ihtiyaçlar ekip amirlerince yerine getirilecek, ekip amirlerinin yetersiz
kaldığı durumlarda afet ve acil durum yönetim merkezlerince ihtiyaçların giderilmesine
çalışılacaktır,
k) Her Arama Kurtarma Personeli gerek vatandaşlara gerekse ekipte yer alan kurtarma personeline örnek
model oluşturacak davranışlarda bulunacak,
m) Ekipte yer alan her kurtarmacı kurtarılacak vatandaşla ilgili her türlü gizliliğe riayet
edecek, hiçbir bilgi ve belgeyi hiç kimseye açıklamayacak, kurtarılacak vatandaşlarımızı sorumluluk altına bırakacak
her hangi bir belge düzenlemeyecektir.
13. Afet Acil Durum Yönetim M erkezi Personelinin Görev ve Sorum lulukları
İl ve İlçe Afet ve Acil Durum Yönetim M erkezlerinin sekreterya işlemleri İlde İl A fet ve Acil Durum
Müdürlüğünce İlçede ise Yazı İşleri M üdürlüklerince yerine getirilir. A fet ve Acil Durum Yönetim
Merkezleri İlde İl Afet ve Acil D urum M üdürü veya İl AF AD M üdürünün görevlendireceği İl A fet ve Acil
Durum Yönetim M erkezi Şube M üdürü ile İlçede ise Yazı İşleri M üdürleri veya K aym akam ın
görevlendireceği diğer birim am irince takip edilir. Acil Durum Y önetim M erkezi personeli çalışanları her
türlü işlemde Acil Durum Yönetim M erkezi Birimi yöneticilerine karşı sorum ludur ve bu yöneticilerin
direktiflerini yerine getirm ekle yükümlüdür.
İl/İlçe Afet ve Acil Durum Yönetim M erkezlerinde Görevli personelin görev ve yüküm lülükleri:
a) Acil Durum Yönetim M erkezi ile kamu kurum ve kuruluşları arası veri alışverişini, veri
güvenliğini sağlam ak ve uygulamak
b) Evrak akış düzeni ve disiplinini gerçekleştirm ek
c) Kurtarılacak personel ile Kurtarılan kişilerle ilgili özel hayatın gizliliğine riayet ederek her türlü
bilgi ve belgeyi saklam ak, üst am irlerin bilgisi olm adan bilgi sızdırmamak,
d) Alanına giren diğer iş ve işlem ler konusunda am irlerince verilen benzeri görevleri yapmak,
e) Alanına giren diğer iş ve işlem ler ile ilgili birim yöneticileri ve üst yönetici tarafından verilen
benzeri görevleri yapm akla görevli ve sorumludur.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Ç eşitli H üküm ler
Harcamalar
M adde 14. A ram a ve K urtarm a Ekiplerinin müdahale ile ilgili gideri İlde V alinin uygun göreceği İl Özel
İdaresi, M erkez KHG Birliği, İl A fet ve Acil Durum M üdürlüğü acil yardım ödeneği ile diğer kam u kurum
ve kuruluşları, İlçede ise K aym akam ın uygun göreceği bütçeden karşılanabilecektir.
Basma Bilgi ve Demeç Verm e
Madde 15. A ram a K urtarm a faaliyetleri sonucunda kam uoyunun yanlış ve eksik bilgilendirilm em esi ile
olaylar hakkında bilgi kirliliğine sebebiyet verilm em esi için Rize Valisi veya görevlendireceği Vali
Yardımcısı koordinesinde Valilik Basın M erkezi ya da İl Afet ve Acil D urum Yönetim M erkezince basma
yazılı, sözlü, görüntülü bilgi ve demeç verilebilecektir. Rize AFAD. RİKE Platform u ile diğer STK 'lardan
herhangi bir kurum, yönetici ve personel yapılan müşterek müdahale ile ilgili olarak basına yazılı, sözlü,
görüntülü bilgi ve demeç verm e durum u Valinin iznine tabidir.
Yürürlük
Madde 16. Bu Yönerge Valinin onayı ile yayınlandığı tarihte yürürlüğe girer.
Yürütme
M adde 17. Bu yönerge hüküm lerini Rize Valiliği adına koordinatör m üdürlük olan İl afet ve Acil Durum
müdürlüğü tarafından yürütülür. ^)./05/2014
Download

BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER Amaç Madde 1. Bu