UNICEF-Türkiye
GÖREV TANIMI
KISA SÜRELİ KURUMSAL DANIŞMANLIK
SU, TEMİZLİK VE SANİTASYON (WASH) OKUL EĞİTİMİ
İÇERİĞİ VE YÖNTEMLERİNİN GELİŞTİRİLMESİ VE PİLOT
UYGULAMA
(REF: EDU/TURA/2014- I)
Program/Proje/Etkinlik Adı ve Çalışma Planı Kodu: Milli Eğitim Bakanlığı İlköğretimin Tamamlanması ve
Ortaöğretime Geçiş Projesi 2014
I.
GERİ PLAN
WHO/UNICEF Su ve Temizlik Ortak İzleme Programı (JMP) tarafından 2013 yılı başlarında
açıklanan (veriler 2011 yılında toplanmıştır) en son tahminlere göre dünya nüfusunun yüzde
36’sı – 2,5 milyar insan- geliştirilmiş temizlik imkânlarından yoksundur ve 768 milyon kişi de
temiz olmayan içme suyu kullanmaktadır. Güvenli su ve temizlik imkânlarına erişememe
yetersiz hijyen uygulamaları ile birleştiğinde sonuç olarak her gün binlerce çocuk ölmekte ve
hastalanmaktadır.
UNICEF okullarda ve topluluklarda su ve temizlik imkânlarını geliştirmek ve güvenli hijyen
uygulamalarını yaygınlaştırmak üzere tüm dünyada 100’den fazla ülkede çalışmalar
yürütmektedir. UNICEF’in WASH (su, temizlik ve hijyen) kapsamındaki tüm programları Binyıl
Kalkınma Hedeflerine -özellikle ilköğretime evrensel erişim, çocuk ölümlerinin azaltılması,
toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanması ve su ve temizlik alanında ilerlemelerle ilgili hedeflerulaşılmasına katkıda bulunacak şekilde tasarlanmıştır. –.
Daha gelişmiş su, temizlik ve hijyen eğitimi her çocuğun sağlık ve eğitim hakkının
gerçekleşmesine yardımcı olacaktır.
Çocuklar genellikle öğrenmeye ve yeni fikirleri özümsemeye isteklidirler. Okulda öğrenilen
yeni hijyen davranışları yaşam boyu geçerli olacak olumlu alışkanlıklar sağlayabilir.
Öğretmenler de bu bağlamda olumlu rol modelleri olarak işlev görebilirler. Çocuklar, kendi
hanelerindeki mevcut alışkanlıkları örnek hijyen uygulamalarıyla sorgulayabilirler; böylece
ailelerinde ve yaşadıkları topluluklarda değişimin özneleri olabilirler. Ayrıca, okul temelli
programlar kapsamında çocuklarla çalışmanın yetişkinlerle çalışmaya göre daha uygun
maliyetli olduğunu da eklemek gerekir.
Ortaklarıyla birlikte UNICEF, küresel ölçekte ve ülke ölçeğinde olmak üzere okullardaki temizlik
ve hijyeni iyileştirmeye yönelik farklı pek çok program uygulamaktadır.
14/06/1973 tarih ve 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunun genel amaçları arasında ifade
edilen, “Türk Milletinin bütün fertlerini, Beden, zihin, ahlak, ruh ve duygu bakımlarından
REF: EDU/TURA/2014- I
Page 1 of 6
dengeli ve sağlıklı şekilde gelişmiş bir kişiliğe ve karaktere, hür ve bilimsel düşünme gücüne,
geniş bir dünya görüşüne sahip, insan haklarına saygılı, kişilik ve teşebbüse değer veren,
topluma karşı sorumluluk duyan; yapıcı, yaratıcı ve verimli kişiler olarak yetiştirmek;” yer
almaktadır.
Bu bağlamda, UNILEVER’in finansal desteğiyle ve Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) ile birlikte
UNICEF, ilköğretim kurumlarının hijyen standartlarıyla ilgili “Temiz ortam, tam eğitim: yatılı
okullarda -gelişmiş hijyen standartları” başlıklı projeyi uygulamaktadır.
2012 yılında UNICEF gelişim planlarını hazırlamalarında 28 yatılı okula destek vermiştir.
Burada, Su, Temizlik ve Hijyen Standartları (WASH) doğrultusundaki kendi kendini
değerlendirme çalışmasının sonuçlarıyla birlikte Yatılı Okulları Geliştirme Eylem Planı’nın ilgili
hedefleri esas alınmıştır.
MEB tarafından belirlenen 26 yatılı okul (ilk belirlenen 28 okuldan 2’si planlama evresinde
yerleşim alanında değişen talep üzerine kapatılmıştır) Ekim 2013’te UNILEVER fonlarının
desteğinden yararlanmıştır. Desteğin amacı, okul gelişim planı doğrultusunda okullarda
kaliteyi artırmaktır.
Projenin sonraki adımları olarak okullarda su, temizlik ve hijyen eğitimi geliştirilecek, projenin
ilk aşamasında kendi kendini değerlendirme ve kalite geliştirme çalışmalarına katılan 26 yatılı
okulda pilot uygulaması yapılacak ve tüm yatılı okulları kapsayacak şekilde yaygınlaştırılacaktır.
Görevin Amacı:
Bu görevin genel amacı, eğitim içeriği, yöntemleri (katılımcı, akrandan akrana vb.) ve öğretmen
kılavuzu dâhil olmak üzere su, temizlik ve hijyen eğitimi (WASH) içeriğinin hazırlanması ve
uygulamada sorumluluk alacak yatılı okullardaki öğretmenlere eğitim verilmesidir.
Hedef Kesim:
Yatılı bölge okullarının öğrencileri, geliştirilen su, temizlik ve hijyen eğitiminin hedef kesimini
oluşturmaktadır. Ayrıca, uygulamanın hedef kesimi içinde yatılı okul öğretmenleri (rehber veya
rehberlik dersine giren öğretmenleri başta olmak üzere) ve yöneticiler ile merkezi düzeydeki
MEB Temel Eğitim Genel Müdürlüğü personeli de yer almaktadır.
II.
METODOLOJİ:
Hijyen konusunda iyi eğitim, gelişmiş temizlik imkânları kadar önemlidir. Yaşam becerilerine
dayalı hijyen eğitimi, çocukların su ve temizlikle ilgili davranışları öğrenmelerine ve bunların
neden sağlık açısından olumlu ya da olumsuz sonuçlara yol açtığını anlamalarına olanak tanır.
Hijyen eğitiminde en yaygın kullanılan yol okullarda öğretmenler aracılığıyla gerçekleştirilen
katılımcı eğitimdir. Bu gerçekler dikkate alındığında, ulusal kurumsal danışmanlık firmasından
REF: EDU/TURA/2014- I
Page 2 of 6
beklenen, ilköğretim çağındaki çocuklara uygun yöntemler ve öğretmenler için kılavuzlar dâhil
olmak üzere su, temizlik ve hijyen (WASH) eğitim içeriğinin hazırlanması ve uygulama sırasında
gerekli teknik desteğin verilmesidir.
Aşağıdakiler, okullardaki çocuklar için belirlenen temel hijyen davranış alanlarıdır:


Kişisel hijyen: Çocuklar kişisel hijyen açısından neyin gerekli olduğunu kavrarlar: ellerin
sabunla yıkanması, ayakkabı ya da terlik giyme, tırnak kesme, diş fırçalama, saç tarama,
vücudun ve saçların düzenli yıkanması gibi.
Çevresel Hijyen: Ortamların (sınıf-oda-tuvalet-banyo gibi) temizliği
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), bu görev kapsamında, seçilen ulusal danışmanlık firmasının
uzmanlarıyla birlikte çalışacak kendi personelinden oluşan bir çalışma grubu kuracaktır. Su,
temizlik ve hijyen (WASH) eğitim içeriğinin ve yöntemlerinin, ayrıca öğretmen kılavuzunun
hazırlanması ve öğretmenlerin eğitilmesi, ulusal danışmanlık firmasının birincil
sorumluluğudur.
26 yatılı bölge okulunda gerçekleşecek olan pilot uygulamanın sonunda etki değerlendirmesi
yapılacaktır. Geliştirilen eğitim içeriğinin ve methodlarının olumlu etkisinin olduğunun ortaya
çıkması durumda, eğitimleri yaygınlaştırmak amacıyla tüm yatılı bölge okullarından gelen
öğretmenlere yönelik olarak eğitimler verilecektir.
Toplam görev süresi 17 Kasım 2014 ile 30 Eylül 2015tarihleri arasındaki -135 gündür.
UNICEF -eğitim giderleriyle birlikte teknik ekibin yolculuk masraflarını karşılayacaktır
(yemekler, kalacak yer ve yolculuk giderleri de bu kapsamda olduğundan bunlar finansal
teklifte yer almamalıdır)
YER:
Öğretmen eğitimi Ankara’da gerçekleşecektir. Pilot uygulama 26 yatılı okulda yürütülecektir.
Ayrıca, teknik ekip uygulama sırasında bazı yatılı okulları ziyaret edecektir.
SÜPERVİZÖR:
Kapsayıcı Temel Eğitim Uzmanı
III.
SÜRE VE GÖREVİN MALİYETİ


Süre: Görev süresi, -17 Kasım 2014 ile 30 Eylül 2015 tarihleri arasındadır. Görevlerin
tamamlanmasının 135 insan/gün alacağı tahmin edilmektedir.
Ödeme takvimi: UNICEF YTL olarak bir sözleşme hazırlayacaktır. Ödeme, sözleşmede
belirtilen ve istenilen çıktıların teslimi üzerine yapılacaktır.
REF: EDU/TURA/2014- I
Page 3 of 6

IV.
Çekinceler: UNICEF, aşağıda belirtilen durumlarda önceden bildirimde bulunmadan
sözleşmeyi feshetme ve/ya da ödemenin bir bölümünü yapmama hakkına sahiptir:
performansın tatmin edici bulunmaması; UNICEF ile proje ortaklarının gizlilik, etik ve
usul alanlarındaki kural ve yönetmeliklerine uyulmaması; çalışmanın/çıktıların eksik
olması, teslim edilmemesi ya da son tarihlere uyulmaması.
GÖREVİN TANIMI
Teknik ekipten beklenen işler:
1- Ulusal ya da uluslararası alanda hazırlanmış olan su, temizlik ve hijyen eğitimiyle ilgili
materyallerin alan taramasının yapılması ve alan taraması çalışmasının sonuçlarının
rapor olarak sunulması;
2- Hâlihazırdaki koşulların ve ihtiyaçların daha iyi anlaşılması için projenin ilk aşamasına
dâhil olan 26 yatılı okulda odak gruplar aracılığıyla ihtiyaç değerlendirmesi çalışması
yapılması
3- Alan taraması ve ihtiyaç değerlendirmesi temelinde öğrencilere yönelik olarak su,
temizlik ve hijyen eğitimi içeriğinin hazırlanması
4- Hijyen tanıtım ve eğitimi için uygun yöntemlerin katılımcı (çocuklar ve öğretmenler)
bir tarzda belirlenmesi
5- MEB tarafından oluşturulan çalışma grubundan ve UNICEF’ten geri bildirim alınması
ve içeriğin ve yöntemlerin gerekiyorsa buna göre değiştirilmesi
6- Su, temizlik ve hijyen eğitiminin pilot uygulamasının yapılacağı projenin ilk aşamasına
katılan 26 YBO’dan gelen sorumlu öğretmenler (her okuldan bir yönetici ve bir rehber
öğretmen) için eğitim içeriğinin ve kılavuzun hazırlanması
7- Usta eğitiminin 04 – 06 Şubat 2014 tarihlerinde gerçekleştirilmesi
8- Yatılı okullardan bazılarını ziyaret ederek ve talep geldiğinde öğretmenlere kılavuzluk
yaparak pilot uygulamasına destek vermesi ve izleme değerlendirme çalışmalarının
yürütülmesi
9- 26 yatılı bölge okulunda gerçekleşen pilot uygulamanın sonunda etki değerlendirmesi
yapılması
10- Uygulamada yer alan öğretmenlerden içerik ve yöntemlere ilişkin geri bildirim
alınması
11- Uygulamayı yapan okullardan alınan geri bildirimler doğrultusunda su, temizlik ve
hijyen eğitimi içerik ve yöntemlerinin finalize edilmesi
12- Eğitim içerik ve methodlarının olumlu etkisinin ortaya konması durumunda su,
temizlik ve hijyen eğitiminin yaygınlaştırılması için tüm YBO’lardan gelen sorumlu
öğretmenlerin (üçer günlük dört eğitim seklinde) eğitilmesi
Kısa ve özlü hazırlanacak raporlar Türkçe olacaktır. İngilizceye çevirisi UNICEF tarafından
yaptırılacaktır. Çeviri giderleri proje bütçesinden UNICEF tarafından karşılanacaktır.
REF: EDU/TURA/2014- I
Page 4 of 6
GÖREVLER
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Su, temizlik ve hijyen eğitimiyle
ilgili materyallerin alan
taramasının yapılması
İhtiyaç değerlendirmesi
çalışması
Su, temizlik ve hijyen eğitim
içeriğinin taslak olarak
hazırlanması ve eğitim
yöntemlerinin belirlenmesi
MEB ve UNICEF’ten eğitim
içeriği ve yöntemleri için
geridönüşlerin alınması
Geridönüşler doğrultusunda
eğitim içeriği ve yöntemlerin
revize edilmesi
Usta Eğitimi içeriğinin ve
öğretmen kılavuzlarının
hazırlanması
26 YBO’dan gelen öğretmenler
için Usta Eğitiminin verilmesi
26 YBO’da eğitim uygulamaları
için talep geldiğinde destek
verilmesi, izlenmesi ve
değerlendirilmesi
26 yatılı bölge okulunda
gerçekleşen pilot uygulamanın
sonunda etki değerlendirmesi
yapılması
ÇIKTILAR
Alan taraması raporu
İhtiyaç raporu
Taslak eğitim içeriği ve
yöntemleri
TAHMİNİ
SÜRE/TESLİM
TARİHİ
17 – 28 Kasım 2014
(10 gün)
28 Kasım – 12 Aralık 2014
(15 gün)
12 Aralık 2014 -09 Ocak
2015
(30 gün)
Eğitim içeriği ve
yötemleriyle ilgili
geridönüşler
09 – 23 Ocak 2015
Eğitim içeriği ve yöntemleri
23 – 27 Ocak 2015
(3 gün)
Usta Eğitim içeriği ve
kılavuzlar
Usta Eğitiminın
tamamlanması ve eğitim
raporu
Uygulamaların izlenip
değerlendirilmesi ve
raporlanması
27 Ocak – 03 Şubat 2015
(5 gün)
04 – 06 Şubat 2014
(4 gün)
9 Şubat - 12 Haziran 2015
(26 gün)
Etki değerlendirme Raporu
01 – 30 Haziran 2015
(16 gün)
10
İçerik ve yöntemlere ilişkin
okullardan geri bildirim alınması
İçerik ve yöntemlere
ilişkin geri bildirim
raporu
01 – 05 Haziran 2015
(5 gün)
11
Su, temizlik ve hijyen eğitim
içeriğinin ve yöntemlerin finalize
edilmesi
Eğitim içeriği ve
yötemlerinin son hali
08 – 12 Haziran 2015
(5 gün)
REF: EDU/TURA/2014- I
Page 5 of 6
12
Tüm YBO’lardan gelecek olan
öğretmenlerin (her okuldan iki
kişi) eğitilmesi
Eğitimlerin tamamlanması
ve eğitim raporları
24 Ağustos – 04 Eylül
2015
(16 gün)
VI. ARANILAN UZMANLIK VE VASIFLAR:
1 Su, Temizlik ve HijyenUzmanı (WASH) için:




Su, hijyen, halk sağlığı vb konularda lisans veya yüksek lisans derecesi,
Su, temizlik ve hijyen eğitimlerinin geliştirilmesi, uygulanması ve süpervizörlük
verilmesi konusunda iş tecrübesi
Yolculuk yapmaya engelinin olmaması,
Bilgisayar okur-yazarlığı,
2 Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Uzmanı için:







Eğitim fakültesi mezunu ve Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık alanında master ya da
doktora derecesi,
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık alanında en az 10 yıllık mesleki çalışma deneyimi,
Türkiye’deki zorunlu eğitim sistemi hakkında bilgi ve çalışma deneyimi,
Okullarda ve/ya da eğitim programları hazırlayıcılığı ve kolaylaştırıcılığı,
Eğiticilerin eğitimi etkinliklerinin düzenlenmesi ve uygulanması alanında bilgi ve
çalışma deneyimi,
Yolculuk yapmaya engelinin olmaması,
Bilgisayar okur-yazarlığı,
1 İzleme Değerlendirme Uzmanı için:





Eğitim Fakültesi diploması olup ölçme değerlendirme alanında yüksek lisans veya
doktora derecesi
İzleme ve değerlendirme konusunda en az 5 yıllık mesleki deneyim (özellikle eğitim
programları ve materyale yönelik)
Türkiye’deki zorunlu eğitim sistemi hakkında bilgi sahibi olma
Yolculuk yapmaya engeli olmaması,
Bilgisayar okur-yazarlığı,
1 Çoçuk Gelişim Uzmanı:




Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Öğretmenliği ve ya Çocuk Gelişimi lisans bölümlerinden
mezun olmak ve yüksek lisans ya da doktora yapmış olmak
Çocuk Gelişimi ile ilgili alanlarda en az 5 yıl mesleki çalışma deneyimine sahip olmak
Yolculuk yapmaya engeli olmaması,
Bilgisayar okur-yazarlığı,
REF: EDU/TURA/2014- I
Page 6 of 6
Download

TOR-WASH-Turkish (526,00kb)