CURRICULUM VITAE
F. Melike SAYIL
E-mail:
[email protected]
http://www.devpsy.hacettepe.edu.tr
Phone Number:
+90 (312) 297 8337
Address:
Hacettepe University, Faculty of Letters
Department of Psychology
06800 Beytepe Ankara – Turkey
Education
Date of Graduation Degree Major
Institution
1982
B.A.
Psychology
Hacettepe University
1986
M.A
Developmental Psychology Hacettepe University
1990
Ph.D
Developmental Psychology Hacettepe University
Academic Employment
Years
Title
Institution
1985-1991
Research Assistant
Hacettepe University
1991 – 1997
Assistant Professor
Hacettepe University
1997- 2007
Associate Professor
Hacettepe University
2000 July-December Scholar in Residence Duke University, USA
2007--
Professor
Hacettepe University
Administrative Positions
Years
Title
Institution
1997 – 1998
Member of Executive Committee,
Vise President,
Turkish Psychological
Association.
1997 – 2000
Vise Chairperson
Hacettepe University
Department of Psychology
Supervised Theses
MA Theses
Sönmez, Ş. (2011). Ergenliğe Geçişte Annenin Davranışsal ve Psikolojik Kontrolünün
Anne-Ergen İlişkisine ve Ergenin Bir Yıl Sonraki Uyumuna Etkisi [The role of
Mother’s Behavioral and Psychological Control Both on the Mother-adolescent
relationship and the Adolescent’s a year later Adjustment During Transition to
Adolescence]. Unpublished Master Thesis. Hacettepe University, Institue of Social
Sciences.
Erkmen, E. (2011). Özerkliği Destekleyici ve Kontrol Edici Ebeveynlikle Bağlantili
Ebeveyn Özellikleri ve Ergenin Uyumu Arasindaki Ilişkiler. Yayınlanmamış Yüksek
Lisans Tezi. H.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Psikoloji Anabilim Dalı. [The
relationships among autonomy supportive and controlling parenting, parental
characteristics and adolescent adjustment]. Unpublished Master Thesis. Hacettepe
University, Institue of Social Sciences.
Deniz Kurt (2010). Algılanan Psikolojik Kontrol ile Gencin Psikososyal İşlevselliği
Arasındaki İlişkiler: Kişilerarası Güven İnancı ve Güvenli Bağlanmanın Rolü [The
Relations Between Perceived Psychological Control and Late Adolescents’
Psychosocial Functioning: The Role of Interpersonal Trust Belief and Attachment
Security]. Unpublished Master Thesis. Hacettepe University, Institue of Social
Sciences.
Helin E. Yaban (2010). Ergenlerin Arkadaşlık Niteliği, Ebeveynden ve Okul
Ortamında Öğretmenden Algılanan Destek ile Akran Zorbalığı/ Zorbalığa Maruz
Kalma Arasındaki İlişkiler [The Relationships Among Friendship Quality, Parental
and Teacher Support, Peer Bullying and Victimization
in Adolescents].
Unpublished Master Thesis. Hacettepe University, Institue of Social Sciences.
Gözde Özdikmenli (2004). Kişilerarası İlişkilerdeki Bireyci-Toplulukçu Yönelimlerin
Çocuk ve Gençlerde Yaşa, Kuşağa ve Öykü Türüne Göre İncelenmesi [Investigation
of Individualistic-Collectivistic Tendencies in Children and Adolescents].
Unpublished Master Thesis. Hacettepe University, Institue of Social Sciences.
Leyla Coşkun (2004). Yatılı, Taşımalı ve 'Normal' eğitim yapılan İlköğretim Okulu
Öğrencilerinde Akademik Başarı, Okula İlişkin Tutum, Algılanan Sosyal Destek ve
Davranış-Uyum Sorunları Arasındaki İlişkiler [Boarding, Bussing and regular Type
Elementary School Students’ Academic Success, School Attitude, Perceived Social
Support and Behavior-Adjustment Problems]. Unpublished Master Thesis.
Hacettepe University, Institue of Social Sciences.
Yeliz Kındap (2004). 5–14 Yaş Çocuklarında Çizimin Temsil ve Estetik Yönünün
Gelişimi [Development of Representative and Aesthetic Aspects of Drawing in 514 Year olds Children]. Unpublished Master Thesis. Hacettepe University, Institue of
Social Sciences.
Zeynep Gültekin (2003). Akran Zorbalığını Belirleme Ölçeği Geliştirme Çalışması [A
sudy of Development of Peer Victimization Scale]. Unpublished Master Thesis.
Hacettepe University, Institue of Social Sciences.
Elif Yalçın Dereli (2000). Çocuk Mahkemelerinde Yargılanan Çocukların Ahlak ve
Adalet Anlayışlarının Gelişimi [Investigation of Moral and Justice Reasoning in
Children Judged in Juvenile Courts]. Unpublished Master Thesis. Hacettepe
University, Institue of Social Sciences.
Nalân Bayar (1999). Ergenlerde Risk Alma Davranışı: İçtepisellik, Aile Yapısı ve
Demografik Değişkenler Açısından Gelişimsel Bir İnceleme [Risk Taking Behavior
in adolescence: Investigation of Impulsivity, Family Structure and Demographic
Characteristics]. Unpublished Master Thesis. Hacettepe University, Institute of
Social Sciences.
Meryem (Aydın) Erence (1999). Farklı Yaş Gruplarındaki Kadınlarda Bellek
Başarısının Menopoza Bağlı Olarak İncelenmesi [Investigation of Memory
Performance at Different Menapousal Stages of Women]. Unpublished Master
Thesis. Hacettepe University, Institue of Social Sciences.
PhD Dissertations
Öztürk, A. (2011). Okul Öncesi Dönemde Sosyal Yeterlik ve Ebeveyn-Çocuk Sistemi
[Social Competence and Parent-Child System in Early Childhood]. Unpublished
Dissertation, Hacettepe University, Institue of Social Sciences.
Pekel-Uludağlı, N. (2011). Suça Karışmış ve Karışmamış Ergenlerin Aile, Akran,
Mahalle Özellikleri ile Psikolojik ve Akademik Niteliklerinin İncelenmesi
[Investigation of Family, Peer, and Neighborhood Characteristics, and
Psychological and Academic Features of Offender and Nonoffender Adolescents].
Unpublished Dissertation, Hacettepe University, Institue of Social Sciences.
Kındap, Y. (2011). Kendini Belirleme Kuramı Temelinde Ergenlikte Destekleyici
Ebeveynlik, Akademik ve Sosyal Uyum ve Kendini Belirleme Düzeyi Arasındaki
İlişkilerin Boylamsal Olarak İncelenmesi [A Longitudinal Study of the Relationship
Between Supportive Parenting, Social Adjustment and Self Determination Level
among Adolescents on the Bases of Self Determination Theory] Unpublished
Dissertation, Hacettepe University, Institue of Social Sciences.
Özdikmenli-Demir, G. (2009). Üniversite Öğrencilerinin Kimlik Gelişiminde Sosyal
ve Kimlik Sermayelerinin Rolü [The Roles of Social and Identity Capitals in
University Students’ Identity Development] Unpublished Dissertation, Hacettepe
University, Institue of Social Sciences.
Bayraktar, F. (2009). Ergenlerin Zorba ve Kurban Davranışlarında Birey, Aile, Akran
ve Okula Dair Özelliklerin Rolü: Bütüncül Bir Model Önerisi [The Role of
Individual, Parental, Peer and School Related Characteristics on Adolescents’
Bullying and Victimization Behaviors: A Holistic Model Proposition].
Unpublished Dissertation, Hacettepe University, Institue of Social Sciences.
Publications
Articles in International Refereed Journals (since 2000):
Pekel Uludağlı, N. & Sayıl, M. (2013). Suça Karışmış Ergenlerde Problem ve Olumlu
Sosyal Davranışların, Ergenin, Annenin ve Arkadaşın Özellikleriyle İlişkileri
Bağlamında İncelenmesi [Problem and Prosocial Behaviors in Offender
Adolescents: Links to Adolescent, Maternal and Friend Characteristics], Türk
Psikoloji Dergisi (Turkish Journal of Psychology), 28 (71), 57-72.
Yaban, H., Sayıl, M., & Kındap Tepe, Y. (2013). Erkek Ergenlerde Anne Babadan
Algılanan Destek ile Akran Zorbalığı Arasındaki İlişkide Arkadaşlık Niteliğinin Rolü
[The
relations
between
perceived
parental
support
and
peer
bullying/Victimization in male adolescent: The role of friendship quality], Türk
Psikoloji Dergisi (Turkish Journal of Psychology), 28 (71), 20-32.
Kurt, D., Sayıl, M., & Kındap Tepe, Y. (2013). Ana Babanın Psikolojik Kontrolü ile
Gencin Yalnızlığı Arasındaki İlişkide Kişilerarası Güven İnancı ve Bağlanmanın Rolü
[ The relation between parental psychological control and late adolescents’
loneliness: The mediatorrole of interpersonal trust and attachment], Türk Psikoloji
Dergisi (Turkish Journal of Psychology), 28 (71), 105-116.
Kındap Tepe, Y. & Sayıl, M. (2012). Ebeveyn Kontrolü ve Ergenin Sosyal İşlevselliği
Arasındaki Bağlantıda İlişkisel Saldırganlığın Aracı Rolü [The Mediating Role of
Relational Aggression in the Relationship between Parental Control and Social
Functioning of the Adolescent]. Türk Psikoloji Dergisi (Turkish Journal of
Psychology), 27 (70), 119-132.
Öztürk, A. & Sayıl, M. (2012). Ergenin Arkadaşları ve Uyumu ile Annenin Akran
Yönetimi Davranışları Arasındaki İlişkilerde Annenin İnançlarının Aracı Rolü. [The
Mediator Role of Parental Beliefs in the Relationship of Maternal Peer
Management with Adolescent’s Friendships and Loneliness]. Türk Psikoloji Dergisi
(Turkish Journal of Psychology), 27(69), 1-20.
Sayıl, M., Güre, A., Uçanok, Z. & Pungello, E. P. (2009). Çalışan ve İlk Kez Anne Olan
Kadınların Bebeklerinin Bakımı ve İşe Geri Dönme Süreci: İleriye Dönük Çoklu
Etkiler [Working First Time Mothers’ Infant Care Selection and Transition Back to
Work: Prospective and Multiple Influences]. Türk Psikoloji Dergisi (Turkish Journal
of Psychology), 24 (64), 1–14.
Bayraktar, F., Sayıl, M. & Kumru, A. (2009). Liseli Ergenler ve Üniversiteli Gençlerde
Benlik Saygısı: Ebeveyn ve Akrana Bağlanma, Empati ve Psikolojik Uyum
Değişkenlerinin Rolü [Self-Esteem among High School Adolescents and College
Students:The Role of Parent and Peer Attachment Empathy and Psychological
Adjustment]. Türk Psikoloji Dergisi (Turkish Journal of Psychology), 24 (63), 48–63.
Özdikmenli, G. & Sayıl, M. (2009). Individualistic-collectivistic tendencies in Turkish
children’s interpersonal relationships: The role of age, generation, and social setting.
Journal of Social and Personal Relations, 26 (4), 371–387.
Kındap, Y., Sayıl, M. & Kumru, A. (2008). Anneden algılanan Kontrolün Niteliği ile
Ergenin Psikososyal Uyumu ve Arkadaşlıkları Arasındaki İlişkiler: Benlik Değerinin
Aracı Rolü [The relationship among type of perceived maternal control,
psychological adjustment and friendship in Turkish Adolescents: The mediator
role of self-esteem]. Türk Psikoloji Dergisi (Turkish Journal of Psychology), 23 (61),
92–107.
Sayıl, M., Güre, A. & Uçanok, Z. (2006). First Time Mothers’ Anxiety and Depressive
Symptoms Across The Transition to Motherhood: Associations With Maternal and
Environmental Characteristics. Women & Health, 44 (3), 61–77.
Güre, A., Uçanok, Z. & Sayıl, M. (2006). The Associations among Perceived Pubertal
Timing, Parental Relations and Self-Perception in Turkish Adolescents. Journal of
Youth and Adolescent, 35 (4), 538–548.
Coşkun, L. & Sayıl, M. (2006). Yatılı, taşımalı ve normal eğitim yapılan ilköğretim
okulu öğrencilerinin davranış-uyum sorunları, okullarına ilişkin tutum, algıladıkları
sosyal destek ve okul başarıları arasındaki ilişkiler [Boarding, Bussing and regular
Type Elementary School Students’ Academic Success, School Attitude, Perceived
Social Support and Behavior-Adjustment Problems]. Kuram ve Uygulamada Eğitim
Bilimleri (Educational Sciences: Theory & Practice), 6(2), 271-300.
Bayar, N. & Sayıl, M. (2005) Brief report: Risk-Taking Behaviors in a Non-western
Urban Adolescent Sample. Journal of Adolescence, 28 (5), 671-676.
Kındap, Y. & Sayıl, M. (2005). Çizimin temsil ve estetik yönü: Doğrusal ve doğrusal
olmayan gelişim [Representative and aesthetic aspect of drawing:Linear and
nonlinear development]. Türk Psikoloji Dergisi (Turkish Journal of Psychology), 20
(56), 25-39
Sayıl, M., Güre Yılmaz, A. & Uçanok, Z. (2002). Ergenliğe geçişte bilgilendirmenin
ergenin bilgi düzeyi ve benlik algısına etkisi [The effect of an informative puberty
program on early adolescents' knowledge base and self perceptions] Türk Psikoloji
Dergisi (Turkish Journal of Psychology), 17 (50) 47-58.
Sayıl, M. (2001). Children’s drawings of emotional faces. British Journal of
Developmental Psychology, 19, 493–505.
Articles in National Refereed Journals (since 2000):
Bayraktar, F., Kındap, Y., Kumru, A. & Sayıl, M. (2010). Olumlu Sosyal ve Saldırgan
Davranışlar Ölçeği’nin Ergen Örnekleminde Psikometrik Açıdan İncelenmesi
[Turkish Adaptation and examination of psychometric characteristics of prosocial
and aggressive behaviors questionnarie in an adolescent sample]. Türk Psikoloji
Yazıları (Turkish Psychological Articles), 13 (26), 1–13.
Sayıl, M. & Kındap, Y. (2010). Ergenin anne babadan algıladığı psikolojik kontrol:
Psikolojik kontrol ölçeğinin geçerlik ve güvenirliği [Perceived maternal and paternal
psychological control in adolescents: Turkish adaptation of Psychological Control
Scale]. Türk Psikoloji Yazıları (Turkish Psychological Articles), 13 (25), 62-71.
Uludağlı-Pekel, N. & Sayıl, M. (2009). Ergenlik Dönemindeki Gençlerin Risk Alma
Davranışı ile Ebeveynleri ve Akranlarıyla Olan İlişkilerinin Niteliğinin İncelenmesi
[The investigation of associations among risk taking behavior and parent and peer
relationship quality in Turkish Adolescents]. Türk Psikoloji Yazıları (Turkish
Psychological Articles), 12 (23), 14–28.
Sayıl, M., Güre, A. & Uçanok, Z. (2005) Çalışan ve ilk kez anne olan kadınların
bebekleriyle ilgili bakım tercihleri ve seçimleri: Betimsel bir inceleme (Employed first
time mothers child care preferences and choices: A descriptive study.) Sağlık ve
Toplum (Journal of Health and Society), 15(3), 60–69.
Gültekin, Z. & Sayıl, M. (2005). Akran zorbalığını belirleme ölçeği geliştirme
çalışması [A sudy of Development of Peer Victimization Scale]. Türk Psikoloji
Yazıları (Turkish Psychological Articles), 8 (15), 47–61.
Sayıl, M. (2004). Çocuk çizimlerinin klinik amaçlı kullanımı üzerine bir
değerlendirme. Türk Psikoloji Yazıları(Turkish Psychological Articles), 14 (7), 1–13.
Sayıl, M., Uçanok, Z. & Güre, A. (2002). Erken ergenlik döneminde duygusal
gereksinimler, aileyle çatışma alanları ve benlik kavramı: Betimsel bir inceleme [A
descriptive study of emotional needs, concerns, parent-adolescent conflicts and
self-concept in puberty]. Çocuk ve Gençlik Ruh Sağlığı Dergisi (Child and Youth
Mental Health Journal), 9 (3), 155-166.
Presented / Published National Conference Papers (In Turkish)
Kumru, A., Kafescioğlu, N., Yağmurlu, B. ve Sayıl, M. Ebeveynlik davranışlarının
çocukluk döneminde gösterdiği değişim: Boylamsal bir inceleme (Changes in
parenting across the childhood: A longitudinal study). 18. Ulusal Psikoloji
Kongresi’nde sunulan sözel bildiri. 9-12 Nisan 2014 Bursa.
Kumru, A., Yağmurlu, B., Arıkan, G. ve Sayıl, M. Dışsallaştırma davranışlarının
erken çocukluktaki belirleyicileri: Ebeveynlik ve duygu düzenleme (Precursors of
externalization behavior problems in early childhood: Parenting and emotion
regulation). 18. Ulusal Psikoloji Kongresi’nde sunulan sözel bildiri. 9-12 Nisan 2014,
Bursa.
Bayar, Y., Yaban, E. H., Sayıl, M. ve Kındap, Y. (17-19 Ekim 2012). Öğretmenden
algılanan destek ve ergenlerin akran zorbalığı: Benlik değerinin aracı rolü (Perceived
teacher support and peer bullying: Mediator role of self-esteem), paper presented at
7. Çocuk Kültürü Kongresi’nde sunulan sözel bildiri. Ankara Üniversitesi, Ankara.
Tığrak, A., Kurt, D., Sayıl, M. ve Kındap, Y. (2012, Ekim). Öğretmenin sınıf disiplin
stratejileri ile ergenlerin okula ve akademik yeterliğe ilişkin algıları arasındaki
ilişkiler (The relationships between teacher’s discipline strategies and adolescent’s
perceived academic competence and schooling), paper presented at 7. Çocuk Kültürü
Kongresi’nde sunulan sözel bildiri. Ankara Üniversitesi, Ankara.
Yaban, E. H., Kumru, A., Kındap, Y. & Sayıl, M. The relationships between
parenting and adolescent’s pro- and anti-social behaviors: Emotional self-image as
a mediator. A. Kumru (Chair), Prosocial and Antisocial behaviors among late
adolescents: Direct and Indirect relations in the context of Parents, Peers and
Individual characteristics. Symposium at 17. Ulusal Psikoloji Kongresi. 25-28 Nisan 2012,
Boğaziçi Üniversitesi, İstanbul.
Tığrak, A., Kındap, Y., Kumru, A. & Sayıl, M. The relationship of behavioral and
psychological control with pro and anti-social behaviors: Self-esteem as a
mediator. A. Kumru (Chair), Prosocial and Antisocial behaviors among late
adolescents: Direct and Indirect relations in the context of Parents, Peers and
Individual characteristics. Symposium at 17. Ulusal Psikoloji Kongresi. 25-28 Nisan 2012,
Boğaziçi Üniversitesi, İstanbul.
Bayar, Y., A., Kumru, A., Kındap, Y. & Sayıl, M. The relationship of parents peer
management behaviors with pro and anti-social behaviors: Peer attachment and
friendship quality as mediators. A. Kumru (Chair), Prosocial and Antisocial
behaviors among late adolescents: Direct and Indirect relations in the context of
Parents, Peers and Individual characteristics. Symposium at 17. Ulusal Psikoloji
Kongresi. 25-28 Nisan 2012, Boğaziçi Üniversitesi, İstanbul.
Kurt, D., A., Kındap, Y., Kumru, A. & Sayıl, M. The relationship of trust in parents
and peers with pro and anti-social behaviors: Empathy as a mediator. A. Kumru
(Chair), Prosocial and Antisocial behaviors among late adolescents: Direct and
Indirect relations in the context of Parents, Peers and Individual characteristics.
Symposium at 17. Ulusal Psikoloji Kongresi. 25-28 Nisan 2012, Boğaziçi Üniversitesi,
İstanbul.
Kındap, Y., Öztürk, P., & Sayıl, M. The associations of teacher’s supportive and
controlling practices with adolescent’s academic adjustment: Autonomus motivation
as a mediator. V. Psikoloji Lisansüstü Öğrencileri Kongresi, 14-18 Eylül 2011, İstanbul.
Kındap, Y., Rafe, E., & Sayıl, M. The relationships among maternal separation
anxiety, parenting practices and outcome behaviors in adolescence. V. Psikoloji
Lisansüstü Öğrencileri Kongresi, 14-18 Eylül 2011, İstanbul.
Kındap, Y., Sayıl, M. & Kurt, D. The Role of Parental Control and Support on
Adolescents’ Internalization and Externalization Behavior Problems. 16. Ulusal
Psikoloji Kongresi. 14-16 Nisan 2010, Mersin.
Kurt, D., Sayıl, M., Kındap, Y. & Kumru, A. The Relationships among Perceived
Autonomy Support from Professor, Risk Taking Behavior and Loneliness in
University Students: The Mediator Role of Trust Beliefs in Professor. 16. Ulusal
Psikoloji Kongresi. 14-16 Nisan 2010, Mersin.
Tığrak, A, Kındap, Y. & Sayıl, M. The Relationship of Maternal Life Satisfaction with
Adolescent’s Internalized and Externalized Type of Behaviors: The Mediator and
Moderator Role of Parenting Practices. 16. Ulusal Psikoloji Kongresi. 14-16 Nisan 2010,
Mersin.
Kumru, A., Sayıl, M. & Yağmurlu, B. Direct and Indirect Relationships Among
Maternal Child Rearing, Child’s Self Perception and Emotion Regulation : Big versus
Small City Comparison. 16. Ulusal Psikoloji Kongresinde sunulmuş sözel bildiri. 14–16
Nisan 2010, Mersin.
Öztürk, A. & Sayıl, M. The Relationship between Social and Academic Competence
in Early Childhood. 16. Ulusal Psikoloji Kongresi. 14–16 Nisan 2010, Mersin.
Sayıl, M. & Kumru, A. Maternal and Paternal Control and Developmental Outcomes
in Adolescence. 16. Ulusal Psikoloji Kongresi. 14–16 Nisan 2010, Mersin.
Kındap, Y. & Sayıl, M. The Role Perfectionism in the Relationship Between Maternal
and Paternal Psychological Control and Adolescent’s Social Adaptation. 3. Psikoloji
Lisansüstü Öğrencileri Kongresi. 24-28 Haziran, 2009, İstanbul.
Kındap, Y. & Sayıl, M. Parental Control Strategies in Adolescent’s Psychosocial
Adaptation: The Mediator Role of Self Disclosure. 2. Çocuk Gelişimi ve Eğitimi
Kongresi. 7–9 Ekim 2009, Ankara. (Conference Proceeding)
Ozturk, A. & Sayıl, . M. Relationships between peer management strategies of
authoritative and authoritarian families and adolescents’ self-disclosure. Paper
presented at the 15th National Psychology Congress, İstanbul University, İstanbul,
Turkey, September 3-6, 2008.
Kındap, Y. & Sayıl, M. Associations among Interparental Conflict, Parenting Practices
and Adolescent’s Problem Behaviors. 2. Psikoloji Lisansüstü Öğrencileri Kongresi. 26–29
Haziran, 2008, Ilgaz.
Bayraktar, F., Özdikmenli-Demir, G., & Sayıl M. Investigation of Trust Beliefs in
Parents in the Relationship of Psychological Control with Bullying and Victimization
in Adolescents. 2. Psikoloji Lisansüstü Öğrencileri Kongresi. 26–29 Haziran, 2008, Ilgaz.
Kındap, Y. & Sayıl, M. The Mediator Role of Relational Aggression in The
Relationship between Parental Control and Adolescent’s Functioning. 15.Ulusal
Psikoloji Kongresi. 3–5 Eylül, 2008, İstanbul.
Kındap, Y., Kumru, A. & Sayıl, M. The Role of Individual Characteristics and Peer
Relations in Adolescent’s Prosocial Behavior. 15.Ulusal Psikoloji Kongresi. 3–5 Eylül,
2008, İstanbul.
Öztürk, A. & Sayıl, M. The Relationships between Parent Peer Management and
Adolescent’s Self Disclosure in Authoritative and Authoritarian Families. 15.Ulusal
Psikoloji Kongresi. 3–5 Eylül, 2008, İstanbul.
Özdikmenli Demir, G. & Sayıl, M. The Relationship Between Teachers’ Classroom
Discipline Strategies and Adolescents’ Prosocial and Antisocial Behaviors. 15.Ulusal
Psikoloji Kongresi. 3–5 Eylül, 2008, İstanbul.
Bayraktar, F., Sayıl, M. & Kumru, A. The Relationship of Perceived Parental Styles
with Bullying and Victimization in Adolescents. 15.Ulusal Psikoloji Kongresi. 3–5 Eylül,
2008, İstanbul.
Kumru, A., Sayıl, M. & Yağmurlu, B. The Relationships among City Size, Mother’s
Socialization Goals, Self Efficacy, Peer Management, and Children’s Prosocial
Behaviors and Self Perception. 15.Ulusal Psikoloji Kongresi. 3–5 Eylül, 2008, İstanbul.
Kındap, Y. & Sayıl, M. The Relationship between Friendship Quality and Parental
Peer Management: Mediator Role of Parental Control. 1. Psikoloji Lisansüstü
Öğrencileri Kongresi. 21–24 Haziran, 2007, İzmir.
Öztürk, A., Kındap, Y. & Sayıl, M. Relationships among Mother’s Socialization Goals,
Psychological Control, and Preschool Children’s Social Attribution and Behavioral
Responses. 1. Psikoloji Lisansüstü Öğrencileri Kongresinde sunulmuş bildiri. 21–24
Haziran, 2007, İzmir.
Ozturk, A., Kındap, Y., & Sayıl, M. Predictors of Preschoolers’ intention attribution:
Behavioral Reactions, Socialization Goals and Psychological Control. Paper presented
at the 1st Psychology Graduate Students Congress, İzmir University of Economics,
İzmir, Türkiye, June 21-24, 2007.
Kındap, Y. Sayıl, M. & Kumru, A. The Role of Maternal Psychological Control,
Adolescent’s Friendship Quality and Self Esteem in Adolescent’s Pozitive and
Deviant Friends. 11. Ergen günleri “Bireyselleşmeden toplumsallaşmaya” başlıklı kongrede
sunulmuş poster bildiri. 1–3 Aralık 2006, Ankara.
Öztürk, A., Sayıl, M. & Kumru, A. Adolescents’ Peer and Family: Are They Two
Different World? 11. Ergen günleri “Bireyselleşmeden toplumsallaşmaya” başlıklı kongrede
sunulmuş poster bildiri. 1–3 Aralık 2006, Ankara.
Kındap, Y., Kumru, A. Sayıl, M., Öztürk, A., Bayraktar, F. & Pekel-Uludağlı, N.
Investigation of Relationship Patterns among Adolescent’s Socio-Emotional
Characteristics, Attachment to Peers and Parents, Prosocial and Aggressive
Behaviors, Paper presented “Parental Styles, Parenting Behaviors and Friendship Quality in
the Socialization of Adolescents” symposium. 14. Ulusal Psikoloji Kongresi, 6–8 Eylül 2006,
Ankara.
Sayıl, M., Pekel-Uludağlı, N., Kumru, A. Bayraktar, F., Öztürk, A. & Kındap, Y.
Investigation of Adolescent’s Risk Taking Behavior, Relations with Peers and
Parents. Paper presented “Parental Styles, Parenting Behaviors and Friendship Quality in
the Socialization of Adolescents” symposium. 14. Ulusal Psikoloji Kongresi, 6–8 Eylül 2006,
Ankara.
Bayraktar, F., Kumru, A. Sayıl, M., Pekel-Uludağlı, N. Kındap, Y. & Öztürk, A.
Investigation of Relationship Patterns among Prosocial and Problem Behaviors,
Quality of Relations with Parent and Peers and Individual Characteristics Trough the
Adolescence. Paper presented “Parental Styles, Parenting Behaviors and Friendship
Quality in the Socialization of Adolescents” symposium. 14. Ulusal Psikoloji Kongresi, 6–8
Eylül 2006, Ankara.
Öztürk, A., Sayıl, M., Kındap, Y., Pekel-Uludağlı, N. & Bayraktar, F. Investigation of
Relationships among Parental Peer Management, Self Efficacy, Concerns about Peers
and Adolescent’s Positive and Deviant Friends. Paper presented “Parental Styles,
Parenting Behaviors and Friendship Quality in the Socialization of Adolescents” symposium.
14. Ulusal Psikoloji Kongresi, 6–8 Eylül 2006, Ankara.
Sayıl, M., Güre, A. & Uçanok, Z. Predictors of Working First Time Mothers’ Anxiety,
Depressive Symptoms and Self Efficacy. II. Prof. Dr. Işık Savaşır Klinik Psikoloji
Sempozyumu. 22-23 Nisan 2005, Ankara.
Sayıl, M., Güre, A. & Uçanok, Z. Demographic and Individual Predictors of First
Time Working Mothers’ Infant Care Decisions. 13. Ulusal Psikoloji Kongresinde
sunulmuş sözel bildiri. 7–11 Eylül 2004, İstanbul.
Özdikmenli, G. & Sayıl, M. Investigation of Individualistic and Collectivistic
Tendencies According to Age, Generation and Story Type in Children and
Adolescents. 13. Ulusal Psikoloji Kongresi. 7–11 Eylül 2004, İstanbul.
Güre, A., Sayıl, M. & Uçanok, Z. Emotional Reactions, Parent-Adolescent Relations
and Self Esteem in Early, On Time and Late Maturer Adolescents. 13. Ulusal Psikoloji
Kongresi. 7–11 Eylül 2004, İstanbul.
Sayıl, M., Güre, A. & Uçanok, Z. The Effect of An Informative Program on
Adolescent’s Knowledge Base and Self Perception in the Transition to Adolescence.
12. Ulusal Psikoloji Kongresi. 9–13 Eylül, 2002, Ankara.
Sayıl, M., Güre Yılmaz, A. & Uçanok, Z. The Effect of An Informative Program on
Adolescent’s Knowledge Base, Self Perception and Awareness to the Puberty. 2.
Uluslararası Adolesan ve Sorunları Kongresi, 27–30 Eylül 2001,. Kapadokya.
Sayıl, M. Developmental Psychology, Societal Development and Social Politics. 7.
Ulusal Psikoloji Öğrencileri Kongresi (Invited Talk). 25–27 Haziran 2001, Ankara.
Sayıl, M. Chidren’s Drawings in Clinical Assessment: Developmental Concerns. 11.
Ulusal Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Kongresi. 21–23 Nisan 2001, BelekAntalya.
Presented / Published International Conference Papers (since 2000)
Mouratidis, A., Sayıl, M., Kumru, A. & Yağmurlu, B. (September 3-6, 2014). “The
Effect of Parental Control Strategies on Adolescents’ Friendship Quality: The
Moderator Role of Gender” is a part of invited symposium “Parenting and
Adolescent Adjustment: Understanding the Role of ‘Pressure’ Sources from Parent,
Adolescent and Economic Hardship”, 14th Biennial Conference of the European
Association for Research on Adolescence, Çeşme- İzmir.
Kındap-Tepe, Y., Bayar, Y., Tığrak, A., Kurt, D. & Sayıl, M (September 3-6, 2014).
“The role of need satisfaction and autonomous motivation in the relationship
between parental psychological control and adolescent social functioning in multiple
domains.” is accepted as part of the symposium “Adolescents’ Psychosocial
Functionality in Different Contexts in Turkey”. 14th Biennial Conference of the
European Association for Research on Adolescence, Çeşme- İzmir.
Sayıl, M., Koçak, A. & Akçayüzlü, Z. (September 3-6, 2014). “How parenting styles
and mother’s perceived efficacy are related to sleepover in adolescence.” Poster
accepted for 14th Biennial Conference of the European Association for Research on
Adolescence, Çeşme- İzmir.
Bayar, Y., Kındap, Y., & Sayıl, M. (July 4-8, 2011). The Relationship Between
Adolescents’ Friends and Psyscho-social Adjustment: The Mediator Role of Peer
Attachment. Poster presented at the 12th European Congress of Psychology, İstanbul
Yaban, H. & Sayıl, M. (July 4-8, 2011) The Relationship between Adolescent’s
Perception of Maternal Support and Peer Bullying/Victimization: Mediator Role of
Perceived Paternal Support. Poster presented at the 12th European Congress of
Psychology, İstanbul
Kurt, D. & Sayıl, M. (July 4-8, 2011) The Relation between Interpersonal Trust Belief
and Adolescents’; Loneliness: The Mediator Role of Child Disclosure. Poster
presented at the 12th European Congress of Psychology, İstanbul
Tığrak, A., Kındap, Y., & Sayıl, M. (July 4-8, 2011) Gender Differences in The
Mediator Role of Paternal Peer Approval on The Relationship between Paternal
Psychological Control and Adolescents’; Internalization and Externalization
Behaviors. Poster presented at the 12th European Congress of Psychology, İstanbul.
Kazak-Berument, S., Sümer, N., & Sayıl, M. (March 31 – April 2, 2011). The role of
temperament and parenting on early childhood internalizing and externalizing
problems, 2011 SRCD Biennial Meeting, Montreal, Quebec, Canada.
Sayıl, M., & Kındap, Y., (July 1-3, 2011). “Different types of parental control mediate
the effect of parental sense of efficacy on adolescent friendship relations” is accepted
as part of the Symposium “Parental Control and its Correlates in Cross-Cultural
Perspective”. International Association for Cross-Cultural Psychology (IACCP).
Kumru, A, Sayıl, M., Kındap, Y., & Yagmurlu, B. (July 1-3, 2011). “Types of parental
control and factors that mediate their relation to adolescent psychosocial
functioning” is accepted as part of the Symposium “Parental Control and its
Correlates in Cross-Cultural Perspective”. International Association for CrossCultural Psychology (IACCP).
Sayıl, M., & Kındap, Y., (September 12-15, 2010). Parental Control and Adolescent
Maladjustment: Relational Aggression as an Explanatory Mechanism. Paper
presented at the BPS Developmental Psychology Section Conference Goldsmiths,
University of London.
Kındap, Y., Beyers, W., & Sayıl, M. (May 13-16, 2010). Parenting and adolescent
psychosocial adjustment problems: Self determination as a mediator. Poster
presented at the 4th International SDT Conference, Ghent University, Belgium.
Özdikmenli-Demir, G. & Sayıl, M. (March 11-13, 2010). Investigating Turkish
university students’ identity development in the frame of social and identity capital.
Poster presented at the Society for Research on Adolescence (SRA), 13th Biennial
Meeting, Philadelphia, Pennsylvania, USA.
Kındap, Y., & Sayıl, M. (March 11-13, 2010). Autonomy granting and psychologically
controlling parenting: the role of adolescent's perfectionism on adjustment. Poster
presented Society for Research on Adolescence (SRA), 13th Biennial Meeting,
Philadelphia, Pennsylvania, USA.
Sayıl, M., & Kındap, Y. (March 11-13, 2010). The mediator role of psychological
control and support between ınterparental conflict and adolescent's psychosocial
adjustment. Poster presented at the Society for Research on Adolescence (SRA), 13th
Biennial Meeting, Philadelphia, Pennsylvania, USA.
Sayıl, M., Sümer, N., & Kazak-Berument, S. (April 2-4, 2009) The Mediator Role of
Attachment Security Between Interparental Conflict and Children's Psychosocial
Adjustment. Poster presented at the Society for Research on Child Development,
Denver, USA.
Ozturk, A. & Sayıl,. M. (July 7-10, 2009) The effects of maternal guilt induction on
different aspects of self in children. Paper presented at the 11th European Conference
of Psychology (ECP), Oslo, Norway.
Sayıl, M., & Kındap, Y. (July 13-17, 2008). Measurement of perceived parental
psychological control: evidence from Turkish adolescents. Paper presented at the
20th Biennial International Society for the Study of Behavioral Development (ISSBD)
Meeting, Wurzburg, Germany.
Bayraktar, F., & Sayıl, M. (July 13-17, 2008). The mediator role of individual prosocial
characteristics and peer relationship quality between perceived parental relations
and bullying-victimization. Poster presented at the 20th Biennial International
Society for the Study of Behavioral Development (ISSBD) Meeting, Wurzburg,
Germany.
Kındap, Y., & Sayıl, M. (July 20-25, 2008). Direct and indirect effects of parenting on
adolescents’ psychosocial adaptation: The role of self disclosure and perceived
parental knowledge among Turkish adolescents. Paper presented at the 29th
International Congress of Psychology (ICP), Berlin, Germany.
Kındap, Y., Kumru, A., & Sayıl, M. (July 20-25, 2008). Maternal peer management
behavior and prosocial behavior: The mediating role of self disclosure and deviant
and prosocial friends among Turkish adolescents. Paper presented at the 29th
International Congress of Psychology (ICP), “Prosocial Behaviors In Adolescence
Across Culture Symposium”, Berlin, Germany.
Kumru, A, Kındap, Y., & Sayıl, M. (July 20-25, 2008). Prosocial behaviors: The
differential roles of individual, interpersonal and parental variables in Turkish early
and middle adolescents. Paper presented at the 29th International Congress of
Psychology (ICP), “Prosocial Behaviors In Adolescence Across Culture Symposium”,
Berlin, Germany.
Bayraktar, F., Kumru, A., & Sayıl, M. (July 20-25, 2008) Individual, peer, parental and
parental peer management correlates of prosocial behavior sub-types among Turkish
female and male adolescents. Paper presented at the 29th International Congress of
Psychology (ICP), Berlin, Germany.
Ozdikmenli Demir, G., Kındap, Y., Sayıl, M. & Kumru, A. (July 20-25, 2008).
Examining the positive and negative developmental outcomes among Turkish
adolescents with high and low trust beliefs. Poster presented at the 29th International
Congress of Psychology (ICP), Berlin, Germany.
Bayraktar, F., Sayıl, M., & Kumru, A. (July 20-25, 2008). The association between risk
taking, anger, prosocial tendencies and, bullying/victimization. Poster presented at
the 29th International Congress of Psychology (ICP), Berlin, Germany.
Bayraktar, F., Kumru, A. & Sayıl, M. (April 30- May 3, 2008). The association between
risk taking, anger, prosocial tendencies and, bullying/victimization. Poster presented
at the 18th World Congress of IACAPAP, İstanbul, Turkey.
Bayraktar, F., Kumru, A., & Sayıl, M. (April 30- May 3, 2008). The Moderator role of
peer attachment between perceived marital conflict and bullying /victimization.
Poster presented at the 18th World Congress of IACAPAP, İstanbul, Turkey.
Öztürk, A., & Sayıl, M (August 21-25, 2007). Predicting adolescents’ psychosocial
adaptation from quality of friends: The mediating role of maternal concerns. Poster
presented at the 13th European Congress of Developmental Psychology (ESDP)
Congress, Jena, Germany.
Özdikmenli-Demir, G., Kındap, Y., & Sayıl, M. (August 21-25, 2007). Predictors of
adolescents’ ınterpersonal trust beliefs to their mothers and peers in an urban
Turkish sample. Poster presented at the 13th European Congress of Developmental
Psychology (ESDP) Congress, Jena, Germany.
Kındap, Y., Öztürk, A & Sayıl, M. (August 21-25, 2007) Adolescents’ perceptions of
classroom discipline, maternal support and social loneliness: The Mediating Role of
School Belonging. Poster presented at the 13th European Congress of Developmental
Psychology (ESDP) Congress, Jena, Germany.
Bayraktar, F., Sayıl, M. & Kumru, A. (August 21-25, 2007) Gender differences in a
self-esteem model among Turkish middle adolescents. Paper presented at the 13th
European Congress of Developmental Psychology (ESDP) Congress, Jena, Germany.
Bayraktar, F.; Kumru, A. & Sayıl, M. (August 21-25, 2007) The predictors of prosocial
behavior among male and female college students in Turkey. Paper presented at the
13th European Congress of Developmental Psychology (ESDP) Congress, Jena,
Germany.
Kumru, A., Bayraktar, F. Kındap, Y., Ozdikmenli-Demir, G. & Sayıl, M.F. (March 29 April 1, 2007). Self-esteem and gender differences in perceived relational contexts
among Turkish early adolescents. Poster presented at the SRCD Biennial Meeting
Boston, Massachusetts, USA.
Bayraktar, F., Kındap Y., Sayıl M., & Özdikmenli-Demir G. (May 2-6, 2006). Positive /
negative functioning and their predictors among Turkish early adolescents. Paper
presented at the 10th. EARA Conference, “Family Processes, Social/Interpersonal
Trust, Developmental Microtransitions and Adolescents’ Functioning in Different
Cultures Symposium”, Antalya, Türkiye.
Ozdikmenli Demir, G., Sayıl, M. & Kumru, A. (May 2-6, 2006). Interpersonal trust
belief effect on altruism and its correlates in Turkish early adolescents. Paper
presented at the 10th.EARA Conference, “Family Processes, Social/Interpersonal
Trust, Developmental Microtransitions and Adolescents’ Functioning in Different
Cultures Symposium”, Antalya, Türkiye.
Sayıl, M., Pungello, E., Güre, A & Uçanok, Z. (August 27-31, 2003). Working women's
selection of care for their infants: A prospective comperative study. 11th European
Conference on Developmental Psychology Catholic Univ. Milan, Italy.
Book (in Turkish)
Sayıl, M., Kındap, Y. Bayar, Y., Bayraktar, F., Kurt, D., Tığrak, A. & Yaban, E. H.
(2012). Ergenlik Döneminde Ebeveynlik ve Ergenin Psikososyal Uyumu (Parenting
and Adolescent’s Psychosocial Adaptation). Ankara: Hacettepe Üniversitesi
Yayınları
Sections in Books (in Turkish)
Sayıl, M. & Kındap-Tepe, Y. (2012). Ana Babanın Kontrol Davranışları ve Ergenlik
(Parental Control and Adolescence) (Eds. M. Sayıl ve B. Yağmurlu). “Ana Babalık:
Kuram ve Araştırma” [Parenting: Theory and Research]. İstanbul:Koç Üniversitesi
Yayınları
Sayıl, M. & Yağmurlu, B. (2012). Türkiye’de Ana Babalık Çalışmalarına Bakış
(Parenting Researh in Turkey). ) (Eds. M. Sayıl ve B. Yağmurlu). “Ana Babalık:
Kuram ve Araştırma” [Parenting: Theory and Research]. İstanbul:Koç Üniversitesi
Yayınları
Sayıl, M. (2007). Erik Erikson: Psikososyal Gelişim Dönemleri ve Kimlik [Erik
Erikson:Psychosocial Development and Identity]. (Ed. A. Soykan Aysev & Y.
Taner). “Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları”. Sf. 23-37. İstanbul: Asimetrik
Paralel.
Sayıl, M. (1997). İnsanın gelişimi: Yaşam boyu gelişim [Life Span Human
Development]. E. Köroğlu, C. Güleç (Ed.) Psikiyatri Temel Kitabı, Hekimler Yayın
Birliği Yayını sf. 127 – 147.
Translated Book Chapters
Sayıl, M. (2002). Life Span Development-Chapter 8. (Translation Eds. H. B. Ayvasık &
M. Sayıl) Introduction to Psychology: Understanding Psychology. Turkish
Psychological Association Publications. Number: 23, pp. 341-405. Translated Book:
Morris. C. (1996). Understanding Psychology, 3rd ed., New York: Prentice Hall.
Sayıl, M. (2012). Yaşam boyu bakış açısı- 1. Bölüm. (Çev. Ed. G. Yüksel), Yaşam Boyu
Gelişim. Nobel Yayınevi. s. 2-48. Çevrilen kitap: Santrock, J.W. (2011). Life-span
Development, 13th ed., NewYork:McGraw-Hill.
Projects
Supporter: Scientific and Technological Research Council of Turkey
Project Title: Ana baba ergen ilişkilerinde kontrol, özerklik ve çatışmanın sosyal alan kuramı
ve sosyal değişim bağlamında incelenmesi: Ebeveyn ve ergen açısından sonuçlar
[Conceptualization of autonomy and control, and conflict in parent-adolescent
relationships in the frame of social domain theory and social change:
Consequences on parents and adolescents].
Project Nu: S0BAG-113K208
Dates: 15/11/2013 – 15/11/2015
Role: Proje Yürütücüsü: Melike Sayıl
Yardımcı Araştırmacı: Yeliz Kındap Tepe
Proje Tutarı: 148.120 TL
Supporter: Scientific and Technological Research Council of Turkey
Project Title: Çocuğun Gelişiminde Bağlanma, İlgi-Bakım ve Aile Dinamiklerinin
Etkisi [Attachment, Caring, and Family Dynamics in Child Development].
Project Nu: S0BAG-105K102
Dates: 01/11/2005 – 01/11/2008
Role: Proje Yürütücüsü: Nebi Sümer
Yardımcı Araştırmacı: Melike Sayıl, Sibel Kazak Berument
Proje Tutarı: 337.140 TL
Supporter: Scientific and Technological Research Council of Turkey
Project Title: Ebeveyn Davranışları ile Ergenin İşlevselliği İlişkisinde Kendini
Düzenlemenin Aracı Rolü [The Role of Self Determination Between Adolescent
Functioning and Parents’ Autonomy Support Practices].
Project Nu: TÜBİTAK-SOBAG 108K155
Dates: 15.04.2008 – 15.04.2009
Role: Co-Investigator (PI: Nebi Sümer, Co-I: Sibel Kazak Berument)
Supporter: Scientific and Technological Research Council of Turkey
Project Title: Çocukluktan Ergenliğe ve Yetişkinliğe Geçiş Sürecinde Sosyal
İlişkilerin Niteliği ve Karakter Oluşumuyla İlişkisi [The quality of social
relationships and character development in the transition from childhood to
adolescence and adulthood].
Project Nu: SOBAG 105K029
Dates: 5.11.2006 – 08.10.2008
Role: Principal Investigator (Co-I: Asiye Kumru, Yeliz Kındap, Fatih Bayraktar,
Supporter: Scientific and Technological Research Council of Turkey
Project Title: Development Çocukların Bilişsel, Duygusal ve Olumlu Sosyal
Gelişimlerinin Boylamsal Çalışılması [Longitudinal Study of Children’s Cognitive,
Emotional & Prosocial Development]
Project Nu: SOBAG 104K068
Dates: 5.11.2006 – 08.10.2008
Role: Co-Investigator (PI: Asiye Kumru, Co-I: Bilge Yağmurlu)
Supporter: Hacettepe University Scientific Research Unit
Project Title: Ebeveyn ve Öğretmenlerin Sosyalleştirme Hedefleri, Gelişimsel
Beklentileri ve Kullandıkları Kontrol Stratejilerinin Çocukların Sosyal ve Bilişsel
Davranışları Üzerindeki Etkileri [The Effect of Parents’ and Teachers’ Socialization
Goals, Developmental Expectations and Control Strategies in Preschool Children’s
Social and Cognitive Behaviors.]
Project Nu: 04 01 701 003
Dates: 5.11.2006 – 08.10.2008
Role: Principal Investigator (Co-I: Asiye Kumru, Ayşen Güre, Zehra Uçanok)
Supporter: Scientific and Technological Research Council of Turkey
Project Title: Çalışan annelerin bebek bakımına ilişkin tercihlerinde çok yönlü
etkiler: İleriye dönük karşılaştırmalı bir çalışma [Multidimensional Effects on
Working First Time Mothers’ Child Care Choices: A Prospective Comparative
Study.]
Project Nu: SBB–3026.
Dates: 5.11.2006 – 08.10.2008
Role: Principal Investigator (Co-I: Aysen Güre, Zehra Uçanok)
Association Memberships
Turkish Psychological Association
Society for Research in Child Development (SRCD)
International Society for the Study of Behavioral Development (ISSBD)
European Association for Developmental Psychology (EADP)
American Psychological Association (APA)
Editorial
Türk Psikoloji Dergisi (Turkish Journal of Psychology)-Editor (2005- 2006)
Türk Psikoloji Dergisi (Turkish Journal of Psychology)-Assoc. Editor (1999 -2005)
Ad Hoc Reviewer
British Journal of Developmental Psychology
Journal of Adolescence
Perceptual and Motor Skills
Eurasian Journal of Educational Research (EJER)
Psychological Reports
Journal of Child and Family Studies
Türk Psikoloji Dergisi
H.Ü Spor Bilimleri Dergisi
Türk Psikoloji Yazıları
İ.Ü. Tecrübi Psikoloji Çalışmaları Dergisi
Courses Given
Undergraduate:
Course Code
PSL 410
PSL 415
PSL 423
PSL 433
Graduate:
Course Code
PSL 625
PSL 626
PSL 627
PSL 622
PSL 721
PSL 723
PSL 729 & 730
Course Name
PSL 410 Cognitive Development
PSL 415 Research Practicum
PSL 423 Family and Development
PSL 433 Adolescence
Course Name
Adolescent
Development
and
Developmental
Problems
Current Issues in Developmental Psychology
Advanced Cognitive Development
Research in Developmental Psychology
Developmental Science: New Research Methods and
Techniques
Parenting: Developmental View
Research and Practice in Developmental Psychology I
& II
Download

Curriculum Vitae (*) - Hacettepe Üniversitesi