TÜRKİYE KAMU
HASTANELERİ KURUMU
TIBBİ HİZMETLER KURUM BAŞKAN YARDIMCILIĞI
TIBBİ CİHAZ VE YATIRIM PLANLAMA DAİRE BAŞKANLIĞI
YATIRIM TAKİP FORMU KULLANIM KLAVUZU
ANKARA
2014
Yatırım Takip-Form A
TABLO 1
İL/İLÇE: Formun bu alanına sağlık tesisinin bağlı olduğu il/ilçe yazılmalıdır.
SAĞLIK TESİSİNİN ADI: Sağlık tesisinin makam oluru ile tescillenen tam adı yazılmalıdır.
ÇKYS KODU: İlgili sağlık tesisinin tescil makam oluru ile tescillenen kodu yazılmalıdır.
ROLÜ: Bakanlığımızca yapılan çalışmalar ve değerlendirmeler neticesinde, Bakanlığımıza ait
tüm yataklı sağlık tesislerinin kurum bazında mevcut ve nihai rolleri belirlenmiş, tüm
hastanelerimiz hizmet rolüne uygun olarak A-1,A-1 Dal, A-2, A-2 Dal, B,C,D ve E(1,2 ve 3) grubu
olarak sınıflandırılmıştır. TKHK’ ya bağlı sağlık tesisine uygun hizmet rolü (E2-E3 hariç) ilgili
alana yazılmalıdır.
DÜZENLEME TARİHİ: Formun doldurulduğu tarihi gün, ay ve yıl biçiminde yazılmalıdır.
TABLO 2
Bu alana sağlık tesisinin toplam kapalı alanı (m²) ve toplam arsa alanı (m²) olarak yazılmalıdır.
Sağlık hizmeti sunumu veren sağlık tesisinin tescilli yatak sayısı/ünit sayısı dikkate alınarak
yazılmalıdır.
NİTELİKLİ YATAK: İçinde tuvaleti, banyosu, en fazla iki hasta yatağı, televizyonu, telefonu, yemek
masası, etejeri ve yatırılabilen refakatçi koltuğu bulunan hasta odalarıdır. (Tek hasta yatağı ve iki
hasta yatağı olanlar yazılmalıdır) Bu tanımlama dikkate alınarak ilgili alana yazılmalıdır.
TABLO 3
Bu alana sağlık tesisi bünyesinde tescili yapılmış özellikli birimlerin yatak, salon, cihaz sayıları
yazılmalıdır.
Yoğun bakım yatak sayısı; tescilli yoğun bakım yatak sayısı ilgili alana ve basamak (1-2-3)türü
işaretlenmelidir.
Ameliyathane salonu; ameliyathane içerisinde bulunan salon sayısı bu alana yazılmalıdır.
Ameliyathane masası; ameliyathanelerde bulunan toplam cerrahi masa sayısı bu alana
yazılmalıdır.
Diyaliz yatak sayısı; ilgili sağlık tesisinde yer alan diyaliz hasta yatak sayıları bu alana yazılmalıdır.
Diyaliz cihaz sayısı; mevcut sağlık hizmeti sunan hastaneye ait olan diyaliz cihaz sayısı bu alana
yazılmalıdır.
Yanık servisi yatağı (ünitesi); yanık hastalarının tedavisi için hastane bünyesinde bulunan
yatak/ünit sayıları (var ise) bu alana yazılmalıdır.
Yanık ameliyathane salonu; yanık ameliyatlarının yapıldığı(varsa)bu alana yazılmalıdır.
TABLO 4
GENEL BİLGİLER: Bu alana sağlık hizmeti sunumu veren sağlık tesisi ile ilgili son bilgiler bilgiler
yazılmalıdır.(eğer mevcut hastane binasında bir inşaat yapımı ve fiziki sorun söz konusu ise
belirtilmelidir.) Mevcut hastane ile ilgili 3 dış mekân, 2 iç mekân fotoğrafı gönderilmelidir. (bir
defaya mahsus gönderilecektir)
Sayfa 1 / 4
Yatırım Takip-Form B
TABLO 1
İL/İLÇE: Formun bu alanına sağlık tesisinin bağlı olduğu il/ilçe yazılmalıdır.
SAĞLIK TESİSİNİN ADI: Sağlık tesisinin projede geçen ya da biliniyorsa resmi olarak
tescillenmesi planlanan tam adı yazılmalıdır.
ÇKYS KODU: İlgili sağlık tesisinin tescil onayı verilirken belirlenen kod yazılmalıdır. Bir hastane
yeni hizmet binası, ya da ek binası yapılıyorsa mevcut sağlık tesisinin ÇKYS kodu yazılmalıdır.
ÇKYS kodu olmayan sağlık tesisleri bu alanı boş bırakılmalıdır.(ilk kez açılması planlanan sağlık
tesisleri için geçerlidir)
ROLÜ: Bakanlığımızca yapılan çalışmalar ve değerlendirmeler neticesinde, Bakanlığımıza ait
tüm yataklı sağlık tesislerinin kurum bazında mevcut ve nihai rolleri belirlenmiş, tüm
hastanelerimiz hizmet rolüne uygun olarak A-1,A-1 Dal, A-2, A-2 Dal, B,C,D ve E(1,2 ve 3) grubu
olarak sınıflandırılmıştır. TKHK’ya bağlı ve bağlanması planlanan sağlık tesisine uygun hizmet
rolü (E2-E3 hariç) ilgili alana yazılmalıdır. (ilk kez açılması planlanan sağlık tesisleri için bu
alan boş bırakılmalıdır.)
FİZİKİ GERÇEKLEŞME ORANI (FGO): Yüklenici firmaya arsa teslimi yapıldıktan sonra inşaat
faaliyetlerinin tamamlanması için inşaat işinin gerçekleştirildiği, bitirilen iş ile orantılı verilecek
olan değer, fiziki gerçekleşme oranı % (yüzde) olarak bu alana yazılmalıdır.
DÜZENLEME TARİHİ: Formun doldurulduğu tarihi gün, ay, ve yıl biçiminde yazılmalıdır.
TABLO 2
YAPAN KURUM: Yeni yapılacak/yapımı devam eden hastane yatırımının hangi kurum tarafından
yapılacağı/yaptırılacağı işaretlenmesi istenmektedir. Eğer seçeneklerde yapan/yaptıran kurum
yok ise "DİĞER” kutusunun içine hangi kurumun yaptığı yazılmalıdır.
TABLO 3
YATIRIM DURUMU: Bu alan sağlık tesisinin yatırım durumu ile ilgili açıklama yazılmalıdır;
Yapımı Devam Eden ise; ilgili alan işaretlenmeli ve inşaat ile ilgili notlar alt bölümde yer alan 7 no’lu
tabloya (genel bilgiler) yazılmalıdır.
İnşaat Durdu ise; ilgili alan işaretlenmeli ve inşaatın durma sebebi ile ilgili notlar alt bölümde yer
alan 7 no’lu tabloya (genel bilgiler) yazılmalıdır.
Geçici Kabul Aşamasında ise; belirlenmiş olan geçici kabul tarihi, geçici kabulü yapılmamışsa
yapılması planlanan tarih yazılmalıdır. Geçici kabul sonrası tespit edilen eksikliklere yönelik alınan
ek süre ve inşaat ile ilgili notlar alt bölümde yer alan 7 no’lu tabloya (genel bilgiler) yazılmalıdır.
Geçici Kabul Yapıldı ise yapılış tarihi, ek süre alındı ise kaç gün alındığı alt tarafta yer alan 7 no’lu
tabloya (genel bilgiler) yazılmalıdır.
TABLO 4
YENİ BİNA: Mevcut sağlık tesisinin yerine yeni yapılmakta olan ve ileri dönemde sağlık hizmeti
verilmesi planlanan binadır. Eski sağlık tesis binası terkedilerek yeni binaya geçileceğinden bu alan
işaretlenmelidir.
İLK BİNA: TKHK’ ya bağlı daha önceden o bölgede sağlık tesisi olmayan ve ilk defa yapılan hastane
binası olduğunda bu alan işaretlenmelidir.
Sayfa 2 / 4
EK BİNA: Mevcut sağlık tesisinin bulunduğu bölgeye hizmet sunumu açısından kapasitesi yetersiz
geldiğinde bitişik nizam ya da başka bir alana ek hizmet binası yapılabilir. Bu durumda hem mevcut
bina hem de ek bina bir arada kullanılabilir. Bu gibi durumlarda bu alan işaretlenmelidir.
KAMPÜS: Sağlık Bakanlığına bağlı genel hastane, dal hastaneleri vb. gibi hastanelerin bir arada
toplandığı ve kurgulandığı yatırımlardır. İlgili alan işaretlenmelidir.
REVİZYON: Sağlık tesisi içerisinde kullanılan herhangi bir bölümün yenilenmesi/başka bir bölüme
dönüştürülmesi/yeni bir bölüm haline getirilmesi halinde yapılan inşaat işleri var ise bu alan
işaretlenmelidir.
REVİZYON-GÜÇLENDİRME: Sağlık tesisinin fiziksel olarak güçlendirilmesi (Deprem yönetmeliğine
göre güçlendirme yapılması vs) halinde ve revizyon inşaat işleri bulunmakta ise bu alan
işaretlenmelidir.
SÖZLEŞME BAŞLANGIÇ TARİHİ: Yapım ihalesi yapılan ilgili sağlık tesisi için belirlenmiş olan inşaatın
resmi sözleşme başlangıç tarihi bu alana yazılmalıdır.
SÖZLEŞME BİTİŞ TARİHİ: Yapım ihalesi yapılan ilgili sağlık tesisi için belirlenmiş olan inşaatın resmi
sözleşme bitiş tarihi bu alana yazılmalıdır.
MUHTEMEL AÇILIŞ TARİHİ: Yüklenici firma tarafından yapılan sağlık tesisinin inşaat yapım işi
bittikten sonra sağlık hizmeti vermeye başlaması planlanan muhtemel tarih bu alana yazılmalıdır.
YAPIM İHALE BEDELİ: Sağlık tesisinin yapımı için yapılan ihalede belirtilen bedel (KDV dahil)
yazılmalıdır.
RESMİ AÇILIŞ TARİHİ: Bu alana sağlık tesisinin devlet erkânı tarafından açılış yapıldığı tarih
yazılmalıdır.
RESMİ AÇILIŞI YAPAN: Bu alana resmi açılışı yapan devlet erkânından olan kişinin unvanı ve adısoyadı yazılmalıdır.
TABLO 5
Bu alana yapımı devam eden, sağlık tesisinin toplam kapalı alanı (m²) ve toplam arsa alanı (m²)
olarak yazılmalıdır.
Ayrıca ilgili sağlık tesisinin projesinde yer alan yatak sayısı/ünit sayısı dikkate alınarak
yazılmalıdır.
NİTELİKLİ YATAK: İçinde tuvaleti, banyosu, en fazla iki hasta yatağı, televizyonu, telefonu, yemek
masası, etejeri ve yatırılabilen refakatçi koltuğu bulunan hasta odalarıdır. (Tek hasta yatağı ve iki
hasta yatağı olanlar yazılmalıdır.) Bu tanımlama dikkate alınarak ilgili alana yazılmalıdır.
TABLO 6
Bu alana yapımı devam eden sağlık tesisi bünyesinde planlanan özellikli birimlerin yatak, salon,
cihaz sayıları yazılmalıdır.
Yoğun bakım yatak sayısı; planlanan yoğun bakım yatak sayısı ilgili alana ve basamak (1-23)türüne göre işaretlenmelidir.
Ameliyathane salonu; ameliyathane içerisinde bulunan salon sayısı bu alana yazılmalıdır.
Ameliyathane masası; ameliyathanelerde bulunan toplam cerrahi masa sayısı bu alana
yazılmalıdır.
Diyaliz yatak sayısı; ilgili sağlık tesisi projesinde yer alan diyaliz hasta yatak sayıları bu alana
yazılmalıdır.
Diyaliz cihaz sayısı; mevcut sağlık hizmeti sunan hastaneye ait olan diyaliz cihaz sayısı bu alana
yazılmalıdır.
Yanık servisi yatağı (ünitesi); yanık hastalarının tedavisi için planlanan yatak/ünit sayıları (var ise)
bu alana yazılmalıdır.
Yanık ameliyathane salonu; yanık ameliyatlarının yapıldığı(varsa)bu alana yazılmalıdır.
Sayfa 3 / 4
TABLO 7
GENEL BİLGİLER: Bu alana yapımı devam eden (inşaat/arsa aşamasına geçmiş) hastane inşaatı ile
ilgili son bilgiler yazılmalıdır. İnşaatın ne durumda olduğu, hangi imalat kalemlerinin yapıldığı
(betonarme, kaba inşaat, ince işler, tesisat işleri, peyzaj işlerine ait açıklamalar, sorunlar vb.)
hakkında bilgiler yazılmalıdır. İl yönetimi tarafından ilgili yatırım projesi incelendikten sonra
tespit edilen eksiklik, değişiklik ve problem var ise yazılmalıdır.
TABLO 8
Yapımı devam eden sağlık tesislerine ait en az 3’şer adet iç ve dış mekân fotoğrafları
eklenmelidir. Fotoğraflar inşaatın durumunu ve yapılan imalatları gösterir nitelikte olmalıdır.
Fotoğrafların altına hangi mekânlardan çekildiği, hangi imalatları gösterdiği belirtilmelidir.
Bildirilmesi istenen sorunlu alanlar için 7 no’lu tabloda (genel bilgiler) belirtilmeli ve ilgili
fotoğraflar eklenmelidir.
Arsa teslimi yapılmış olup yapımı henüz başlamadı ise 3 (varsa) boyutlu proje görseli
eklenmelidir.
DİKKAT !!!
 Form A ve Form B kullanım kılavuzuna göre her sağlık tesisi için ayrı
doldurulmalıdır.
 Verisi olmayan alanlar (-) işareti konulmalıdır.
 Form A ve Form B’nin yapısı değiştirilmemelidir.
 Mevcut sağlık tesisi için Form A 2 aylık periyodlar halinde doldurularak takip eden
ayın 1. ve 10. günü tarafımıza ulaştırılmalıdır.
 Yapımı devam etmekte olan sağlık tesisleri için Form B her ayın 1. ve 10. günleri
arasında doldurulup, fotoğraflarla birlikte takip eden mesai gününde tarafımıza e-mail
aracılığı ile tkhk.yatirimtakip@saglik.gov.tr adresine ulaştırılmalıdır.
 Formu dolduran kişi tarafından ilgili alana ad-soyad ve unvan bilgileri yazılarak
imzalamalıdır.
 Form ilgili kişi tarafından doldurulup imzalandıktan sonra, mevcut sağlık tesisleri ve
yatırımların takibinden sorumlu başkanlık makamınca onaylanmalıdır.
Bilgi İçin;
0312 705 1630-34-35-39
Sayfa 4 / 4
Download

Aç - Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu