— 848 —
Emniyet teşkilât kanununun bazı maddelerini değiştiren kanun
(Resmî Gazete ile neşir ve ilâm: 28/VI/1938
No.
3452
- Sayı : 3945)
Kabul tarihi
15 - VI -1938
B İ R İ N C İ MADDE — 4 - V I -1937 tarih ve 3201 sayılı emniyet teşkilât kanu­
nunun üçüncü maddesi aşağıda yazılı şekilde değiştirilmiştir:
Zabıta teşkilâtı: Umumî ve hususî olmak üzere iki kısma ayrılır.
Umumî zabıta: Silâhlı bir kuvvet olan (Polis) ve (Jandarma) dir.
Hususî zabıta : Umumî zabıta haricinde kalan ve mahsus kanunlarına göre te­
şekkül edib muayyen vazifeleri gören zabıta kuvvetleridir.
Jandarma ve hususî zabıta teşkilâtı kendi kanunlarına ve emniyet teşkilâtı bu
kanun hükümlerine tâbidir. Jandarma ve hususî zabıta ile emniyet teşkilâtının
merkezde ve vilâyetlerde yekdigerile irtibat, muhabere ve çalışma tarzları
nizamname ile tesbit edilir.
İ K İ N C İ MADDE — Mezkûr kanunun 8 nci maddesi aşağıda yazılı şekilde
değiştirilmiştir:
Polis : İdarî, siyasî ve adlî kısımlara ayrılır.
Belediye zabıtası işleri; lüzum görülen yerlerde idarî polis kadrosundan ay­
rılan ve tahsisatı belediyelerden alman bir kısım tarafından ifa edilir. Bu kısım
memurlar dahi işbu kanun hükümlerine tâbi tutulurlar.
Bu suretle belediyelerden verilecek tahsisat nisbetinde olmak üzere Emniyet umum müdürlüğü kadrosundaki şube müdürü, emniyet âmiri başkomiser, komiser,
komiser muavini ve polis adedi İcra Vekilleri Heyeti kararile tezyid edilebilir ve
o zamana kadar belediye zabıtası işlerinde çalışanlar aldıkları maaş mikdarma
göre ilâve edilen bu kadrolara tayin edilirler.
Lüzum görülen yerlerde bu madde hükümlerine göre emniyet kadrosuna alı­
nacak belediye zabıtası maaş ve masrafları İcra Vekilleri Heyeti kararile Em­
niyet umum müdürlüğü bütçesinden ödenir.
ÜÇÜNCÜ MADDE —• Mezkûr kanunun 19 ncu maddesinin sonuna şu fıkra
eklenmiştir:
Lise derecesindeki polis kollejine liseler hakkındaki kanun ve nizamlara
tâbi olarak orta mekteb mezunları alınırlar. Polis kollejini muvaffakiyetle biti­
renler polis memurluğuna tayin olunurlar. Polis kollejji mezunları on beş sene
filen hizmet etmedikçe istifa edemezler. Bu müddetten evvel istifa edenler mes­
lekte hiç bir hak taleb etmiyerek Devletçe tahsilleri için kendilerine yapılan mas­
rafı ödemeğe mecburdurlar.
DÖRDÜNCÜ MADDE — Mezkûr kanunun 25 nci maddesinin sonuna şu fıkra
eklenmiştir:
Bunlardan bir sene zarfında enstitü veya mektebe sevkedilmeyenler arasında
iyi sicil alanlar polis memurluğuna tayin edilebilirler.
B E Ş İ N C İ MADDE — Mezkûr kanunun 70 nci maddesine aşağıda yazılı şe­
kilde bir fıkra ilâve edilmiştir:
Kararlarda tesavii âra halinde reisin bulunduğu taraf ekseriyette sayılır.
No. 3452
— 849 —
28 - VI -1938
ALTINCI MADDE — Mezkûr kanunun 75 nci maddesi aşağıda yazılı şekilde
değiştirilmiştir:
Emniyet umum müdürlüğü inzibat komisyonunca verilen meslekten ihraç ceza­
larından başka kararlar Umum müdürün tasdikile ve meslekten ihraç kararları
Umum müdürün tasvibi ve vekilin tasdiki ile,
Vilâyet inzibat komisyonlarının meslekten ihraç kararlarından başka kararları
valilerin tasdikile ve ihraç kararları valilerin tasvibi ve vekilin tasdiki ile,
Vilâyet polis divanlarının; meslekten ihraç cezalarından başka, kararları vali­
lerin tasdiki ve ihraç kararları valilerin tasvibi ve vekilin tasdiki ile,
Polis enstitüsü ve polis mekteplerindeki polis divanlarının, stajiyerler ile polisler
hakkında meslekten ihraç cezalarından başka, kararları enstitü veya mekteb mü­
dürlerinin tasdiki ile ve ihraç kararları umum müdürün tasvibi ve vekilin tasdiki
ile, tekemmül eder.
YEDİNCİ MADDE — Mezkûr kanunun 77 nci maddesi aşağıda yazılı şekilde
değiştirilmi ştir:
Bu kanunun 13 ncü maddesinde tesbit edilen emniyet polis memurları haricinde
kalan memur ve müstahdemler ile muamelât memurları inzibatî suçlarından dolayı
aldıkları maaş derecesine göre merkez veya vilâyetlerdeki inzibat komisyonlarına
veya polis divanlarına sevkolunuıiar.
SEKÎZÎNCÎ MADDE — Mezkûr kanunun 95 nci maddesine bağlı cetvel yerine
bu kanuna ilişik (1) sayılı cetvel konulmuş ve 3223 sayılı kanuna bağlı cetvelde
Emniyet işleri umum müdürlüğüne aid kısım kaldırılmıştır.
MUVAKKAT MADDE — 1938 malî yılı muvazenei umumiye kanununun 5 nci
maddesine bağlı (D) cetvelinde Emniyet işleri umum müdürlüğü kısmına ilişik
(2) sayılı cetvelde gösterilen ücretliler eklenmiştir.
DOKUZUNCU MADDE — Bu kanun 31 mayıs 1938 tarihinden muteberdir.
ONUNCU MADDE — Bu kanunun hükümlerini icraya Dahiliye, Adliye
Maliye vekilleri memurdur.
23 haziran 1938
[1-] NUMARALI CETVEL
Derece
2
4
4
5
6
4
5
5
Memuriyetin nevi
Emniyet umum müdürü
»
»
» muavini
»
»
müdürlüğü polis teftiş he­
yeti reisi
Emniyet umum müdürlüğü daire reisleri
»
»
»
şube müdürleri
»
başmüfettişi
»
polis başmüfettişi
»
başmüfettişi
Aded
Maaş
1
2
125
90
1
4
12
4
1
4
90
80
70
90
80
80
ve
ffû. 3452
— 850 —
Derece
6
6
7
8
7
8
Memuriyetin nevi
Aded
Maaş
2
5
3
3
7
9
70
70
55
45
55
45
8
40
10
»
müfettiş muavini
10
11
»
»
»
10
4 Ankara ve İstanbul emniyet müdürleri
2
5 Birinci sınıf emniyet müdürleri
8
6 İkinci »
»
»
ve Ankara,
İstanbul emniyet müdür muavinleri
17
7 Üçüncü sınıf emniyet müdürleri, Emniyet
umum müdürlüğü şube müdür muavinleri
ve Ankara, İstanbul emniyet müdürlüğü
şube müdürleri
32
8 Dördüncü sınıf emniyet müdürleri ve em­
niyet müdür muavinleri ve emniyet mü­
dürlükleri şube müdürleri
24
8 Birinci sınıf emniyet âmiri, emiyet müdür­
lükleri muavinleri, emniyet müdürlükleri
şube müdürleri ve şube müdür muavinleri
42
P İkinci sınıf emniyet âmiri, emniyet müdür­
lükleri muavinleri, emniyet müdürlükleri
şube müdürleri ve şube müdür muavileri
70
10 Üniformalı ve sivil başkomiser
169
11
»
»
komiser
301
12
»
»
komiser muavini
899
1*
»
»
polis
5854
12 Tedkik başmemuru
12
12 Fen memuru
10
14 Tdekik memuru
25
14 Dördüncü sınıf muamelât memuru
12
5 Basm ve yayın tedkik mütehassısı
1
6
»
»
»
muavini
1
6 Laboratuar şefi
1
7
»
'»
1
11 Fotoğrafçı
1
7 Baştercüman
1
8 Tercüman
3
9
»
2
12 Müracaat memuru.
1
7 Başhekim
3
8 Hekim
2
9
»
2
35
30
90
80
9
Birinci sınıf emniyet polis müfettişi
Emniyet müfettişi
Tkinci sınıf emniyet polis müfettişi
Üçüncü »
»
»
»
Emniyet müfettişi
»
».
28 - VI -1938
»
»
70
55
45
45
40
35
30
?~>
20
25
25
20
20
80
70
70
55
30
55
45
40
25
55
45
40
No. 3452
— 851 —
Derece
Memuriyetin nevi
7
8
9
12
14
16
12
14
14
14
10
11
12
14
16
Diş hekimi
»
»
Kabile
»
»
Sıhhat memuru
»
»
Polis nezarethane memuru
Tımarcı
Birinci sınıf muamelât memuru
İkinci »
»
»
Üçüncü »
»
»
Dördüncü sınıf muamelât memuru
beşinci
»
»
»
5
7
9
10
11
10
11
12
14
11
11
Polis enstitüsü ve kolleji
Enstitü müdürü
»
»
muavini
Dahiliye müdürü
Başkomiser
Komiser
Birinci sınıf muamelât memuru
İkinci
»
»
»
Üçüncü sınıf muamelât memuru
Dördüncü sınıf muamelât memuru
Eczacı
Laboratuar memuru
7 öğretmen
8
»
9
»
10
»
11
»
7 Lisan öğretmenleri
6
9
10
11
12
7
10
11
İstanbul polis mektebi
Mekteb müdürü
Dahiliye müdürü
Başkomiser
Komiser
»
muavini
Muallim
»
»
28 - Vî -1938
Aded
Maaş
1
1
1
1
1
1
1
1
-2
1
25
47
90
197
283
55
45
40
25
20
16
25
20
20
20
35
30
25
20
16
1
1
1
2
4
1
3
3
5
1
4
80
55
40
35
30
35
30
25
20
30
30
12
5
11
8
3
10
55
45
40
35
30
55
1
1
1
1
2
1
5
8
70
40
35
30
25
55
35
30
No. 3452
— 852 —
Derece
Memuriyetin nevi
11 İkinci sınıf muamelât memuru
12 Üçüncü »
»
»
14 Dördüncü sınıf muamelât memuru
28 - VI -1938
Adcd
1
2
6
Maaş
30
25
20
Bu kanunun 47 nci maddesinde yazık memuriyetlerle basın
ve yayın tedkik mütehassısı ve muavininin, tercüman, hekim, diş
hekimi, kabile, tımarcı, ve eczacıların, müracaat, sıhhat, nezaret­
hane, laboratuar ve muamelât memurlarının, ' öğretmen ve mu­
allimlerin maaşları emsal hâsılı ücret olarak da verilebilir.
öğretmenlerle muallimler, bu kanunla tayin edilen maaş tuta­
rı mikdarını aşmamak üzere ders başına tesbit edilecek ücretle de
istihdam olunabilir.
[2] NUMARALI CETVEL
Memuriyetin nevi
Malî polis mütehassısı
» »
eksperi
Aded
2
3
Cumhuriyet Reisliğine yazılan tezkerenin tarih ve
numarası
:
16 - VI - 1938 ve 1/1048
Bu kanunun neşir ve ilânının Başvekilliğe bildi­
rildiğine dair Cumhur Reisliğinden gelen tezkere­
nin tarih ve numarası
: 23 - VI - 1938 ve 4/491
Bu kanunun müzakerelerini
gösteren zabıtların Cild
Sayıfa
cild ve sayıfa numaraları
: 25
82
26
54,140,141,143:147
Ücret
200
100
Download

Emniyet teşkilât kanununun bazı maddelerini