Dersin Adı
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama
(saat/hafta)
Laboratuar
(saat/hafta)
AKTS
İletişim Beceri
SBF107
2. Yıl/4. Yarıyıl / Bahar
2
0
0
4
Önkoşullar
Dersin dili
Dersin Türü
Dersin öğrenme
ve öğretme
teknikleri
Dersin
sorumlusu(ları)
Dersin amacı
Dersin öğrenme
çıktıları
Dersin içeriği
Kaynaklar
Yok
Türkçe
Seçmeli
Anlatım, Tartışma, Soru-Yanıt, Takım/Grup Çalışması, Beyin Fırtınası, Diğer.
Bu dersin amacı; hemşirelik öğrencisinin kendini tanıması, insanlarla kurduğu ilişkilerde yaşadığı
duyguları fark etmesi, bakım vermekle sorumlu olduğu hasta bireylere bakım verirken empati kurarak geri
bildirim vermesi ve etkin dinleme gibi iletişim becerilerini bilmesi, kullanabilmesi, ayrıca zor hastalara
yaklaşımda gerekli olan bilgi ve beceriyi kullanabilmesini sağlamaktır.
Bu dersi alan öğrenci;
1. Algı ve algılamadaki farklılıkların kişilerarası ilişkiler ve iletişimdeki önemini açıklayabilir.
2. Benlik saygısını artırmaya yönelik girişimleri sıralayabilir.
3. Beden imajı bozulmuş bireye yaklaşımdaki temel ilkeleri söyleyebilir.
4. Zaman yönetiminin önemini açıklayabilir.
5. Öfke kontrolünün önemini kavrayabilir.
6. Sağlık çalışanının bireyin beden ifadesindeki değişimleri gözlemesinin bakıma olan katkısını
kavrayabilir.
7. Stresörlerin bireyin biyopsikososyal sağlığı üzerindeki etkilerini açıklayabilir.
8. Anksiyetenin bireyde yarattığı değişiklikleri söyleyebilir.
9. Özel durumu olan bireylerle iletişim ve ilişkileri yönetmenin önemini ifade edebilir.
10. Yardım etme becerisinin, hasta bakımına katkısını kavrayabilir.
Bu ders; iletişim becerileri, kişilerarası iletişimi etkileyen durumlar, iletişim çeşitleri, Sözlü-sözsüz iletişim,
yardım etme becerilerini içerir.
Terakye G., 1998, Hasta Hemşire İlişkileri, Genişletilmiş Beşinci Baskı, Zirve Ofset Ltd. Şti., Ankara Üstün
B., Akgün E., Partlak N., 2005, Hemşirelikte İletişim Becerileri Öğretimi, Okullar Yayınevi, İzmir. Özcan A.,
2006, Hemşire-Hasta İlişkisi ve İletişim, Sistem Ofset, Ankara.
Haftalık Ders Konuları:
Haftalar
1. Hafta
Giriş ve Dersin Tanıtımı
2. Hafta
Görüşme Teknikleri
3. Hafta
Algı ve Algılama
4. Hafta
Benlik Saygısı
5. Hafta
Beden İmajı
6. Hafta
Zaman Yönetimi
7. Hafta
Öfke ve Öfke kontrolü
8. Hafta
I. ARA SINAV
9. Hafta
Yardım Etme Becerileri
10. Hafta
Stres kavramı
11. Hafta
Anksiyete kavramı
12. Hafta
Özel Durumlarda İletişim
13. Hafta
Özel Durumlarda İletişim
14. Hafta
II. ARA SINAV
15. Hafta
YARIYIL SONU SINAVI
TARTIŞILACAK KONULAR
1
Değerlendirme Sistemi
Yarıyıl içi çalışmaları
Devam
Laboratuar
Uygulama
Alan Çalışması
Derse Özgü Staj (Varsa)
Ödevler
Sunum
Projeler
Seminer
Ara Sınavlar
Final
Toplam
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
Yarıyıl Sonu Sınavının Başarı Notuna Katkısı
Toplam
AKTS (Öğrenci İş Yükü Tablosu)
Etkinlikler
Ders Süresi (X14 )
Laboratuvar
Uygulama
Derse özgü staj (varsa)
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb)
Sunum / Seminer Hazırlama
Proje
Ödevler
Ara sınavlara hazırlanma süresi
Yarıyıl Sonu Sınavına hazırlanma süresi
Toplam İş Yükü
Sayısı
Sayısı
Katkı Payı
Süresi
Derslerin öğrenme çıktılarının program yeterlilikleri ile ilişkilendirilmesi
Program yeterlilikleri
1.
Hemşirelik alanına özgü bilimsel ve güncel bilgiye ulaşabilir ve kullanır.
2.
Bilginin doğruluğunu geçerliliğini ve güvenilirliğini değerlendirebilir.
3.
Hemşirelik alanındaki yeni yaklaşımları ve kanıta dayalı uygulamaları takip eder.
4.
Hemşireliğin profesyonel rol ve sorumluluklarını yerine getirir.
5.
Hemşireliğin profesyonel gelişimine katkıda bulunur.
6.
Hemşirelik bakımında bütüncül yaklaşım kullanır.
7.
Mesleki uygulamalarına temel olan kuram ve modelleri bilir ve uygular.
8.
Mesleki uygulama ve araştırmalarında bilişim ve bakım teknolojilerini kullanır.
9.
Mesleki uygulamalarında eleştirel düşünme sürecini kullanır.
10. Sağlığı koruyan, geliştiren, gerektiğinde iyileştiren ve rehabilite eden bakım hizmetlerini
yürütür.
Yeterliği Sağlama Düzeyi: 1. Düşük, 2. Düşük/orta, 3. Orta, 4. Yüksek, 5. Mükemmel
Toplam İş Yükü
1
2
3
4

5



2
Download

Dersin Adı Kodu Yarıyıl Teori (saat/hafta) Uygulama (saat/hafta