2014 İLERİ TEKNOLOJİLERDE İHRACAT ODAKLI KALKINMA
MDP (TR51/14/İLTEK)
SIKÇA SORULAN SORULAR – SET 2
ÖNEMLİ UYARI
İleri Teknolojilerde İhracat Odaklı Kalkınma Mali Destek Programı kapsamında başvuruda
bulunacak tüm başvuru sahipleri için, faaliyet alanlarının Başvuru Rehberi EK-G1’de yer alan
ileri
teknolojili
sektörler
listesinde
yer
alması
zorunludur.
Bu
listeye,
http://www.ankaraka.org.tr/tr/data.asp?id=1952 linkinden ulaşılabilir. Bu listeden tespit
edilen faaliyette bulunulan/üretim yapılan alan, EK-G formunda işaretlenerek başvuru
sırasında sunulacaktır. EK-G formunda işaretlenen alan, ticaret sicil, oda faaliyet veya diğer
destekleyici belgelerinde yer alan faaliyet/üretim alanı ile uyumlu olmalıdır.
Soru 1. A.Ş. olarak, Ankara Başkent OSB'de uzay ve havacılık sanayiine yönelik
kompozit parça imalatı ve tasarımı üzerine hizmet vermekteyiz. Destek programlarınız
kapsamında, kurmuş olduğumuz kompozit teknolojileri sisteminin verimliliğini
artırarak, dünya standartlarında rekabet seviyesine ulaşıp başka firmalara bağlı
olmaksızın doğrudan iş alabilme kapasitemizi geliştirmek istiyoruz. Üretim ve yönetim
iyileştirme konusunda alabileceğimiz destekler hangi kapsama giriyor? Sisteme kayıt
yaptırdığımda Ankara için şu an desteklenen alternatifler mi çıkıyor?
Cevap 1. İleri Teknolojilerde İhracat Odaklı Kalkınma Mali Destek Programına ilişkin
Başvuru
Rehberi
ve
ekleri
Ajansın
internet
sayfasında
(http://www.ankaraka.org.tr/tr/data.asp?id=1952)
yayınlanmıştır. İlgili destek programı
kapsamına giren uygun proje konuları da Rehberde belirtilmektedir. İleri teknolojili
sektörlerde faaliyet gösteren işletmelerimizin üretim ve yönetim kapasitesinin artırılması da
uygun proje konularından biridir. Söz konusu programa nasıl başvurulacağı ile ilgili bilgilerde
Başvuru Rehberinde detaylı bir biçimde açıklanmıştır. Adım adım başvuru sürecine dair
detaylara Rehberin 28. sayfasından ve Ajans resmi internet sitesinde bulunan bilgilendirme ve
eğitim sunumlarından ulaşılabilir.
Soru 2. Ankara Ostim’de kumlama makinaları imalatı yapan bir firmayız. … marka
torna tezgahı satın almak istiyoruz. Kalkınma Ajansı kapsamında açılan mali destek
programına bu alım için başvurabilir miyiz?
Cevap 2. İleri Teknolojilerde İhracat Odaklı Kalkınma Mali Destek Programı Başvuru
Rehberi ekinde EK-G1’de ileri teknolojili
sektörler listesi
yayınlanmıştır
(http://www.ankaraka.org.tr/tr/data.asp?id=1952).
Başvuru
sahiplerinin
başvuruda
bulunabilmek için bu sektörlerde üretim yapan işletmeler olması ve Rehberin 2.1.1 Başvuru
sahiplerinin uygunluğu bölümünde belirtilen kriterleri karşılaması gerekmektedir.
Soru 3. Sağlık Bilgi Sistemleri firması olarak ihracata yönelik mevcut ürünleri
iyileştirme, tanıtım ve belgelendirme sağlama amacıyla bir proje geliştirmek istiyoruz.
Bu kapsamda mevcut personelimizden, proje süresince projede görev alacak personelin
maaş giderleri uygun maliyet olarak kabul edilir mi? Yoksa sadece yeni istihdam
edilmiş personel giderleri mi uygun maliyet olarak kabul edilmektedir?
Cevap 3. Başvuru Rehberi “2.1.4. Maliyetlerin Uygunluğu: Destekten karşılanabilecek
maliyetler” bölümünde uygun ve uygun olmayan maliyetler açıklanmış olup, projede
görevlendirilen koordinatör, muhasebeci ve teknik personelin net maaşları, sosyal sigorta
primleri, ilgili diğer ücret ve maliyetler uygun maliyettir. Ancak piyasa koşullarında oluşmuş
ücretlerden ve yararlanıcının ve ortaklarının normalde verdiği miktarlardan yüksek
olmamalıdır. Proje personelinin maaşları “işverene toplam maliyet” olarak
bütçelendirilmelidir.
Ancak, proje koordinatörü ve muhasebeci dışında projenin idari işlerinde görevlendirilecek
personele ilişkin ödemeler uygun maliyet değildir.
Soru 4. 2014 İLTEK MDP (TR51/14/İLTEK) Sıkça Sorulan Sorular – 1 bölümünde 7
nci soruya verilen cevapta "şahıs işletmeleri başvuru rehberi ekinde ek-g1’de belirtilen
ileri teknolojili sektörlerde üretim yapmaları ve rehberin 2.1.1 başvuru sahiplerinin
uygunluğu bölümünde belirtilen diğer kriterleri karşılamaları koşuluyla başvuruda
bulunabilir." denilmektedir. Bu durumda başvuru rehberinin 2.1.1 bölümünde geçen
"gerçek kişiler hariç tüm işletmeler" ifadesindeki gerçek kişilerden kasıt nedir? Şahıs
firmaları gerçek kişi değil işletme statüsünde mi değerlendirilmektedir.
Cevap 4. Şahıs firmaları
değerlendirilmektedir.
söz
konusu
program
kapsamında
işletme
statüsünde
Soru 5. İleri teknolojilerde ihracat odaklı kalkınma mali destek programı kapsamında
2014 yılı teklif çağrısına prototip imalatını yapmayı düşündüğümüz bir proje ile
katılmayı düşünüyoruz.
-
5.1 Ajanstan talep edilecek destek tutarı asgari 100.000 TL olarak açıklanmıştır.
Bu bizim minimum 200.000 TL bütçeli proje teklif etmemiz anlamına mı geliyor?
Cevap 5.1 Evet. Ancak proje maliyetleri kar amacı güden kurum/kuruluşlar için KDV hariç
olarak hesaplanmalıdır.
- 5.2 Biz şu anda TÜBİTAK desteği ile 1 adet, KOSGEB desteği ile 1 adet Ar-ge projesi
yapıyoruz. 2014 yılı teklif çağrısı başvuru rehberi uyarılar bölümünde yer alan
“Kalkınma ajansları proje ve faaliyet destekleme yönetmeliğinin 7. Maddesinin 2. Bendine
göre, ajans (diğer kamu kurumlarınca yürütülenler dahil) hâlihazırda herhangi bir mali
destek programından mali destek alan ve uygulaması devam eden proje veya faaliyetlere eş
zamanlı olarak mali destek sağlamayacaktır.” ibaresine göre biz mevcut projelerimizle
ilgisi olmayan başka bir projeyi teklif edip destek alabilir miyiz?
Cevap 5.2 Aynı faaliyet veya proje için destek alamazsınız ancak farklı proje ve faaliyetler
için destek alabilirsiniz.
- 5.3 Projelendireceğimiz makinanın prototipini destek açıklanma tahmini tarihinden
(Haziran 2014) önce imal edip alanda uygulamalı test işlemlerine tabi tutmayı
planlıyoruz. Yani destek kararı ilanında makinamız kullanımda olabilir. Bu şartlarda
ajansınızın üretim aşamasında yerinde tetkik yapma imkanınız olamayabilecektir. Bu
şartlarda proje teklifi yapabilir miyiz?
Cevap 5.3 Ajans ile sözleşme imzalanmadan önce uygulanan veya diğer kaynaklardan finanse
edilen faaliyetler için oluşan maliyetler uygun değildir.
Soru 6. Üniversite olarak iki proje konumuz var, her ikisi için de başvuru yapmak
mümkün mü, proje sayısı ile ilgili bir sınırlama var mı?
Cevap 6. Başvuru Rehberinin “2.1.3. Uygun Projeler: Destek başvurusu yapılabilecek
projeler” bölümünde belirtildiği üzere “…bir Başvuru Sahibi aynı takvim yılı içerisindeki tüm
proje teklif çağrıları kapsamında, en fazla dört projesi için destek başvurusunda bulunabilir ve
en fazla iki projesi için destek alabilir. Başvuru sahipleri tarafından belirtilen sınırların
üzerinde başvuru yapılması halinde, başvuru tarihi ve saati önce olan proje teklifi dikkate
alınır, diğerleri değerlendirme dışı bırakılır.
Soru 7. 2014 mali destek kapsamında İleri teknolojilerde ihracat odaklı mali destek
programı kapsamında bir tüzel kişilik 2 farklı projeyle aynı anda başvurabilir mi? Bir
de iki farklı firma adına bir kişi kendi KAYS üyeliği ile başvuru yapabilir mi?
Cevap 7. Lütfen Cevap 6.’ya bakınız. Bir kişi KAYS üzerinden iki farklı kurum adına veri
girişi yapabilir. Ancak başvurular kurum/kuruluşlar (tüzel kişilikler) adına yapılmalıdır.
Soru 8. Ana firmamızın NACE kodu, üretim sektöründe ve yayınlanan NACE
kodundadır. Proje ortağımızın kodu da üretici olmak zorunda mıdır? Veya yayınlanan
NACE kodlarından farklı bir NACE kodu olabilir mi? Çünkü bu ortağın iştigal konusu
pazarlama ve ihracattır.
Cevap 8. Başvuru sahibi ve ortağının da işletme olması durumunda ortakların da Başvuru
sahipleri ile aynı uygunluk kriterlerini sağlaması, dolayısıyla başvuruda bulunabilmek için
Rehberin ekinde (EK-G1) NACE kodlarına göre belirtilen ileri teknolojili sektörlerde üretim
yapan işletmeler olması ve Rehberin 2.1.1 Başvuru sahiplerinin uygunluğu bölümünde
belirtilen kriterleri karşılaması gerekmektedir. Ancak işletmeler dışındaki başvuru sahipleri ve
ortakları için ileri teknolojili sektörlerde üretim yapma koşulu aranmamaktadır. Başvuru
sahibi ve ortaklarının uygunluk kriterlerini sağlamayan kurum/kuruluşlar projelerde iştirakçi
olarak da yer alabilirler.
Soru 9. Hibe Programına işletme olarak başvurmayı planlıyoruz. KAYS Sisteminde
"Destekleyici Belgeler" Bölümünde, tüm destekleyici belgelerin karşısında, "zorunlu
değil" "avantaj sağlayıcı" ibaresi var. Bu durumda, bu belgeleri doldurup sisteme
yüklemek ve çıktılarını elden teslim etmek zorunlu mudur, değil midir? Yani işletme
olarak doldurmak zorunda olduğumuz belgeler EK A (Başvuru Formu), EK B (Bütçe),
EK C (Mantıksal Çerçeve), EK D (Projede Yer Alan Kilit Personelin Özgeçmişleri)
dışındaki hangi belgelerdir? Özellikle öğrenmek istediğimiz konu Ek-F İş Planını
doldurmak işletmeler için zorunlu mudur?
Cevap 9. Başvuru Rehberi “2.2.1. Başvuru Formu ve Diğer Belgeler” bölümünde başvuru
sırasında sunulması zorunlu destekleyici belgeler “işletmeler” ve “diğer başvuru sahipleri”
için olmak üzere detaylı olarak belirtilmiştir. KAYS’ta yapılan son düzenleme neticesinde
ilgili alanlar Rehberlerle uyumlu şekilde “zorunlu” olarak değiştirilmiştir. Ek-F İş Planı tüm
işletmeler için zorunlu olarak doldurulması gereken bir belgedir.
Soru 10. Projeye başvurabilmek için ticari sicil gazetesinde ilgili ileri teknoloji
sektörlerde üretim yazması yeterli midir? Üretim süreci için satın alınacak bilgisayar ve
yazılım masrafları bütçede yer alabilir mi, alabiliyorsa hangi kalem altında yazılabilir?
Cevap 10. Başvuru tarihi itibariyle firmanın EK-G1’de yer alan ileri teknolojili sektörlerde
üretim yapmakta olması ve EK-G’de yer alan İleri Teknolojili Sektörler Faaliyet Beyanında
yer alan faaliyet alanının, sunulacak güncel ticaret sicili gazetesi ile oda faaliyet belgesindeki
faaliyet alanı ile uyumlu olması gerekmektedir. Bilgisayar ve ekipman maliyetleri bütçede 3
No.lu başlık altında, yazılım maliyetleri bütçede 6 No.lu başlık altında belirtilebilir.
Soru 11. Teknokent Yönetim Şirketi olarak İleri Teknolojilerde İhracat Odaklı
Kalkınma Mali Destek Programı’na başvuracağız. Öncelikle başvuran firma olarak
statümüz nedir ve başvuru sırasında hangi belgeleri doldurmamız gerekmektedir?
Cevap 11. Teknopark Yönetim Şirketleri Başvuru Rehberinde ve KAYS’ta “kar amacı güden
işletmeler” statüsünde değerlendirilmektedir. EK-G İleri Teknolojili Sektörler Faaliyet Beyanı
dışındaki tüm formlar ve destekleyici belgelerin tarafınızca doldurulması ve sunulması
gerekmektedir.
Soru 12. Firma olarak proje hazırlığı içerisindeyiz. Başvuru ekleri olan destekleyici
belgeler (Ek F, Ek G, Ek E_2 vb.) matbu evraklar mıdır? Eğer matbu ise bu evrakları
nereden bulacağız?
Cevap 12. Başvuru Rehberi “2.2.1. Başvuru Formu ve Diğer Belgeler” bölümünde de
belirtildiği üzere KAYS-PFD sistemi üzerinde hazırlanacak olan dokümanlar aşağıdaki
gibidir:
EK A
EK B
EK C
EK D
: Başvuru Formu
: Bütçe (EK B1-B2-B3)
: Mantıksal Çerçeve
: Projede Yer Alan Kilit Personelin Özgeçmişleri
Aşağıda yer alan dokümanlar ise KAYS-PFD sistemi üzerindeki örneklere (şablonları
sistemden indirilebilir) uygun formatlarda bilgisayarda doldurulduktan sonra sisteme
yüklenmelidir. Başvuru sahipleri tarafından doldurulması gereken matbu belgeler Ajansın
internet sayfasından da indirilebilir (http://www.ankaraka.org.tr/tr/data.asp?id=1952):
EK E : Destekleyici Belge Örnekleri
EK F : İş Planı (sadece işletmeler için)
EK G : İleri Teknolojili Sektörler Faaliyet Beyanı
Download

Dosya olarak indirmek için tıklayınız.