CİLT-SAYI / VOLUME-ISSUE 1-1 DECEMBER-ARALIK 2014
İSLAM
MEDENİYETİ
ARAŞTIRMALARI
DERGİSİ
The Journal
of Islamic
Civilization
Studies
ALTI AYDA BİR YAYIMLANAN
ULUSLARARASI HAKEMLİ DERGİ
İÇİNDEKİLER - CONTENTS
Ahterî-İ Kebîr’in Kelimâtu’l-Kur’ân Açısından İncelenmesi
(Fatiha, Fil-Nâs Sûreleri Örneği)
Ahterî-İ Kebîr’s Review İn The Terms Of Kelimâtu’l Qur’an(An
Example Of Suras Fatiha, Fil And Nas) / İlhami GÜNAY
Çağımızın Toplumsal Algısını Temsil Eden Parametreler
den ‘Kimlik’, ‘Kültür’ Ve ‘Uygarlık’ Kavramlarının Sosyo
Politik Analizi
Socio-Political Analysis Of ‘Identity’, ‘Culture’ And ‘Civilization’ As
The Parameters Representing The Social Perception Of Our Age
/ Hüsamettin İNAÇ
MUSTAFA ŞEVKET EFENDİ’NİN RİSALESİ IŞIĞINDA
ZİHİN, HÂRİC VE NEFSÜ’L-EMR KAVRAMLARININ
ANALİZİ
Analysis of the Conceptions of Mind, Exterior and Thing Itself in
the Light of Mustafa Şevket Efendi’s Treatise / Murat KAŞ
Ali bin el-Cehm'in Şiirlerinde Ayıplama ve Şikayet
Admonition and Blaming in the Poetry of Ali-Ibin-Al Chahm
/ Goran SELAHATTİN
MUSTAFA SABRİ EFENDİ’NİN MAHMÛD ŞELTÛT’UN HZ.
ÎSÂ’NIN REF‘ ve NÜZÛLÜ HAKKINDAKİ FETVASINA
ELEŞTİRİLERİ
The Critiques of Mustafa Sabri Efendi to the Fatwa of Mahmûd
Şeltût about the Ascension and Descent of Prophet Isa
/ İbrahim BAYRAM
İSLAM
MEDENİYETİ
ARAŞTIRMALARI
DERGİSİ
The Journal
of Islamic
Civilization
Studies
HADİSLERDEKİ “KIRK” SAYILARINA GENEL BAKIŞ
An Overview of Number of ‘Forty’ in Hadiths / M. Selim ARIK
TASAVVUF EDEBİYATI*
Sufi literature / Annemarie SCHIMMEL
Çev. Hümeyra MERMER - Bayram AKBULUT
CİLT-SAYI / VOLUME-ISSUE 1-1
DECEMBER-ARALIK 2014
PSİKOLOJİK SAĞLIK HAKKINDA İSLAM TIP TARİHİNİN
İLK ÖRNEKLERİNDEN: “MESÂLİHU’L-EBDÂN
VE’L-ENFÜS” / Ömer Faruk SÖYLEV
ERGUN ÇELEBİ ve KÜTAHYA MEVLEVÎLİĞİ SEMPOZYUMU
(23-25 EKİM 2014)
Symposium of Ergun Çelebi and Kütahya Mevleviye (23-25
October 2014) / Sümeyye SEVİNÇ
Dumlupınar Üniversitesi
Basımevi
Download

islam medeniyeti araştırmaları dergisi