ŞİRKET GİRİŞİMCİLİĞİNİN ŞİRKET
PERFORMANSINA ETKİSİ
Işık OCAKLI
Edirne YDO Koordinatörü
MEHMET GÖKAY ÜSTÜN
Nisan 2014
ŞİRKET GİRİŞİMCİLİĞİ
 Şirketler mali yapıları güçlendikçe daha az risk alarak yenilikçilikten
uzaklaşmakta, kurulma aşamasındaki esnek ve dinamik yapılarını zaman
içinde kaybedebilmektedirler.
 GiMkçe artan rekabet ortamında çevresel değişime uyum sağlayıp
başarılı olabilmek için örgüt çapında paylaşılan bir girişimci ruha ve daha
agresif rekabet stratejilerine sahip olmak gerekmektedir.
 Risk almadan, yenilik yapmadan pasif durarak artık işletmelerin mevcut
durumunu korumaları yeterli değildir.
ŞİRKET GİRİŞİMCİLİĞİ
 Şirket girişimciliği kavramı; hem niteliksel hem de niceliksel performansa
etki eden bir kavramdır ve şirkeTn bir bütün halinde risk alma, proak>f
olma ve yenilik yapma faaliyetlerini içeren stratejik bir yöneTm şekli
olarak boyutlandırılmaktadır. (Miller, 1983, Covin ve Slevin 1989)
 Niteliksel performans; örgütün iç çevresindeki kültür, insan kaynakları,
kalite, yenilik, çalışan memnuniyeT, müşteri memnuniyeT gibi kriterleri
kapsamaktadır.
 Niceliksel performans; pazarlama ve finansal yöneTm başarısına dayalı
olan karlılık, ciro, pazar payı artışı gibi kriterleri kapsamaktadır.
ŞİRKET GİRİŞİMCİLİĞİ
 Ankara OSTİM’de faaliyet gösteren 5000 firmanın ihracat yapan 300
firması arasından tesadüfi örneklem yöntemi ile tespit edilen 50 firma *
Risk Alma – Proak.flik – Yenilikçilik
Risk Alma
Firmaların, mevcut durumlarını korumak yerine yenilik yapmaya yönelik
girişimci bir sistem oluşturma sürecidir.
Proak>flik
Çevrenin gelecekteki taleplerini sezerek bu potansiyel taleplere rakiplerden
önce cevap verebilecek öncü ve akTf firmaların davranış biçimidir.
Yenilikçilik Eğilimi
Yenilik yapmak, yeni ve özgün bir fikrin oluşturulması ve pazarda talep ve
rağbet gören Tcari değere sahip bir ürüne dönüşmesi sürecidir.
*Şirket Girişimciliğinin Şirket Performansına Etkileri: Lü:ihak Alpkan, Ercan Ergün, Çağrı Bulut‐Gebze Yüksek Tek.Ens – İşletme
Fakültesi / Cengiz Yılmaz‐Boğaziçi Ün. İBBF)
ŞİRKET GİRİŞİMCİLİĞİ
Şirket Girişimciliği
Şirket Girişimciliği
Risk Alma Eğilimi
Risk Alma
Eğilimi
ProakTflik
ProakTflik
Yenilikçilik Eğilimi
Yenilikçilik
Eğilimi
H1a, H2a, H3a
Niteliksel Performans
H1b, H2b, H3b
Niceliksel Performans
ŞİRKET GİRİŞİMCİLİĞİ
• Şirket girişimciliğinin üç boyutundan proak>flik diğerlerinden daha büyük bir
etkiyle hem niteliksel hem de niceliksel performansı artırmaktadır.
• Şirket girişimciliğinin diğer bir boyutu olan yenilikçilik eğilimi sadece niteliksel
performansı artırmaktadır.
• Şirket girişimciliğinin üçüncü boyutu olan risk alma eğiliminin ise performans
boyutları üzerine doğrudan etkisi olmadığı görülmüştür. Diğer iki boyut
vasıtasıyla dolaylı olarak niteliksel performansı artırmaktadır.
ŞİRKET GİRİŞİMCİLİĞİ
• Şirketlerde üst yöneTm ve tüm örgüt proakTf, yenilikçi ve risk almaktan
korkmayan bir kültürü benimsemelidir,
• Yenilik yapmak temel amaçlardan olmalı, zira yenilikçilik performansı
niteliksel ve niceliksel performansı direkt olarak artırmaktadır,
• Şirket girişimciliğinin tüm örgüte benimseTlebilmesi için üst yöneTm kararlı
olmalıdır,
• Yeni fikir ve projeler gelişTrme potansiyeline sahip personele gerekli zaman,
mali kaynak ve teçhizatı sağlanmalı, kaynak tahsisi yapılmalıdır,
ŞİRKET GİRİŞİMCİLİĞİ
• Şirketlerde yatay ileTşim ve karar özerkliği artırılmalıdır,
• Yeni fikir ve projeler için takım ruhu içerisinde çalışılmalıdır,
• Personelden yaratıcı ve yenilikçi olanların ortaya çıkaracakları yeni
fikirlerin üst yöneTm tarafından dikkate alınması ve hayata geçirilmesi
için desteklenmesi gereklidir,
• Ödül sistemi kurularak risk almak özendirilmelidir,
• Risk alma başarısızlık ihTmalini de barındırmaktadır. Bu yüzden başarılı
uygulamalar mutlaka özendirilmeli ancak, iyi niyetli ama başarısız
projeler için çalışanlar cezalandırılmamalıdır.
GİRİŞİMCİLİK
 Yenilikçi düşünce yapısına sahipseniz, hangi yaşta ve koşulda olursanız
olun, “Neden olmasın?” diyerek her şeye yeniden başlayabiliyorsanız siz
girişimci birisiniz demekTr.
 Girişimcilik, hem bir iş kurma hem de var olan organizasyonlarda fırsat
arama, değişim geTrme ve yenilik yapma sürecidir.
 Girişimcinin hayatın gerçekten ne kadar içinde yaşadığı, hangi iş fikrinin ne
kadar başarılı olacağı üzerine öngörü sahibi olması ve ayaklarının yere
sağlam basması da en az girişimci ruha sahip olması kadar önemlidir.
GİRİŞİMCİLİK
Organizasyon
Becerisi Olan
Akıl ve Mantığın Yanı
Sıra Sezgilerini
Kullanabilen
EmpaT
Kurabilen
Vizyoner
Görüşe Sahip
Olan
Yaratıcı
Yüksek Enerji
Seviyesi Olan
Girişimci
Akıl Almaya
Çekinmeyen
Yönetebileceği
Kadar Risk
Alan
ProakTf
Yenilikçi
Sabırlı, İnatçı,
Azimli
GİRİŞİMCİLERİN KARŞILAŞTIKLARI
SORUNLAR
Finansman Sorunu
Bu sorunun giderilmesine yönelik pek çok Devlet desteği bulunmaktadır.
Yetersiz Girişimcilik Eği>mleri
EğiTm aracılığı ile daha önce girişimcilik hakkında bilgi edinmiş olan kişiler iş
kurmayı daha ciddi olarak düşünmektedirler.
Rol Model Eksikliği
Rol modelleri de girişimciliğin artmasında çok önemlidir.
GİRİŞİMCİLİĞİN GELİŞTİRİLMESİ İÇİN
Girişimciliğin GelişTrilmesine Yönelik Net Hedefler Oluşturulmalıdır
Girişimcilik EğiTm Sistemi içinde GelişTrilmelidir
Girişimcilik EğiTmleri Hem Mevcut Hem de Potansiyel Girişimcilere Dönük Olmalıdır
Girişimci Adaylara EğiTm Vasıtası İle Uygun Yetenekler ve MoTvasyon
Kazandırılmalıdır
Girişimcilik EğiTminde Öncelikli Gruplar; Gençler, Kadınlar, Engelliler ve Uzun Süre
İşsiz Kalanlar Olmalıdır
GİRİŞİMCİLİĞİN GELİŞTİRİLMESİ İÇİN
Başta Üniversiteler Olmak Üzere Mesleki EğiTm Kurumları İle İşletmeler Arasında
Girişimciliği Teşvik Edece Çalışmalar İçin İşbirliği Tesis Edilmelidir
Girişimciler Arasında Bilgi ve Deneyim Paylaşımına İmkan Verecek İleTşim Ağları
Kurulmalıdır
Ekonomik Refahın Artırılmasında Girişimciliğin Önemi Konusunda Toplumsal Bilinç
Yaratılmalıdır
Girişimcilik Kültürünün Oluşturulmasına Okullardan Başlanmalı, Yüksek Öğrenim ve
Staj Dönemlerinde de Devam EMrilmelidir
Teşekkür Ederim
MEHMET GÖKAY ÜSTÜN
Download

Şirket Girişimciliği