2014 YILI BATMAN ÇİLEK VE CEVİZ SEKTÖRÜ HİBE DUYURU METNİ
Diyarbakır Batman Siirt Kalkınma Projesi 2014 Yılı Çilek ve Ceviz Sektörleri Hibe Programı
kapsamındaki başvurular, 14.11.2014 Cuma günü başlıyor.
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığınca onaylanan projelerin son tamamlanma tarihi ,
20 Mayıs 2015’ dür.
1. Hibe başvurusu yapılabilecek Çilek Sektörü Tarımsal Üretim ve Sulama Proje Konuları;
- Çevre İhata,
- Damla Sulama Sistemleri,
- Fide
- Malç Naylonu dur.
2. Hibe başvurusu yapılabilecek Ceviz Sektörü Tarımsal Üretim ve Sulama Proje Konuları;
- Çevre İhata,
- Damla Sulama Sistemleri,
- Fidan
Teklif Çağrıları için Yerel Duyuru
Diyarbakır Batman Siirt Kalkınma Projesi
Batman İli 2014 Katkı Hibeleri Programı
DBSKP-72-GP/2014
T.C. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından yürütülmekte olan Diyarbakır-Batman- Siirt
Kalkınma Projesi kapsamında Kırsal Ekonomik Büyüme Bileşeni altındaki katkı niteliğindeki hibe
programı, 14.11.2014 tarihinde ilan edilmiş olup başvurular bu tarihten itibaren kabul edilecektir.
Hibe konusu, çilek ve ceviz bahçe tesislerini kapsamaktadır.
Son başvuru tarihi 01.12.2014 günü saat 17:00’ dır. Hibe proje başvuruları, İl Gıda, Tarım ve
Hayvancılık Müdürlüğünde Batman Proje İdare Birimince kabul edilecektir.
1.TARIMSAL ÜRETİM VE SULAMA PROJELERİ
1.1 – ÇİLEK BAHÇE TESİSİ
Başvuru Sahiplerinde Aranan Özellikler;
1. Müracaatlar şahsen veya kanuni vekil tarafından yapılacaktır.
2. Tesis edilecek çilek bahçesi en az 2 dekar ve kapama bahçe olmalıdır. Çilek üretimi için başvurduğu
arazinin 2014 veya 2015 Yılı ÇKS kaydı olması gerekmektedir.
3. Çilek bahçesi tesis edilecek arazi;
- Başvuru sahibine ait ise tapusu (veya arazi sahibi olduğunu gösteren belge: keşif tutanağı, tapulama
tutanağı),
- Arazi verasete iştirak tapulu ise diğer hissedarlardan alınacak muvafakatname veya noterden
alınmış en az 5 yıllık taahhütname,
1
- Kiralık ise hibe başvuru tarihinden itibaren en az 5 yıllık kira sözleşmesi olmalıdır. 100 Dekar’a kadar
arazinin bulunduğu köy muhtar onayı, 100 dekar üstü arazi için Noter onayı olmalıdır.
-Müracaat eden şahıs, hisseli arazinin sadece kendi hissesine düşen payı için müracaatta bulunacaksa
arazinin diğer hissedarları ile ilerde yaşanabilecek her türlü sorun için kendisinin sorumlu olduğuna
dair tek taraflı noter onaylı taahhütnameyi hibe sözleşme esnasında ibraz etmelidir.
-Çiftçi Kayıt Sistemindeki arazi mülkiyet bilgileri esas alınacaktır.
ÇİLEK BAHÇE KURULUMUNDA ARANACAK TEKNİK ÖZELLİKLER
1. Tesis edilecek çilek bahçesi projelerinde, desteklemeye esas ; fide, damla sulama sistemi, ihata,
malç naylonu için başvuru yapılabilecektir.
2. Projede fide, damla sulama sistemi, malç naylonu kalemleri mutlaka bulunmalıdır. Ancak başvuru
sahibinin bu kalemlerden herhangi birine sahip olması durumunda bu durum başvuru dosyasında
beyan etmelidir.
3. Fide dikimi, İhata yapımı, damla sulama sistemi kurulumu, malç naylonu serme ve sedde yapımı
işleri, hibe faydalanıcısı tarafından yapılacak işçilik, nakliye giderleri hibe kapsamı dışındadır.
FİDE
1. Her bir dekar için talep edilecek fide sayısı maksimum 5500 adet olacaktır.
2. Dikimde kullanılacak fidelerin 2014 ya da 2015 yılı sertifikası olmalı ve üretici firmanın fide
yetiştirici/üretici belgesi bulunmalıdır.
3. Fideler yediveren grubu çeşitlerinden olmalıdır.
4. Fideler frigo-fide veya taze-fide olmalıdır.
Ancak hibe ödemeleri; arazide gerçekleşen miktarlar üzerinden yapılacak, ödemeler projede belirtilen
rakamı geçmeyecektir.
DAMLA SULAMA SİSTEMİ
1. Damla sulama sistemi; gübre tankı, filtre, ana boru ve lateral borulardan oluşacaktır.
Damlatıcılar, lateral borular ile birlikte değerlendirilecektir.
2. Toplam kullanılacak lateral boru uzunluğu, dikim aralıklarına ve arazi şekline göre belirlenecek
olup, hibe ödemelerine esas metraj değeri dekara 850 metreyi geçmeyecektir.
3. Tesis edilecek çilek bahçesinde suyun tarla başında veya bahçede hazır bulunması sağlanacaktır.
Suyun kaynağından tarlaya veya bahçeye kadar getirilmesi, sondaj, kanal, havuz ile ilgili masraflar
başvuru sahibi tarafından karşılanacaktır. Bu talepler proje tarafından desteklenmeyecek ve hibe
kapsamında değerlendirilmeyecektir.
2
Başvuru sahibi bu hususu, hibe sözleşmesini imzalamadan önce sözleşmenin ön koşulu olarak yazılı
taahhüt edecektir.
Ancak hibe ödemeleri; arazide gerçekleşen miktarlar üzerinden yapılacak, ödemeler projede belirtilen
rakamı geçmeyecektir.
ÇEVRE İHATA SİSTEMİ
1. Bahçe ihatasında; Direkler köşebent direk olacaktır. Köşebent direklerin yüksekliği 2 m, et kalınlığı
4 mm olacaktır.
2. Gerekli görüldüğünde parsel köşe noktalarında ve en az 10 direkte bir payanda direk bulunacaktır.
Direkler arası mesafe 3 metre üzerinden hesaplanacaktır.
3. Çevre telinin yüksekliği en fazla 1,5 metre boyunda olacak, göz aralığı 6x6olacak, kafes telinin
kalınlığı en az 2,2 mm. olacaktır.
4. Çevre teli için kullanılacak gergi telinin kalınlığı en az 2.5 mm. olacaktır.
5. Çevre ihata için kullanılacak tüm teller galvaniz kaplamalı olmalıdır.
6. Bahçe ihatasında demir aksamlı kapı kullanılacak olup, genişliği iki kanat halinde 4 metre ,
yüksekliği ise en az 1,5 m olacaktır.
Ancak hibe ödemeleri; arazide gerçekleşen miktarlar üzerinden yapılacak, ödemeler projede belirtilen
rakamı geçmeyecektir.
MALÇ NAYLONU
1. En az 100 µ kalınlığında olmalıdır.
2. Her dekara maksimum 120 kg malç naylonu kullanılacaktır. Malç naylonu Ultraviyole katkılı
olmalıdır. Ayrıca, seddeler arasında da malç naylonu bulunmalıdır.
Ancak hibe ödemeleri; arazide gerçekleşen miktarlar üzerinden yapılacak, ödemeler projede belirtilen
rakamı geçmeyecektir.
1.2– CEVİZ BAHÇE TESİSİ
Başvuru Sahiplerinde Aranan Özellikler
Müracaat eden gerçek kişi olmalıdır ;
1. Ceviz bahçesi tesis edilecek arazi; başvuru sahibine ait ise tapusu (veya arazi sahibi olduğunu
gösteren belge: keşif tutanağı vs.), arazi verasete iştirak tapulu ise diğer hissedarlardan veya
noterden alınmış en az 20 yıllık muvafakatname, kiralık ise en az 20 yıllık kira sözleşmesi olmalıdır.
2. Diyarbakır Batman Siirt Kalkınma Projesi Batman ili için daha önceden proje başvurusunda
bulunarak hibe sözleşmesi imzalamasına rağmen yatırımını gerçekleştirmeyen bireysel yatırımcıların
başvuruları değerlendirme dışında tutulacaktır.
3. Tarımsal üretim ve sulama projeleri hibe türünün, meyve bahçesi tesisi hibe konusu için, aynı
3
parsele; müstakil tapulu arazilerde birden fazla, hisseli arazilerde hissedar sayısından fazla yapılacak
başvurular reddedilir.
4. -Müracaat eden şahıs, hisseli arazinin sadece kendi hissesine düşen payı için müracaatta
bulunacaksa arazinin diğer hissedarları ile ilerde yaşanabilecek her türlü sorun için kendisinin sorumlu
olduğuna dair tek taraflı noter onaylı taahhütnameyi hibe sözleşme esnasında ibraz etmelidir.
CEVİZ BAHÇESİ TESİSİNDE ARANACAK TEKNİK ÖZELLİKLER
1. Tesis edilecek Ceviz bahçesi en az 5 dekar ve kapama olmalıdır.
2. Tesis edilecek kapama ceviz bahçesinde; fidan, ihata ve damla sulama sistemi olacaktır. İhata hariç
bunlardan herhangi birisine yalnız yapılacak başvuru kabul edilecektir. Ancak damla sulama sistemi
kapama bahçede kurulu değil ise fidan için yapılacak başvuruya damla sulama sistemi de
eklenmelidir.
Hibe Başvuru seçenekleri aşağıdaki gibidir ;
1. Fidan, (Bahçede halihazırda damla sulama sistemi olmalıdır).,
2. Fidan ve Damla Sulama,
3. Fidan, damla sulama sistemi ve ihata,
içeren Proje Başvuruları kabul edilecektir. Başvuru projesinde fidan mutlaka olmalıdır. Bahçede damla
sulama sistemi yok ise projeye dahil edilmelidir.
4. Tesis edilecek ceviz bahçesinde; nakliye, toprak işleme, yer işaretleme, çukur açma, can suyu,
gübre, dikim, ilaçlama gibi teknik ve kültürel tedbirler hibe kapsamı dışındadır.
İhata ve damla sulama sistemi kurulumu kapsamında hibe faydalanıcısı tarafından yapılacak işçilik,
beton giderleri, nakliye giderleri vb. diğer giderler hibe kapsamı dışındadır.
5. Tesis edilecek ceviz bahçesinin 1 dekarında 8x8 dikim aralığında en fazla fidan sayısı 15 ya da 16
adet olacak, ancak hibe ödemeleri; arazide dikilen fidan sayısı üzerinden yapılacak, fakat her
halükarda dekar başına fidan sayısı belirtilen en fazla fidan sayısını geçemeyecektir.
6. Dikimde kullanılacak fidanlar sertifikalı ya da üretim izinli olacak olup, Chandler ve tozlayıcısı
Franquette, çeşitlerinden müteşekkil olacaktır.
7. Fidanlar pişkin, kök sistemi gelişmiş hastalıklı olmamalıdır.
8. Fidanların isimlerine doğruluğu ile ilgili üretici firmadan taahhütname alınmalıdır.
9. Fidan üretici belgesi ve fidan üretim sertifikası olmalıdır. Fidan üreticisi fidan üreticileri alt birliğine
üye olması gerekmektedir.
10. Sertifikalı ve standart fidanlar için düzenlenen belgeler 2014 ve/veya 2015 yıllarına ait olmalıdır.
11. Fidan sertifika belgesinde çeşit adı belirtilmeli, fidanlar bitki muayene raporuna sahip olmalıdır.
12. 2012 yılında sertifikalandırılan açık köklü ve tüplü fidan çeşitleri destek kapsamın dışındadır.
13. Açık köklü fidanlarda, aşı noktasından yukarı boy en az 120 cm ve üzeri olmalıdır.
14. Tüplü fidanlarda aşı noktasından yukarı boy en az 50 cm olmalıdır.
4
15. İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü, ihtiyaç duyursa fidanların ismine doğruluğu ile ilgili her
türlü tespit ve tahlilleri yapar.
16. Tesis edilecek ceviz bahçesinde damla sulama sistemi kurulacak, sistem sadece ana boru,
lateraller, Kontrol Ünitesini (Basınçölçer, Vanalar, Gübre Tankı, Filtreler) kapsayacaktır.
Damla sulama sistemi; gübre tankı, filtre, ana boru ve lateral borulardan oluşacaktır. Damlatıcılar,
lateral borular ile birlikte değerlendirilecektir. Yatırımcı tarafından ihtiyaç duyulması halinde su
deposu, basınç düzenleyiciler ve damla sulama sistemine entegre olabilecek arazi içi elektrikli, güneş
enerjili veya benzinli su pompası talebi için de başvuru yapılabilecektir.
Toplam kullanılacak lateral boru uzunluğu, dikim aralıklarına ve arazi şekline göre belirlenecek olup,
hibe ödemelerine esas metraj değeri dekara 250 metreyi geçmeyecektir.
17. Tesis edilecek ceviz bahçesinde suyun bahçe kenarında hazır hale getirilmesi gerekmektedir.
Başvurusu uygun bulunan yatırımcılar bunu hibe sözleşmesi esnasında yazılı olarak taahhüt edecektir.
18. Sondaj, kanal, havuz, tank ve bunun gibi diğer ekipman ve unsurlar hibe kapsamında değildir.
19. Damlama sulama sistemi ekipmanları TSE standartlarına uygun olmalı ve tespit aşamasında
tespite katılan PİB yetkilileri tarafından gerekli görüldüğü takdirde TSE belgesi yatırımcı tarafından
gösterilmelidir.
20. Bahçe ihatasında;
* Direkler arası mesafe 3 metre üzerinden hesaplanacaktır,
* Direkler köşebent veya çelik çit direği olacaktır,
* Köşebent direklerin yüksekliği en az 2 m, et kalınlığı 4mm olacaktır,
* Parsel köşe noktalarında ve gerekli görüldüğünde 10 direkte bir payanda direk bulunacaktır,
* Çevre telinin yüksekliği en fazla 1,5 m boyunda olacak, göz aralığı en fazla 6x6, kafes telinin kalınlığı
en az 2 mm olacaktır.
* Çevre teli için en az 2 sıra gergi teli kullanılacak, telin kalınlığı en az 2,5mm olacaktır,
* Çevre ihata için kullanılacak tüm teller galvaniz kaplamalı olmalıdır,
* Proje başvuru formunda belirtilen alanın tamamı ihata ile çevrilmelidir.
* Bahçe ihatasında demir aksamlı kapı kullanılacak olup, genişliği en fazla 4 metre iki kanat halinde,
yüksekliği ise en fazla 1,5 metre olacaktır.
* Hibe ödemeleri; arazide gerçekleşen miktarlar üzerinden yapılacak fakat her halükarda burada
belirtilen en az ve en fazla limitlerini geçemeyecektir.
21. Proje başvuru formunda, ihata ve damla sulama sistemi özellikleri açık bir şekilde belirtilmeli ve
projede belirtilen alanın tamamında ihata ve sulama sistemi kurulacaksa projede belirtilen alanın
tamamında bu sistem kurulmalıdır.
HİBE BAŞVURU USUL VE ESASLARI
-Katkı niteliğindeki hibelere başvurular, başvuruların değerlendirilmesi ve hibe desteğinin verilmesi
Hibe Finansman Kılavuzunda açıklanan kurallara, şartlara ve prosedürlere göre yapılacaktır.
Daha önce DBSKP kapsamındaki herhangi bir hibe programında sözleşme imzalamış olan ve projesini
gerçekleştirmeyen ve herhangi bir hibe programından faydalanmış olan şahısların başvurusu geçersiz
sayılacaktır.
5
*Sadece bir konuda proje başvurusu yapılabilinir.
Daha önce çilek ve ceviz sektöründe hibe ödemesi alan yatırımcılar tekrar başvuruda bulunamazlar.
Hibe Finansman Kılavuzu, başvuru formları, ekleri, iş planı biçimleri http://www.batmantarim.org.tr
ve www.dbskp.org adreslerinden temin edilebilir.
Tarımsal Üretim ve Sulama Projeleri Başvurularında İstenilen Belgeler
• Başvuru Formu
• Onaylı 2014 veya 2015 Yılı ÇKS Belgesi
• Mülkiyet Belgesi (Tapu, Kira sözleşmesi vs.)
• Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
TARIMSAL ÜRETİM ve SULAMA PROJELERİ HİBE DESTEK ORANI ve ÜST LİMİTİ
Uygulamalar sonucunda fiilen gerçekleşen hibeye esas proje tutarının KDV hariç kısmının % 70
(yüzde yetmiş)’ne hibe yoluyla destek verilir. Verilecek hibe tutarı üst limiti 84.000 TL’dir.
Başvurular proje sahibi veya kanuni vekili tarafından Diyarbakır Batman Siirt Kalkınma Projesi’nin
Batman Proje Ofisine yapılacaktır.
Batman DBSKP Proje Ofisi Adresi:
İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü
Belde Mah. Fen Lisesi Karşısı
BATMAN
Telefon: (0488) 221 13 13 / Dahili: 142 - 152
Çilek Sektörü Hibe Duyurusu İçin Kullanılacak Başvuru Dökümanları ;
Tarımsal Üretim Projeleri Başvuru Formu
Tarımsal Üretim Projeleri Örnek Başvuru Formu
6
Download

Detaylı bilgi için tıklayınız. - Batman İl Gıda Tarım ve Hayvancılık