TUBİTAK destekli Araştırma Projesi: Deniz Dip Tarama
Uygulamaları ve Tarama Malzemesinin Çevresel Yönetimi (Dredging
Applications and Environmental Management of Dredge Material)
Liman, marina ve dere ağızları gibi kıyı alanlarında zaman içerisinde biriken sediment
tabakasının taranarak, toksik özellik taşımayan katı malzemenin (sediment) belirlenen
karasal/denizel alanlara boşaltılması gerekmektedir. Bu işlemlerin hangi kriterlere ve
yöntemlere göre yapılması ve yönetilmesi gerektiğinin, pilot bölge uygulamalarıyla bilimsel
esaslara dayalı olarak ortaya konulması ve dip tarama ve boşaltım esasları yönetmelik
taslağının (ulusal kriterlerin) Çevre Bakanlığı için hazırlanması projenin temel amacıdır.
Taslak hazırlamada AB kriterleri de dikkate alınacaktır. Ayrıca boşaltım alanlarındaki
potansiyel etkileri belirlemek için izleme stratejileri oluşturulacaktır. Bu kapsamda potansiyel
tarama ve boşaltım bölgelerinde yeni kirlilik ölçümleri, su ve sedimanda kimyasal analizler
(sedimanda organik ve metal kirleticileri, jeolojik özellikleri) yapılacaktır.
(Dredging of the excess sediments accumulated in time at locations like ports, harbors,
marinas and river mouths might be required. Dumping of these dredged materials with nontoxic properties might still create environmental problems in dumping areas. Therefore, there
is a need for the determination of according to which criteria and methods the dredged
material (sediment) from the coastal regions will be managed and disposed at dumping sites
based on the scientific facts. The aim of the present project is to determine the national
criteria for the disposal/dumping of the dredged materials in the sea, considering the criteria
used by EU. In addition, potential impacts of dredged materials will be investigated by jeochemical (heavy metals and organic pollutants) analysis of dredged sediments and basic
properties of water column at selected pilot sites along the coastal zones. Present and old
results will be evaluated to determine contamination levels of sediments and background
properties of potential dumping sites in order to provide the sustainable management of the
dredge materials).
Proje kapsamında Y. Lisans tezi yapacak 2 öğrenciye TUBITAK burs desteği (12-24 ay
sureli) verilecektir.
Download

TUBİTAK destekli Araştırma Projesi: Deniz Dip Tarama