DESTEK HİZMETLERİ ŞUBE
MÜDÜRLÜĞÜ
TARİH: 14.02.2014
YGG DÖNEMİ: 2013
İÇERİK
Kalite Hedefleri ve Faaliyet Planları (SPİK)
İç Denetim Sonuçları
Dış Denetim Sonuçları
Müşteri Memnuniyet Anketleri
Açılan DÖF’ler ve Sonuçları
Tedarikçi Performansları
Müşteri Şikayet,Öneri ve Talepleri
Eğitim Planlama ve Yeterlilikler
İş güvenliği
İyileştirme Önerileri
1-Cam Temizleme Planına Uyum
Oran
7.1.2.
100
=100
2-İlaçlama Planına Uyum Oranı
7.1.2.
100
=100
3-İç Müşteri Memnuniyeti
Yüzdesi
servis=%73.4
6.4.14./7.1.
temizlik=%72.
2./5.6.1.
4
7.1.1.
7
5
5-KYS Dış Denetimi Uygunsuzluk
Sayısı
7.1.1.
YAPILMADI
=0
6-İş kazası sayısı
7.9.1.
0
=0
7-İç denetim uygunsuzluk sayısı
7.1.2.
YAPILMADI
=0
8-Düzeltici Faaliyetlerin
Zamanında Kapatılma Oranı
7.1.2.
100
%=100
8
TOPLAM HEDEF SAYISI
TUTAN HEDEF SAYISI
6
TUTAN HEDEF SAYISI
TUTMAYAN HEDEF SAYISI
2
TUTMAYAN HEDEF SAYISI
75%
ORTALAMA PERFORMANS
SONUÇ
iyileştirilmeli
SEMBOL
(Form No:FR-588; Revizyon Tarihi:01.11.2013; Revizyon No:00)
Aralık
Kasım
Ekim
Eylül
Ağustos
Temmuz
Haziran
Mayıs
Nisan
2014 GENEL SONUÇ
TOPLAM HEDEF SAYISI
ORTALAMA PERFORMANS
Başarı
%
DÖF
No
≥75
4-KYS İç Denetimi Uygunsuzluk
Sayısı
2013 GENEL SONUÇ
Mart
İlişkili
Olduğu
2013
2014 Hedef
Stratejik Gerçekleşen
Plan No
Şubat
Performans Kriteri
2014 GERÇEKLEŞEN GÖSTERGELERİ
Dok.No:
İK-016
Ocak
:Destek Hizmetleri Şube
Müdürlüğü
SÜREÇ ADI
Toplam
SÜREÇ PERFORMANS İZLEME KARNESİ (SPİK)
SONUÇ
SEMBOL
SEMBOLLERİN ANLAMLARI
Mükemmel
100-90
Başarılı
89-80
İyileştirilmeli
79-60
Başarısız
59-0
HEDEF PERFORMANSLARI
9
8
7
6
5
Seri 1
4
Seri 2
3
Seri 3
2
1
0
Toplam Hedef
Gerçekleşen Hedef
Zekai
KARAC A
İG,EK
İbrahim
SOYLU
İG,EK
İbrahim
SOYLU
İG,EK
1.2.Vinç kurulumuna ihtiyaç duyulmadan aylık periyodik cam
silme işlemlerinin gerçekleştirilmesi.
1
1.3.Destek hizmetleri saha sorumluları tarafından camların
kontrolünün gerçekleştirilmesi.
1
1.4. Şartnameye uygun silme işleminin gerçekleştirilmediği
durumlarda faaliyetin tekrarlanması.
1
2.1 Eğitim öğretim dönemleri dışında yılda üç defa rutin
ilaçlama faaliyetinin gerçekleştirilmesi.
1
2.2. Şartnameye uygun ilaçlama işleminin
gerçekleştirilmediği durumlarda faaliyetin tekrarlanması.
2
2.3. İlaçlama ihtiyacı duyulan birimlerin iş istek formu
doldurması
2
3.1 Yılda iki defa temizlik ve servis olmak üzere iki anket
yapılması.
3
3.2. Anket sonuçlarının analizi ve değerlendirilmesi.
3
4.1.Uygunsuzluklar için düzeltici ve önleyici faaliyetlerin
açılması.
4
4.2. Açılan düzeltici ve önleyici faaliyetlerin kapatılması.
4
5.1.Birim faaliyetlerinin standart maddelere uygunluğunun
periyodik olarak kontrol edilmesi.
5
6.1. Ofis çalışama ortam ve koşullarının değerlendirilmesi
6
7.1.Birim faaliyetlerinin standart maddelere uygunluğunun
periyodik olarak kontrol edilmesi.
8.1.Birime açılan DÖF'lerin incelenmesi.
8
8.2.Uygunsuzluğun giderilmesi için termin belirlenmesi
8.3. Uygunsuzluğun belirlenen termin süresi içinde
giderilmesi
KAYNAK TANIMLAMALARI
İG:İşgücü
7
Yayın Tarihi
8
8
E rs in
D A L KI Ç
İG,EK
Zekai
KARAC A
İG,EK
İbrahim
SOYLU
İG,EK
E rs in
D A L KI Ç
İ zzet
D E M İ RC İ
İ zzet
D E M İ RC İ
M us tafa
AYAN
M us tafa
AYAN
İ zzet
D E M İ RC İ
İ zzet
D E M İ RC İ
İ zzet
D E M İ RC İ
M us tafa
AYAN
M us tafa
AYAN
M us tafa
AYAN
İG,EK
Ç aliş anların
imza lis tes i
Ç aliş anların
imza lis tes i
Ç aliş anların
imza lis tes i
Ç aliş anların
imza lis tes i
Ç aliş anların
imza lis tes i
Ç aliş anların
imza lis tes i
İ ş is tek formu
2014
Termin
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
Kaynak
1
1.1.Hava şartlarına göre yılda üç defa genellikle hafta sonları
cam silme işlemleri için vinçlerin kurulması.
Takip
Göstergesi
Sorumlu
FAALİYETİN ADI
İlgili
Olduğu
Hedef No
KALİTE FAALİYET PLANI
P
X
G
X
P
X
X
X
G
X
X
X
P
X
X
X
G
X
X
X
X
P
X
A nketler
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
G
P
X
G
X
X
X
P
X
X
X
G
P
X
G
KT
X
X
X
X
P
G
İG,TK
A nket s onuç ları
X
P
G
İG
İG
D Ö F Formu
D Ö F Formu
İG,KT,EK, İ ç D enetim Soru
L is tes i
TK
EK
Kontrol lis tes i
İG,KT,EK, İ ç D enetim Soru
L is tes i
TK
KT
KT
KT
Yayın No
D Ö F Formu
D Ö F Formu
D Ö F Formu
Değ.Tarihi
P
X
X
G
X
X
X
X
X
P
X
X
G
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
P
G
P
X
G
X
P
X
X
G
P
X
X
X
G
X
X
X
P
X
G
X
P
X
G
X
Değ.No
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Hazırlayan
Onay
Kalite Sistem Onayı
İÇ VE DIŞ DENETİM SONUÇLARI
8
7
6
5
4
3
2
1
0
Seri 1
Seri 2
İç Denetim Dış Denetim
Uygunsuzluk Uygunsuzluk
Sayısı
Sayısı
MÜŞTERİ MEMNUNİYETLERİ
Servis
80
70
60
50
40
30
20
10
0
Servis
Bir Önceki Dönem Mevcut Dönem
Müşteri
Müşteri
Memnuniyeti
Memnuniyeti
MÜŞTERİ MEMNUNİYETLERİ
Temizlik
80
70
60
50
40
30
20
10
0
Temizlik
Bir Önceki Dönem Mevcut Dönem
Müşteri
Müşteri
Memnuniyeti
Memnuniyeti
MÜŞTERİ ŞİKAYET ÖNERİ VE TALEPLERİ
Aralık
140
120
100
80
60
40
20
0
Aralık
AÇILAN DÖFLER VE SONUÇLARI
Düzeltici ve Önleyici Faaliyet
Prosedürüne göre 2013 yılı müşteri
şikayetleri için DÖF açılmamıştır.
TEDARİKÇİ PERFORMANSI
73,6
73,4
73,2
73
72,8
Performans Puanı 1
72,6
Performans Puanı 2
72,4
72,2
72
71,8
Efsane Ltd. Astur Ltd.
Şirketi
Şirketi
İYİLEŞTİRME ÖNERİLERİ
- Destek Hizmetleri Şube Müdürlüğüne tahsis edilen ofis yaklaşık
50 m2 ve toplamda çalışan kişi sayısı 11 kişi dolayısıyla ofis
yetersiz. Bu durum çalışma performansını olumsuz yönde
etkiliyor.
- Personel sayısı yetersiz durumdadır. Belirli sayıda personele
ihtiyaç vardır.
Download

PowerPoint Sunusu - Destek Hizmetleri