Derneğin adı “İKBAL İŞ HAYATINI GELİŞTİRME DERNEĞİ” dir.
Derneğin kısa adı “ikbalder” dir.
Merkezi : İSTANBUL’dur.
Derneğin şubesi yoktur.
Derneğin amblemi ve teknik özellikleri aşağıdaki gibidir:
Derneğin amblemi, beyaz zemin üzerine üst satırda kırmızı renkli karakterlerle kısa adı “İKBALDER”, alt
satırda beyaz zemin üzerine lacivert renkli karakterlerle derneğin açık adı olan “İKBAL İŞ HAYATINI
GELİŞTİRME DERNEĞİ” ve her iki satırın sol baş tarafını kapsayacak şekilde havada el çakıştırmaya çalışan
kırmızı ve lacivert renkli karakterlerle resmedilen iki insan figürü olarak gösterilmiştir.
Derneğin Amacı ve Bu Amacı Gerçekleştirmek İçin, Dernekçe Sürdürülecek Çalışma Konuları
ve Çalışma Biçimleri İle Faaliyet Alanı;
Madde 2:
DERNEĞİN AMACI
Dernek; Ülkemizi ve toplumumuzu Atatürk’ün belirtmiş olduğu uygar milletler seviyesine ulaştırmak
amacıyla, T.C. Anayasası, ilgili kanun ve yönetmeliklerle belirlenen, Türkiye Cumhuriyeti’nin taraf ve üye
devlet olarak bağlı olduğu uluslararası sözleşme ve şartlardan doğan hak ve yetkilere dayanarak, Kamu,-Yerel
Yönetimler ve Özel kuruluşlarda çalışan Amir, Memur, Emekli, İşçi, Mühendis,Yönetici,Teknik
Eleman,Büro-Hizmet- Sağlık Personeli , Spor-Sanat-Basın-Yayın Elemanları ve benzeri mesleklerde çalışan
kişilerin, iş ve meslek adaylarının , Emeklilerin yararına olacak her türlü sosyal, kültürel, ekonomik faaliyette
bulunmak amacıyla kurulmuştur.
Dernek amaçlarını gerçekleştirirken dayandığı temel ilkeler ise;
a) Çalışma barışının sağlanması ve sürdürülmesi için başta Atatürk ilkeleri olmak üzere, Devletin ülkesi
ve milleti ile bölünmez bütünlüğünün, milli egemenliğin, cumhuriyetin, kültürel ve ahlaki
değerlerimizin, milli güvenliğin, kamu düzeninin ve kamu yararının korunması temel ilkelerine sadık
kalarak demokratik esaslar dâhilinde faaliyet göstermek,
b) Hür teşebbüs ve serbest piyasa ekonomisi anlayışı, evrensel İnsan hakları, çoğulcu ve özgürlükçü
demokrasi kuralları, milli, demokratik, laik ve sosyal hukuk devleti anlayışı çerçevesinde, çalışanların
hak ve menfaatlerini evrensel demokrasi ilkelerine, onaylanmış uluslararası sözleşmelere ve tam
üyelik için başvurduğumuz Avrupa Birliği standartlarında korumak ve geliştirmek
DERNEĞİN ÇALIŞMA ALANI
T.C Ülke kalkınmasında yer alan;
1) Özel teşebbüslerce kurulan ve işletilen tüm sektörlerde çalışan yönetici, mühendis, teknik elemanlar ve
işçiler,
2) Serbest veya kendi işyerinde çalışan, yönetici, mühendis ve teknik elemanlar,
3) Devletin veya diğer kamu tüzel kişilerin yürütmekle görevli oldukları kamu hizmetlerinin görüldüğü
tüm işkollarında çalışan yönetici, memur, mühendis, teknik elemanlar ve işçiler
4) Genel, katma ve özel bütçeli idareler, il özel idareleri ve belediyeler ile bunlara bağlı kuruluşlarda kamu
iktisadi teşebbüslerinde çalışan yönetici, memur, mühendis, teknik elemanlar ve işçiler,
5) Özel kanunlarla veya özel kanunların verdiği yetkiye dayanarak kurulan banka ve teşekküller ile bunlara
bağlı kuruluşlarda ve diğer kamu kurum veya kuruluşlarında çalışan yönetici, memur, mühendis, teknik
elemanlar ve işçilerin
6) Özel ve kamu tüzel kişilerince işletilen Sağlık tesislerinde, Spor kulüplerinde, Eğitim-Kültür-SanatTurizm alanlarında çalışan memur, işçi, hizmetli, hemşire teknik personeli, sağlık elemanları ve işçiler,
7) Tüm işkollarında çalışanlardan özürlü ve engelliler ile kamu ve özel kurumlardan emekli olanlar,
8) Üniversite ve Yüksek Okullarda, Enstitülerde, Meslek Okullarında, Örgün ve Yaygın Eğitim-Öğretim
Kuruluşlarında mühendislik ve meslek kulüplerinde yer alan, mesleki eğitim almak isteyen, meslek
sahibi olmak isteyen, Kamu Personeli Sınavlarına hazırlanan, ara eleman –çıraklık programlarına
katılan, ulusal mesleki sertifika almak isteyen öğrenciler ve mezunlar,
9) Derneğin amaçlarına uygun sektörlerde faaliyet gösteren tüzel kişilikler, şirketler, kooperatifler, iktisadi
ve ticari işletmeler,
Yukarıdaki zikredilmeyen ana faaliyet alanları, sektör, meslek, kurum, kuruluşlar ve konumlar dışında,
çalışan kesime yönelik, benzeri veya farklı işkollarında ve konumlarda çalışan tüm Yönetici, Memur, İşçi ,
Mühendis,Teknik Eleman, Büro-Hizmet personeli derneğe üye olabilir.
DERNEĞİN ÇALIŞMA KONULARI
1) Sanayi-Üniversite/Meslek Okulları-Sivil Toplum Kuruluşları işbirliği ile çalışan kesimin, iş ve meslek
adaylarının aralarında sosyal, kültürel, sektörel ve mesleki yardımlaşmayı ve güç birliğini sağlamak.
2) Üyeler arasında ortak ve güçlü koordinasyonlar oluşturarak, toplumsal sosyal sorumluluk bilinciyle, AB
standartlarında ülkemizde istihdamı artırmak üzere, kamu kurumlarına ve özelsektörlere kaliteli-yetişmiş
eleman hazırlayarak, işsizliği azaltıcı,istihdamı artırıcı, çalışanların verimliliğini ve kariyerlerini
yükseltici, sosyal ve ekonomik problemleri giderici her türlü etkinlikleri ortak kazanç haline getirerek
Türkiye’nin dünyada küresel rekabet gücünü artırmak.
3) Evrensel İnsan hakları ve İLO standartlarıyla belirlenen, AB ve uluslar arası sözleşmelerle teyit edilen
T.C. yasaları, ilgili bakanlık ve kurumların yasa ve yönetmelikleriyle öngörülen iş ve çalışma kültürünü,
önce üyelerimize ve çalışan kesime dolayısı ile tüm topluma yaymak.
4) Mesleki, Sektörel, teknolojik ve sosyal alanlardaki yenilikler ışığında, çalışanların kişisel ve mesleki
gelişimlerine katkıda bulunmak, verimli çalışma kültürünü, iş ahlakını ve iş etiğini benimsetmek.
Üyelerin çalışma yaşamında ortak ekonomik, sosyal, hukuki, kültürel ve demokratik hak ve menfaatlerini
adalet ve eşitlik ilkelerine göre korumak ve geliştirmek için gerekli aktivitelerde bulunmak.
5) Kadın haklarını savunmayı bir görev bilip, iş dünyasında ve toplumda, çalışan kadının en onurlu konumda
olmasına çalışmak.
6) Ülkemizde çalışan kesimleri ve işverenleri temsil eden sosyal taraflarla, sendika–DernekKonferderasyon-birlik–oda-vakıf ve diğer meslek teşkilatları ve uluslararası kuruluşlarla dayanışma
içerisinde, ulusal ve küresel “sosyal barış”a katkı sağlamak amacıyla ortak konsessüsler, diyaloglar ve
işbirlikleri geliştirmek.
7) Türkiye de mevcut sektörleri ve çalışan kesimleri temsil eden sosyal taraflar ve ilgili bakanlık, resmi
kurum ve kuruluşlarla işbirliği içerisinde AB İstihdam Stratejisi ile uyumlu “İstihdamı Geliştirici,
Verimliliği Artırıcı, İşsizliği Azaltıcı, İş etiğini yükseltici, Çalışanların Sosyal Haklarının yerine
getirilmesine katkı sağlayıcı Stratejiler” belirleyerek uygulamaya koyma.
8) Teknolojik yeniliklerle donatılan sanayileşmeyi temel hedef alarak; ülke kalkınmasında yer alan
sektörlerin, çalışma ve hizmetlerin gelişmesini ve çağdaş düzeye ulaşmasını desteklemek,
9) Devlet-Millet-Çalışan Kesimler-İşverenler bütünleşmesini temin etmek için, işbirliği içerisinde sosyal
adalet, sosyal güvenlik, sosyal barış ve kalkınma standartlarımızı yükseltmek için çözüm önerileri
geliştirmek,
10) Derneğe Üye kuruluşlarımızın ekonomik ve sosyal hak ve menfaatlerini mevzuat çerçevesinde korumak
ve geliştirmek; ekonomik ve sosyal alanda karşılaştıkları temel sorunların giderilmesi ve ihtiyaçların
karşılanması amacıyla ilgili kurumlar nezdinde sürekli girişim ve etkilerde bulunmak,
11) İşveren ve çalışanlar arasında dengeli ve olumlu ilişkiler kurmak suretiyle çalışma barışının korunmasına
yardımcı olmak ve endüstri ilişkilerinin güçlü, dengeli ve barışçı anlayışla yürütülebilmesinde sosyal
taraflar arasında diyalog ve uzlaşma kurulmasına çalışmak,
12) Sanayileşme ve rekabet gücünün artırılması, nitelikli işgücü ve ara eleman açığının kapatılması
bakımından mesleki ve teknik eğitime gereken önemi vermek,
13) Üretim ve istihdam artışlarını; tasarruf ve yatırımları özendirecek başarılı kalkınma politikalarını, adaletli
bir vergi sistemini ve sosyal güvenlik reformunu savunmak,
14) Ulusal çıkarlarımız, açısından, üretimde verimlilik, teknolojide yenilik ve ekonomide verimli büyümeyi
hedefleyen özelleştirmelerde çalışan kesimin mağduriyetini engellemek,
15) Türkiye'nin AB'ye üyeliği sürecinde çalışan kesime, iş ve meslek adaylarına, emeklilere ve diğer sosyal
taraflara düşen görevleri yerine getirmek, bu kesimlerin hakkını savunmak,
16) Sanayi politikası ile uyumlu bir çevre politikası izlemek ve gelecek kuşaklara temiz ve kalkınmış bir ülke
bırakmak için gerekli faaliyetleri sürdürmek,
17) İş yaşamında, çalışma ortamlarında, devlet kademelerinde kişisel-kurumsal ve toplumsal sorumluluk
bilinciyle, etik kurallarını ve iyi insan meziyetlerini esas alarak, ahlakın, dürüstlüğün, doğruluğun,
kardeşliğin, yardımseverliğin kısacası bütün güzel meziyetlerin çalışan kesimce benimsenmesine katkı
sağlamak,
18) Üye Kişilerle birlikte;
a) Global değişime ayak uydurmak,
b) Sürdürülebilir gelişmeye katkıda bulunmak,
c) İnsanların sağlıklı ve güven içinde yaşayabilecekleri bir çevre oluşturmak,
d) Kullanıcıya dost teknolojik gelişmeyi desteklemek,
e) Yaşam kalitesini arttırmak,
f) Yaşamsal kaynakların etkili yönetimini sağlamak,
g) Bilgi toplumu oluşturmak,
19) İnsanlığın evrensel kültür mirasına sahip çıkılırken, ülkemizin ve tarihimizin kültür zenginliğinin ve yerel
kaynaklarının korunmasına ve geliştirilmesine çaba göstermek,
20) Üretimin ve yönetimin her safhasında “Önce İnsan” prensibi ve sosyal sorumluluk bilinciyle özel, kamu
ve yerel yönetimlerce işletilen işyerlerinde;
a) İLO ilkeleri, çalışma kanunları ve diğer yükümlülüklere uyumlu çalışılmasını,
b) Zorla veya gönülsüz işçi çalıştırılmamasını,
c) Çocukların çalıştırılmayıp öncelikle eğitim alması gerektiğini,
d) İşyerlerinde taciz ve kötü muamelelerin önlenmesini,
e) Ücretlerin ve diğer hakların tam zamanında ve en adil şekilde ödenmesini,
f) Kanuni çalışma saatlerine uygun ve fazla mesaide gönüllülük esasına uymayı,
g) Ayrımcılığın önlenmesini,
h) İş sağlığı ve güvenliğini,
i)
Çevre kirlenmesini önlemeyi,
j) Sosyal taraf olarak nitelendirilen işçi, işveren ve toplumda yer alan diğer organizasyonlar arasında
uzlaşma sağlanarak, sosyal diyalog içerisinde barışçıl bir endüstri ilişki sisteminin oluşturulmasına
katkı sağlamak.
21) Dil, din, renk, ırk, cinsiyet, aile, mezhep ve siyasi fark gözetmeksizin kendi değerini, sosyal
sorumluluklarını, manevi mesuliyetini ve toplum hayatındaki görevlerini bilen çalışan kesim meydana
getirmek için hızlı ve güçlü teşkilatlanma yolunda çaba göstermek,
22) Dernek üyesi derneklerin ve bağlı kuruluşların, mensubu olduğu çalışan kesimin ve kişilerin muhatap
olduğu veya faaliyet gösterdiği ilgili kamu ve özel kuruluşlarda, üyelerin çalıştıkları işyerlerinde doğacak
ihtilaflarında, ortak hak ve menfaatlerin izlenmesinde veya hukuki yardım gerekliliğinin ortaya çıkması
durumunda, üyelerini veya mirasçılarını her düzeyde ve derecedeki yönetim ve yargı organları önünde
temsil etmek veya ettirmek,
Üniversite-Sanayi-Sivil Toplum Kuruluşları işbirliğini geliştirmek amacıyla Üniversiteler, Yüksek
Okullar, Enstitüler ve Meslek Okullarındaki öğrencileri, ekonomimizin ve kalkınmamızın temel sektörlerine
ve mesleklerine yönlendirmek, bilgilendirmek ve desteklemek amacıyla meslek kolları, kulüpler, çalışma
grupları oluşturmak ve sosyal etkinliklerde bulunmak.
Bu Amacı Gerçekleştirmek İçin Dernekçe Sürdürülecek Çalışma Konuları Ve Çalışma Biçimleri:
DERNEĞİN FAALİYETLERİ
Mevzuat çerçevesince ilgili kurumlardan izin alması veya işbirliği halinde amaç doğrultusunda aşağıdaki
faaliyetleri yürütmeye çalışır.
1) Resmi ve Özel sektör kuruluşları ile işçi, işveren ve kamu görevlilerinin üye olduğu sendika ve
Konfederasyonlar ile mesleki odalar, borsalar, birlikler ve ilgili sivil toplum kuruluşları ile işbirliği
içerisinde ortak projeler geliştirmek,
2) Çalışma mevzuatı ile sosyal ve ekonomik konularda araştırmalar yapar ya da yaptırır,
3) Çalışma hayatı ve sanayi ile ilgili kanun, tüzük ve yönetmeliklerin hazırlanmasında veya
değiştirilmesinde çalışan kesimin görüşlerini hazırlar ve her kademede savunmasını yapar.
4) Mevzuat hükümleri çerçevesinde, amacı ile ilgili ulusal ve uluslararası kuruluşlara üye olur, bunların
toplantılarına katılır, kanunlar ve uluslararası antlaşma hükümlerine göre toplanan kurullara temsilci seçer
ve gönderir.
5) Üye kuruluşların ve mensuplarının uyacakları genel ilkeleri belirler ve ilan eder.
6) İŞKUR, MEB, Meslek Okulları, Örgün ve Yaygın Eğitim Kurumları, Halk Eğitim Merkezleri ve
Belediyelerle v.b kurum ve kuruluşlarla işbirliği içerisinde eğitimler, seminerler ve kurslar düzenlemek.
7) İstihdam konusunda ileriye dönük ulusal ve uluslararası projeler hazırlayarak, gelecekte oluşacak altın
mesleklerin belirlenmesi ve adaylara uyum eğitimleri yapılması,
8) En fazla ihtiyaç duyulan mesleklere gerekli olan işgücünün mobiliz edilmesi ve adayların seviyesine göre
gerekli mesleki eğitim ve yaşam boyu eğitim süreçlerini geliştirme, eğitimlerin planlı olarak verilmesini
sağlamak,
9) AB standartlarında öngörülen mesleki eğitim ve ara kademe mesleklere yönelik iyileştirici ve geliştirici
eğitim programları ve projeleri hazırlamak, Ulusal Meslek Standartlarını sertifikalandırmada aktif görev
almak, akredite kuruluş olmak.
10) Kadınlara yönelik mesleki eğitim ve aktif istihdam tedbirleri uygulanarak kadınların işgücüne katılımını
ve verimliliğini artırmaya yönelik programlar ve projeler geliştirme.
11) İşsizlere işgücü piyasasında geçerliliği olan mesleklerin kazandırılması ve işsizlik riski yüksek olan
bireylerin mesleki becerilerinin geliştirilmesini sağlama
12) AB ülkelerinde olduğu gibi dezavantajlı grupların ( kadınlar, genç işsizler, uzun süreli işsizler, özürlüler,
eski hükümlüler vb) istihdamı ve haklarının korunması için özen göstermek.
13) Eğer tedbirler alınmazsa çözülecek işgücünün eğitilerek alternatif alanlarda istihdam edilmesini sağlamak
için sorumluluk üstlenecek, ilgili kurumlar, sosyal taraflar ve sivil toplum kuruluşlarının yer aldığı ortak
mekanizmalar oluşturulmasına çalışmak.
14) Yurt dışında yaşayan, eğitim gören ve çalışan Türk vatandaşlarımızın sorunlarına çözüm üretmek,
ülkemizden yurt dışına eğitim ve çalışmak için gidecek vatandaşlarımızın isteklerine uygun desteklerde
bulunur.
15) 4904 sayılı Türkiye İş Kurumu Kanunu çerçevesinde gerekli izni almak kaydıyla, Yurt içi ve Yurt dışında
iş ve işçi bulma, iş arayanlara ve eleman talep eden kurum ve kuruluşlara aracılık ve danışmanlık
hizmetleri vermek, eğitim, danışmanlık, projelendirme ve organizeli çalışmalarda bulunmak amacıyla;
özel istihdam büroları, insan kaynakları hizmetleri, aracılık, yerleştirme, eğitim ve danışmanlık hizmetleri
verecek Özel İstihdam büroları ve birimler kurar.
16) Ülkemizdeki çalışanlara–istihdama-issizliğe-verimliliğe-kaliteye ve diğer toplumsal, sosyal, kültürel,
çevre konularında problemleri tesbit eder ve bunların çözümü için projeler hazırlar.
17) Talep eden kamu,yerel kurum yöneticileriyle ve şirketlerde işveren ve yöneticilerle işbirliği içerisinde
işyerlerine ve kurumlara yönelik aşağıdaki hizmetleri verir;
a) Ülke, toplum, meslek ve sektör çıkarları doğrultusunda ilgili işyeri ve kurumda çalışan işçi, mühendis
ve diğer teknik elemanların işyerinde verimliliğinin geliştirilmesi, işyerindeki üretim sürecinin ve iş
programlarının mesleğin ve çağdaş bilimin gereklerine uygun olarak geliştirilmesine çalışır,
b) İşyerlerinde çalışan kişilerin performansını yükseltici, çalışanlar arasında birlik ve bütünlüğün
desteklenmesi ve işçi-işveren-yönetici işbirliğinin ve uyumluluğun geliştirlimesi amacıyla eğitim,
danışmanlık ve diğer etkinliklerde bulunur,
c) Devletin veya diğer kamu tüzel kişilerin yürütmekle görevli oldukları kamu hizmetlerinin görüldüğü
genel, katma ve özel bütçeli idareler, il özel idareleri ve belediyeler ile bunlara bağlı kuruluşlarda
kamu iktisadi teşebbüslerinde, özel kanunlarla veya özel kanunların verdiği yetkiye dayanarak
kurulan banka ve teşekküller ile bunlara bağlı kuruluşlarda ve diğer kamu kurum veya kuruluşlarında
çalışan memurların çalışma barışının sağlanması ve sürdürülmesi için başta Atatürk ilkeleri olmak
üzere, devletin ülkesi ve milleti ile bölünmez bütünlüğünün, milli egemenliğin, cumhuriyetin, kültürel
değerlerimizin, iş etiğinin, kamu düzeninin ve kamu yararının korunması temel ilkelerine sadık
kalarak Demokratik esaslar dâhilinde ilgili kurumda eğitim,danışmanlık ve diğer etkinliklerde
bulunur.
d) Firmalara ve kurumlara sektörel taban da piyasa, ürün ve müşteri araştırmaları yapmak firma adına
görüşmelerde bulunmak ve raporlar hazırlamak. Firmaların ulusal ve uluslararası teşviklerden ABTUBİTAK –TEYDEP –KOSGEB fon desteklerinden, vergi, gümrük ve teşvik muafiyetlerinden
yararlanması için gerekli danışmanlık hizmetleri verir, projeler hazırlar
e) Yurt içi ve yurt dışında sınai, teknik ve teknolojik, finansal ve hizmet sektörleri ile ilgili ithalat ve
ihracat pazarlama, barter çalışmaları, uluslararası franchising ve bayiler sistemi kurma, fizibilite
etütleri yapmak ve projeler hazırlamak ve danışmanlık yapmak
f) Yurt içi ve Yurt dışı uzman kuruluşlarla birlikte ARGE-ÜRGE projeleri ve programları yürütür
girişimcilere ve firmalara ortak yatırımlar yapmaya yönelik sermaye ve şirket birlikteliği sağlama,
güçlü ve yeni organizasyonlar kurma hususunda güç birlikleri oluşturmalarını destekleyici hizmetler
vermek.
g) Şirketlere ve kurumlara eleman temin etmek, elemanları yetiştirme, işe yerleştirme, elemanların
kariyer ve performanslarını geliştirmeye yönelik eğitim çalışmalarında bulunur
h) Yurt dışındaki özel ya da kamusal dernek veya kuruluşların davetlerine ve taleplerine istinaden talep
eden kuruluşlara danışmanlık ve hizmet anlaşmaları yapar.
i)
Bu kuruluşlara İşyeri-kurum temsilcileri atamasında bulunur. Dernek adına İşyeri-kurum Temsilcilikleri
oluşturabilir.
18) İssizlere, yardıma muhtaç ve mağdur olmuş çalışanlara, çalışan kesimden (yurt içi ve yurt dışında ki Türk
vatandaşlarımızdan ) “görev şehidi” olanlara veya ailesine sahip çıkılması için, geride kalan çocukları,
dul, yetim ve düşkünleri himaye için ilgili yardım kuruluşlarıyla ve vakıflarla işbirliği yaparak, ayni ve
nakdi yardımlarda bulunur,
19) Üniversite, Meslek Yüksek Okulu, Enstitüler, Orta ve İlk Öğretim ile Meslek Okullarında okuyan ve
mezun olan öğrencilere ve meslek adaylarına yönelik;
a) Meslek eğitiminin ve öğrenciliğinin sorunlarını araştırıp, diğer ülkelerde uygulanan modellerden de
yararlanarak öneriler geliştirmek, geliştirilen önerilerin gerçekleştirilmesi için girişimlerde bulunmak,
bu konularda komisyonlar kurmak.
b) Öğrencilerin mesleki alanlarda bilimsel çalışmalar yapabilmesi için uygun koşulların oluşturulmasına
katkı sağlamak.
c) Üniversitelerin ve Meslek okullarının mesleki eğitim sorunlarına yönelik politikalar oluşturmak.
Üniversitelerin, çağdaş, demokratik, bilimsel kurumlar olmasına katkı sağlamak.
d) Mühendislik-mimarlık ve diğer mesleki branşlar da eğitim gören öğrencilerinin sosyal, kültürel,
sanatsal gereksinmelerinin karşılanmasına katkı sağlamak. Bunların sosyal, kültürel, sanatsal
ürünlerinin sunulmasına, yayılmasına çalışmak
e) Okullarda bilimsel-mesleksel-sanatsal-sportif ve sosyal kulüp çalışmalarına, destek olmak
f)
İlköğretim, Orta ve Yüksek Öğretim öğrenci ve mezunlarının Kamu Personeli Seçme Sınavına
hazırlanmalarına yönelik kurslar açar, ilgili kurumlarla işbirliği yapar, sınavı kazananlara danışmanlık ve
rehberlik hizmetleri verir,
20) Daha çok çalışan insanın, iş ve meslek adaylarının, emeklilerin, özürlülerin kişisel-sektörel-teknikmesleki-kültürel eğitim görmesine, sosyal ve kültürel etkinliklerde bulunmasına imkân sağlamak üzere;
a) Okuma salonları, kütüphaneler, kültür merkezleri, bilgi bankaları, arşiv ve dokümantasyon
merkezleri, müzeler vb. kurumlar tesis eder.
b) ticaret ve sanaayii sektörünün ihtiyaclarını karşılayacak mesleki kurslar ve sosyal eğitim uzmanı
yetiştirecek kurslar açar ve eğitimler düzenler, açılanlara katkı sağlar.
c) Çalışanlar,iş ve meslek adayları ve emekliler için dinlenme, eğlenme ve sosyal etkinlikler için
misafirhaneler, lokaller, internet kafeler, düğün ve toplantı salonları, tatil mekanları , oteller, moteller
huzurevleri vb.tesisler açar ve açılanlara destek sağlar
d) Ülke kalkınmasında yararlı olacak tüm sektörlere ve devlet kurumlarına kamu personeli alımına
yönelik , sanayii de ara eleman temin edecek organizasyonlar düzenler, kurslar açar, açılanlara katkı
sağlar.
e) Bilgisayar, daktilo, lisan, tezhip, minyatür, ebru, hat, müzik aletlerini öğrenme ve sanat icra etme,
konuşma, yazma ve hızlı okuma, tiyatro,sinema ,sportif faaliyetler ve el sanatları gibi alanlarda
kurslar düzenler. Kültür ve sanat faaliyetlerinde bulunur.
f) Konferans, seminer, kurs, açık oturum, forum, sempozyum, şenlikler, yarışmalar, anma , üstün hizmet
törenleri düzenler.
g) İşçi ve memur lokallerinde, fabrika bünyesinde, özel ve kamu işyerlerinde seminerler verir,
kütüphaneler ve sosyal enstitüler oluşturur.
h) Çalışanlar için yararlı sektörel, mesleki, kültürel, vb. basılı–görsel-online bültenler, dergi ve yayınları
hazırlar.
i)
Yazılı,görsel ve elektronik yayınlar yapar, web siteleri ve portallar açar, CD, DVD ve kasetler
hazırlar veya bu alandaki ilgili kuruluşlarla işbirliğine gider.
j)
Çalışanlar için üstün performans-verimlilik-başarı-ödül kıriterleri belirleyerek başarılı olanları
ödüllendirir.
k) Aile yapısını koruyup geliştirme çalışmaları yapar. Aileler arasındaki dayanışmayı sağlayıcı, sevgi,
saygı ve işbirliğini geliştirici programlar düzenler.
l)
Doğal ve tarihi çevreyi koruyucu çalışmalar yapar. Çevre bilincini geliştirici her türlü faaliyetlerde
bulunur. Ağaçlandırma ve erozyon kontrolü çalışmalarında bulunur. Hatıra ormanları, parklar,
bahçeler, arboretumlar tesis eder.
m) Fertlerin fiziki ve ruhi gelişmelerini mükemmel kılmak amacıyla sporla uğraşmalarını teşvik eder ve
bunu mümkün kılmak için spor tesisleri kurar.Ulusal ve uluslar arası spor kuruluşlarıyla işbirlikleri
yapar. Spor klüpleri kurar.
n) Muhtelif sosyal gruplar ve topluluklar arasında, sosyal diyaloğu ve işbirliğini geliştirmek ortak
projeler yapmak ve sosyal faaliyetleri yaygınlaştırmak için toplantılar, geziler, ziyaretler,
kermesler,şölenler, defileler tertip eder. Fertler, dernekler ve müesseseler arasındaki kırgınlık ve
muhalefetleri izale edici faaliyetlerde bulunur. Uzlaşmacı kurumlar ve kurullar oluşturur
o) Doğal afetler ve kazalara karşı gönüllü arama, kurtarma, yardım ekipleri kurmak, eğitmek ve
yönlendirmek, bu amaçla kurulu bulunan resmi ve özel ekiplerle işbirliği sağlamak.
p) Amacına uygun alanlarda tahsil ve araştırma bursları verir. İlmi araştırmalar yaptırabilir veya bu tür
araştırmalara ayni veya nakdi yardımda bulunabilir.
r) Bilimsel - sektörel ve mesleki alanlarda eğitim, yayın ve araştırma için proje ve çalışma
grupları kurar, komisyonlar oluşturur.
s) Çalışanların sağlığı için klinik-hastane ve psikolojik tedavi rehabilitasyon hizmetlerinden
yararlanmalarına destek olur,
t) Konusu ile ilgili uluslararası araştırma ve geliştirme çalışmaları yapmak
u) Kamuoyu piyasa araştırmaları yapmak anketler düzenlemek
v) Mevzuat çerçevesinde, Yurtiçinde ve yurt dışındaki uzman kuruluşlarla işbirliği içinde,
Eğitim ve öğretim alanında ilk ve orta dereceli okullar, etüt eğitim merkezleri, dershane, özel
Okul, enstitü, öğrenci yurtları, kreşler lisans kursları, meslek kursları, sürücü kursları,
sektörel, teknik ve ticari kurslar ve benzeri kurumlar açmak ve işletmek.
21) Faaliyetleri için kooparatifler, ticari ve iktisadi işletmeler kurabilir, işletebilir, ortak olabilir, yer kiralar,
kiraya verir, gayrimenkul bağışlarını kabul eder. Gayrimenkul tasarruf, ipotek dâhil olmak üzere her nevi
aval, irtifak, kira şuf’a gibi haklar iktisap, tesis, terkin ve fek edebilir.
22) Dernek bu amacını gerçekleştirmek için kendisiyle aynı veya benzer amaçları taşıyan yurt içi ve yurt
dışındaki diğer Derneklerle federasyon veya üst kuruluşlar kurabilir.Ortak projeler ve çalışmalar için
diğer Dernek ve Federasyonlarla veya benzer daha büyük yapılarla, uluslar arası kuruluşlarla platformlar,
sivil insiyatifler oluşturabilir.
23) Yurt içi ve yurt dışında faaliyet gösteren İşçi ve İşveren Sendikaları, Kamu Görevlileri Sendikaları ve
Federasyonlarla, Belediyeler, Meslek Odaları , Dernekler, Birlikler, Vakıflar ve Esnaf kuruluşları ile
işbirliklerini geliştirmek amacıyla;
a) Yabancı ülkelerdeki özel ya da kamusal Dernek, dernek veya kuruluşları Türkiye’ ye davet edebilir,
ya da yabancı Dernek, dernek veya kuruluşların davetlerine uyarak Dernek adına üye kuruluş
temsilcilerini, dernek üyesi olma hakkına sahip üçüncü kişileri, yönetim kurulu üyeleri tarafından
yetkili kılınmış kişileri yurtdışına gönderebilir.
b) Dernek aynı amaç ve çalışma konuları doğrultusunda yasal izinleri alması halinde amaçlarına uygun
yerli yabancı uluslararası kuruluşlarla ortak projeler geliştirebilir, işbirliği yapabilir. Amacı ile ilgisi
bulunan ve kanunlarla yasaklanmayan alanlarda, diğer Dernek veya vakıf, sendika ve benzeri sivil
toplum kuruluşlarıyla ortak bir amacı gerçekleştirmek için plâtformlar ve inisiyatifler oluşturabilir
c) İlgili İşkolları, meslek kuruluşları ile devlet personel mevzuatı gereği Dernek temsilini öngören çeşitli
kurullara temsilci gönderir.
24) Dernek bünyesinde İktisadi ticari işletmeler, şirketler açar. Açılacak iktisadi ticari işletmeler ve şirketler,
Dernek tüzüğünde belirtilen amaçlarını gerçekleştirmeye yönelik ihtiyaç duyulan gelir temini için
kanunların yasaklamadığı her türlü faaliyetlerde bulunur.
25) Amacına ulaşmak için marka, patent, know how, ihtira beratları, lisans ve teknik yardım gibi maddi fikri
sınai haklar alabilir veya ihdas edebilir bu haklar devredilebilirler.
26) Ulusal ve Uluslararası kurum ve kuruluşlara projeler teklif edebilir, edilen bu projeler için her türlü
harcamayı yapabilir. Projeler gerektiriyor ise proje için demirbaş alımı, kiralama hizmeti, personel alımı,
satın alma, kurslar düzenleme gibi faaliyetler düzenleyebilir.
27) Ulusal ve Uluslararası yardımlar düzenleyebilir,
28) Ulusal ve Uluslararası her türlü yarışmaya katılabilir. Yarışma sonucu alınabilecek ödül gibi nakdi ve
gayri nakdi menfaatleri bağış olarak kabul edebilir.
29) Ulusal ve Uluslararası tüm kurum, kuruluş ve müesseselerden para ve yardım kabul edebilir.
30) Üyeler arasındaki iletişimin sağlanması ve gelişmelerden haberdar edilmesi için periyodik bülten veya
dergiler çıkarır, mevcut yayınlarda ilan yoluyla tanıtım ve duyurularda bulunur.
Madde 3: Derneğe Üye Olma
Fiil ehliyetine sahip bulunan ve derneğin amaç ve ilkelerini benimseyerek bu doğrultuda çalışmayı kabul
eden ve Mevzuatın öngördüğü koşullarını taşıyan her gerçek ve tüzel kişi bu derneğe üye olma hakkına
sahiptir. Ancak, yabancı gerçek kişilerin üye olabilmesi için Türkiye’de yerleşme hakkına sahip olması da
gerekir. Onursal üyelik için bu koşul aranmaz.
Dernek başkanlığına yazılı olarak yapılacak üyelik başvurusu, dernek yönetim kurulunca en çok otuz
gün içinde üyeliğe kabul veya isteğin reddi şeklinde karara bağlanır ve sonuç yazıyla başvuru sahibine
bildirilir. Başvurusu kabul edilen üye, bu amaçla tutulacak deftere kaydedilir.
Derneğin asıl üyeleri, derneğin kurucuları ile müracaatları üzerine yönetim kurulunca üyeliğe kabul
edilen kişilerdir.
Derneğe maddi ve manevi bakımdan önemli destek sağlamış bulunanlar yönetim kurulu kararı ile
onursal üye olarak kabul edilebilir.
Fahri üyeler Genel kurul toplantılarına katılırlar ancak organlara seçilme ve oy kullanma hakları
yoktur. Fahri üyelerin aidat ödeme yükümlülükleri de yoktur.
Yönetim Kurulu fahri üyeliğin sona ermesine her zaman karar verebilir.
Fahri üyeler için ayrı bir üye kayıt defteri tutulur.
Madde 4: Üyelikten Ayrılma
Her üye yazılı olarak bildirmek kaydıyla, dernekten çıkma hakkına sahiptir.
Üyenin istifa dilekçesi yönetim kuruluna ulaştığı anda çıkış işlemleri sonuçlanmış sayılır. Üyelikten ayrılma,
üyenin derneğe olan birikmiş borçlarını sona erdirmez.
Madde 5: Üyelikten Çıkarılma
Dernek üyeliğinden çıkarılmayı gerektiren haller.
a)
Dernek tüzüğüne aykırı davranışlarda bulunmak,
b)
Verilen görevlerden sürekli kaçınmak,
c)
Yazılı ikazlara rağmen üyelik aidatını ödememek,
d)
Dernek organlarınca verilen kararlara uymamak.
e)
Üye olma şartlarını kaybetmiş olmak,
f)
Yukarıda sayılan durumlardan birinin tespiti halinde yönetim kurulu kararı ile üyelikten çıkarılır.
Dernekten çıkan veya çıkarılanlar, üye kayıt defterinden silinir ve dernek malvarlığında hak iddia edemez.
Dernek Organları
Madde 6:
Derneğin organları aşağıda gösterilmiştir.
1-Genel Kurul,
2-Yönetim Kurulu,
3-Denetim Kurulu,
Madde 7: Genel Kurul
Genel kurul, derneğin en yetkili karar organı olup; derneğe kayıtlı üyelerden oluşur.
Genel kurul;
1-Bu tüzükte belli edilen zamanda olağan,
2-Yönetim veya denetim kurulunun gerekli gördüğü hallerde veya dernek üyelerinden beşte birinin yazılı
isteği üzerine otuz gün içinde olağanüstü toplanır.
Olağan genel kurul, 2 yılda bir, Kasım ayı içerisinde, yönetim kurulunca belirlenecek gün yer ve saatte
toplanır.
Genel kurul toplantıya yönetim kurulunca çağrılır.
Yönetim kurulu, genel kurulu toplantıya çağırmazsa; üyelerden birinin başvurusu üzerine sulh hâkimi, üç
üyeyi genel kurulu toplantıya çağırmakla görevlendirir.
Çağrı Usulü
Yönetim kurulu, dernek tüzüğüne göre genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesini düzenler. Genel
kurula katılma hakkı bulunan üyeler, en az on beş gün önceden, toplantının günü, saati, yeri ve gündemi
derneğin internet sayfasında ilan edilmek, yazılı olarak bildirilmek, üyenin bildirdiği elektronik posta adresine
ya da iletişim numarasına mesaj gönderilmek veya mahalli yayın araçları kullanılmak suretiyle toplantıya
çağrılır. Bu çağrıda, çoğunluk sağlanamaması sebebiyle toplantı yapılamazsa, ikinci toplantının hangi gün,
saat ve yerde yapılacağı da belirtilir. İlk toplantı ile ikinci toplantı arasındaki süre yedi günden az, altmış
günden fazla olamaz.
Toplantı, çoğunluk sağlanamaması sebebinin dışında başka bir nedenle geri bırakılırsa, bu durum geri bırakma
sebepleri de belirtilmek suretiyle, ilk toplantı için yapılan çağrı usulüne uygun olarak üyelere duyurulur. İkinci
toplantının geri bırakma tarihinden itibaren en geç altı ay içinde yapılması zorunludur. Üyeler ikinci
toplantıya, birinci fıkrada belirtilen esaslara göre yeniden çağrılır.
Genel kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz.
Toplantı Usulü
Genel kurul, katılma hakkı bulunan üyelerin salt çoğunluğunun, tüzük değişikliği ve derneğin feshi hallerinde
ise üçte ikisinin katılımıyla toplanır; çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda
ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye
tam sayısının iki katından az olamaz.
Genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesi toplantı yerinde hazır bulundurulur. Toplantı yerine
girecek üyelerin resmi makamlarca verilmiş kimlik belgeleri, yönetim kurulu üyeleri veya yönetim kurulunca
görevlendirilecek görevliler tarafından kontrol edilir. Üyeler, yönetim kurulunca düzenlenen listedeki adları
karşısına imza koyarak toplantı yerine girerler.
Toplantı yeter sayısı sağlanmışsa durum bir tutanakla tespit edilir ve toplantı yönetim kurulu başkanı veya
görevlendireceği yönetim kurulu üyelerinden biri tarafından açılır. Toplantı yeter sayısı sağlanamaması
halinde de yönetim kurulunca bir tutanak düzenlenir.
Açılıştan sonra, toplantıyı yönetmek üzere bir başkan ve yeteri kadar başkan vekili ile yazman seçilerek divan
heyeti oluşturulur.
Dernek organlarının seçimi için yapılacak oylamalarda, oy kullanan üyelerin divan heyetine kimliklerini
göstermeleri ve hazırun listesindeki isimlerinin karşılarını imzalamaları zorunludur.
Toplantının yönetimi ve güvenliğinin sağlanması divan başkanına aittir.
Genel kurulda, yalnızca gündemde yer alan maddeler görüşülür. Ancak toplantıda hazır bulunan üyelerin onda
biri tarafından görüşülmesi yazılı olarak istenen konuların gündeme alınması zorunludur.
Genel kurulda her üyenin bir oy hakkı vardır; üye oyunu şahsen kullanmak zorundadır. Onursal üyeler genel
kurul toplantılarına katılabilir ancak oy kullanamazlar. Tüzel kişinin üye olması halinde, tüzel kişinin yönetim
kurulu başkanı veya temsille görevlendireceği kişi oy kullanır
Toplantıda görüşülen konular ve alınan kararlar bir tutanağa yazılır ve divan başkanı ile yazmanlar tarafından
birlikte imzalanır. Toplantı sonunda, tutanak ve diğer belgeler yönetim kurulu başkanına teslim edilir.
Yönetim kurulu başkanı bu belgelerin korunmasından ve yeni seçilen yönetim kuruluna yedi gün içinde teslim
etmekten sorumludur.
Genel Kurulun Oy kullanma ve Karar Alma Usul ve Şekilleri
Madde 8: Genel kurulda, aksine karar alınmamışsa, oylamalar açık olarak yapılır. Açık oylamada, genel kurul
başkanının belirteceği yöntem uygulanır.
Gizli oylama yapılacak olması durumunda ise, toplantı başkanı tarafından mühürlenmiş kâğıtlar veya oy
pusulaları üyeler tarafından gereği yapıldıktan sonra içi boş bir kaba atılır ve oy vermenin bitiminden sonra
açık dökümü yapılarak sonuç belirlenir.
Genel kurul kararları, toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğuyla alınır. Şu kadar ki, tüzük değişikliği ve
derneğin feshi kararları, ancak toplantıya katılan üyelerin üçte iki çoğunluğuyla alınabilir.
Toplantısız veya Çağrısız Alınan Kararlar
Bütün üyelerin bir araya gelmeksizin yazılı katılımıyla alınan kararlar ile dernek üyelerinin tamamının bu
tüzükte yazılı çağrı usulüne uymaksızın bir araya gelerek aldığı kararlar geçerlidir.
Bu şekilde karar
alınması olağan toplantı yerine geçmez.
Genel Kurulun Görev ve Yetkileri
Madde 9: Aşağıda yazılı hususlar genel kurulca görüşülüp karara bağlanır.
1-Dernek organlarının seçilmesi,
2-Dernek tüzüğünün değiştirilmesi,
3-Yönetim ve denetim kurulları raporlarının görüşülmesi ve yönetim kurulunun ibrası,
4-Yönetim kurulunca hazırlanan bütçenin görüşülüp aynen veya değiştirilerek kabul edilmesi,
5-Dernek için gerekli olan taşınmaz malların satın alınması veya mevcut taşınmaz malların satılması
hususunda yönetim kuruluna yetki verilmesi,
6-Yönetim kurulunca dernek çalışmaları ile ilgili olarak hazırlanacak yönetmelikleri inceleyip aynen
veya değiştirilerek onaylanması,
7-Dernek yönetim ve denetim kurullarının kamu görevlisi olmayan başkan ve üyelerine verilecek ücret
ile her türlü ödenek, yolluk ve tazminatlar ile dernek hizmetleri için görevlendirilecek üyelere verilecek
gündelik ve yolluk miktarlarının tespit edilmesi,
8-Derneğin federasyona katılması ve ayrılmasının kararlaştırılması,
9-Derneğin uluslararası faaliyette bulunması, yurt dışındaki dernek ve kuruluşlara üye olarak katılması
veya ayrılması,
10-Derneğin vakıf kurması,
11-Derneğin fesih edilmesi,
12-Yönetim kurulunun diğer önerilerinin incelenip karara bağlanması,
13-Mevzuatta genel kurulca yapılması belirtilen diğer görevlerin yerine getirilmesi,
Genel kurul, derneğin diğer organlarını denetler ve onları haklı sebeplerle her zaman görevden alabilir.
Genel kurul, üyeliğe kabul ve üyelikten çıkarma hakkında son kararı verir. Derneğin en yetkili organı olarak
derneğin diğer bir organına verilmemiş olan işleri görür ve yetkileri kullanır.
Madde 10:
Yönetim Kurulu
Yönetim kurulu, yedi asıl ve yedi yedek üye olarak genel kurulca seçilir.
Yönetim kurulu, seçimden sonraki ilk toplantısında bir kararla görev bölüşümü yaparak başkan, iki başkan
yardımcısı, sayman ve üyeleri belirler.
Yönetim kurulu, tüm üyelerin haber edilmesi şartıyla her zaman toplantıya çağrılabilir. Üye
tamsayısının yarısından bir fazlasının hazır bulunması ile toplanır. Kararlar, toplantıya katılan üye tam
sayısının salt çoğunluğu ile alınır.
Yönetim kurulu asıl üyeliğinde istifa veya başka sebeplerden dolayı boşalma olduğu takdirde genel
kurulda aldığı oy çokluğu sırasına göre yedek üyelerin göreve çağrılması mecburidir.
Yönetim Kurulunun Görev ve Yetkileri
a)
Derneği temsil etmek veya bu hususta kendi üyelerinden bir veya birkaçına yetki vermek,
b)
Gelir ve gider hesaplarını yapmak ve gelecek döneme ait bütçeyi hazırlayarak Genel Kurula sunmak,
c)
Derneğin çalışmaları ile ilgili yönetmelikleri hazırlayarak Genel Kurul onayına sunmak,
d)
Genel kurulun verdiği yetki ile taşınmaz satın almak, satmak, bina veya tesis inşa ettirmek, kira
sözleşmesi yapmak, dernek lehine rehin ipotek veya ayni haklar tesis ettirmek.
e)
Genel kurulda alınan kararları uygulamak.
f)
Her faaliyet yılı sonunda Derneğin yıllık bilânço ve yönetim kurulu çalışmalarını açıklayan raporunu
düzenlemek, toplandığında genel kurula sunmak.
g)
Bütçedeki fonlar, gelirler, gider kalemleri arasında aktarmalar yapmak.
h)
Derneğin amacını gerçekleştirmek amacı ile yasal sınırlar dâhilinde her türlü kararı almak ve
uygulamak.
i)
Derneğin amacını gerçekleştirmek ve faaliyetlerini yürütebilmek için ihtiyaç duyulması halinde
borçlanmak.
j)
Gerektiğinde Derneğin iktisadi işletme ve vakıf kurması hususunda gerekli çalışmaları yapmak,
k)
Dernek gelirlerini en verimli şekilde değerlendirmek amacıyla her türlü işlemleri yapmak
l)
Dernek faaliyetleri ile ilgili olarak üçüncü şahıslardan her türlü hizmeti almak ve vermek.
m)
Derneğin çalışmaları için gerekli görülen genel koordinatör, danışman, uzman, genel sekreter, müdür,
memur, müstahdem v.b personeli almak, görevlerine son vermek, bunların ücretlerini, prim ve sosyal haklarını
tayin etmek, Çalışma şekil ve şartlarına karar vermek.
n)
Dernek üyesi derneklerin üyelikten çıkartılmaları hususunda karar vermek.
p) Derneğin amaçları doğrultusunda ve faaliyetlerine ilişkin olarak komisyonlar oluşturmak,
Komisyon üyelerini tayin etmek, değiştirmek, gerek duyulması halinde komisyonları fesih etmek.
r) Ulusal ve Uluslararası fonlardan yararlanarak, projeler geliştirilmesi, bağış ve yardım alınması
Yönetim Kurulunun yetkisindedir.
s) Mevzuatın kendisine verdiği diğer görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak,
YÖNETİCİLER
Dernek yönetim kademelerinde görevlendirilecek yöneticiler aşağıda belirtilmiştir. Yönetim Kurulu
ayrıca alacağı kararla dernek hizmet birimlerinde ihtiyaç duyulan personeli istihdam eder.
Genel Koordinatör Ve Genel Sekreterin Görev Ve Yetkileri
GENEL KOORDİNATÖR
Genel Koordinatör, Yönetim Kurulu üyeleri arasından veya dışardan, Yönetim Kurulu üyeleri tarafından
seçilir. Derneğin her türlü faaliyetlerini tüzük hükümlerine ve dernek organlarının kararlarına göre yürütmekle
görevlidir.
Yönetim Kurulu, Yönetim Kurulu üyeleri, dernek üyeleri arasından veya dışardan tam zamanlı çalışacak veya
bu işi gönüllü olarak yapabilecek bir Genel Koordinatör tayin edebilir.
Genel Koordinatörün görev ve yetkileri aşağıda sıralanmıştır:
Genel Koordinatör, Yönetim Kurulu kararlarını yürütmekle görevlidir. Dernek ile buna bağlı iktisadi ve ticari
işletmelerle ilgili işlemlerinin ilgili yasa, tüzük ve yönetmelik hükümlerine ve Yönetim Kurulu kararlarına
göre yürütülmesinden birinci derecede sorumludur.
Genel Koordinatör, Personel' in en üst derecede sicil amiridir. Bu çerçevede bunların atanma, çalışma
koşulları, yükselme, disiplin, işten çıkarma, ücret ve performans değerlendirmelerini yaparak sonuçlarını
Yönetim Kurulu' na öneri olarak sunar.
Genel Koordinatör, Yönetim Kurulu'nun verdiği yetkiye dayanarak dernek adına yazışmaları imzaya,
anlaşmalar yapmaya, teklif almaya, kabule veya redde yetkilidir.
GENEL SEKRETER:
Yönetim Kurulu, Yönetim Kurulu üyeleri, dernek üyeleri arasından veya dışardan tam zamanlı çalışacak veya
bu işi gönüllü olarak yapabilecek bir Genel Sekreter tayin edebilir.
Genel Sekreter Yönetim Kurulunca verilen salahiyetler çerçevesinde derneğin yönetim ve yazışma işlemlerini
derneğin birinci dereceden personel sicil amiri olan Genel Koordinatöre bağlı olarak yürütür. Yönetim Kurulu
görüşmelerini ve alınan kararları Karar Defterine kaydeder. Yönetim Kurulu Karar Defteri'nin düzgün
yazılmasından ve kararların altının imzalattırılmasından sorumludur. İdari işlerde yazışmaları tek başına imza
eder. Derneğin bilumum hizmet yükümlülüklerinin kanunlara ve mevzuatlara uygun olarak yerine
getirilmesini sağlar.
SEKTÖRLER KONSEYİ
Sektörler konseyin oluşumu
a)
Derneğin üye derneklerine üye olan çalışan kesimler içerisindeki aynı hizmet kolu, iş kolu veya
mesleki birlikteliği olan kişilerin oluşturduğu meslek kulüpleri ve sektör ana kulüpleri bir araya gelerek
Dernek bünyesinde Yönetim kurul kararıyla sektörler konseyi oluşturabilir.
b)
Sektörler konseyini temsil eden Sektör konsey Başkanlarının, Üye dernekler bünyesinde faaliyet
gösteren çalışma grupları, meslek kulüpleri ve sektör ana kulüpleri üyeleri arasından Dernek Yönetim kurulu
tarafından seçilir.
c)
İki ayda bir olağan toplantı yaparlar.
d)
En az 5 bağlı üyenin yazılı başvurusu veya Genel Başkanın istemi üzerine olağanüstü olarak da
toplanır.
e)
Dernek Ana tüzüğü gereğince üye dernekler bünyesindeki çalışanların faaliyet gösterdiği sektörlerin
gelişimine destek olmak, derneklerin faaliyet alanına giren meslek ve sektörlerde
f)
Üyelerin çalışmalarını uyumlaştırmak, Dernek ile dernekler ve sektörler arasında işbirliğini
gerçekleştirmek amacı ile Dernek Genel Başkanı veya yardımcıları başkanlığında toplanır.
Sektör temsilcilerinden meydana sektörler konseyi, çalışma mevzuatına ilişkin yasa teklif ve tasarılarını
görüşerek Dernek görüşlerinin oluşmasına yardımcı olmakta ve uygulamada karşılaşılan sorunları tartışarak
tedbirler önermektedir. Ayrıca Dernek bünyesine yapılacak sektörel faaliyetlerin teknik alt yapısının
hazırlanması ve geliştirilmesinde ve sektör üyeleri arasında iletişimin tamamlanmasında da büyük bir görev
yerine getirmektedir.
Madde 11: Denetim Kurulu
Denetim kurulu, üç asıl ve üç yedek üye olarak genel kurulca seçilir.
Denetim kurulu asıl üyeliğinde istifa veya başka sebeplerden dolayı boşalma olduğu takdirde genel
kurulda aldığı oy çokluğu sırasına göre yedek üyelerin göreve çağrılması mecburidir.
Denetim Kurulunun Görev ve Yetkileri
Denetim kurulu; derneğin, tüzüğünde gösterilen amaç ve amacın gerçekleştirilmesi için sürdürüleceği
belirtilen çalışma konuları doğrultusunda faaliyet gösterip göstermediğini, defter, hesap ve kayıtların mevzuata
ve dernek tüzüğüne uygun olarak tutulup tutulmadığını, dernek tüzüğünde tespit edilen esas ve usullere göre
ve bir yılı geçmeyen aralıklarla denetler ve denetim sonuçlarını bir rapor halinde yönetim kuruluna ve
toplandığında genel kurula sunar.
Denetim kurulu; gerektiğinde genel kurulu toplantıya çağırır.
Derneğin Gelir Kaynakları
Madde 12: Derneğin gelir kaynakları aşağıda sayılmıştır.
1-Üye Aidatı: Üyelerden yıllık olarak 120 TL aidat alınır. Bu miktarları artırmaya veya eksiltmeye
yönetim kurulu yetkilidir.
2-Gerçek ve tüzel kişilerin kendi isteği ile derneğe yaptıkları bağış ve yardımlar.
3-Dernek tarafından tertiplenen çay ve yemekli toplantı, gezi ve eğlence, temsil, konser, spor yarışması ve
konferans gibi faaliyetlerden sağlanan gelirler,
4-Derneğin mal varlığından elde edilen gelirler,
5-Yardım toplama hakkındaki mevzuat hükümlerine uygun olarak toplanacak bağış ve yardımlar.
6-Derneğin, amacını gerçekleştirmek için ihtiyaç duyduğu geliri temin etmek amacıyla giriştiği ticari
faaliyetlerden elde edilen kazançlar.
7-Diğer gelirler.
Derneğin Defter Tutma Esas ve Usulleri ve Tutulacak Defterler
Madde 13: Defter tutma esasları;
Dernekte, işletme hesabı esasına göre defter tutulur. Ancak, yıllık brüt gelirin Dernekler Yönetmeliğinin 31.
Maddesinde belirtilen haddi aşması durumunda takip eden hesap döneminden başlayarak bilanço esasına göre
defter tutulur.
Bilanço esasına geçilmesi durumunda, üst üste iki hesap döneminde yukarıda belirtilen haddin altına
düşülürse, takip eden yıldan itibaren işletme hesabı esasına dönülebilir.
Yukarıda belirtilen hadde bağlı kalmaksızın yönetim kurulu kararı ile bilanço esasına göre defter tutulabilir.
Derneğin ticari işletmesi açılması durumunda, bu ticari işletme için, ayrıca Vergi Usul Kanunu hükümlerine
göre defter tutulur.
Kayıt Usulü
Derneğin defter ve kayıtları Dernekler Yönetmeliğinde belirtilen usul ve esasa uygun olarak tutulur.
Tutulacak Defterler
Dernekte, aşağıda yazılı defterler tutulur.
a)İşletme hesabı esasında tutulacak defterler ve uyulacak esaslar aşağıdaki gibidir:
1-Karar Defteri: Yönetim kurulu kararları tarih ve numara sırasıyla bu deftere yazılır ve kararların altı
toplantıya katılan üyelerce imzalanır.
2-Üye Kayıt Defteri: Derneğe üye olarak girenlerin kimlik bilgileri, derneğe giriş ve çıkış tarihleri bu deftere
işlenir. Üyelerin ödedikleri giriş ve yıllık aidat miktarları bu deftere işlenebilir.
3-Evrak Kayıt Defteri: Gelen ve giden evraklar, tarih ve sıra numarası ile bu deftere kaydedilir. Gelen evrakın
asılları ve giden evrakın kopyaları dosyalanır. Elektronik posta yoluyla gelen veya giden evraklar çıktısı
alınmak suretiyle saklanır.
4-İşletme Hesabı Defteri: Dernek adına alınan gelirler ve yapılan giderler açık ve düzenli olarak bu deftere
işlenir.
b)Bilanço esasında tutulacak defterler ve uyulacak esaslar aşağıdaki gibidir:
1-(a) bendinin 1, 2 ve 3 üncü alt bentlerinde kayıtlı defterler bilanço esasında defter tutulması durumunda da
tutulur.
2-Yevmiye Defteri ve Büyük Defter: Bu defterlerin tutulma usulü ile kayıt şekli Vergi Usul Kanunu ile bu
Kanununun Maliye Bakanlığına verdiği yetkiye istinaden yayımlanan Muhasebe Sistemi Uygulama Genel
Tebliğleri esaslarına göre yapılır.
Defterlerin Tasdiki
Dernekte, tutulması zorunlu olan defterler (Büyük Defter hariç), kullanmaya başlamadan önce il dernekler
müdürlüğüne veya notere tasdik ettirilir. Bu defterlerin kullanılmasına sayfaları bitene kadar devam edilir ve
defterlerin ara tasdiki yapılmaz. Ancak, bilanço esasına göre tutulan Yevmiye Defteri’nin kullanılacağı yıldan
önce gelen son ayda, her yıl yeniden tasdik ettirilmesi zorunludur.
Gelir Tablosu ve Bilanço Düzenlenmesi
İşletme hesabı esasına göre kayıt tutulması durumunda yılsonlarında (31 Aralık) (Dernekler Yönetmeliği EK16’da belirtilen) “İşletme Hesabı Tablosu” düzenlenir. Bilanço esasına göre defter tutulması durumunda ise,
yılsonlarında (31 Aralık), Maliye Bakanlığınca yayımlanan Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğlerini
esas alarak bilanço ve gelir tablosu düzenlenir.
Derneğin Gelir ve Gider İşlemleri
Madde 14: Gelir ve gider belgeleri;
Dernek gelirleri, (Dernekler Yönetmeliği EK- 17’de örneği bulunan) “Alındı Belgesi” ile tahsil edilir. Dernek
gelirlerinin bankalar aracılığı ile tahsili halinde banka tarafından düzenlenen dekont veya hesap özeti gibi
belgeler alındı belgesi yerine geçer.
Dernek giderleri ise fatura, perakende satış fişi, serbest meslek makbuzu gibi harcama belgeleri ile yapılır.
Ancak derneğin, Gelir Vergisi Kanununun 94’üncü maddesi kapsamında bulunan ödemeleri için Vergi Usul
Kanunu hükümlerine göre gider pusulası, bu kapsamda da bulunmayan ödemeleri için (Dernekler Yönetmeliği
EK-13’te örneği buluna) “Gider Makbuzu” veya “Banka Dekontu” gibi belgeler harcama belgesi olarak
kullanılır.
Dernek tarafından kişi, kurum veya kuruluşlara yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri (Dernekler
Yönetmeliği EK-14’te örneği bulunan) “Ayni Yardım Teslim Belgesi” ile yapılır. Kişi, kurum veya kuruluşlar
tarafından derneğe yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri ise (Dernekler Yönetmeliği EK-15’te örneği
bulunan) “Ayni Bağış Alındı Belgesi” ile kabul edilir.
Bu belgeler; Ek-13, Ek-14 ve Ek-15’te gösterilen biçim ve ebatta, müteselsil seri ve sıra numarası taşıyan,
kendinden karbonlu elli asıl ve elli koçan yaprağından meydana gelen ciltler veya elektronik sistemler ve yazı
makineleri aracılığıyla yazdırılacak form veya sürekli form şeklinde bastırılır. Form veya sürekli form şeklinde
bastırılacak belgelerin, belirtilen nitelikte olması zorunludur.
Alındı Belgeleri
Dernek gelirlerinin tahsilinde kullanılacak “Alındı Belgeleri” (Dernekler Yönetmeliği EK- 17’de gösterilen
biçim ve ebatta) yönetim kurulu kararıyla, matbaaya bastırılır.
Alındı belgelerinin bastırılması ve kontrolü, matbaadan teslim alınması, deftere kaydedilmesi, eski ve yeni
saymanlar arasında devir teslimi ve alındı belgesi ile dernek adına gelir tahsil edecek kişi veya kişiler
tarafından bu alındı belgelerinin kullanımına ve toplanılan gelirlerin teslimine ilişkin hususlarda Dernekler
Yönetmeliğinin ilgili hükümlerine göre hareket edilir.
Yetki Belgesi
Yönetim kurulu asıl üyeleri hariç, dernek adına gelir tahsil edecek kişi veya kişiler, yetki süresi de belirtilmek
suretiyle, yönetim kurulu kararı ile tespit edilir. Gelir tahsil edecek kişilerin açık kimliği, imzası ve
fotoğraflarını ihtiva eden (Dernekler Yönetmeliği Ek-19’da yer alan) “Yetki Belgesi” dernek tarafından iki
nüsha olarak düzenlenerek, dernek yönetim kurulu başkanınca onaylanır. Yönetim kurulu asıl üyeleri yetki
belgesi olmadan gelir tahsil edebilir.
Yetki belgelerinin süresi yönetim kurulu tarafından en çok bir yıl olarak belirlenir. Süresi biten yetki belgeleri
birinci fıkraya göre yenilenir. Yetki belgesinin süresinin bitmesi veya adına yetki belgesi düzenlenen kişinin
görevinden ayrılması, ölümü, işine veya görevine son verilmesi gibi hallerde, verilmiş olan yetki belgelerinin
dernek yönetim kuruluna bir hafta içinde teslimi zorunludur. Ayrıca, gelir toplama yetkisi yönetim kurulu
kararı ile her zaman iptal edilebilir.”
Gelir ve Gider Belgelerinin Saklama Süresi;
Defterler hariç olmak üzere, dernek tarafından kullanılan alındı belgeleri, harcama belgeleri ve diğer belgeler
özel kanunlarda belirtilen süreler saklı kalmak üzere, kaydedildikleri defterlerdeki sayı ve tarih düzenine
uygun olarak 5 yıl süreyle saklanır.
Beyanname Verilmesi
Madde 15: Derneğin, bir önceki yıla ait faaliyetleri ile gelir ve gider işlemlerinin yılsonu itibarıyla sonuçlarına
ilişkin (Dernekler Yönetmeliği EK-21’de bulunan) “Dernek Beyannamesi” dernek yönetim kurulu tarafından
doldurarak, her takvim yılının ilk dört ayı içinde dernek başkanı tarafından mahallin mülki idare amirliğine
verilir.
Madde 16: Mülki amirliğe yapılacak bildirimler;
Genel Kurul Sonuç Bildirimi
Olağan veya olağanüstü genel kurul toplantılarını izleyen otuz gün içinde, yönetim ve denetim kurulları ile
diğer organlara seçilen asıl ve yedek üyeleri içeren (Dernekler Yönetmeliği Ek-3’te yer alan) Genel Kurul
Sonuç Bildirimi mülki idare amirliğine verilir. Genel kurul toplantısında tüzük değişikliği yapılması halinde;
genel kurul toplantı tutanağı, tüzüğün değişen maddelerinin eski ve yeni şekli, her sayfası yönetim kurulu
üyelerinin salt çoğunluğunca imzalanmış dernek tüzüğünün son şekli, bu fıkrada belirtilen süre içinde ve bir
yazı ekinde mülki idare amirliğine verilir
Taşınmazların Bildirilmesi
Derneğin edindiği taşınmazlar tapuya tescilinden itibaren otuz gün içinde (Dernekler Yönetmeliği EK-26’da
sunulan) “Taşınmaz Mal Bildirimi” ni doldurmak suretiyle mülki idare amirliğine bildirilir.
Yurtdışından Yardım Alma Bildirimi
Dernek tarafından, yurtdışından yardım alınacak olması durumunda yardım alınmadan önce (Dernekler
Yönetmeliği EK-4’te belirtilen ) “Yurtdışından Yardım Alma Bildirimi” doldurup mülki idare amirliğine
bildirimde bulunulur.
Nakdi yardımların bankalar aracılığıyla alınması ve kullanılmadan önce bildirim şartının yerine getirilmesi
zorunludur.
Değişikliklerin Bildirilmesi
Derneğin yerleşim yerinde meydana gelen değişiklik (Dernekler Yönetmeliği EK-24’te belirtilen) “Yerleşim
Yeri Değişiklik Bildirimi”; genel kurul toplantısı dışında dernek organlarında meydana gelen değişiklikler
(Dernekler Yönetmeliği EK-25’te belirtilen) “Dernek Organlarındaki Değişiklik Bildirimi” doldurulmak
suretiyle, değişikliği izleyen otuz gün içinde mülki idare amirliğine bildirilir.
Dernek tüzüğünde yapılan değişiklikler de tüzük değişikliğinin yapıldığı genel kurul toplantısını izleyen otuz
gün içinde, genel kurul sonuç bildirimi ekinde mülki idare amirliğine bildirilir.
Temsilcilik Açma
Madde 17: Dernek, gerekli gördüğü yerlerde dernek faaliyetlerini yürütmek amacıyla yönetim kurulu
kararıyla temsilcilik açabilir. Temsilciliğin adresi, yönetim kurulu kararıyla temsilci olarak görevlendirilen kişi
veya kişiler tarafından o yerin mülkî idare amirliğine yazılı olarak bildirilir. Temsilcilik, dernek genel
kurulunda temsil edilmez.
Derneğin İç Denetimi
Madde 18: Dernekte genel kurul, yönetim kurulu veya denetim kurulu tarafından iç denetim
yapılabileceği gibi, bağımsız denetim kuruluşlarına da denetim yaptırılabilir. Genel kurul, yönetim kurulu
veya bağımsız denetim kuruluşlarınca denetim yapılmış olması, denetim kurulunun yükümlülüğünü ortadan
kaldırmaz.
Denetim kurulu tarafından en geç yılda bir defa derneğin denetimi gerçekleştirilir. Genel kurul veya yönetim
kurulu, gerek görülen hallerde denetim yapabilir veya bağımsız denetim kuruluşlarına denetim yaptırabilir.
Derneğin Borçlanma Usulleri
Madde 19: Dernek amacını gerçekleştirmek ve faaliyetlerini yürütebilmek için ihtiyaç duyulması halinde
yönetim kurulu kararı ile borçlanma yapabilir. Bu borçlanma kredili mal ve hizmet alımı konularında
olabileceği gibi nakit olarak ta yapılabilir. Ancak bu borçlanma, derneğin gelir kaynakları ile
karşılanamayacak miktarlarda ve derneği ödeme güçlüğüne düşürecek nitelikte yapılamaz.
Tüzüğün Ne Şekilde Değiştirileceği
Madde 20: Tüzük değişikliği genel kurul kararı ile yapılabilir.
Genel kurulda tüzük değişikliği yapılabilmesi için genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğu
aranır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk
aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından
az olamaz.
Tüzük değişikliği için gerekli olan karar çoğunluğu toplantıya katılan ve oy kullanma hakkı bulunan
üyelerin oylarının 2/3’ü’dür. Genel kurulda tüzük değişikliği oylaması açık olarak yapılır.
Derneğin Feshi ve Mal Varlığının Tasfiye Şekli
Madde 21: Genel kurul, her zaman derneğin feshine karar verebilir.
Genel kurulda fesih konusunun görüşülebilmesi için genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin 2/3
çoğunluğu aranır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda
çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki
katından az olamaz.
Fesih kararının alınabilmesi için gerekli olan karar çoğunluğu toplantıya katılan ve oy kullanma hakkı bulunan
üyelerin oylarının 2/3’ü’dür. Genel kurulda fesih kararı oylaması açık olarak yapılır.
Tasfiye İşlemleri
Genel kurulca fesih kararı verildiğinde, derneğin para, mal ve haklarının tasfiyesi son yönetim kurulu
üyelerinden oluşan tasfiye kurulunca yapılır. Bu işlemlere, feshe ilişkin genel kurul kararının alındığı veya
kendiliğinden sona erme halinin kesinleştiği tarihten itibaren başlanır. Tasfiye süresi içinde bütün işlemlerde
dernek adında “Tasfiye Halinde İKBAL İŞ HAYATINI GELİŞTİRME DERNEĞİ” ibaresi kullanılır.
Tasfiye kurulu, mevzuata uygun olarak derneğin para, mal ve haklarının tasfiyesi işlemlerini baştan sonuna
kadar tamamlamakla görevli ve yetkilidir. Bu kurul, önce derneğin hesaplarını inceler. İnceleme esnasında
derneğe ait defterler, alındı belgeleri, harcama belgeleri, tapu ve banka kayıtları ile diğer belgelerinin tespiti
yapılarak varlık ve yükümlülükleri bir tutanağa bağlanır. Tasfiye işlemeleri sırasında derneğin alacaklılarına
çağrıda bulunulur ve varsa malları paraya çevrilerek alacaklılara ödenir. Derneğin alacaklı olması durumunda
alacaklar tahsil edilir. Alacakların tahsil edilmesi ve borçların ödenmesinden sonra kalan tüm para, mal ve
hakları, genel kurulda belirlenen yere devredilir. Genel kurulda, devredilecek yer belirlenmemişse derneğin
bulunduğu ildeki amacına en yakın ve fesih edildiği tarihte en fazla üyeye sahip derneğe devredilir.
Tasfiyeye ilişkin tüm işlemler tasfiye tutanağında gösterilir ve tasfiye işlemleri, mülki idare amirliklerince
haklı bir nedene dayanılarak verilen ek süreler hariç üç ay içinde tamamlanır.
Derneğin para, mal ve haklarının tasfiye ve intikal işlemlerinin tamamlanmasını müteakip tasfiye kurulu
tarafından durumun yedi gün içinde bir yazı ile dernek merkezinin bulunduğu yerin mülki idare amirliğine
bildirilmesi ve bu yazıya tasfiye tutanağının da eklenmesi zorunludur.
Derneğin defter ve belgelerini tasfiye kurulu sıfatıyla son yönetim kurulu üyeleri saklamakla görevlidir. Bu
görev, bir yönetim kurulu üyesine de verilebilir. Bu defter ve belgelerin saklanma süresi beş yıldır.
Hüküm Eksikliği
Madde 22: Bu tüzükte belirtilmemiş hususlarda Dernekler Kanunu, Türk Medeni Kanunu ve bu
Kanunlara atfen çıkartılmış olan Dernekler Yönetmeliği ve ilgili diğer mevzuatın dernekler hakkındaki
hükümleri uygulanır.
Geçici Madde 1
MEVCUT YÖNETİM KURULU
Genel kurulda seçilen, derneği temsil edecek ve dernekle ilgili iş ve işlemleri yürütecek olan mevcut
yönetim kurulu üyeleri aşağıda belirtilmiştir.
Mevcut Yönetim Kurulu Üyelerinin;
Sıra
Adı Soyadı
Ünvanı
No:
Başkan
1 ABDULVAHAP ÇELİKKIRAN
Başkan Yardımcısı
2 MEHMET KIŞLA
SİNAN
KARA
Başkan Yardımcısı
3
Sayman
4 BURHAN ŞENSOY
Üye
5 ÜMİT KURT
Üye
6 ERCAN ÇELİK
Genel Sekreter
7 OĞUZ TÜRKMEN
Bu tüzük 22 Madde ve 1 Geçici Maddeden oluşmaktadır.
Download

Derneğin adı “İKBAL İŞ HAYATINI GELİŞTİRME DERNEĞİ” dir