TIBBİ PATOLOJİ ANABİLİM DALI 2014-2015 AKADEMİK YILI EĞİTİM PROGRAMI
TARİH
KONU
KONUŞMACI
01.10.2014
08.10.2014
09.10.2014
10.10.2014
13.10.2014
15.10.2014
20.10.2014
21.10.2014
23.10.2014
27.10.2014
03.11.2014
06.11.2014
10.11.2014
10.11.2014
12.11.2014
17.11.2014
20.11.2014
24.11.2014
27.11.2014
01.12.2014
03.12.2014
08.12.2014
10.12.2014
14.12.2014
15.12.2014
17.12.2014
19.12.2014
22.12.2014
24.12.2014
26.12.2014
29.12.2014
02.01.2015
05.01.2015
07.01.2015
09.01.2015
12.01.2015
14.01.2015
16.01.2015
16.01.2015
19.01.2015
21.01.2015
23.01.2015
26.01.2015
Hücre hasarı ve adaptasyon
Apopitozis
Makale saati
Akut ve kronik inflamasyon
Genetik hastalıklar
Çevre ve beslenme ile ilgili hastalıklar
Hemodinamik hastalıklar tromboz ve şok
Makale saati
Neoplazi
Çocukluk çağı tümörleri
HPV
Dermatozlarda elementer lezyonlar
İntraepitelital servikal neoplaziler ve SCC
Makale saati
Kronik gastritlerde yakalaşım ve raporlama
Servikal adenokarsinom
Akciğer değişen adenokarsinom sınıflaması
Lenf nodu histolojisi
Yumuşak doku tümörlerinin sınıflaması
Endometrial polipöz lezyonlara yaklaşım
Lenf nodunun reaktif proliferatif lezyonları
Endometrioid ve seröz karsinom ayırıcı tanısı
Tiroid İİAB lerinde tanısal ipuçları
Makale saati
Endometrial stromal tümörler
Premalign epiteliyal tümörler
Myeloproliferatif neoplaziler
Kolon tümörlerinde evreleme
ISUP Vancouver Renal Neoplazi sınıflaması
Lenf nodunda noduler lezyonların ayırıcı tanısı
Over yüzey epiteli tümörleri
Gastrointestinal stromal tümörler
Over seks-kord stromal tümörler
Psöriazis
Eksizyonel cilt biopsilerine makroskobik yaklaşım
Akciğerde nöroendokrin tümörler
Papiller üroteliyal tümörlerde derece ve evreleme
Wilms Tümörü
Makale saati
Boyunda kistik lezyonlara yaklaşım
SSS tümörlerine topografik yaklaşım
Overin germ hücreli tümörleri
Deri eki tümörleri (ekrin kıl follikülü sebase dif.) ve az
görülen deri eki tümör olguları
Matür B hücreli neoplaziler
Miksoid yumuşak doku tümörlerine yaklaşım
Meme tümörlerinde intraoperatif tanı
Prof Dr A.Aydın
Doç Dr E.Zemheri
Prof Dr A.Aydın
Doç Dr B.Şimşek
Uzm Dr S.Şenol
Prof Dr A.Aydın
Doç Dr E.Zemheri
Uzm Dr S.Şenol
Doç Dr B.Şimşek
Uzm Dr S.Şenol
Prof Dr A.Aydın
Doç Dr E.Zemheri
Doç Dr B.Şimşek
Doç Dr E.Zemheri
Uzm Dr S.Şenol
Prof Dr A.Aydın
Doç Dr E.Zemheri
Doç Dr B.Şimşek
Uzm Dr S.Şenol
Prof Dr A.Aydın
Doç Dr E.Zemheri
Doç Dr B.Şimşek
Uzm Dr S.Şenol
Doç Dr B.Şimşek
Prof Dr A.Aydın
Doç Dr E.Zemheri
Doç Dr B.Şimşek
Uzm Dr S.Şenol
Prof Dr A.Aydın
Doç Dr E.Zemheri
Doç Dr B.Şimşek
Uzm Dr S.Şenol
Prof Dr A.Aydın
Doç Dr E.Zemheri
Doç Dr B.Şimşek
Uzm Dr S.Şenol
Prof Dr A.Aydın
Doç Dr E.Zemheri
Prof Dr A.Aydın
Doç Dr B.Şimşek
Uzm Dr S.Şenol
Prof Dr A.Aydın
Doç Dr E.Zemheri
28.01.2015
30.01.2015
02.02.2015
Doç Dr B.Şimşek
Uzm Dr S.Şenol
Prof Dr A.Aydın
04.02.2015
06.02.2015
09.02.2015
09.02.2015
11.02.2015
13.02.2015
16.02.2015
18.02.2015
20.02.2015
23.02.2015
25.02.2015
27.02.2015
02.03.2015
04.03.2015
06.03.2015
09.03.2015
11.03.2015
13.03.2015
16.03.2015
16.03.2015
18.03.2015
20.03.2015
23.03.2015
25.03.2015
27.03.2015
30.03.2015
01.04.2015
03.04.2015
06.04.2015
08.04.2015
14.04.2015
16.04.2015
16.04.2015
20.04.2015
22.04.2015
28.04.2015
06.05.2015
13.05.2015
13.05.2015
20.05.2015
27.05.2015
Kolonun Serrated polipleri
Trofoblastik hastalıklar
Primeri bilinmeyem tümöre İHKsal yaklaşım
Makale saati
Kemik iliği biopsilerine genel yaklaşım
GEP-NET lerin sınıflaması
Larinks tümörlerinde makroskopik değerlendirme
Mide tümörlerinde c-erb B2 skorlaması
Prostat tümörlerinde makroskobik değerlendirme
Akciğer küçük hçli dışı karsinomlarda ayırıcı tanı
İnflamatuar barsak hastalıkları
Nonjinekolojik sıvı bazlı sitoloji
Duktal karsinoma insitu
Teratomlarda histopatolojik derecelendirme
Premalign melanositik lezyonlar
Menengiom alt tipleri ve sınıflama
Testis seks-kord stromal tümörler
Malign melanom
Larinks premalign ve malign tümörleri
Makale saati
İğsi hücreli lezyonlara yaklaşım
Testis germ hücreli tümörleri
Mycozis fungoides
Vesikülobülloz hastalıklar
Gastrik polipler
Astrositik tümörler ve derecelendirme
Marginal zon lenfoma gelişim basamakları; tanısal
özellikler ve LPL ilişkisi
Multiple myelom
İnterstisyel akciğer hastalıkları
Memede invaziv karsinom ve alt tipleri
Hirshprung hastalığında intaoperatif tanı
Tükrük bezi tümörlerinde ayırıcı tanı
Makale saati
Ependimomlar
Prostat adenıkarsinomlarında gleason skorlama
Sistemik hastalıklara eşlik eden cilt lezyonları
Tiroid foliküler neoplazi benign/malign ayrımı
Karaciğerin metastatik tümörlerine yaklaşım
Makale saati
KLL/SLL de gelişim basamakları ve tanısal yaklaşım
Karaciğer adenomu ve FNH
Doç Dr E.Zemheri
Doç Dr B.Şimşek
Uzm Dr S.Şenol
Doç Dr B.Şimşek
Prof Dr A.Aydın
Doç Dr E.Zemheri
Doç Dr B.Şimşek
Uzm Dr S.Şenol
Prof Dr A.Aydın
Doç Dr E.Zemheri
Doç Dr B.Şimşek
Uzm Dr S.Şenol
Prof Dr A.Aydın
Doç Dr E.Zemheri
Doç Dr B.Şimşek
Uzm Dr S.Şenol
Prof Dr A.Aydın
Doç Dr E.Zemheri
Doç Dr B.Şimşek
Uzm Dr S.Şenol
Uzm Dr S.Şenol
Prof Dr A.Aydın
Doç Dr E.Zemheri
Doç Dr B.Şimşek
Uzm Dr S.Şenol
Prof Dr A.Aydın
Doç Dr E.Zemheri
Doç Dr B.Şimşek
Uzm Dr S.Şenol
Prof Dr A.Aydın
Doç Dr E.Zemheri
Doç Dr B.Şimşek
Prof Dr A.Aydın
Uzm Dr S.Şenol
Prof Dr A.Aydın
Doç Dr E.Zemheri
Doç Dr B.Şimşek
Uzm Dr S.Şenol
Doç Dr E.Zemheri
Prof Dr A.Aydın
Doç Dr E.Zemheri
Download

2014-2014 Akademik Yılı Eğitim Programı