Form No:H000138.25.12.2012.00
YURTİÇİ KREDİ SİGORTALARI
BAŞVURU FORMU
Lütfen tüm bölümleri eksiksiz olarak doldurunuz, gerekirse sayfa ilave ediniz. Lütfen tüm sorulara cevap veriniz.
1)MÜŞTERİ BİLGİLERİ
Şirket Adı:
Ticaret Siciline Kayıtlı Adres:
Telefon:
Faks:
Faaliyet Adresi (Şayet kayıtlı adresinden farklı ise):
Konuyla İlgili Görüşülecek Kişi:
Görevi:
Ticaret Sicil Numarası:
Vergi Numarası ve Dairesi:
Kuruluş Tarihi: ______________________________ Tüzel Kişi Şirket Türü:
Ortaklık Yapısı, Sermayedarlar ve Hisse Dağılımı:
Çalışılan Bankalar:
Web Adresi:
2)KREDİ SİGORTASI VEYA FAKTORİNG SÖZLEŞMESİ
Yürürlükte
Vade Tarihi : _______________

İptal
İptal Tarihi :
Şirket Adı:
3)YAPILAN FAALİYETİN TANIMI
(Lütfen ürünler ya da hizmetler ile ilgili belge ve dökümanları ekleyiniz.)
İmalat
Satılan Malın/Hizmetin Türü:
Maksimum Vadeli Satış Süresi: _________ gün
Ticaret
Hizmet
Form No:H000138.25.12.2012.00
4)SATIŞLAR - CİRO
Bu form doldurulurken, ..........(para birimi)..................... kullanılmalıdır. Yurtiçi satışlara ait miktarlara KDV dahildir.
Özel sektör dışında faaliyet gösteren alıcılara yapılan satışlar teminat harici olduğundan ciro rakamlarına dahil edilmemelidir.
Dağılım
(A+B+C)
Toplam
(A)
Vadeli
Kısımlar
(Çek-SenetAçık Hesap)
(B)
(C)
Peşin,DBS,Teminat Mektubu
İle Yapılan Satışlar ve Kamu
Kurumlarına Yapılan Satışlar.
Grup Şirketlerine
Yapılan Satışlar
2014 Yıl Sonu Hedefi
• Yurtiçi Satışlar
Bir önceki yıl (2013 )
• Yurtiçi Satışlar
İki Önceki Yıl ( 2012 )
• Yurtiçi Satışlar
Üç Önceki Yıl ( 2011)
• Yurtiçi Satışlar
Yüklemelerin yoğun olduğu aylar
5)SATIŞLAR - CİRO DAĞILIMI
Bir Önceki Yıl ( 2013) Cirosu
*
Toplam Alıcı Adedi
Azami Kredi Süresi
gün
* Satışlar-Ciro tablosundaki "Bir önceki yıl(yurtiçi satışlar)-Vadeli Kısımlar" meblağını ve detaylarını yukarıdaki tabloya yazınız.
Form No:H000138.25.12.2012.00
6)BORÇLULARA AİT BİLGİ VE DETAYLAR
(Lütfen satışlar-ciro dağılımı tablosunda belirtilen alıcıların alacak tutarlarına göre dağılımını aşağıdaki tabloda belirtiniz.)
Para Birimi:
Belirtiniz
Tabloyu doldururken, alacak tutarlarını yıllık ortalama kur üzerinden TL para birimine çevirebilirsiniz.
Alacak Tutarları
Yurtiçi Alıcıların
Sayısı
Alacak Tutarları
0 - 5.000
100.001 - 200.000
5.001 - 10.000
200.001 - 400.000
10.001 - 20.000
400.001 - 800.000
20.001 - 50.000
800.001 - 1.600.000
50.001 - 100.000
1.600.001 ve üstü
Yurtiçi Alıcıların
Sayısı
TOPLAM ALICI SAYISI, ÜSTTEKİ TABLODAKİ TOPLAM ALICI SAYISINA EŞİT OLMALIDIR.
7)YAŞLANDIRILMIŞ BAKİYE ANALİZİ
Lütfen yaşlandırma analizini soru formunu doldurduğunuz ay itibari ile yapınız. Ayrıca orjinal ödeme vadesi gelmiş ve sizin
onayınız ile yeni ödeme vadesi belirlenip tahsilat süresi uzatılmış borçlar varsa lütfen bunlarıda belirtiniz.
Yaşlandırılmış Bakiye Analizi - Mevcut ay
Henüz ödeme vadesi gelmemiş güncel alacaklar
1 ile 30 gün arasındaki gecikmiş alacak bakiyesi
31 ile 60 gün arasındaki gecikmiş alacak bakiyesi
61 ile 90 gün arasındaki gecikmiş alacak bakiyesi
90 günün üzerinde gecikmiş alacak bakiyesi
TOPLAM
Alacak Miktarı
Toplam Alacaklar
İçerisindeki Oranı (%)
Yukarıdaki tabloda doldurmuş olduğunuz bilgiler doğrultusunda 60 gün ve üzerinde gecikmiş borç bakiyesi bulunan firmaların
detaylarını lütfern aşağıdaki tabloda belirtiniz. Ayrıca orjinal ödeme vadesi gelmiş ve sizin onayınız ile yeni ödeme vadesi
belirlenip tahsilat süresi uzatılmış borçlar varsa lütfen bunları da belirtiniz
(7/A TABLOSU )
Borçlanılan Toplam
Alınan
En Geçmiş Vade
Borçlu İsmi
Tutar > 90 Gün
Tutar
Aksiyonlar
Tarihi
Form No:H000138.25.12.2012.00
8) TAHSİLİ GECİKMİŞ ALACAKLAR (HASAR) DETAY TABLOSU
2013
2012
2011
Tahsili Gecikmiş Alacaklar
Sayısı
8/A)SON ÜÇ YILDA OLUŞAN EN YÜKSEK ÜÇ TAHSİLİ GECİKMİŞ ALACAK(HASAR)DÖKÜMÜ
Yıl
Borçlu (İsim-Adres-Vergi Numarası)
Nihai Hasar Tutarı
2013
2012
2011
Alıcılarınız için talep edilen limitlerinin tahsis edilmesinde, alıcılara ait finansal bilgilerinin elde edilmesi önemli bir yer tutmaktadır. Bu doğrultuda,
alıcılarınızla finansal bilgi temini için irtibata geçilmesi durumunda firma isminizin kullanılmasını onaylıyor musunuz?

EVET
HAYIR
Form No:H000138.25.12.2012.00
9)KREDİ LİMİTİ TALEP EDİLEN ALICILAR
Alıcının Tam İsmi /
Ünvanı
Alıcının Tam Adresi,Telefon ve
Faks Numaralarıve Vergi/Sicil
Numaraları
(*)
Yıllık Tahmini Ortalama
Ciro
Limit İhtiyacı
Ödeme
Vadesi
VERGİ NO:
VERGİ NO:
VERGİ NO:
VERGİ NO:
VERGİ NO:
VERGİ NO:
VERGİ NO:
VERGİ NO:
VERGİ NO:
VERGİ NO:
(*) Eğer son 12 aylık dönemde ödemelerin vadesini geçiren alıcı varsa, ilgili kutucuğu işaretleyiniz.
(**)Ortalama Limit ihtiyacı her bir alıcınız için, belli bir anda oluşacak borç bakiyesinizin yıl içerisindeki ortalamasını ifade eder.
Maksimum kredi limiti; vadeli satış süresi içinde henüz tahsilatı yapılmamış faturaların toplam meblağını ifade eder, bir alıcıya bir
yıl içinde yapılan/yapılacak toplam satış(ciro) değildir .
İş bu başvuru formu Ziraat Sigorta için doldurulmuş olup,herhangi bir tarih ve vadeyle sınırlandırılmadan teklifle ilgili tek
yetkili kılınmıştır.Başka kanalla verilecek yetkilendirmeler,iş bu yetkiyi ortadan kaldırmayacaktır.
İmzalayanın Adı ve Soyadı :
Tarih :
……/……/………
Görevi :
Teslim Edilecek Adres :
İmza :
Şirket Kaşesi :
Lütfen firmanızın son döneme ait Bilanço ve Kar / Zarar Tablolarını ekleyiniz.
Form No:H000138.25.12.2012.00
SORU FORMU DOLDURMA KILAVUZU
MÜŞTERİ BİLGİLERİ
Firmanızı tanıtıcı temel bilgiler ile firmanızda kredi sigortası ile ilgili iletişim kurulacak kişiye ait bilgilerin yer
aldığı bölümdür.
KREDİ SİGORTASI VE FAKTORİNG SÖZLEŞMESİ
Firmanız adına olan kredi sigortası veya faktoring sözleşmesi var ise bu bölümde belirtiniz. Eğer sözleşmeniz;
-Yürürlükte ise ne zaman biteceği,
-İptal edilmiş ise iptal tarihini ve hangi şirket aracılığı ile yapıldığını belirtiniz.
YAPILAN FAALİYETİN TANIMI
İşletmenizin faaliyet konusunu ve sigortalamak istediğiniz ürün grubunuz ile maksimum satış vadesi sürenizin
kaç gün olduğunu bu bölümde belirtiniz.
SATIŞLAR-CİRO
Bu bölümde içinde bulunulan cari yıla ait tahmini ciro ile geçmiş yıllarda gerçekleşmiş olan ciro bilgilerinin
girilmesi gerekmektedir. Bu bölüm doldurulurken dikkat edilmesi gereken unsurlar
Vadeli satışlarınızın (mal mukabili, vesaik mukabili veya açık hesap) tümü sigortalanmaktadır. Peşin veya
banka teminatlı satışlarınız ile grup şirketlerine yapılan satışlarınız sigorta kapsamı içerisinde değildir. Bu
nedenle form doldurulurken rakamların ilgili oldukları bölümlere girilmesine dikkat ediniz.
Satışlar yurtiçi ve ihracat olarak ayrı ayrı yazılmalıdır.
Bu bölümde doldurulacak olan bütün rakamların poliçede kullanılan para birimi (EURO-USD) cinsinden
yazılması gerekmektedir. Farklı döviz cinsinden olan satışlarınızın ilgili yılın ortalama kur değeri üzerinden
poliçede kullanılan para birimine çevrilerek yazılması gerekmektedir.
İHRACAT CİRO DAĞILIMI
Bu bölüme konu olan satışlar, yurtdışına yapılan vadeli satışlarınızdır. Satış yapılan her bir ülkenin belirtilmesi
ve bu ülkelerde kaç adet alıcı bulunduğu, azami kredi süresi ve bir önceki yılda gerçekleşen ciro rakamı
belirtilmelidir. Gelecek 12 ayda yapılacak ihracat tutarının geçen yıla oranla büyük artış göstermesi durumunda
BORÇLULARA AİT BİLGİ VE DETAYLAR
Bu bölümde alıcıların, yıllık ortalama alacak tutarı dilimlerine göre dağılımı girilmektedir. “Alacak Tutarları”
bölümünde belirtilmiş olan değer (alıcı üzerinde vade süresince birikecek ortalama risk tutarı) ve bu dilimde
bulunan alıcıların sayısı “Alıcıların Sayısı” bölümüne yazılır.
Form No:H000138.25.12.2012.00
Form No:H000138.25.12.2012.00
YAŞLANDIRILMIŞ BAKİYE ANALİZİ
Lütfen yaşlandırma analizini soru formunu doldurduğunuz ay itibari ile yapınız. Tablodaki Toplam Alacaklar
İçerisindeki Oranı bölümünde, Borç Miktarı kısmında belirttiğiniz tutarın toplam alacağınıza oranını
belirtiniz. Ayrıca orjinal ödeme vadesi gelmiş ve sizin onayınız ile yeni ödeme vadesi belirlenip tahsilat süresi
uzatılmış borçlar varsa lütfen bunlarıda belirtiniz.
Yaşlandırılmış Bakiye Analizi tablosunda vermiş olduğunuz bilgiler doğrultusunda 60 gün ve üzerinde
gecikmiş borç bakiyesi bulunan firmaların detaylarını lütfern aşağıdaki tabloda belirtiniz. Ayrıca orjinal ödeme
vadesi gelmiş ve sizin onayınız ile yeni ödeme vadesi belirlenip tahsilat süresi uzatılmış borçlar varsa lütfen
bunları da belirtiniz
DETAYLI HASAR TABLOSU
Bu bölümde hasar olarak tahsilatı gerçekleşmemiş alacakların belirtilmesi gerekmektedir. Son üç yıl ile içinde
oluşan hasarlar ilgili bölümlerde belirtilmelidir. Oluşan hasar tutarları yazılırken bir yılda gerçekleşen toplam
hasarın poliçede kullanılan para birimi cinsinden yazılması gerekmektedir.
SON ÜÇ YILDA OLUŞAN EN YÜKSEK ÜÇ HASARA İLİŞKİN DETAY DÖKÜMÜ
Yukarıda yer alan bölümde son dört yıla ait toplam hasar bilgileri girilmişti. Bu bölümde ise son üç yılda
yaşanmış olan en büyük hasarların detayları girilmektedir. Dikkat edilmesi gereken noktalar;
-Her bir yıl için, yaşanmış olan üç hasarın ayrı ayrı yazılması gerekmektedir.
-Hasar yaşanan alıcının hangi ülkede faaliyet gösterdiği, ünvanı ve adresi ile toplam hasar tutarı bilgileri
eksiksiz olarak girilmelidir.
KREDİ LİMİTİ TALEP EDİLEN ALICILAR
Bu bölümde bütün alıcılarınız arasındaki en büyük on alıcınızın bilgileri belirtilmelidir. Dikkat edilmesi
gereken noktalar;
Alıcı ünvanı, adresi, telefon ve faks numarası, vergi ve ticaret sicil numarasının eksiksiz olarak doldurulması
gerekmektedir.
Ortalama Limit ihtiyacı her bir alıcınız için, belli bir anda oluşacak borç bakiyesinizin yıl içerisindeki
ortalamasını ifade eder.
Tabloda yer alan “Maksimum Kredi Limiti” ilgili alıcıya ait, satış vadesi içerisinde kalan ve risk oluşturan
tahsil edilmemiş faturalarının toplamını ifade eder. Bir yıl içerisinde yapılan toplam satış hacmi değil, bir yıl
içinde bir defada oluşan maksimum risk tutarıdır.
-Maksimum Kredi Limiti”nin poliçede kullanılan para birimi cinsinden girilmesi gerekmektedir.
Formun bütün bölümleri eksiksiz olarak doldurulduktan sonra, son dönem onaylı mali tablolarınızı ekleyerek
formu gönderiniz.
Download

Yurtiçi Alacak Sigortası Başvuru Formu