Kuruluş
UPK; !
18 Nisan 2006 - 5488 sayılı
Tarım Kanununun 11.nci
maddesi uyarınca !
Tarım ve Köyişleri
Bakanlığınca hazırlanan ve !
5 Nisan 2007 tarih ve 26484
sayılı Resmi Gazetede
yayımlanarak yürürlüğe giren
yönetmelik hükümlerine göre
kurulmuş,!
tüzel kişiliğe haiz bir sivil
toplum kuruluşudur. !
Amaç
❖ 
Pamuk tarımında, pamuk ürünleri ticareti ve
sanayilerinde; !
❖ 
sürdürülebilirliği sağlamak, !
❖ 
küresel rekabet gücünü geliştirmek,!
❖ 
ve böylece pamuğun ülkemiz sosyo-ekonomisine
katkısını en büyük kılmaktır.!
Misyon
❖ 
Ulusal pamuk tarımı, pamuk ticareti ve pamuğa dayalı
sanayilerin!
❖ 
❖ 
❖ 
sürekliliğini ve küresel rekabet edebilirliğini sağlamak
üzere izlenecek politika ve uygulamalara!
çiftçi, tüccar ve sanayici, ilgili bütün tarafların
uzlaşmalarını sağlayarak, !
bilimsel perspektifte katkıda bulunmaktır.!
Vizyon
❖ 
❖ 
❖ 
❖ 
Pamuk ürericilerinden tüketicilere uzanan "Pamuk Değer
Zincirinde" yer alan bütün kesimlerin ulusal ve
uluslararası boyutlarda temsil edildiği, !
sektör menfaatlerini yurt içinde ve yurt dışında
koruyarak geliştiren, !
pamuk ve pamuğa dayalı sanayilerin ulusal
politikalarının belirlenip uygulanmasında etkin rol
oynayan,!
saygın bir sivili toplum örgütü olmaktır.!
Pamuk Değer Zinciri (PDZ)
Tüketici!
Perakandeci!
0 =1000
!
Sanayici!
0
!
Tüccar!
0
!
Çiftçi!
1
!
!
PDZ Çevresel İlişkiler:UPK Öncesi
Yasama ve Yürütme Erki!
(Mevzuat-Plan-$cra)!
Çiftçi!
Tüccar! Sanayici! Perakandeci!
Tüketici!
PDZ Çevresel İlişkiler:UPK ile
Yasama ve Yürütme Erki!
(Mevzuat-Plan-$cra)!
UPK!
Çiftçi!
Tüccar! Sanayici! Perakandeci!
Tüketici!
Üyeler
• 
• 
• 
12 Şahıs"
127 Tüzel kişi"
Toplam 139 üye!
Düzenli Faaliyetler
Aylık:!
❖ 
Yönetim Kurul Toplantıları!
❖  TU$K
rekolte tahmin
çalışmalarına destek!
Yıllık:!
❖  Bölgeler
itibariyle cari pamuk
üretim maliyet çalışması ve
yayımı!
❖  Bölgeler
itibariyle ekiliş ve
rekolte tahmin çalışmaları ve
yayımı!
Düzenli Faaliyetler
❖ 
Yıllık Pamuk Sektör Raporu ve
yayımı!
❖ 
Yıllık Mali Denetim Raporu"
❖ 
Yıllık Faaliyet Raporu ve
yayımı!
❖ 
Olağan Genel Kurul Toplantısı!
Ulusal Pamuk Zirveleri
❖ 
1. Zirve: 27 Mart 2010 Adana!
❖ 
2. Zirve: 17-18 Mart 2012 Şanlıurfa!
❖ 
3. Zirve: 4 Mart 2014 $zmir!
Yeni Açılımlar
❖ 
GMO Free Turkish Cotton"
❖ 
BCI Türkiye girişimi ve iyi
Pamuk Uygulamaları DerneğiIPUD"
❖ 
Lisanslı Depoculuk!
Pamuk Eylem Planı
❖ 
❖ 
2012/13 yıllarında Ekonomi Bak. Ve UPK işbirliğinde Pamuk Arama
Konferansları düzenlenmiş ve sonuçlarından hareketle $DÜS / G$TES
kapsamında "Pamuk Eylem Planı" hazırlanmıştır. !
EKK'unca kabul edilerek 2013 yılında yürürlüğe geçirilmiştir. !
Pamuk Eylem Planı: UPK Görevi
❖ 
UPK "Eylem No. 1.2 : Pamuk Destekleme Mekanizmasının
etkinliğini artıracak çalışmalar" için doğrudan görevlendirilmiştir. !
❖ 
Bu bağlamda "Alan Bazında Ekiliş ve Verim, Beyan ve Tespitlerine
Dayalı Destekleme Sistemi" geliştirilmiş ve geçen yıl sonunda
Tarımsal Destekleme Kurulu gündemine alınmak üzere
Bakanlığımıza sunulmuştur.!
Teşekkür
Faaliyetlerimizi yakın iş birliği içinde gerçekleştirdiğimiz!
❖ 
Başta Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı olmak üzere!
❖ 
Ekonomi Bakanlığı,!
❖ 
Gümrük ve Ticaret Bakanlığı,!
❖ 
Bilim Tekonolji ve Sanayi Bakanlığı, ve!
❖ 
Diğer Bakanlık mensuplarına ilgi ve destekerinden
ötürü teşekkür ederiz. !
Teşekkür
Sektörümüzün güzide kuruluşları!
❖ 
TOBB ve $zmir Ticaret Borsası başta olmak üzere,!
❖ 
Diğer pamuk bölgeleri Ticaret Borsalarına,!
❖ 
Sanayi ve Ticaret Odalarına ve!
❖ 
TZOB başta gelmek üzere!
❖ 
Pamuk bölgeleri Ziraat Odalarına,!
❖ 
Sektör mensubu diğer Sivil Toplum Kuruluşlarına
şükranlarımızı sunarız.!
Teşekkür
$htiyaç duyduğumuz bilimsel desteklerini bizden
esirgemeyen!
❖ 
Üniversitelerimize,!
❖ 
Ve diğer araştırma kuruluşlarına;!
❖ 
Sektörümüz firmalarına,!
❖ 
ve varlığımızı oluşturan siz değerli UPK üyelerine
teşekkür ederiz.!
Teşekkür
❖ 
❖ 
Son olarak!
Geleneksel Ulusal Pamuk Zirvelerinin düzenlenmesinde
maddi desteklerine esirgemeyen değerli sponsorlarımıza
teşekkür ederiz.!
www.upk.org.tr
Saygılarımla,
Prof.Dr. H. Ünal EVC$M!
04.03.2014!
$zmir!
Download

UPK Faaliyetleri - Ulusal Pamuk Konseyi